Мустакил жамиятда оила ва никох


Download 24.25 Kb.
bet1/2
Sana20.06.2023
Hajmi24.25 Kb.
#1636239
  1   2
Bog'liq
nikoh


Мустакил жамиятда оила ва никох

Режа:1. Оилавий муносабатларнинг хукукий асослари
2. Оиланинг ахлокий асослари
3. Оиладаги соглом мухит психологияси.


1.ОИЛА ВА НИКОХ.
ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ХУКУКИЙ АСОСЛАРИ
Халол мехнат, самимият ва мухаббатга асосланган оиланинг жамиятга муносиб авлод хамда етук инсон бўлиб етишиш инсоннинг асосий бурчидир. Никохдан утиб оила куришдан асосий максад инсон авлодининг давомийлигидир. Жамият эса оилалар йигиндисидан иборатдир.
Никохга киришда янглишмаслик мустахкам оила топишига олиб келади. Ахил, тотув яшаш, халол мехнат ва мухаббатга асосланган оила жамиятга муносиб авлод ахлокли пок, жамият ишига садокатли инсонни тарбиялаб етказишда катта роль уйнайди. Янги авлод эса жамият тараккиётига, ижтимоий курилишнинг авж олишига таъсир курсатади. Оилавий муносабатлар - соф «шахсий муносабатлар» эмас оила ва оилавий муносабатлар давлат ва жамият тараккиётига, уларнинг маънавий бойлигига бевосита дахлдордир. Шунинг учун оила ва оилавий муносабатлар гоят мухим ижтимоий нормалар-хукукий нормалар билан тартибга солинган.
Узбекистон жумхуриятимизнинг никох ва оила кодексида муносабатларнинг куйидаги асосий принциплари белгиланган: якка никохли принципи. Бу принципга кура, хар бир фукоро факат битта никохда булиши мумкин. Никохнинг ихтиёрлиги ва узаро розилик принциплари; Бу принципга мувофик хар бир эркак ва аёл узига ёккан шахс билан уз ихтиёрича никохга кириши мумкин. Хеч кимнинг, бирор шахснинг мажбур килиши ва тазйики билан никохдан утишга йул куйилмайди.
Ажралишнинг эркинлиги. Оила у ёки бу сабаб билан бузиладиган булиб колса, эр ва хотин бир-бирларидан ажралиш хукукига эгадирлар. Аммо ажралиш иши давлат томонидан назорат килинади
Оилада ва оилавий муносабатларда эр ва хотиннинг тенг хукуклиги. Бу принципнинг мазмуни шуки, шахсий ва мулкий хукукда эр ва хотин тенгдир. Оилавий муносабатларни хал килишда хам эр ва хотин баравар хукукга эгадир.
Энг кўп ажралишлар ота-оналар ёш оиланинг ишларига ноурин аралашуви окибати эканлиги маълум булмокда. Гап шундаки, ота-оналар улгайган углига, турмушга чиккан кизига энди вояга етган, уз фикрини англай ололмайдиган, уз мулохазасига эга булган баркамол кишилар деб эмас, балки «халиям бола» кабилида карайдилар, оилавий хиёнат уларнинг узига куйиб бермасдан бехуда хомийлик киладилар, турмушларига ва оилавий ишларига аралашаверадилар, натижада бачкана, арзимас гап суз купайиб, уз йулидан бораётган туппа-тузук оила издан чикади. «Характерларнинг тугри келмаслиги» умумий тушунчадир. Аслида бунинг сабаби эр-хотиннинг бир-биридан устунликка, оилада хар ким узича «хокимликка» интилиши, эр томонидан хотиннинг хўрланиши ёки эрнинг оиладаги зикналиги, узаро низоларга бардошсизлиги ва хоказолардан иборат булади.
Оила инсон хаётига тукислик багишлайди, оила бахт келтиради, лекин хар бир оила, айникса мустакил жамиятдаги оила, энг аввало давлат ахамиятига эга булган кутлуг ишдир. (А.С.Макаренко)
Оила инсон жамиятининг табиий ривожланиши асосидир. Инсонлар уртасидаги муносабатларга асосланган жамиятнинг ячейкаси. Никохдан кейин икки ёшнинг муносабатларига асосланган турмуш, бу ёшларнинг фарзандлари тугилиб, аста-секин шахс сифатида хар томонлама камолотга эришишади, фарзандлар индивиддан шахсга айлана бошлайди. Энди оиладаги икки киши уртасидаги муносабатлар уч ёки ундан купрок кишилар уртасидаги муносабатларга айланади. Эхтиёжнинг купайиши муносабатларни мураккаблаштиради.
Оила уз-узидан хеч бир кийинчиликсиз бахтга, оила эхтиёжларининг яхшиланиши, мустахкамлиги ва шунга ухшашлар амалга ошади,-дейиши нотугри булади. Бунинг учун эр ва хотиндан юкори даражадаги одоб-ахлок, этик-эстетик тайёргарлик, кобилият, садокатлилик, сабр-токатлилик каби ахлокий кадриятларни узида мужассам этишни талаб этади. Булар уртасидаги ахлок, ахлокий муносабатлар эса ўз навбатида фарзандига таъсир килади. Чунки, фарзанд дунёга келган биринчи кунданок ота-она, ака-опалари мехр-мухаббатидан озикланади. Демак, боланинг маънавий-маданий шаклланишида оиланинг роли бекиёсдир.
Маънавият – деб таъкидлайди, И.Каримов,- инсонга она сути, ота намунаси, аждодлар угити билан бирга сингади», деганида жуда хакконий гапни айтган эди. Дархакикат, оиланинг шаклланишига иктсодий муносабатлар, ишлаб чикариш усулининг ривожланиши ва узгариши билан курсатади. Ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши ва узгариши эса, оилавий муносабатларнинг хам ривожланишига олиб келади.
Собик совет хокимияти оилада хотин-кизларнинг камситиши, уларни хурлаш ва зуравонлик хукмронлиги остида саклаш холларини тугатди, эски буржуа конунларини бекор килди, никох ва оила масаласида эркакларга алохида имтиёз берувчи конунлар батамом тугатилди. Хотин-кизларни хурматлайдиган ва эъзозлайдиган, уларга оилада ва ижтимоий хаётда эрлар билан бир сафда туриб ишлаш хукукини берадиган, социалистик жамиятда мусташкамлаш учун курашда фаол катнашишиларини таъминлайдиган декретлар эълон килинди. Конференцияда хотин-кизлар манфаатига бевосита дахлдор муаммоларини янада зур гайрат билан хал этишга жиддий эътибор берилди. Рахбарлик органларида хотин-кизларнинг вакиллари кенг микёсда катнашиши кераклиги уктирилди. Уларнинг жамиятдаги ва сиёсий хаётдаги роли оширилиши, онанинг обруси ва хукуклари химоя килиниши, унинг уз вазифаларини бажариш учун шароит яратиб берилиши, ёш оилаларга гамхурликни кучайтириш зарурлиги алохида кайд этилди. Эр-хотиннинг бир-бирига кумакчи булиши анъана тусини олди. Оиланинг хамма аъзолари рузгорни юритишга уз хиссасини кушадиган булиб колди. Хотин-кизларнинг мехнат жараёнида иштирок этиши уларнинг тобора камол топишига ёрдам беради, онг, билим доираларини кенгайтиради, хаётнинг хамма сохаларида эркаклар билан тенглашувини таъминлайди, обру-эътиборини оширади.
«Оила куриш - ёшлар зиммасига катта маъсулият тугри тушуниб олиш оилани (маъсулият юклашини тугри) мустахкамлайдиган омиллардан биридир. Эркак билан аёлнинг бир-бирини севиши, хурматлаши ва болаларни шу рухда тарбиялашга асосланган ковушиши ахлокий ковушишидир. Оиланинг илдизи фарзанддир. Болалар тарбияси ва камолотида оиладаги мухит, болаларни куршаган оилавий муносабатлар мухим ахамиятга эга. Оиладаги соглом мухит, оила аъзолари уртасидаги узаро хурмат бола тарбиясига ижобий таъсир курсатади. Тарбия гоят мураккаб жараён булиб, узининг ички конуниятларига эга. Ота-онанинг мехри, муруввати, гамхурлиги болалар учун сув ва хаводай зарурдир.
Оилавий хаёт эхтимолки, хеч качон сидиргасидан, кувончдан иборат булолмайди. Факат шоду-хуррамликкагина эмас, гаму-андухга хам, ташвишу бахтсизликка хам шерик була бил. (В.А.Сухомлинский).
Улгаяётган шахсда ижобий сифатлар шаклланишида оиладаги соглом мухит катта ахамият касб этади. Оилада соглом мухитнинг сакланиши куп омилларга боглик. Масалан, оила бошликлари билан болаларнинг узаро яхши муносабати, хонадон карияларига хурмат, эътибор, оиладаги болаларнинг узаро муносабатлари тугри тарбиялангани, ота-онанинг болалари тарбиясига баробар жонкуярлиги, оилада урнатилган тугри тартиб ва яхши одатлар, ота-онанинг мехнатга, ижтимоий хаёт ходисаларига тугри муносабатда булиш кабилар шулар жумласидандир.
Буларнинг кай бирида мутаносиблик бузилса, демак, шу оиладаги соглом мухитга путур етади. Бола тарбиясида ота-онанинг бир-бирига муносабати, узларини тута билишлари мухимдир. Оилада муомаланинг барча коидаларига амал килиниши лозим. Катталарга хурмат, кичикларни авайлаш, бир-бирига мехрибонлик, айникса, аёлларни иззат килиш одатга, коидага айланиб бориши керак.
Болаларга онани хурмат килишга, унга мехрибон булишни ургатиш ота-онанинг мухим вазифасидир.
Одатда угил отасига, киз бола онасига ухшашга, улардаги яхши хислатларни узига сингдиришга харакат килади. Ота хам она хам болани тарбиялашга уз хиссаларини кушадилар. Она гамхур, мехрибон, кунгилчан уй бекаси булса, ота - куч-кудрат, жасурлик, каттиккуллик ва адолат рамзи. Ота купрок боланинг аклий ва жисмоний ривожланиши учун кайгурса, она хам болаларнинг аклий, ахлокий, жисмоний, рухан ва маънан камолоти учун баравар жавобгар, чунки, уларнинг бирдан-бир максади шахсни тарбиялашга каратилгандир. Ана шу жараённинг муваффакиятли бажарилиши, куп уринда ота-онанинг обрўсига боглик. Манфаатлари умумий булган ахил оилада яхши одат, анъаналар вужудга келади.Download 24.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling