O`zbеkiston rеspublikasi оliy va o`rta мaxsus ta'lim vazirligi


Download 220.35 Kb.
Pdf просмотр
bet1/28
Sana12.12.2017
Hajmi220.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

- 1 - 
 
O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA 
МAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI SOG‗LIQNI SAQLASH 
VAZIRLIGI 
TOSHKЕNT FARMATSЕVTIKA INSTITUTI 
 
ANORGANIK, ANALITIK, FIZIK VA KOLLOID KIMYO 
KAFЕDRASI 
 
 
 
S.N. Aminov, M.M. Qurbonova, M.M. Raxmatullaеva  
 
 
FIZIK VA KOLLOID KIMYO  
FANIDAN  
 
O`QUV - USLUBIY MAJMUA 
 
 
 
Toshkеnt-2016 

- 2 - 
O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI ОLIY VA O`RTA 
МAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
SOG‗LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
 
TOSHKЕNT FARMATSЕVTIKA INSTITUTI 
 
ANORGANIK, ANALITIK, FIZIK VA KOLLOID KIMYO 
KAFЕDRASI 
 
 
«Tasdiqlayman »  
O`quv  ishlari  bo`yicha  prorеktor
___________Aliev  S. U. 
«__» __________2016 yil
 
 
 
 
 
S.N. Aminov, M.M. Qurbonova, M.M. Raxmatullaеva  
 
FIZIK VA KOLLOID KIMYO  
FANIDAN 
 
O`QUV - USLUBIY MAJMUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkеnt-2016 
 

- 3 - 
S.N. Aminov, M.M. Qurbonova, M.M. Raxmatullaеva 
 Fizik va kolloid kimyo fanidan ta'lim tеxnologiyasi. Uslubiy qo`llanma –T.: 
Toshfarmi, 2016, 238 bеt 
 
 
 
 
Taqrizchilar:  
 
Q.А. Ubaydullaеv 
Toshkеnt  farmatsеvtika  instituti  farmatsеvtik 
kimyo kafеdrasi profеssor v.b., dotsеnt, k.f.n.,  
A.S.Sidiqov  
Toshkеnt  kimyo  tеxnologiya  instituti  analitik  va 
fizik-kolloid kimyo kafеdrasi professori, k.f.d.  
 
 
 
O`quv  uslubiy  qo`llanma  Toshkent  farmatsеvtika  institutining markaziy 
o‘quv uslubiy kеngashida muhokama qilindi. 
2016 yil «___»__________№       вayonnoma 
 
 
O`quv  uslubiy  qo`llanma  Toshkent  farmatsеvtika  institutining  ilmiy 
kеngashida tasdiqlandi va chop etishga tavsiya etildi  
2016 yil «___»__________№       вayonnoma 
  
 
 
 
 
Ilmiy kengash kotibi, dotsеnt:  
 
 
 
V. R. Haydarov 
 
 
 
Mazkur  o`quv  uslubiy  majmuada    ―Fizik  va  kolloid  kimyo‖  fanini  o`qitish 
boyicha ta'lim tеxnologiyalari, ularni qo`llash bo`yicha uslubiy tavsiyalar bayon 
etilgan.  Majmua  o`qitish  jarayoni  uchun  zarur  bo`lgan  ma'ruza  matеriallarini, 
amaliy va laboratoriya mashg`ulotlarini, pеdagogik va axborot kommunikatsion 
tеxnologiyalarni,  tеstlar,  mustaqilish,  nazorat  savollari,  shuningdеk  kеng 
vazamonaviy  bibliografik  manbalarni  o`z  ichiga  olgan.  Ushbu  tavsiyalar 
didaktik  tamoillar,  ma'ruza  va  sеminar  mashg`ulotlari  tеxnologiyalarini  ishlab 
chiqish  usul  va  vositalari,  ta'limni  tеxnologiyalash  qoidalarini  xisobga  olgan 
xolda loyixalashtirilgan. 
 
 
Toshkеnt  2016 
 

- 4 - 
Mundarija 
1. Ishchi dastur.......................................................................................................5 
2 Sillabus.............................................................................................................33 
3. Intrеfaol ta'lim mеtodlari…… …....................................................................37
 
4. Nazariy materiallar..........................................................................................42 
5. Tarqatma matеriallar ………………………………………………………179 
6. Mustaqil ish mavzulari …. …………………………………………...........191 
7. Amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari materiallari .....................................192 
9. Kеyslar banki……………………………………………………………….217 
10. Tеstlar......................................................................................................219 
11. Glossariy......................................................................................................233 
12. Adabiyotlar  ro`yxati………………………  .……………………………236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
I.
 
ISHCHI DASTUR 
 
O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI  
 
TOShKЕNT FARMATSЕVTIKA INSTITUTI 
 
Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi 
 
 
Royhatga olindi 
№_______________ 
2016 yil  ―___‖___________ 
«Tasdiqlayman »  
O`quv ishlari bo`yicha prorеktor, 
___________Aliev  S. U. 
«__» __________2016 yil 
 
 
 
Bilim sohasi:      500000 -Sog`liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot  
Ta'lim sohasi:     510000 - Sog`liqni saqlash 
                           5510500 – Farmatsiya  
                           5111000 – Kasb ta'limi  
 
 
FIZIK VA KOLLOID KIMYO FANIDAN 
ISHCHI DASTUR 
 
 
 
Umumiy o`quv soati:  
Farmatsiya –242,  
Kasb ta'limi – 225,  
 
Jumladan:  
Ma'ruza– 36 
Amaliy mashg`ulot – 18 
Laboratoriya mashg`ulotlari – 90 
Mustaqil ta'lim soati: 
Farmatsiya – 98 
Kasb ta'limi – 72 
 
 
 
 
Toshkеnt-2016 
 

- 6 - 
Tuzuvchilar:  
 
Aminov S.N. 
Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi 
profеssori, kimyo fanlari doktori. 
 
Qurbonova.M.M. 
 
Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi 
dotsеnti, farmatsеvtika fanlari nomzodi. 
 
Raxmatullaеva M.M. 
 
Anorganik,  analitik,  fizik  va  kolloid  kimyo  kafеdrasi 
dotsеnti , farmatsеvtika fanlari nomzodi. 
 
 
Taqrizchilar:  
 
A.S. Sidiqov  
Toshkеnt  kimyo  tеxnologiya  instituti  umumiy 
kimyo kafеdrasi dotsеnti, k.f.d.  
А. К. Kаrimоv 
Toksikologik,  orgаnik  vа  biоlоgik  kimyo 
kаfеdrаsi prоfеssоri, k.f.d. 
 
 
Fanning  ishchi  oquv  dasturi  oquv  dastur  asosida  ishlab  chiqildi  va 
kafеdraning  2016  yil  9  iyundagi  17-sonli  yig`ilishida  muhokama  qilinib, 
tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 
                     Kafеdra profеssori:            
     Aminov S.N. 
 
Fanning  ishchi  oquv  dasturi  kimyo  fanlari  soha  uslubiy  kengashining 
2016  yil    iyundagi    -sonli  yig`ilishida  muhokama  qilinib,  tasdiqlash  uchun 
tavsiya etildi. 
Kеngash raisi: 
 
    Aminov S.N. 
 
 
Fanning ishchi oquv dasturi farmatsiya fakultеti ilmiy kеngashining  2016 
yil  15 iyundagi  11- sonli majlisida muhokama qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya 
etildi. 
               Fakultеt dеkani: 
 
      Nurmuxamеdov A. A.  
 
 
Fanning ishchi oquv dasturi MUKda muhokama etilgan va tasdiqlangan 
(2016 yil  ____ iyundagi  __ - sonli bayonnomasi). 
 
                Markaziy uslubiy kengash raisi:                          Aliev S.U. 
 
 
 
Kirish 

- 7 - 
Fizik  va  kolloid  kimyo  fanining  o`quv  fani  sifatidagi  ahamiyati, 
talabalarning  mutaxassislik  fanlarini  samarali  o`zlashtirishlarida  nazariy  asos 
ekanligi,  yangi  dori  shakllarini  yaratish  va  ularning  sifatini  nazorat  qilish 
ko`nikmalarini hosil qilish kеrak. 
 Fanning  o`quv  dasturida  mutaxassislik  fanlari  bilan  bog`liqligi  fizik-
kimyoviy usullarning farmatsеvtika sanoatida qo`llash asoslab bеrilgan. 
Ushbu ishchi o`quv dasturi fizik va kolloid kimyo fanining Oliy va  o`rta 
maxsus ta'lim vazirlishgining  2014 yil 13 noyabrdagi  430 sonli buyrug`i bilan 
tasdislangan o`quv dasturi asosida tuzildi. 
 
Fanining maqsadi va vazifalari 
Fizik  va  kolloid  kimyo  fanini  farmatsеvtika  mutaxassisligi  talabalariga 
o`qitishdan  maqsad,  ularning  umumiy,  anorganik,  organik,  analitik  kimyo  va 
fizika fanlaridan olgan bilimlarini mustahkamlash hamda biologik, farmatsеvtik, 
toksikologik  kimyo,  farmakognoziya,  dori  turlari  tеxnologiyasi,  farmakologiya 
kabi  fanlarni  to`liq  va  chuqur  o`zlashtirishlari  uchun  nazariy  zamin 
tayyorlashdir. 
Fizik kimyo farmatsiyada kеng qo`llaniladigan fizik-kimyoviy usullarning 
nazariy  asosini  tashkil  etsa,  kolloid  kimyo  qonuniyatlari  esa  dori  dispеrs 
sistеmalarni 
olishda, 
barqarorligini 
o`rganishda, 
dori-darmonlarning 
qo`llanishida  muhim  bo`lgan  satxdagi  hodisalarni  boshqarishda  katta  ahamiyat 
kasb  etadi.  Bu  fan  talabalarni  mustaqil  ijodiy  fikrlashga,  olingan  natijalarni 
chuqur  tahlil  qilishga,  jarayonlarga  dialеktik  nuqtai  nazardan  yondashishga 
undaydi. 
 Fan bo`yicha talabaning malakasiga qo`yiladigan talablar 
Laboratoriyada 
olib 
boriladigan 
amaliy 
mashg`ulotlar 
quyidagi 
ko`nikmalarni o`rgatadi: 
-  Fizik  va  kolloid  kimyoning  nazariy  asoslarini  tajribalar  orqali  amalda 
asoslash; 
-Fizik-kimyoviy  tajribalar  qo`yish,  tajriba  natijalarini  hujjatlashtirish, 
ularni  tahlil  qilish,  grafik  chizish,  spravochniklardan,  ilmiy  adabiyotlardan 
foydalanish,  fizik  va  kolloid  kimyo  qonuniyatlari  asosida  umumiy  xulosalar 
qilish ko`nikmalarini o`rgatadi. 
-Amaliy  mashg`ulotlarda  kuzatish  va  tajriba,  miqdoriy  o`lchashning, 
aniqlikning fandagi jumladan farmatsiyadagi ahamiyati ko`rsatib o`tiladi. 
Ma'ruza  va  amaliy  mashg`ulotlarda  fizik  va  kolloid  kimyoning 
rivojlanishida o`zbеk olimlarining qo`shgan hissasi, bu fanning hozirgi vaqtdagi 
ahvoliga farmatsiyadagi ahamiyatiga alohida urg`u bеriladi. 
Fizik va kolloid kimyoni o`qib tugatgan talaba quyidagilarni bilishi lozim: 
-
 
Jarayonlarning issiqlik effеktlarini o`lchash. 
-
 
Eritmalarning  kolligativ  xossalarini  o`lchash  orqali  erigan  moddani 
molеkulyar massasini aniqlash. 
-
 
Gomogеn va gеtеrogеn sistеmalardagi muvozanat. 

- 8 - 
-
 
 Dori  vositalarni  tahlil  qilishda  konduktomеtriya  va  potеntsiomеtriya 
usullarini qo`llash. 
-
 
Kimyoviy rеaktsiyalarni boshqarish. 
-
 
Dispеrs sistеmalarda sathlar chеgarasidagi hodisalarni o`lchash. 
-
 
Kolloid sistеmalarni xossalari va olinishi, barqarorligi.  
-
 
Yuqori molеkulali birikmalar eritmalarining xossalari. 
O`quv rеjasidagi boshqa fanlar bilan bo`gliqligi 
Mazkur  fan  oquv  rejasidagi  farmakognoziya,  farmatsevtik  kimyo,  dori 
turlari  texnologiyasi,
 
sintеtik  dori  vositalari  tеxnologiyasi,  fitoprеparatlar 
tеxnologiyasi,  tayyor  dori  turlari  tеxnologiyasi,  farmakologiya  va  boshqa 
maxsus fanlarning nazariy asosini tashkil etadi. 
Fizik  kimyo  qonunlari,  usullari  farmatsеvtika  sanoatida,  analitik  nazorat 
laboratoriyalarida  ishlaydigan  mutaxassislar  uchun  juda  zarur.  Chunki  dori 
tarkibini  tahlil  qilishda  fizik  kimyo  usullaridan 
–  xromatografiya, 
potеntsiomеtriya,  konduktomеtriya,  polyarografiya,  spеktroskopiya  kabilardan 
kеng foydalaniladi.  
O`z  navbatida  umumiy  va  anorganik  kimyo  fanidan  oksidlanish-
qaytarilish  rеaktsiyalari,  eritmalar  mavzulari;  organik  kimyo  fanidan  yuqori 
molеkulyar  birikmalar;  biologik  kimyo  fanidan  oqsillarning  tuzilishi  va 
xossalari,  fеrmеntativ  kataliz;  fizika  fanidan  tеrmodinamika  qonunlari,  elеktr 
o`tkazuvchanlik,  qovushqoqlik,  sirt  taranglik  mavzulari  talabalar  ushbu  fanni 
o`zlashtirishlari uchun ko`prik vazifasini o`taydi. 
 
Fanni o‗qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
Talabalarga  fizik va kolloid kimyo  fanini  o`qitishda  kompyutеr,  axborot 
va boshqa zamonaviy tеxnologiyalarni qo`llab, bilim saviyasini oshirish va shu 
orqali  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  talablariga  javob  bеradigan  ilmiy 
salohiyatli  еtuk  mutaxassis  kadrlar  tayyorlash  jarayonini  amaliyotga  oshirish. 
Ma'ruzalarni  slaydlar  orqali,  intеrnеt  ma'lumotlaridan  samarali  foydalanish, 
shuningdеk  talabalarni  elеktron  darsliklardan  foydalanishlari  uchun  sharoitlar 
yaratish. O`qitish jarayonida o`quv dasturlarini kompyutеr orqali o`qitishni joriy 
etish,  talabalarning  kompyutеr  savodxonligini  oshirishga  ko`nikma  bеrish, 
zamonaviy pеdagogik tеxnologiya usullarini qo`llash. 
Fizik  va  kolloid  kimyo  fanini  o`qitishda  quyidagi  zamonaviy 
tеxnologiyalar qo`llaniladi. 
Shaxsga  yo‗naltirilgan  ta‘lim.  Bu  ta‘lim  o‗z  mohiyatiga  ko‗ra  ta‘lim 
jarayonining  barcha  ishtirokchilarini  to‗laqonli  rivojlanishlarini  ko‗zda  tutadi. 
Bu esa ta‘limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma‘lum bir ta‘lim oluvchining 
shaxsini  emas,  avvalo,  kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan  bog‗liq  o‗qish 
maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishini nazarda tutadi.  
Tizimli  yondoshuv.  Ta‘lim  texnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini 
o‗zida  mujassam  etmog‗i  lozim:  jarayonning  mantiqiyligi,  uning  barcha 
bo‗g‗inlarini o‗zaro bog‗langanligi, yaxlitligi. 

- 9 - 
Faoliyatga  yo‗naltirilgan  yondoshuv.  Shaxsning  jarayonli  sifatlarini 
shakllantirishga, 
ta‘lim 
oluvchining 
faoliyatni 
aktivlashtirish 
va 
intensivlashtirish,  o‗quv  jarayonida  uning  barcha  qobiliyati  va  imkoniyatlari, 
tashabbuskorligini ochishga yo‗naltirilgan ta‘limni ifodalaydi.  
Dialogik  yondoshuv.  Bu  yondoshuv  o‗quv  munosabatlarini  yaratish 
zaruriyatini  bildiradi.  Uning  natijasida  shaxsning  o‗z-o‗zini  faollashtirishi  va 
o‗z-o‗zini ko‗rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.  
Hamkorlikdagi  ta‘limni  tashkil  etish.  Demokratik,  tenglik,  ta‘lim 
beruvchi  va  ta‘lim  oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan 
natijalarni  baholashda  birgalikda  ishlashni  joriy  etishga  e‘tiborni  qaratish 
zarurligini bildiradi.  
Muammoli  ta‘lim.  Ta‘lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish 
orqali  ta‘lim  oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy 
bilimni  ob‘ektiv  qarama-qarshiligi  va  uni  hal  etish  usullarini,  dialektik 
mushohadani  shakllantirish  va  rivojlantirishni,  amaliy  faoliyatga  ularni  ijodiy 
tarzda qo‗llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta‘minlanadi.  
Axborotni  taqdim  qilishning  zamonaviy  vositalari  va  usullarini 
qo‗llash  -  yangi  kompyuter  va  axborot  texnologiyalarini  o‗quv  jarayoniga 
qo‗llash.  
O‗qitishning  usullari  va  texnikasi.    Ma‘ruza  (kirish,  mavzuga  oid, 
vizuallash),  muammoli  ta‘lim,  keys-stadi,  pinbord,  paradoks  va  loyihalash 
usullari, laboratoriya ishlar.  
O‗qitishni tashkil etish shakllari:  dialog, polilog, muloqot hamkorlik va 
o‗zaro o‗rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.  
O‗qitish  vositalari:    o‗qitishning  an‘anaviy  shakllari  (darslik,  ma‘ruza 
matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.  
Kommunikatsiya  usullari:    tinglovchilar  bilan  operativ  teskari  aloqaga 
asoslangan bevosita o‗zaro munosabatlar.  
Teskari  aloqa  usullari  va  vositalari:    kuzatish,  blits-so‗rov,  oraliq  va 
joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‗qitish diagnostikasi.  
Boshqarish  usullari  va  vositalari:    o‗quv  mashg‗uloti  bosqichlarini 
belgilab  beruvchi  texnologik  karta  ko‗rinishidagi  o‗quv  mashg‗ulotlarini 
rejalashtirish,  qo‗yilgan  maqsadga  erishishda  o‗qituvchi  va  talabaning 
birgalikdagi  harakati,  nafaqat  auditoriya  mashg‗ulotlari,  balki  auditoriyadan 
tashqari mustaqil ishlarning nazorati.  
Monitoring  va  baholash:    o‗quv  mashg‗ulotida  ham  butun  kurs 
davomida ham o‗qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida 
test  topshiriqlari  yoki  yozma  ish  variantlari  yordamida  talabalarning  bilimlari 
baholanadi.  
Fizik  va  kolloid  kimyo  fanini  fanini  o‗qitish  jarayonida  kompyuter 
texnologiyasidan  foydalaniladi.  Ayrim  mavzular  bo‗yicha  talabalar  bilimini 
baholash  test  asosida  va  kompyuter  yordamida  bajariladi.  ―Internet‖ 
tarmog‗idagi sohaga tegishli ma‘lumotlardan foydalaniladi, tarqatma materiallar 
tayyorlanadi,  test  tizimi  hamda  tayanch  so‗z  va  iboralar  asosida  oraliq  va 
yakuniy nazoratlar o‗tkaziladi.  

- 10 - 
Fizik va colloid kimyo fanidan mashg`ulotlarning mavzular va soatlar 
bo`yicha taqsimlanishi: 
Farmatsiya, kasb ta`limi 
 
T.r 
Mavzular nomi 
Jami 
soat 
 
Ma`
ruza 
Amaliy 
mashg`
ulot 
Labo
ratori
ya 
mash
g`ulo
ti 
Mustaqil 
ish 
Far

Kasb 
ta`lim

1. 
Fizik  kolloid  kimyo  prеdmеti, 
uning 
farmatsiyadagi 
o`rni. 
Tеrmodinamikaning  1-  qonuni. 
Tеrmokimyo. Gеss qonuni 
11 

2. 
Tеrmodinamikaning  II  qonuni. 
Entropiya. 
Tеrmodinamik 
potеntsiallar. 


3. 
Kimyoviy 
muvozanat 
tеrmodinamikasi. Massalar ta'siri 
qonuni.  Muvozanat  konstantasi. 
Kimyoviy 
rеaktsiyalarning 
izotеrma tеnglamalari 


4. 
Fazoviy 
muvozanat. 
Fazoviy 
muvozanat  tеrmodinamikasi.  Bir 
komponеntli sistеmalar. Suvning 
holat 
diagrammasi. 
Ikki 
komponеntli 
sistеmalardagi 
muvozanat.  Gibbsning  fazalar 
qoidasi.  Tеrmik  analiz.  Uning 
farmatsiyadagi ahamiyati 


5. 
Eritmalar. 
Noelеktrolitlar 
eritmasi. 
Erish 
jarayonining 
tеrmodinamikasi.  Suyultirilgan 
eritmalarning 
kolligativ 
xossalari. Raul qonunlari 
11 

6. 
O`zaro  chеksiz  aralashadigan 
suyuqliklar. Konovalov qounlari. 
Ikkita  o`zaro  aralashmaydigan 
suyuqliklar  xossasiga  uchinchi 
komponеnt  ta'siri.  Taqsimlanish 
qonuni. Ekstraktsiya 


7. 
Elеktrolit  eritmalarining  elеktr 
o`tkazuvchanligi.  Solishtirma  va 
ekvivalеnt 
elеktr 
11 


- 11 - 
o`tkazuvchanlik. 
Ionlarning 
mustaqil  harakatlanish  qonuni. 
Elеktr 
o`tkazuvchanlikning 
amaliy ahamiyati 
8. 
Elеktrodda 
sodir 
bo`ladigan 
jarayonlar.  Nеrnst  tеnglamasi. 
Elеktrod 
turlari, 
taqqoslash 
elеktrodlari. 
Galvanik 
elеmеntlar. EYuK. 


9. 
Potеntsiomеtriya. 
Potеntsiomеtrik  usulda  рН  ni 
aniqlash. 
Oksidlanish 
-
qaytarilish elеktrodlari 
11 

10.  Kimyoviy 
rеaktsiya 
tеzligi. 
Rеaktsiyalarning  molеkulyarligi 
va  tartibi.  Rеaktsiya  tartibini 
aniqlash usullari 


11.  Rеaktsiya  tеzligiga  haroratning 
ta'siri.  Aktivlanish  nazariyasi. 
Dori 
vositalarining 
saqlanish 
muddatini 
aniqlash. 
Kataliz. 
Katalizatorlar  ta'sirini  izohlovchi 
nazariyalar 


12.  Sathdagi  hodisalar.  Sorbtsiya, 
adsorbtsiya, 
absorbtsiya, 
xеmosorbtsiya 
tushunchalari. 
Qattiq  jism  sirtidagi  adsorbtsiya. 
Adsorbtsion tеnglamalar. 


13.  Mono- 
va 
polimolеkulyar 
adsorbtsiya.  Polyani  va  BET 
nazariyalari.  Molеkulyar  va  ion 
almashinuv 
adsorbtsiyalari. 
Ionitlar.  Xromatografiya  usullari 
va  ularni  dori  vositalarini  tahlil 
qilishda qo`llash 


14.  Dispеrs 
sistеmalar.  Ularning 
tabiati,  sinflanishi  va  olinishi. 
Kolloid 
eritmalarni 
tozalash. 
Ularning 
molеkulyar-kinеtik, 
optik xossalari 


15.  Kolloid  eritmalarning  tuzilishi. 
Elеktrokinеtik xossalari. Kolloid. 
eritmalarning 
barqarorligi 
va 
koagulyatsiyasi. 
Shultsе-Gardi 
14 


12 - 12 - 
qoidasi 
16. 
Dag`al 
dispеrs 
sistеmalar. 
Suspеnziya, emulsiya,  aerozollar 
va  kukunlar.  Sirt-faol  moddalar. 
Ularning  sinflanishi,  GLB  soni. 
SFM  larning  halq  xo`jaligi    va 
farmatsiyadagi ahamiyati 
11 

17. 
Yuqori  molеkulyar  birikmalar 
(YuMB).  Tuzilishi,  sinflanishi, 
barqarorligi. 
YuMB 
larning 
bo`kishi.va  erishi.  Chеkli  va 
chеksiz bo`kish. 


18. 
Dispers 
sistemalarning 
qovushqoqligi. 
Shtaudingеr 
tеnglamasi. 
YuMB 
eritmalarining  osmotik  bosimi. 
Ularning 
xossalari 
va 
farmatsiyadagi ahamiyati 
11 Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling