?Miyachasi yaxshi rivojlangan xayvonlar: +: Baliklar -: Reptiliyalar -: Amfibiyalar -: Chuvalchanglar -: Askarida


Download 40.48 Kb.
Sana23.02.2023
Hajmi40.48 Kb.
#1225838
Bog'liq
Bio myTest


?Miyachasi yaxshi rivojlangan xayvonlar: +:Baliklar -:Reptiliyalar -:Amfibiyalar -:Chuvalchanglar -:Askarida ? Bosh miyasi ixtiopsid tipda rivojlangan xayvonlar +:Baliklar, amfibiyalar -:Baliklar,qushlar -:Kushlar, sutemizuvchilar -:Reptiliyalar, qushlar -:Sutemizuvchilar, baliqlar ? . kirad +: 2 tadanortik sut bezlarinI bulishi -: 3chi-kovok -:ppendiks -:tishlarningbo�lishi -:Kurak tishlarning bulishi ?Antropologiya usullar +:Antroposkopiya, antropometriya -:Tasviriy -:Solishtirma -:Tajriba -:Modellashtirish ? Regeneratsiyani asosiy koidalar +:Kuyidagilarni xammasi -:Regeneratsiya kobiliyati xayvonlarning tuzilish darajasiga teskari proporsional -:Yosh organizmlarning regeneratsiya kobiliyati yukori buladi -:Regeneratsiyadauzigaxos tukimalartiklanadi -:Regenratsiya xujayralarning mitoz bulinish yuli bilan amalga oshadi ? Epimorfoz - bu: +: Jaroxat yuzasi xisobiga kayta tiklanishi -:Organ va tukimaning fiziologik kattalashuvi -:Shikastlangan organning kolgan kismi xisobiga tiklanishi -: Organ ichida kuzatiladigan regeneratsiya -:Xujayralar xosil bulishi ? Tashuvchilar orqali yuqadigan kasalliklar . . . deyilad +:Transmissiv -:Parazitar -:Bakteriyali -:Yukumli -:Infeksion ? Amebiazga tashxis qo�yish uchun tekshirilad +:Axlat -:Teridagiyaradansurtma -:Kon -:Biopsiya -:Siydik ? Exinokokk uchun asosiy xo�jayin: +:It, bo�ri, chiyabo�ri -:Cho�chqa -:Yirikshoxliqoramollar -:Odam -:Odamvachuchka ? Odam trixinella bilan zararlanad +:Zararlangan cho�chqa go�shti orqali -:Kon so�ruvchilar orqali -:Yuvilmagan sabzavot va mevalardan -:Sut maxsulotlaridan -:Kon suruvchi xashoratlar orkali ?Qishloq kanasi yuqtiradigan kasallik: +:Kaytalamaterlama -:Tulyaremiya -:Toshmaliterlama -:Ulat -:Ulatvatulyaremiya ?Bitlar tarqatadigan qaytalama terlama kasalligi qanday yuqadi? +:Bitning gemolimfasi orqali -:Iflos qo�llar orqali -:Iskaptopar chaqqanda -:Xavo-tomchi orqali -:Iflos kullar va xavo-tomchi orkali ? O�lat kasalligini tarqatuvchis +:Burga -:Bit -:Chivin -:Suvarak -:Vofratpashshasi ?Cho�chqa, ayiq go�shti orqali odamga yuqadigan kasallik: +:Trixinellez -:Enterobioz -:Askaridoz -:Opistorxoz -:Ankilostomoz ?Drakunkulez yuqad +:Sikloplari bor bo�lgan suvning ichishi -:Sut maxsulotlaridan -:Go�sht maxsulotlaridan -:Iskaptoparlar chaqqanda -:Teri orkali faol invaziya ? Teri leyshmanioziga tashxis qo�yish uchun tekshirilad +:Teridagi yaradan surtma -:Axlat -:Kon -:Balg�am -:Siydik ? Xardi � Vaynberg konuni kuzatilad +:Ideal populyatsiyalarda -:Barcha populyatsiyalarda -:Demlarda -:Izolyatlarda -:Usimlik populyatsiyalarda ?Xayvonlarning filogenetik rivojlanishiga kuydagilarni kaysi biri kirmayd +:Ximoyalovchi rang -:Baliklardagi suzish pufakchasi -:Gastrula -:Blastula -:Provizor organlar ? Deviatsiya kursatad +:Embrional rivojlanishing urta davrlarida organlardagi uzgarishlar -:Embrional rivojlanishini xar xil davrlardagi uzgarishlar -:Embrional rivodlanishning oxirgi davrlarida yangi belgilarni xosil bulishi -:Embrional rivojlanishdagi evolyusion uzgarishlar -:Embrional davrdagi moslama belgilar ? Lipidlar almashinuvining buzilishi kuydagi kasalliklarga olib kelad +:Giperlipidemiya -:Galaktozemiya -:Marfansindromi -:Mukovissidoz -:Mukopolisaxaridoz ?Nukleotidlar almashinuvi buzilishi kuyidagi kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi +:progeriya -:Uroksimonanemiya -:gemofiliya -:Marfansindromi -:Daunsindromi ?Lipidlar almashinuvining buzilishi kuyidagi kasalliklarga olib keladi +:Teya � Saksa isindromi -:Galaktozemiya -:Marfan sindromi -:mukovissidoz -:Lesh- Nayana sinromi ?Xardi - Vaynberg konuni buyicha ideal populyatsiyalarda- +:gomo - va geterozigotalarning mikdori avloddan avlodga saklanadi -:yakindan chatishadigan populyatsiyalarda gomo - va geterozigo tlarning mikdori avloddan avlodga saklanadi -:panmiksiya - erkin chatishish kuzatilmaydi -:ideal populyatsiyada su�niy tanlanish kuzatilmaydi -:ideal populyatsiyalarda gomo - va geterozigotalarning mikdori avloddan avlodga uzgarib turadi ?Spontan mutatsiyalari olib kelad +:sabablari noanik bulgan tasodifan paydo bulgan belgilar -:radiatsiya nurlari ta�siri tufayli -:zaxarli moddalar ta�siri tufayli -:bakteriyalar ta�siri tufayli -:zamburuglar ta�siri tufayli ?Genotip va fenotip 1:2:1 nisbatda ajralishni kuydagi genetik konuniyatda kuzatiladi +:chala dominantlik -:tulik dominantlik -:kodominantlik -:komplementarlik -:polimeriya ?Xujayrada xosil bo�lgan maxsulotlar shakllanad +:Goldji apparatida -:ribosomada -:xujayra markazida -:Eptda -:sitoplazma matriksida ? Xromosomalar soni va dnk miqdori yetilgan jinsiy xujayralarda bo�lad +:n,c -:n,2c -:2n,c -:2n,2c -:2n, 2c ? ATF � bu: +:nukleotid -:genl -:uglevod -:azotliasos -:monosaxarid ? DNK reduplikatsiyasi kuzatilad +:sintetikdavrda -:profazada -:metafazada -:presintetikdavrda -:postsinetikdavrda ? i - RNK funksiyas +:oqsil struktura to�g�risidagi informatsiyani dnk moleklasidan oqsilga yetkazadi -:oqsil sintezida aminokislotalarni tashiydi -:oqsil tuzilishidagi informatsiyani sitoplazmadan yadroga tashiydi -:ribosoma shakllanadi -:yuqoridagilarni xammasi ? DNK kodi aatga irnkdan komplementar bo�lgan triplet: +:UUA -:AAU -:SSA -:GGA -:TTA ?Mitozning telofazasida bitta xromosomada nechta xromatida bo�ladi? +: 1 -: 2 -: 3 -: 4 -: 5 ? Jinsiy ko�payishning jinssiz ko�payishdan afzalligi quyidagidan iborat: +:populyatsiyaning irsiy o�zgaruvchanligini oshiradi -:mutatsiyalar chastotasini ko�paytiradi -:avlodlar soni ko�payadi -:2 yashash areali kengayadi -:individlarning xalok bo�lishi kamayadi ?Shizogoniya bilan ko�payadi +:bezgak plazmodiyasi -:bezgak chivini -:dizenteriya amyobasi -:infuzoriya -:xamma sodda xayvonlar ?Dominant belgi xisoblanadi, agarda gomozigotalar mono-, di- va poliduragay� +:chatishtirilganda birinchi avlodda yuzaga chiqsa -:yangi belgi xosil bulsa -:yashirin xolda saqlansa -:yuzaga chiqmasa -:barcha avlodlarda yuzaga chiqmasa ? Genealogik usul yordamida aniqlash mumkin: +:belgini irsiyligini, nasllanish tpini, avlodlar shajaradagi ayirim shaxslarning genotipini -:tugiladigan bolani jinsini -:genlarning birikishini -:tashqi muxit va genotipni belgini yuzaga chiqish rolini -:xromosomalar sonini va tuzilishini o�zgarishini ? Sitogenetik usul yordamida aniqlanad +:xromosomalarning soni va tuzilishi -:belgini yuzaga chikshida va tashki muxitning rolini -:belgini nasllanish tipi -:avlodlar shajaradagi ayirim shaxslarning genotipini -:kaft va barmoqlarda teri naqshlar o�rganiladi ? Konkordantlik � bu: +:egizaklarda belgi bo�yicha o�xshashligi -:genning miqdoriy ko�rsatkichi -:belgini yuzaga chiqish darajasi -:egizaklarning birida belgini bo�lmasligi -:irsiylanish koeffitsienti ? N.I.Vavilovning irsiy o�zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni quyidagi usullarga asos bo�ld +:Modellashtirish -:genealogik -:biokimyo -:egizaklar -:sitogenetik ? Jinsni aniqlash uchun qo�llaniladigan usul: +:jinsiy xromatinni aniqlash, kariotipni tuzish -:genealogik metod -:yobiokimyo usuli -:egizaklar usuli -:dermatoglifika ? Geterodont tishlar xos bo�lgan xayvonlar: +:juft va toq tuyoqlilar -:qushlar -:amfibiyalarda -:reptiliyalarda -:sutemizuvchilarda ? Atavizimga kirad +:2 tadan ortiq sut bezlarini bo�lishi -:3-qovoq -:appendiks -:�aql� tishlar -:odamda quloq suprasini xarakatga keltiruvchi muskullar ? Endomorfoz � bu: +:organ ichidagi xujayralar xisobiga kuzatiladigan regeneratsiya -:organ va to�qimaning fiziologik kattalashuvi -:shikastlangan organning qolgan qismi xisobiga tiklanishi -:jaroxat yuzasi xisobiga qayta tiklanishi -:kattalashish xujayralar xisobiga emas ?Transplantatsiya � bu: +: organ va to�qimani ko�chirib o�tkazish -:shikastlangan organning qolgan qismi xisobiga tiklanishi -:jaroxat yuzasi xisobiga qayta tiklanishi -:xujayralarning kattalashish xisobiga kayta tiklanishi -:organizm genotipiga yot genetik materialni kiritish ?Geterotransplantatsiya-bu: +:bir turdan boshqa turga organ yeki tukimani transplantatsiya kuchirib utkazish qilish -:donor va retsepient bir turga mansub -:bir tuxumli egizaklar orasidagi transplantatsiya -:bir organizmning bita joyidan ikkinchi joyiga to�qimalarini ko�chirib o�tkazish -:ikki tuxumli egizaklar orasidagi transplantatsiya ?Transplantatsiyaning muvaffaqiyatli bo�lishi - +:organizmning immunologik reaksiyasiga bog�liq -:resipientning yoshiga -:donorning yoshiga -:resipient va donorning yoshiga -:resipientning fenotipiga ?Autotransplantatsiya-bu: +:bir organizmning to�qimasini bitta joydan ikkinchi joyga ko�chirib o�tkazish -:resipient va donor bir turga mansub bo�lgan organizmlar -:resipient va donor xar xil turga mansub -:egizaklar orasidagi transplantatsiya -:ikki tuxumli egizaklar orasidagi transplantatsiya ?Gomotransplantatsiya-bu: +: bitta turga kiruvchi organizm organi yoki to�qimasini boshqa organizmga ko�chirib o�tkazish -:bitta turga kiruvchi organizm to�qimasini boshqa turga kiruvchi organizmga ko�chirib o�tkazish -:bir tuxumli egizaklar orasidagi o�tkaziladigan transplantatsiya -:bakadanolingan organ va to�qimalarni kurbakaga ko�chirib o�tkazish -:Maymuning tukimisini odamga utkazish ?Xarakatlantiruvchi tabiiy tanlash olib keladi- +: reaksiya normasini o�zgarishiga yoki kengayishiga -:reaksiya normasini mustaxkamlanishiga -:reaksiya normasini torayishiga -:2 va undan ortiq xar xil reaksiya normasiga ega bo�lish -:barchasi noto�g�ri ? Stabillashtiruvchi tabiiy tanlanish olib keladi- +:tor reaksiya normasini mustaxkamlanishiga -:reaksiya normasini o�zgarishiga yoki kengayishiga -:2 va undan ortiq xar xil reaksiya normasiga -:mikroevolyusiyaga -:makroevolyusiyaga ? Dizruptiv tanlanish olib keladi- +: 2 va undan ortiq xar xil reaksiya normasiga ega bulgan organizmlarning xosil bolishiga -:reaksiya normasini o�zgarishiga yoki kengayishiga -:reaksiya normasini mustaxkamlanishiga -:reaksiya normasini torayishiga -:mikroevolyusiyaga ? Xardi-Vaynberg qonuni kuzatilad +:ideal populyatsiyalarda -:xar xil populyatsiyalarda -:demlarda -:izolyatlarda -:kichik populyatsiyalarda ? Xayvonlarning filogenetik rivojlanishiga quyidagilarni qaysi biri kirmaydi? +:ximoyalovchi rangi -:baliqlardagi suzish pufakchasi -:gastrula -:blastula -:zigota ?Deviatsiya ko�rsatad +:embrional rivojlanishning o�rta davrlarida organlardagi o�zgarishlar -:embrional rivojlanishning xar xil davrlarida o�zgarishlar -:embrional rivojlanishning oxirgi davrlarida yangi belgilarni xosil bo�lishi -:embrional rivojlanishdagi evolyusion o�zgarishlar -:embriogenezda xar xil sinflarga mansub bo�lgan organizmlarda organlarning joylashish joyini o�zgarishi ? Anaboliya bu: +:embirogenezning oxirgi davrlarida o�zgarishlarni paydo bo�lishi -:embirogenezning dastlabki davrlarida o�zgarishlarni paydo bo�lishi -:embirogenezning o�rta davrlarida o�zgarishlarni paydo bo�lishi -:embriogenezda xar xil sinflarga mansub bo�lgan organizmlarda organning joylashish joyini o�zgarishi -:embrional rivojlanishda evolyusion o�zgarishlar ? Arxallaksisda organlar rivojlanishidagi o�zgarishlar: +:embrional rivojlanishning dastlabki davrlarida -:embrional rivojlanishning o�rta davrlarida -:embrional rivojlanishning oxirgi davrlarida -:embrional rivojlanishda evolyusion bosqichning tezligini o�zgarishi -:embrional rivojlanishda evolyusiya natijasida boshqa organning xosil bo�lishi ? Ch.Darvinning evolyusiya xaqidagi asosiy g�oyalar +:evolyusiyaning xarakatlantiruvchi kuchini aniqladi -:tiriklikning yaxlitligini asosladi -:tur xakida birinchi tushuncha bergan -:genlar dreyfiga 1-bo�lib tushuncha bergan -:�gradatsiya� ta�limotini yaratgan ? Filoembriogenez � bu: +:embrional rivojlanishda paydo bo�lgan, voyaga yetganda saqlanadigan va avloddan-avlodga o�tadigan o�zgarishlar -:embrional rivojlanishda avlodlar belgisini yuzaga chiqishi -:embrional rivojlanishda adaptiv belgilarni yuzaga chiqishi -:geteroxronik belgilar -;palingenezlar ? Palingenezga misollar: +:xorda, jabra yoriqlari, nerv nayi -:amnion, xorion, sariqlik xaltachasi -:yo�ldosh, kindik -:provizor organlar -:gomologik organlar ? Senogenezga misollar: +:provizor organlar -:nerv nayi -:jabra yoriqlari -:xorda -:gomologik organlar ?Produsentlar � bu: +:noorganik moddalarni organik moddaga aylantiruvchi organizmlar -:geterotorof organizmlar -:o�simliklarning parazitlari -:o�txo�r xavonlar -:etxur xayvonlar ? Ekologiya o�rganad +:organizmlarning o�zaro munosabati va tashqi muxit bilan bo�lgan munosabatlarni -:evolyusion omillarni rivojlanishini -:ozuqa zanjirini xosil qilgan o�simlik va xayvonlarining ko�payishini -:tirik organizmlarda energiya va modda almashinuvini -:odam kazilma ajdodlarning filogenezini ?Limitlovchi omillar aniqlaydi +:organizmlarning adaptatsion imkoniyatini -:oziqa moddalarning konsentratsiyasini -:muxit sharoitining xususiyligini -:organizmga tashqi muxitning salbiy ta�sirini -:oziq zanjirini xosil bulishini ?Ekologik valentlik � bu organizmlarning: +:xar xil muxit sharoitini o�zlashtirish qobiliyati -:birgalikda yashashi, ozika zanjirning xosil bulishi -:organizmlarning oddiydan murakkabga, tubandan yuqoriga rivojlanishi -:organizmlarning o�zaro munosabati -:organizmlarning antogonistik va neantogonistik munosabatlari ? Adaptiv tur shakllanad +:tashqi muxitga moslashish jarayonida -:sotsial adaptatsiyada -:embriogenezda -:organizmlar filogenezida -:simbiozda ? Evritop turlar � bu: +:katta ekologik valentlikka ega bo�lgan turlar -:birgalikda yashaetgan turlar -:kichik ekologik valentlikka ega bo�lgan turlar -:aloxida yashay olmaydigan turlar -:ozuka zanjir xosil kilgan organizmlar ?Bezgak plazmodiyasi stadiyalari, chivin uchun invazion davr +:Gametotsitlar -:gametalar -:ookineta -:sporozoit -:ootsista ? Bezgak plazmodiyasining to�qima shakli odamning � organida rivojlanadi +:jigarida -:buyrakda -:boshmiyada -:oshkozon osti bezida -:ingichka ichakda ? Jigar qurtining oraliq xo�jayini uchun invazion davri +:meratsidiy -:sporotsista -:marita -:rediya -:adoleskariya ?Mushuk so�rg�ichining asosiy xo�jayin uchun invazion davri +:metaserkariya -:adoleskariya -:miratsidiy -:serkariya -:rediya ? Mushuk so�rg�ichi chakiradigan kasallik nomlanad +:opistorxoz -:fassiollez -:dikrotselioz -:paragonimoz -:shistozomatoz ? Exinokokk uchun asosiy xo�jayin: +:it, buri, chiyaburi -:cho�chqa, yirikshoxlimollar -:odam, maymun -:baliq v amollyuskalar -:kemiruvchilar ? Odamga baliq gushtidan yuqad +:defillobotrioz -:tenioz -:geminolepidoz -:teniarinxoz -:exinokokkoz ? Qishloq kanasi tarqatad +:qaytalama terlama kasalligini -:taygaensefalitini -:tulyaremiya -:toshma literlama kasalligini -:leyshmaniozni ? Oyoq yalang yurganda odamga yuqad +:ankilostomoz -:trixotsefalez -:trixinellez -:askaridoz -:drakunkulez ? Kanalar chakiradagan kasalliklar: +:kichima -:tulyaremiya -:rikketsioz -:ensefalit -:pqaytalama terlama ?Xo�jayin almashtirib rivojlanadigan parazitlar: +:rishta -:egri boshli gijja -:qil boshli gijja -:ostritsa -:askarida ?Xo�jayin almashtirmasdan rivojlanadigan parazitlar: +:pakanagijja -:keng tasmasimon -:exinokokk -:jigarqurti -:mushuk so�rg�ichi ?Amebiazga tashxis qo�yish uchun tekshirilad +:axlat -:teridagiyaradansurtma -:qon -:biopsiya -:rentgen ? Exinokokk uchun asosiy xo�jayin: +:it, bo�ri, chiyabo�ri -:yirik shoxli qoramol -:cho�chqa -:odam -:baliq ? Odam trixinella bilan zararlanad +:zararlangan cho�chqa go�shti yeganda -:yuvilmagan sabzavot va mevalardan -:sut maxsulotlaridan -:turib qolgan suvni ichkanda -:qon so�ruvchilar orqali ? Aktiv invaziya yuli bilan odamga kiradigan parazit: +:egri boshli gijja -:pakana gijja -:keng tasmasimon chuvalchang -:exinokokk -:jigar qurti ?Qaysi xo�jayinda parazitning voyaga yetgan davri yashasa, yoki jinsiy yo�l bilan ko�paysa, o�sha xo�jayin . . . . xisoblanad +:asosiy -:oraliq -:dastlabki -:ikkilamchi -:rezervuar ? Tashuvchilar orqali yuqadigan kasalliklar . . . deyilad +:transmissiv -:virusli -:bakteriyali -:zamburug�li -:gelmintozlar ?Chivin uchun bezgak plazmodiyaning quyidagi davri invazion xisoblanad +:gametotsitlar -:gametalar -:sporogoniyalar -:uzuk davri -: yetilgan shizont davri ? Jigar qurtining oraliq xo�jayin uchun invazion davri xisoblanad +:miratsidiy -:sporotsista -:marita -:rediya -:adoleskariya ?Mushuk so�rg�ichining asosiy xo�jayin uchun invazion davri xisoblanad +:metaserkariy -:adoleskariy -:miratsidiy -:serkariy -:rediy ?Interfazaning sintetik davrida sintezlanad +:DNK va oqsil -:DNK -:Oqsil -:RNK va DNK -:RNK ?DNK reduplikatsiyasi kuzatilad +:Sintetik davrda -:Interfazaning postsintetik davrda -:Interfazaning presintetik davrda -:Mitozning profazasida -:Metafazasida ?Prokariot organizmlar - bu: +:Yadrosi shakllanmagan xujayralardan tuzilgan -:Xujayrabosqichiga yetmagan -:Birxujayrali -:Kupxujayrali -:Viruslar ?Amitoz bulinish kuzatilad +:Prokariotlarda -:Virus, tubanusimliklarda -:Eukariotlarda -:Bakteriofaglarda -:Bir xujayrali organizmlarda ?Mitoz yuli bilan kupayadigan organizmlar: +:Sodda xayvonlar -:Viruslar -:Bakteriyalar -:Bakteriofaglar -:Prokariotlar ?Xujayrada yog sintezlanadi +:Sillikendoplazmatik turda -:Ribosomada -:Donadorendoplazmatik turda -:Mitoxondriyada -:Mezosomalarda ? Xujayra markazining funksiyas +:Xujayra bulinishida ishtirok etadi -:Fermentlar sintezida qatnashadi -:Xujayra siklini boshkaradi -:Modda almashinuvida ishtirok etadi -:Oksil sintezida ishtirok etadi ?Yetilgan jinsiy xujayradagi xromosoma va DNK son +:n, C -:n, 2C -:2n, C -:2n, 2C -:2n, 4C ?Nuklein kislota monomeri - +:Nukleotidlar -:Genlar -:Aminokislotalar -:Nukleozidlar -:Uglevodlar ? i-RNK funksiyasi +:Oksil strukturasi to�g�risidagi axborotni DNK molekulasidan oksil tuzilishiga o�tkazadi -:Oksil sintezi utayotgan joyga aminokislotalarni tashiydi -:Oksil strukturasi tugrisidagi informatsiyani sitoplazmadan yadroga o�tkazadi -:Ribosomalarni hosil qiladi -:Yoglar sintezida katnashadi ?Mitozning telofazasida xromosomadagi xromatidani son +:1 -:2 -:3 -:4 -:5 ?Xujayraning yarim avtonom organoidlariga kirad +:Mitoxondriya va plastida -:Mitoxondriya va vakuola -:Mitoxondriya va Goldji apparati -:Mitoxondriya va lizosoma -:Lizosoma, ribosoma ?Trofik kiritmalarga kirad +:Ozik moddaning zapasi -:Melanin -:Gemoglobin -:Insulin -:Tirozin ? Ribosoma tuzilgan: +:Oksil var RNK -:Oksil vai RNK -:Oksil vat RNK -:Oksil va barcha turdagi RNK -:Oksil,uglevod ? Yadrochaning funksiyas +:Ribosoma va ribonukleinproteid zarrachalarining sintezi -:Oksil sintezi -:Oksil, yog, uglevodsintezi -:Xromosomalarni xosil qilishi -:Yog, uglevodlar sintezi ?Prokariotlarda bulad +:Nukleoid -:Sentriola -:Mitoxondriya -:Goldji apparati -:Shakillangan yadro ?Oksil biosintezi borad +:Interfazaning xamma boskichida -:Sintetik davrida -:Presintetik davrda -:Postsintetik davrda -:Mitozning profazasida ?Krossingover kuzatilad +:Meyozning 1-profazasida -:Meyozning 2-profazasida -:Mitoz va meyozda -:Amitozda -:Meyozning 2- metafazasida ? Membrana orkali moddalarning passiv transport +:Diffuziya, osonllashgan diffuziya, osmos -:Osonllashgan diffuziya va fagotsitoz -:Diffuziya va pinotsitoz -:Osmos, gradient konsentratsiyasiga qarshi o�tish -:Pinotsitoz, fagotsitoz ?Membrana orkali moddalarning aktiv transport +:Pinotsitoz, fagotsitoz va gradient konsentratsiyasiga karshi -:Diffuziya, osonllashgan diffuziya, osmos -:Diffuziya va pinotsitoz -:Osonllashgan diffuziya va fagotsitoz -:Diffuziya, osmos ? Dominant belgi xisoblanadi, agarda . . . . +:Gomozigota organizmlar mono,-di-va poliduragay chatishtirganda birinchi avlodda yuzaga chiqadigan belgi -:Birinchi avlodda yuzaga chiqmaydigan -:Yashirin xolda saqlanadigan -:Geterozigota organizmlar chatishtirilganda yuzaga chiqadigan belgilar -:Birinchi avlodda yuzaga chiksa va yashirin xolda saklanadigan ? Genealogik usul yordamida aniklash mumkin: +: Belgini irsiyligini, dominant va retsessisligini, jinsga birikkanligini -: Shajaradagi barcha shaxslar genotipini -: Genlarning birikishini -:Tashki muxit va genotipni belgini yuzaga chikish rolini -:Krossingover sonini ? Sitogenetik usul yordamida aniklanad +: Xromosomalarning mikroskopik tuzilishi, soni, shakli -:Genlar faolligi -:Egizaklarda genotip va fenotipi -:Populyatsiyada genlar populyatsiyasi -:Populyatsiyada egzaklar soni ? Konkordantlik - bu: +: Egizaklarda belgi buyicha uxshashligi -:Belgini yuzaga chikish darajasi -:Genning mikdoriy kursatkichi -:Egizaklarning birida taxlil qilingan belgini bulmasligi -: Egzaklarda belgi buyicha farki ?N.I.Vavilovning irsiy uzgaruvchanlikning gomologik katorlar konuni kuyidagi usullarga asos buld +:Modellashtirish -:Genealogik -:Biokimyo -:Egizaklar -:Dermatoglifika ?Jinsni aniklash uchun kullaniladigan asosiy usul: +:Sitogenetik -:Genealogikmetod -:Biokimyousuli -:Egizaklarusuli -:Populyatsionstatistikusul ? Normada erkak organizmda somatik xujayralarida jinsiy X- xromatinni mikdor +:2-5% -:20-40% -:10-20% -:50-60% -:15-30% ? Moddalar almashinuvini buzilishi bilan boradigan irsiy kasalliklarni aniklanadigan usul: +:Biokimyoviy -:Egizaklar -:Duragaylash -:Modellashtirishusuli -:Dermatoglifika ?Dominant mutatsiyalar yuzaga chikad +: Xam geterozigota, xam gomozigota xolatda Dizigota xolatda Fakat gomozigota xolatda Fakat gemirozigota xolatda Gomozigota retsessiv xolda ? Poliploidiyada kuzatilad +: Diploid xromosomalar tuplamini bir nechta gaploid tuplamga kupayishi Xromosoma tuplamini 1 yoki 2 taga xromosomaga uzgarishi Gaploid tuplamli xromosomaning karraga kamayishi Xromosomalar sonining 1 yoki 2 taga kamayishi Genda nukleotidlar almashinishi ?Xromosoma abberatsiyalarini kelib chikish mexanizmlar +: Xromosoma strukturasining uzgarishi Krossingover Meyozda xromosomalarning notugri taksimlanishi Mitozda xromosomalarning notugri taksimlanishi Meyozda ota-ona xromosomalarning xar xil kombinatsiyaga xosil qilib ikki qutbga taqsimlanishi ?Gen mutatsiyalarning kelib chikishi mexanizmlar +: Gen tuzilishidagi uzgarishlar Fenotipd agi uzgarish Xromosomadagi uzgarishlar Genomdagi uzgarish Xromosomalar sonini 2 karra oshishi ?Monogen kasalliklar +:Alkaptonuriya -:Edvarssindromi -:Patausindromi -:Daunsindromi -:Klaynfeltr ?Fermentopatiyaga kirad +:Fenilketonuriya -:Kandlidiabet -:Talassemiya -:Uroksimonanemiya -:Daunsindromi ? Gemoglobinopatiyalarga kiradigan kasallik: +:Talassemiya -:Galaktozemiya -:Oligofreniya -:Albinizm -:Kandlidiabet ?Eritrotsitlarning shakli uzgarishi bilan boradigan gen kasallig +:Uroksimon anemiya -:Lesh-Nayanasindromi -:Alkaptonuriya -:Teya-Sakssindromi -:Patausindromi ? Monosomiya tufayli kelib chikkan kasallik: +:Terner-Sherishevskiysindromi -:Daunsindromi -:Patausindromi -:Edvarssindromi -:Lesh-Nayanasindromi ? Edvars sindrom +:47 XU18+ -:46, XX, 5+ -:47, XU, 21+ -:45, XO -:45,XX ? Daun sindromiga xos bulgan kariotip: +:47, XX, 21+; -: 45, XO -: 46, XU, 5+ -: 47, XXXU -: 45,XX ? Klaynfelter sindromiga xos bulgan kariotip: +:47, XXU; 47,XXXU -:47, XXU, 21+ -:46, XU, 5+ -:45, XO -:45,XX ?Terner-Sherishevskiy sindromiga xos bulgan kariotip: +: 45 XO -: 47 XX -: 46 XX 5- -: 47 XU18+ -: 46 XX ? Patau sindromiga xos bulgan kariotip: +:47, XU, 13+ -:47, XX, 13+ -:47, XU, 21+ -:45, XO -:48, XU ? Jinsiy xromosomalar trisomiyasi tufayli kelib chikkan kasallik: +:JinsiyX- xromosomaningtrisomiyasi -:Daunsindromi -:Patausindromi -: �Mushukchinkirigi� sindromi -:Edvardssindromi ?Xujayrada Barr tanachasining soni 2 ta, uning kariotipi bo�lishi mumkin: +: 47, XXX; 48 XXXU -: 47, XX, 21+ -: 46, XX, 5r- -: 47, XXU -:45, X0 ? Komplementarlik ta�sirida 2 ta digeterozigota organizmlarni chatishtirganda belgini ajralish nisbati kuyidagicha bulad +:9:3:3:1, 9:6:1, 9:3:4, 9:7 -:9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3 -:9:4:3, 12:3:1, 13:3 -:15:1, 1:4:6:4:1 -:15:1,13:3 ? Epistatik ta�sirida 2 ta digeterozigota organizmni chatishtirganda belgini ajralish nisbati bulad +:9:4:3, 12:3:1, 13:3 -:9:3:4, 9:7, 15:1 -:15:1, 1:4:6:4:1 -:9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3 -:15:1,13:3 ? Polimeriya ta�sirida 2 ta digeterozigota organizmni chatishtirganda belgini ajralish nisbati bulad +:15:1, 1:4:6:4:1 -: 9:4:3, 12:3:1, 13:3 -: 9:4:3, 1:4:6:4:1, 13:3 -: 9:3:4, 9:7, 15:1 -: 13:3, 12:3:1 ?Fenotip va genotip buyicha ajralish 1:2:1 bulsa, kanday genetik xodisa kuzatiladi? +:Chaladominantlik, utadominantlik -:Pleyotropiya, komplementarlik -:Tulikdominantlik, polimeriya -:Epistaz, chaladominantlik -:Epistaz, polimeriya ?Somatik xujayralarda jinsiy X-xromatin kuyidagi shaxslarda aniklanmayd +: Erkaklarda -:Kandli diabetda -: Patau sindromli ayollarda -: Daun sindromli ayollarda -:Edvars sindromli ayollarda ?Daun sindromini rivojlanishi kaysi mutatsiyalar tufayli kelib chikadi? +: 21 juftxromosomaningtrisomiyasi -: 13 juftxromosomaningtrisomiyasi -: 18 juftxromosomaningtrisomiyasi -:Monosomiya -: 20 juftxromasomasiningtrisomiyasi ?Geteroploidiya - bu: +: Xromosomalarning diploid tuplamini 1,2,3 .. . va xokazoga uzgarishi -:Xromosoma strukturasining uzgarishi -:Genlar sonining uzgarishi -:Genlar strukturasining uzgarishi -: Xromosomalr sonini bir nechta genomga kupayishi ?Reaksiya normasini ifodalanadi . . . bilan: +:Genotipva tashk imuxit -:Fakat tashki muxit -:Fakat genotip -:Organizmning ichki muxiti -:Spontan mutatsiyalar ?Xromosoma kasalliklariga tashxis kuyishda albatta kullaniladigan usul: +:Kariotipnituzish -:Biokimyo -:Genealogik -:Egizaklar -:Biokimyoviyvaegzaklarusuli ? Klaynfelter sindromida-. . . . bulad +:Erkaklarkariotipida 1 taortikchajinsiyX-xromosoma -:Ayollarkariotipida 1 taortikchajinsiyX-xromosoma -:Erkaklarkariotipida 1 taortikchaautosoma -:Ayollarkariotipida 1 taortikchaautosoma -:Aelarda 21 juftxromasomasiningtrisomiyasi ? 2 ta kul rang otlar uzaro chatishtirilganda avlodda 12 ta kulrangli, 3 ta qora va 1 ta malla otlar xosil buldi. Bu qanday genetik xodisa? +:Dominan tepistaz -:Retsessiv epistaz -:Komplementarlik -:Polimeriya ? Geterozigota ok tovuk va xuroz uzaro chatishtirilganda 13 ta ok, 3 ta rangli tovuk va xurozlar xosil buldi. qanday genetik xodisa? +:Dominan tepistaz -:Komplementarlik -:Retsessiv epistaz -:Polimeriya -:Chala dominantlik ? Xushbuy xidli kizil nuxotlar uzaro chatishtirilganda, 9 ta kizil va 7 ta ok nuxotlar xosil buldi, kanday izoxlash mumkin? +:Komplementarlik -:Dominantepistaz -:Retsessivepistaz -:Polimeriya -:Chaladominantlik ? Autosom-dominant nasllanishda kuzatilad +: Kasal bolani ota-onasidan biri albatta kasal bulib, belgilar avloddan-avlodga utadi, ugil-kizlar bir xil chastotada kasallanadi -: Sog� ota-onalardan kasal bolalar tug�iladi -:Kasal ota-onalardan sog� bolalar tug�iladi -: Belgilar otadan fakat kizga o�tadi -: Belgi onadan fakat kiziga utadi ?Terner - Sherishevskiy sindromida: +: Ayollar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma bo�lmaydi -: Ayollar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma ortikcha -: Erkaklar kariotipida 1 ta jinsiy X-xromosoma ortikcha -: Erkaklar kariotipida 1 ta ortikcha autosoma - :18 juft xromosoma trisomiyasi ? sindrom +:5-juft xromosoma kalta yelkasi delesiyaga uchraydi -: 21-juft xromosomani 13-15 juft xromosomaga translokatsiyasi kuzatiladi -: 21-juft xromosomani bitta xromosomaga ko�payishi -: Jinsiy X-xromosomani inversiyasi kuzatiladi -:21 juft xromosoma trisomiyasi ? Xardi � Vaynberg konuni kuzatilad +:Ideal populyatsiyalarda -:Barcha populyatsiyalarda -:Demlarda -:Izolyatlarda -:Usimlik populyatsiyalarda ? Lipidlar almashinuvining buzilishi kuydagi kasalliklarga olib kelad +:Giperlipidemiya -:Galaktozemiya -:Marfansindromi -:Mukovissidoz -:Mukopolisaxaridoz ?Nukleotidlar almashinuvi buzilishi kuyidagi kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi +:progeriya -:Uroksimonanemiya -:gemofiliya -:Marfansindromi -:Daunsindromi ?Lipidlar almashinuvining buzilishi kuyidagi kasalliklarga olib keladi +:Teya � Saksa isindromi -:Galaktozemiya -:Marfan sindromi -:mukovissidoz -:Lesh- Nayana sinromi ?Xardi - Vaynberg konuni buyicha ideal populyatsiyalarda- +:gomo - va geterozigotalarning mikdori avloddan avlodga saklanadi -:yakindan chatishadigan populyatsiyalarda gomo - va geterozigo tlarning mikdori avloddan avlodga saklanadi -:panmiksiya - erkin chatishish kuzatilmaydi -:ideal populyatsiyada su�niy tanlanish kuzatilmaydi -:ideal populyatsiyalarda gomo - va geterozigotalarning mikdori avloddan avlodga uzgarib turadi ?Spontan mutatsiyalari olib kelad +:sabablari noanik bulgan tasodifan paydo bulgan belgilar -:radiatsiya nurlari ta�siri tufayli -:zaxarli moddalar ta�siri tufayli -:bakteriyalar ta�siri tufayli -:zamburuglar ta�siri tufayli ?Genotip va fenotip 1:2:1 nisbatda ajralishni kuydagi genetik konuniyatda kuzatiladi +:chala dominantlik -:tulik dominantlik -:kodominantlik -:komplementarlik -:polimeriya ?Xujayrada xosil bo�lgan maxsulotlar shakllanad +:Goldji apparatida -:ribosomada -:xujayra markazida -:Eptda -:sitoplazma matriksida ? Xromosomalar soni va dnk miqdori yetilgan jinsiy xujayralarda bo�lad +:n,c -:n,2c -:2n,c -:2n,2c -:2n, 2c ? ATF � bu: +:nukleotid -:genl -:uglevod -:azotliasos -:monosaxarid ? DNK reduplikatsiyasi kuzatilad +:sintetikdavrda -:profazada -:metafazada -:presintetikdavrda -:postsinetikdavrda ? i - RNK funksiyas +:oqsil struktura to�g�risidagi informatsiyani dnk moleklasidan oqsilga yetkazadi -:oqsil sintezida aminokislotalarni tashiydi -:oqsil tuzilishidagi informatsiyani sitoplazmadan yadroga tashiydi -:ribosoma shakllanadi -:yuqoridagilarni xammasi ? DNK kodi aatga irnkdan komplementar bo�lgan triplet: +:UUA -:AAU -:SSA -:GGA -:TTA ?Mitozning telofazasida bitta xromosomada nechta xromatida bo�ladi? +: 1 -: 2 -: 3 -: 4 -: 5 ? Sitogenetik usul yordamida aniqlanad +:xromosomalarning soni va tuzilishi -:belgini yuzaga chikshida va tashki muxitning rolini -:belgini nasllanish tipi -:avlodlar shajaradagi ayirim shaxslarning genotipini -:kaft va barmoqlarda teri naqshlar o�rganiladi ? Konkordantlik � bu: +:egizaklarda belgi bo�yicha o�xshashligi -:genning miqdoriy ko�rsatkichi -:belgini yuzaga chiqish darajasi -:egizaklarning birida belgini bo�lmasligi -:irsiylanish koeffitsienti ? N.I.Vavilovning irsiy o�zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni quyidagi usullarga asos bo�ld +:Modellashtirish -:genealogik -:biokimyo -:egizaklar -:sitogenetik ? Jinsni aniqlash uchun qo�llaniladigan usul: +:jinsiy xromatinni aniqlash, kariotipni tuzish -:genealogik metod -:yobiokimyo usuli -:egizaklar usuli -:dermatoglifika ?DNK reduplikatsiyasi interfazaning kuyidagi davrida kuzatilad +:sintetik davrda -: presintetik davrda -: postsintetik davrda -: mitozning profazasida -:amitozda ? Prokariot organizmlar: +:xujayra shakllangan yadroga ega bulmagan -:xujayra stadiyasigacha shakllangan, yadroga ega bulmagan -: bir xujayrali -: ko�p xujayrali -: xujayra shakllangan yadroga ega bulgan ?Amitoz bo�linish kuzatilad +:prokariotlarda -:tuban o�simliklarda -:eukariotlarda -: bir xujayrali organizmlarda -:zamburug�larda ? Mitoz yo�li bilan ko�payad +: sodda xayvonlar -: bakteriyalar -:viruslar -: prokariotlar -: ko�k-yashil suv o�tlar ? Xujayrada yog� sintezlanadi +:silliq endoplazmatik to�rda -:donador endoplazmatik to�rda -:mitoxondriyada -: ribosomada -: goldji apparatida ?Xujayra markazining funksiyas +:xujayra bo�linishida ishtirok etadi -: fermentlar sintezida katnashadi -: xujayra siklini boshqaradi -:modda almashinuvida ishtirok etadi -: energiya manbai ? Yetilgan jinsiy xujayradagi xromosoma va dnk son +: n, c -: n, 2c -: 2n, c -: 2n, 2c -: 2n, 4c ?Nuklein kislotaning monomeri � +:nukleotidlar -:aminokislotalar -: nukleozidlar -: genlar -: azotli asoslar ? i-RNK funksiyasi +: oqsil sintezi tugrisidagi axborotni dnkdan oqsilga utkazadi -: oqsil sintezi o�tayotgan joyga aminokislotalarni tashiydi -: oqsil strukturasi to�g�risidagi axborotni sitoplazmadan yadroga utkazadi -:ribosomalarni shakllantiradi -: xujayra sitoskeletini tarkibiga kiradi ? Mitozning telofazasida xromosomadagi xromatindaning son +: 1 -:2 -:3 -:4 -:5 ? Xujayraning yarim avtonom organoidlar +: mitoxondriya va plastida -:goldji apparati, sentriolalar -: lizosoma, ribosomalar -:xujayra markazi va yadro -: mikronaychalar va mikrotanachalar ?Trofik kiritmalarga kirad +: oziq moddalarning zaxirasi -: gemoglobin -: melanin -: insulin -: pepsin ? Ribosomalarning kimeviy tarkib +: oqsil va rrnk -: oqsil va irnk -: oqsil va trnk -:oqsil va barcha turdagi rnk -: barchasi to�g�ri ? Yadrochaning funksiyas +: ribosomalar va ribonukleinproteid zarrachalarning sintezi -: oqsil sintezi -: yog�, uglevod sintezi -:xromosomalar tarkibiga kiradi -:nuklein kislotalarning reduplikatsiyasi ? Prokariotlarda bo�lad +: nukleoid -: mitoxondriya -: sentriola -:goldji apparati -: endoplazmatik tur -: lizosoma ?Krossingover kuzatilad +: meyozning 1-profazasida -: meyozning 2-profazasida -: mitozning profazasida -:amitozda -: endomitozda ?Jinsiy xujayralar yetiladi kuyidagi jaraen tufayl +:meyoz -:mitoz -: amitoz -:endomitoz -:endogoniya ?Allel genlar: +: gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan -: gomologik xromosomalarning xar xil lokuslarida joylashgan -:gomologik bo�lmagan xromosomalarda joylashgan -: xar xil juft xromosomalarda joylashgan -: autosomalarda joylashgan -: jinsiy xromosomalarda joylashgan ?Egizaklar usulida keng kullaniladi - �. +:Xolsinger formulasi -:Xardi-Vaynberg formulasi -:N.I.Vavilovning uzgaruvchanlikni gomologik katorlar konuni -:Gekkel va Myullerning biogenetik konuni -:Bekross chatishtirish ? Daktiloskopiya- bu�. +:Barmok uchi terisidagi chiziklar tasviri -:Kaft terisidagi nakshlar -:Tovon terisidagi nakshlar -:Kuzning kamalak pardasidagi nakshlar -:Kulok suprasi terisidagi chiziklar tasviri ?Proband � bu.... +:Shu shaxsga nisbatan shajaraning tuzilishi -:Vrachga murojat qilgan bemor -:Vrachga murojat qilgan sog�lom kishi -:Bemorning akasi yoki opasi -:Bemorning atasi yoki onasi ?Sibslar � bu... +:Bitta ota-onaning bolalari -:Probandning sog�lom qarindoshlari -:Probandning kasal qarindoshlari -:Vrach tomondan shaxsan tekshirilgan bemor -:Yaqin qarindosh bo�lgan ota-ona ? Irsiy kasalliklarga hos emas +:Tez boshlanishi va tez davolanishi -:Kupincha belgilari erta namoyon buladi -:Kullanilayotgan dori-darmonlarga rezistentlik kuzatiladi -:Juda kup organ va sistemalarda patologik jarayonlar kuzatiladi -:Kasallik belgilari borgan sari avj oladi ? Gen kasalliklarning kelib chiqishi kuyidagi omillarga bog�liq: +:Bitta yoki bir nechta genning mutatsiyasi tufayli -:Xromosomaning delesiyasi -:Xromosomaning duplikatsiyasi -:Poliploidiya -:Aneuploidiya ?Poliploidiyayaga � bu... +:Xromosomalarning diploid sonini bir necha gaploid to�plamga ko�paishi -:Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kamaishi -:Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga ko�payishi -:Xromosomalarning diploid to�plamini 1, 2, 3...ga o�zgarishi -:Xromosomalarning gaploid to�plamini 1, 2, 3...ga o�zgarishi ? Geteroploidiya � bu... +:Xromosomalarning diploid to�plamini 1, 2, 3...ga o�zgarishi -:Xromosomalarning diploid sonini bir necha gaploid to�plamga ko�paishi -:Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga kamaishi -:Xromosomalarning umumiy sonini bir juvtga ko�payishi -:Xromosomalarning gaploid to�plamini 1, 2, 3...ga o�zgarish ?Qanday kariotipning o�zgarishi o�limga olib keladi +:Autosomalar bo�yicha monosomiya -:Autosomalarda bir juvt xromosomalarning bo�lmasligi Erkak organizmlarda X-xromosomaning bo�lmasligi -:Ayollarda jinsiy xromosomalar bo�yicha monosomiya -:Erkak organizmlarda U-xromosomaning bo�lmasligi ? Genetik injeneriya yordamida sintezlangan oksillar +:interferon +:insulin -:gemoglobin -:fibrinogen S :Somatik xujayralarda jinsiy X-xromatin kuydagi shaxslarda kuzatilmaydi +:Terner-Sherishevskiy kasalligida +:Erkaklarda -:Daun sindromida -:ayollarda S :Autosom-retsessiv xolda nasllanadigan gen kasalliklari +:fenilketonuriya +:albinizm -:polidaktiliya -:gemofiliya ? Daun kasalligini asosida kuyidagi jarayonlar yotadi +:trisomiya +:geterploidiya -:poliploidiya -:monosomiya ? Geteroploidiya kelib chikadi, kuyidagi jarayonlar tufayli +:autosomalarni sonini 1, 2, 3 uzgarishi +:jinsiy xromosomalarning bir nechta songa uzgarishi -:gen strukturasini uzgarishi -:xromosomalarni strukturasini uzgarishi ? Reaksiya normasi kuyidagi omillar tufayli +:genotip +:tashki muxit -:ichki muxit -:mutatsiyalar ?Egizaklar usuli kullaniladi +:belgini yuzaga chikishda genotipning rolini aniklash uchun +:belgini yuzaga chikishda tashki muxitning rolini aniklashda -:belgini jins bilan boglangan xolda nasllanishini urganishda -:egizaklarning mono - va dizigotaliklarini anikla�da ? Palmaskopiya urganadi +:kaftning tuzilishi +:kaftdagi teri nakshlarini -:kaft va tovondagi teri nakshlari -:barmoklardagi teri nakshlarini ? Monosomiyada kariotipning kurinishi +:XO +:UO -:XXO -:XXU ? Allel genlar: +:bitta belgini yuzaga chikishini belgilaydi +:gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan genlar -:nogomologik xromosomalarning xar xil lokuslarida joylashgan genlar -:gomologik xromosomalarda joylashgan buladi ? Mendel konunlari buyicha nasllanmaydigan genetik xodisalar +:allel emas genlarning uzaro ta�siri +:genlarning birikishi -:alle genlarining uzaro ta�siri -:jins bilan boglangan belgilarning nasllanishida ? Juni kulrang bulgan otlarni juni kora bulgan otlar bilan chatishtirganda ikkinchi avlodda belgilar kuyidagicha ajraladi 12 kulrangl 3 kora: 1 kizil rangli. Bu kanday genetik xodisa? +:allel emas genlarning uzaro ta�siri +:dominant epistaz -:retsessiv epistaz -:umulyativ polimeriya ? Tovuklarning patini rangi allel emas genlarning faoliyati tufayli yuzaga chikdi. Agarda pati kora rangli tovuk bilan xurozlar chatishtirganda belgilar kuyidagicha ajraladi 13 ok: 3tasi rangli. Bu kanday genetik xodisa? +:Mendel konunlariga binoan nasllanmaslik +:dominant epistaz -:komplementarlik -:polimeriya ? Bitta xromosomasida joylashgan genlarni kuyidagicha ifodalash mumkin +:bitta birikish guruxini xosil kiladi +:ular birikib nasllanadi -:allel genlar deyiladi -:mustakil xolda nasllanadi ? Genlarning birikishi bulishi mumkin +:chala, krossingover kuzatiladi +:tulik, krossingoversiz -:chala, krosingoversiz -:tulik, krossingover kuzatiladi ? Uzgaruvchanlik +:tirik organizmlarning uz belgilarini yukotish, yangi belgilarga ega bulishidir +:irsiy omillarning uzgarishi tufayli kelib chikadi -:tirik organizmlarning uz belgilarini xossasidir -: genotip uzgargan ammo fenotip uzgarmagan bulishi mumkin ? Sitogenetik usuli yordamida aniklanadi +:kariotip +:xromosomalarning tuzilishi -:egzaklarning konkordantligi -:populyatsiyaning genofondi ? Xromosoma kasalliklar kelib chikadi kuyidagi mexanizmlar tufayl +:xromosomalar sonini uzgarishi +:genlarning mikdori uzgarishi -:xromosomalarning strukturasini uzgarishi -:nuktali mutatsiyalar ? Geteroploidiya kelib chikadi kuyidagi uzgarishlar tufayli +:jinsiy xromomsomalarning sonini uzgarishi +:autosomalarning sonini uzgarishi -:allel genlarning sonini uzgarishi - kup allelik kasallik -:allel emas genlarning uzaro ta�siri ?Geteroploidiyaga misollar +:monosomiya +:trimosomiya -:poliploidiya -:gaploidiya ? Xromosoma kasalliklarning uziga xos belgilariga kirad +:mendel konunlariga buysinmaydi +:fakat bitta avlodda kuzatiladi -:mendel konunlariga buysinadi -:bir nechta avlodlarda kuzatiladi ? Gen kasalliklari kelib chikishi mumkin kuyidagi sabablarga kura +:bitta genning uzgarishi tufayli +:bir nechta genning uzgarishi tufayli -:xromosomalarning sonini uzgarishi tufayli -:genom mutatsiyalar tufayli ? Enzimopatiyalarga kiradi +:Alkaptonuriya +:Fenilketonuriya -:Morfan sindromi -:Polidaktiliya ? Uglevodlar almashinuvini buzilishi tufayli kelib chikkan kasalliklar +:galaktozemiya +:glikogenozlar -:podagra -:Lesh - Nayana sindromi ? Jinsiy xromosomalarning sonini uzgarishi tufayli kelib chikkan kasalliklar +:Kalaynfelter sindromi +:Shereshevskiy - Terner sindromi -:Patau sindromi -:Marfan sindromi ?Biokimyoviy usul kullaniladi, kuyidagi irsiy kasalliklarni aniklashda +:alkaptonuriya +:fenilketonuriya -:Terner - Shereshevskiy sindromi -:monosomiyalar ? Klaynfelter sindromida kuzatiladi +:erkaklarning kariotipida bitta jinsiy xromosomalarning X-xromosomasi ortikcha +:erkaklarning kariotipi kuyidagicha 44 aut + XXY -:ayollarda bitta X-xromosoma bulmaydi -:ayollarda jinsiy xromosomalarning soni - 3 ta ? Virusning irsiy axboroti joylashgan +: DNKda +: RNKda -:oqsilda -:nukleoproteida ? Purin asoslarga kiardi +: Guanin +:Adenin -: Timin -:Sitozin ? Gametogenzning yetilish davri quyidagi jarayonlardan tashkil topgan: +:1-meyotik bo�linish-reduksion bo�linish +:ekvatsion bo�linish � 2-chi meotik bulinishda -: mitoz � 1-chi boskichida -: endomitoz ? DNK reduplikatsiyasi kuzatilad +: avtosintetik interfazada +: interfazaning sintetik davrida -:interkinezda -:geterosintetik interfazada ? Oqsil biosintezining jarayonlari +:transkripsiya +:ranslyatsiya -:transformatsiya -: transduksiya ? Autosom-retsessiv xolda nasllanadigan gen kasalliklar +: Albinizm +: Fenilketonuriya -:Marfan sindromi -:Gemofiliya ? Palmoskopiya o�rganadi +: kaftning tuzilishini +: kaftning teri naqshlarini -: barmoqlardagi teri naqshlarini -: kaft va tovondagi teri naqshlarini ? Daun sindromida dermatoglifika quyidagicha o�zgarad +: ulnarda ilgak naqshlarining soni ko�payadi +:kaftda faqat bitta ko�ndalang bukuvchi burma bo�ladi -:atd burchagi 810 teng -:kaftda 2 ta ko�ndalang bukuvchi burma xosil bo�ladi ? Klaynfelter sindromida kuzatilad +: erkaklarning kariotipida bitta jinsiy xujayralarning X-xromosomasi ortiqcha +: erkaklarning kariotipi quyidagicha 44aut+XXU -:ayollarda bitta X-romosoma bo�lmaydi -:ayollarda jinsiy xromosomalarning soni 3 ta ? Biokimyoviy usul quyidagi irsiy kasalliklarni aniqlashda qo�llanilad +:Fenilketonuriya +:Alkoptonuriya -:Shereshevskiy-Terner sindromi -: Monosomiyalar ? Geteroploidiya quyidagi o�zgarishlar tufayli kelib chiqad +:autosomalarning sonini +: jinsiy xromosomalarning sonini -: allel genlarning sonini o�zgarishi-ko�p allellik xodisa -: allelmas genlarning o�zaro ta�siri ? Oksil biosintezining jaraenlari +:transkripsiya +:translyatsiya -:transduksiya -:kon�yugatsiya ? Meyoz kanday bulinishdan iboratligini va ular kanday nomlanishini kursating? +:I-meyoz - reduksion bulinish +: II-meyoz - ekvatsion bulinish -:I-meyoz - ekavsion bulinish -:II-meyoz - reduksion bulinish ? DNK ning genetik roli asosida kuydagi tajribalar tasdiklangan +:transduksiya +:konyugatsiya +:transformatsiya -:translyatsiya -:transkripsiya -:lizogeniya ? Allel emas genlarning uzaro ta�sirining shakllari +:polimeriya +:koplementarlik +:epistaz -:kodominantlik -:pleotropiya -:kup allelik ? Gen mutatsiyalari tufayli kelib chikkan irsiy kasalliklar +:daltonizm +:albinizm +:gemofiliya -:gaploidiya -:geteroploidiya -:monosomiya ? Xromosoma kasalliklari +:Klaynfelter sindromi +:Daun sindromi +:"mushuk kichkirish" sindromi -:gemofiliya -:fenilketonuriya -:Morfan sindromi ?Epistazda degeterozigotalarning uzaro chatishtirganda belgilarni apjralishi kuydagi nisbatda kuzatiladi +:12:3:1 +:13:3 +:9:3:4 -:9:3:3:1 -:15:1 -:6:4:1 ? Jinsiy X-xromosoma bilan birikkan xolda nasldan-naslga utadigan kasalliklar +:daltonizm +:gemofiliya +:ter bezlarning bulmasligi -:fenilketonuriya -:galaktozemiya -:alkaptonuriya ? Somatik mutatsiyalarga misollar: +:vitiligo /terida ok rangdagi doglar/ +:teridagi xollar +:chap va ung kuzning xar xil bulishi -:oltibarmoklik -:albinizm -:mikrotsefaliya ? Genom mutatsiya tufayli kelib chikkan irsiy kasalliklar +:klaynfelter sindromi +:Terner - Shereshevskiy sindromi +:daun sindromi -:gemofiliya -:albinizm -:�mushuklar kichkirish� sindromi ? Klaynfelter sindromining kariotipi +:49 XXXUU +:47,XXU +:48,XXXU -:46 XU -:45,XO -:46,XXO ? Duragaylash usuli +:yangi zotlarni xosil kilishda +:yangi navlarni yaratishda +:yangi shtamlarni yaratishda -:odam irsiyatini urganishda -:barchasi tugri -:barchasi notugri ? Xromosomalarning sonini uzgarishi kuyidagi jarayonlar natijasida kuzatiladi +:mitoz yoki meyozda xromosomalarning notugri taksimlanishi tufayli +:bulinish dukini shikastlanishi tufayli +:kariotipda yetishmaslik yoki oritkcha xromosomalarning bulishi -:xromosoma aberratsiyalar tufayli -:DNK reparatsiyasining buzilishi tufayli -:shizogoniya ? Mutagen omillar ta�sirida kuzatiladi +:gen strukturasini uzgarishi +:xromomsomalarning strukturasini uzgarishi +:kariotipning uzgarishi -:kombinativ uzgaruvchanligi xosil bulishi -:fenotipni uzgarishi, lekin genotip uzgarmaydi -:modifikatsion uzgaruvchanlik ? Poliploidiyaning kariotipi +:2p+p +:2p+2p +:2p+3p -:2p+-1, 2, 3 -:2p-p -:n ? Aminokislotalar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chikkan kasalliklar +:alkaptonuriya +:fenilketonuriya +:albinizm -:galaktozimiya -:progeriya -:talassemiya ? Autosomalar sonini uzgarishi tufayli kelib chikkan kasalliklar +:Patau sindromi +:Daun sindromi +:Edvars sindromi -:Lesh - Nayan sindromi -:Marfan sindromi -:Shershevskogo � Terner sindromi ? Polimeriyaga asoslangan xolda odamning kaysi belgilari nasllanadi +:buyi +:vazni +:terining rangi -:kon guruxlar -:kobiliyat -:xarakteri ? Gen xossalari +:genlar - irsiy omillar bolib xizmat kiladi +:genlar nisbatan doimiy +:genlar uzgarshi mumkin -:gen biri biri bilan almashmaydi -:genlar uzgarmaydi -:gen - bulinmaydigan irsiy belgi ? O�simlik xujayrasini xayvon xujayrasidan farq +:plastidalarni bo�lishi +:yirik vakuollarning bo�lishi +:xujayra sellyuloza bilan qoplangan -:mitoxondriya bo�lmaydi -: lizosoma bo�ladi -: yadro yo�q, urniga nukleoid buladi ? Krossingover kuzatilad +: meyozda +: paxinemada va diplonemada +:1 meyotik bo�linishning profazasida -: mitozda -:mitozning profazasida -:2 profazada S Membranali organioidlar +: EPS +:Mitoxondriyalar +:Lizosoma -: Ribosoma -: Sentriola -:Mikronaychalar ? Membranasiz organoidlar +:Ribosoma +: Sentriolalar +:Mikronaychalar -: Lizosoma -: Leykoplastlar -:Mitoxondriyalar ? Tiriklikning fundamental belgilar +: o�z-o�zini boshqarish +:o�z-o�z-o�zini yangilash +: o�z-o�zidan ko�payish -: modda va energiya almashinuvi -: irsiyot va o�zgaruvchanlik -:Diskretlik va bir butunlik ? Xujayra nazariyasining yaratilishida o�z xissasini qo�shgan olimlar va qachon? +:M. Shleyden, 1839 +:T. Shvann, 1839 + R. Virxov, 1858 -:K. Linney, 1831 -:Sechenov, Botkin, Pavlov -:Zyuss 1927 ? Eukariot xujayralarning xromosomasi quyidagi moddalardan tashkil topgan +:DNK +:RNK +:Oqsil -:DNK yoki RNK -:Yog�lar -:Uglevodlar va oksillar ? Nukleotidlar tarkibiga kirad +:azotli asos +: uglevod � pentoza +: fosfat kislota -: ishqorli asos -:uglevod - geksoza -:uglevod � trioza ? Pirimidin asoslarga kirad +:timin +:sitozin +:uratsil -:guanin -:adenin -:pepsin ? EPTning vazifalari +:moddalar EPT orqali xarakatlanadi +:uglevod sintezida ishtirok etadi +:yog�larning sintezida ishtirok etadi -:oqsil biosintezida qatnashadi -:xujayrada sintez bo�lgan moddalarning shakllantiradi -:barchasi to�g�ri ? Spermatogoniyalar ontogenezning quyidagi davrlarida xosil bo�lad +: Embrional +: Postembrional +: Kupayish -:o�sish -:yetilish -:Shakllanish ?Terminator kodonlar: +: UAA +:UAG +:UGA -:UAS -:UGU -:UUS ? Meyozning mitozdan farqi +:meyoz natijasida xosil bo�lgan xujayralarda xromosomalar soni gaploid +:ikkita meyotik bo�linishdan iborat +:1 profazasida krossingover kuzatiladi -:xosil bo�lgan xujayralarida xar bitta xromosomasi bitta xromatiddan tashkil topgan -:2 profazasida krossingover kuzatiladi -:1-prifazadf krossingover bulmaydi ? ATF tarkibiga kirad +:adenin +:riboza +:3 ta NRO4 -:guanin -: timin -:dezoksiriboza ? Allel emas genlarning o�zaro ta�sirining shakllar +:komplementarlik +:epistaz +:polimeriya -:kodominantlik -:pleyotropiya -:chala dominantlik ? Xromosoma kasalliklar +:Daun sindromi +:�mushuk chinqirig�i� sindromi +:Klaynfelter sindromi -:gemofiliya -:fenilketonuriya -:kandli diabet ? Odam xromosoma kasalliklarni aniqlashda albatta quyidagi usullar qo�llanilishi zarur: +: sitogenetik +:jinsiy xromatini aniqlash +:dermatoglifika -:genealogik -: biokimyoviy -:populyatsion statistik usul ? Shereshevskiy-Terner kasalliligiga xos belgilar +: jinsiy X-xromatin somaktik xujayralarida aniqlanmaydi +:xromosomalarning umumiy soni 45 +:jinsiy bezlar va ikkilamchi jinsiy bezlar rivojlanmaydi -:jinsiy x-romatin soni 1 ta -:maktabda o�qimaydi -:xromosomalor soni 47ta ? Gomozigota organizmlar +:o�zaro chatishganda belgilar ajralmaydi +:bir xil gametalar xosil qiladi +:allel genlari 1 ta belgini bir xil fenotipik ko�rinishini yuzaga keltiradi -:allel genlari 1 ta belgini xar xil fenotipik ko�rinishini yuzaga keltiradi -: xar xil gametalar xosil qiladi -:uzaro chachishtirilganda belgilar ajraladi ? Geterozigota organizmlar +:allel genlari 1 ta belgini xar xil fenotipik ko�rinishini yuzaga keltiradi +:o�zaro chatishganda belgilar ajraladi + xar xil gametalar xosil qiladi -:o�zaro chatishganda belgilar ajralmaydi -:gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan -:allel genlari 1 ta belgini bir xil fenotipik ko�rinishini yuzaga keltiradi ? Kombinativ o�zgaruvchanlik quyidagi jarayonlar natijasida kelib chiqad +:gametalarning tasodifan qo�shilishi +: krossingover +:meyoz jarayonida xromosomalarning xar xil kombinatsiyalar xosil qilib, ikki qutbga yo�nalishi -:genlarning birikishi -:geteroploidiya -:monosomiya ? Poliploidiyaning kariotip +:2n+n +:2n+2n +:2n+3n -:2n+1,2,3 -:n -:n+1,2,3 ? Patau sindromiga xos bo�lgan belgilar: +:yarim letal sindrom bo�lib, chaqaloqlar 2-3 oy yashaydi xolos +:ichki organlarda ko�p nuxsonlar bo�ladi +:13 juft xromosoma trisomiyaga uchraydi -:asallik 4 yoshdan keyin rivojlanadi -:bolalar 30 yoshgacha yashashi mumkin -:kasallik 10 yeshdan keyin rivojlanadi ? �Mushuk chinqirig�i� sindromiga xos belgilar: +:5 juft xromosomaning kichik yelkasi delesiyasi +: ovoz paylarining anomaliyasi +:o�sish va rivojlanishning orqada qolishi -:13 juft xromosomaning abberatsiyasi -:5 juft xromosomaning anomaliyasi -:fakat erakaklar kasallanadi ? Galaktozemiyaga xos belgilar: +:galaktoza to�qima va qonda to�planadi +:autosom-retsessiv tipda nasllanadi +:uglevodlar almashinuvi buziladi -:aminokislotalar almashinuvi buziladi -:bemorning terisining rangi �bronza� rangiga kiradi -:kollagenozlar rivojlanadi ? Klaynfelter kasalligining tashxisi quyidagi tekshirish usullariga asoslangan: +:somatik xujayralarida kariotipni aniqlash +:jinsiy X-xromatinning somatik hujayralarida aniqlash +:palmoskopiya va klinik manzara -:jinsiy xujayralarda kariotipni aniqlash -:jinsiy X-xromatinning jinsiy xujayralarida aniqlash -:bioximik tekshiruv utkazish ? Polimeriyaga asoslanagan xolda odamning qaysi belgilari nasllanadi? +:terining rangi +:bo�yi +:vazni -:qon guruxlari -:qobiliyati -:kurish utkirligi ? Albinizmga xos belgilar: +:teri va ko�zning kamalak pardasida pigment xosil bo�lmaydi +:nasllanish tipi � autosom-retsessiv +:aminokislotalar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chiqadi -:jins bilan bog�langan xolda nasllanadi -:lipidlar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chiqadi -:nasllanish tipi autosom-dominant ? Plastidalar kuyidagi organizmlar xujayralarida uchramaydi +:zamburug +:bakteriyalar +:xayvonlar -:tuban usimliklar -:yuksak usimliklar -:tuban va yuksak usimliklar ? Memrana tuzilgan +:3 kavatdan +:tashki va ichki oksil kavatidan +:urta kismida joylashgan lipid kavatdan -:2 ta lipid va 1 ta oksil kavatidan -:1 kavatdan -:2 kavatdan ? Goldji apparatining asosiy vazifalari +:memranalarni tiklash +:sintezlangan moddalarni tuplash +:lizosomalarni xosil kilish -:oksil sintezi -:ATF sintezi -:yeglar sintezi ? Xromosoma koidalari +:individuallik va doimilik +:juftlik va gomologiklik +:uzluksiz -:doimilik, ajralish, induviduallik -:gomologiklik va mustakillik -:ajralish va mustakillik ? Membranali organoidlar +:mitoxondriyalar +:lizosoma +:endoplazmatik tur -:ribosoma -:sentriola -:mikronaychalar ? Membranasiz organoidlar +:ribosoma +:mikronaychalar +:sentriolalar -:endoplazmatik tur -:leykoplastlar -:lizosama ? Xromosomalar turi aniklanadi kuyidagi belgilar asosida +:yelkalar uzunligini nisbati +:xromosoma uzunligi +:sentromeralar joylashishi -:telomeralarni joylashishi -:spiralizatsiya darajasi -:desperalizatsiya darajasi ? Interfazaning postsintetik davrida kuzatiladigan jarayonlar +:Energiya tuplanadi +:Oksil sintezi davom etadi +:RNK sintezi davom etadi -:Energiya sarflanadi -:DNK sintezlanishi -:DNK sintezlanadi va energiya toplanadi ? Xujayraga moddalarning faol xolda kirish usullari +:Pinotsitoz +:Gradient konsentratsiyaga karshi +:Fagotsitoz -:Diffuziya -:Osmos -:Osonlashgan diffuziya S :Meyozning mitozdan farki +:meyoz natijasida xosil bulgan xujayralarda xromosomalar soni gaploiddir +:ikkita meyotik bulinishdan iborat +:1profazasida krossingover kuzatiladi -:2profazasida krossingover kuzatiladi -:xosil bulgan kiz xujayralarida xar bitta xromosoma bitta xromatidadan tashkil topgan -:1-ta meyotik bulinishdan iborat ? Xujayra nazariyani asoslab bergan olimlar +:Pavlov, Sechenov,Botkin +:Shleydan.Shvann +:Virxov,.Ber -:Astaurov,.Vernadskiy -:Mendel,Morgan -:Chermak, Korrens ? Xujayraga moddalarning nofaol usuli bilan utish yullari +:osmos +:diffuziya +:dializ -:plazmoliz -:gemoliz -:fagotsitoz ? Xujayraga moddallarning faol usuli bilan utish yullari +:fagotsitoz +:pinotsitoz +:gradient konsentratsiyaga karshi -:osmos -:diffuziya -:osonlashgan diffuziya ? Xujayradagi matritsali reaksiyalarga kiradi +:reduplikatsiya +:translyatsiya +:transkripsiya -:transformatsiya -:transduksiya -:kon�yugatsiya ? Xujayradagi energetik almashinuvi kuyidagi boskichlardan tashkil topgan +:kislorodsiz +:kislorodli +:aerob va anaerob -:tayerlov -:yeruglik korongilik ? ATF tarkibiga kiradi +:3ta N3RO4 +:riboza +:adenin -:guanin -:timin -:dezoksiriboza ? Oksil biosintezi kuzatiladigan davrlar +:presintetik +:sintetik +:postsintetik -:geterosintetik -:interkinez -:parasintetik ? Oqsil biosintezida kuzatilad +: sintetik davrida +:presintetik davrda +:postsintetik davrda -:mitoz -:meyoz -:amitoz ? Membrana orqali moddalarning passiv transporti kuyidagi yullar bilan amlga oshad +: diffuziya +:osonlashgan diffuziya +:osmos -:pinotsitoz -:fagotsitoz -:gradient konsentratsiyasiga qarshi ? Membrana orqali moddalarning aktiv transport +:pinotsitoz +:fagotsitoz +:gradient konsentratsiyasiga qarshi -:diffuziya -:osonlashgan diffuziya -:osmos kuzatiladi ? Mitotik sikl qo�yidagilarni o�z ichiga olad +:Xujayraning bir bo�linishidan keyingi bo�linishgacha davr +:Mitoz +:Avtosintetik interfaza -:Geterosintetik interfaza -:Xujayra qarishi -:Xujayra o�lishi ?Xayotiy sikl bu... +:Xujayraning paydo bo�lishi yoki bo�lingandan to o�lishigacha yeki keyingi bo�linguncha bo�lgan davr. G0 davrini o�z ichiga oladi +:Geterosintetik interfazani o�z ichiga oladi +:Xujayraning differensiatsiyasi va ixtisoslashuvi kuzatiladi -:Keyingi bulinish taergarlik amalga oshadi -:Oqsil sintezi, DNK ikki xissa ortishi -:Tubulin sintezi, ATF yig�ilishi kuzatiladi ? Komplementarlik ta�sirida digeterozigotalilarni chatishtirganda belgilar quyidagi nisbatda ajralad +:9:3:3:1 +:9:7 +:9:6:1 +:9:4:3 -:13:3 -:12:3:1 -:15:1 -:14:6:4:1 ? RNK molekulasining tarkibida buladi +:uratsil +:itozin +:guanin +:adenin -:timin -:valin -:treptofan -:leysin ? DNK nukleotidlar tarkibida kuydagi azotli asoslar uchraydi +:timin +:sitozin +:guanin +:adenin -:uratsil -:treonin -:izoleysin -:metionin ? Xujayra nazariyasini yaratishda uz xissasini kushgan olimlar va kachon. +:Sh.Shleyden 1838 +:T.Shvann 1839 +:R.Virxov1959 +:Sechenov, Botkin, Pavlov -:K.Linney 1831 -:G. Mendel 1864 -:A.O. Kovalevskiy 1922 -:Korrens 1952 ? Sitoplazmatik membranadagi oksillar kuyidagi vazifalar bajarad +:membrana tarkibiga kiradi +:retseptorlik +:katalitik +:tashuvchi, utkazuvchi -:oksil biosintezida ishtirok etadi -:uglevodlar almashinuvida katnashadi -:yeglar sintezida ishtirok etadi -:DNK reparatsiyasida ishtirok etadi ? Sillik endoplazmatik turga xos bulgan belgilar +:endoplazmatik turning shaklidir +:devorlarida ribosomalar bulmaydi +:yeglarni sintezida ishtirok etadi +:uglevodlarni sintezida katnashadi -:oksillarni sintezida ishtirok etadi -:devorida ribosomalar buladi -:yeglarning sintezida ishtirok etadi -:nukleotidlar sintezida katnashadi ? Goldji apparatiga xos bulgan belgilar +:barcha eukariot xujaylarida kuzatiladi +:membranalardan tashkil topgan +:kondensatsiyaga uchratadi +:lizosomalarni xosil kiladi -:prokariotlarda rivojlangan -:membranasiz -:viruslarada rivojlangan -:kuk-yashil suvutlarda rivojlangan ? Lizosomalarning shakllari +:sitolizosomalar yeki sitolisomalar +:koldik tanachalar +:birlamchi +:ikkilamchi yeki fagosomalar -:uchlamchi -:turtlamchi -:kiskaruvchi vakuola -:turtlamchi yeki fagosomalar ? Konyugatsiya kuzatiladi +:meyozda +:paxinemada +:I meyotik bulinishda +:I profazada -:II meyotik bulinishda -:mitozda -:II profazada -:II anafazada ? Sitoplazmatik membrananing vazifalari +:retseptorlik +:xujayra aro kontaktlarda ishtirok etadi +:ximoya +:katalitik -:sintetik -:energetik -:sintetik va ximoya -:energetik va katalitik ? Balogatga yetgan ugil bolada urug kanalchasining devori kuyidagi davrilarda turgan xujayralar katlamidan tashkil topgan: +:yetilish +:shakllanish +:kupayish +:usish -:bulinish -:bulini shva kupayish -:yetilish va bulinish -:shakllanish va bulinish ? Xromosomaning tarkibiy kismlar +:xromatida +:xromonema +:mikrofibrilla-nukleosoma zanjiri +:polinukleotid zanjiri -:uglevod -:aktin -:miozin -:mielin ? RNKning funksiyalar +:irsiy informatsiyani DNKdan oksilga utkazadi +:aminokislotalarni ribosomalarga yetkazadi +:ribosomalar tarkibiga kiradi +:irsiy informatsiyani uzida saklaydi -:xujayrani energiya bilan ta�minlaydi -:uglevodlar sintezida ishtirok etadi -:yoglar sintezida ishtirok etadi -:mikrofibrillalar tarkibiga kiradi ? Spermatogenez jaraenida kuzatiladigan davrlar: +:kupayish +:usish +:yetilish +:shakllanish -:blastula -:rivojlanish -:morula -:gastrula ? Krossingover kuzatilad +:meyozda +:I meyotik bulinishda +:I profazada +:paxinemada -:II profazada -:II meyotik bulinishda -:mitozda -:leptonemada ? Maxsus yeki xususiy organoidlarga kiradi +:miofibrillalar +:kiprikchalar va xivchinlar +:neyrofibrillalar +:tonofibrillalar -:mitoxondriyalar -:plastidalar -:yadro -:ribosoma ? Xujayrani urganish usullari +:sitomorfologik +:sitofiziologik +:sitoximik +:avtoradiografiya -:tasvirlash -:genealogik -:dermatoglifika -:solishtirma anatomiya ? RNKning tiplari +:tashuvchi +:informatsion(axborot) +:ribosomal +:matritsali -:sitoplazmatik -:birlamchi strukturali -:ikkalamchi strukturali -:uchlamchi strukturali ? Mitoz uchun xos xususiyatlar +:4ta fazadan iborat: profaza, metafaza, anafaza, telofaza +:Bulinish yo�li bilan ko�payadigan organizmlarning xromosomalar sonining doimiyligini ta�minlaydi +: Ko�p xujayrali organizmlarning o�sishi somatik xujayralarning bo�linishi xisobiga amalga oshadi +:Ona va qiz xujayrada xromosomalar to�planish diploid bo�ladi +:Regeneratsiya asosan mitoz xisobiga amalga oshadi -:2ta meyotik bo�linishdan iborat va xar bir bo�linishda profaza, metafaza, anafaza, telofaza kuzatiladi -:2ta bo�lish orasida interkinez kuzatiladi -:Qiz xujayralar xromosomalar to�plami gaploid -:Jinsiy ko�payishda xromosomalar sonining doimiyligini ta�minlaydi -:Birinchi meyotik bo�linishining profazasi 5 ta bosqichdan iborat: leptonema, zigonema, paxinema, diplotena, diakinez ? Meyoz uchun xos xususiyatlar: +:2ta meyotik bo�linishdan iborat va xar bir bo�linishda profaza, metafaza, anafaza, telofaza kuzatiladi +:2ta bo�lish orasida interkinez kuzatiladi +:Qiz xujayralar xromosomalar to�plami gaploid +:Jinsiy ko�payishda xromosomalar sonining doimiyligini ta�minlaydi +:Birinchi meyotik bo�linishining profazasi 5 ta bosqichdan iborat: leptonema, zigonema, paxinema, diplotena, diakinez -:4ta fazadan iborat: profaza, metafaza, anafaza, telofaza -:Bulinish yo�li bilan ko�payadigan organizmlarning xromosomalar sonining doimiyligini ta�minlaydi -: Ko�p xujayrali organizmlarning o�sishi somatik xujayralarning bo�linishi xisobiga amalga oshadi -:Ona va qiz xujayrada xromosomalar to�planish diploid bo�ladi -:Regeneratsiya asosan mitoz xisobiga amalga oshadi
Download 40.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling