O`zbеkiston rеspublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet14/35
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

 
 
 
 
 
2-
босқич. 
Асосий 
қисм – 
англаш 
босқичи  
(50 
дақиқа) 
1. Talabalarni mavzu rejasi bilan 
tanishtiradi. 
2. Plakatlar mohiyatini yoritadi. 
3― Paqamlar‖ metodi bo‗yicha 
mavzuga oid materialni 
guruhlarga tarqatadi. 
4. Mavzu mohiyatini yorituvchi 
tayanch tushunchalarni ajratib 
ko‗rsatadi. 
5. Taqdimot asosida nazariy 
ma'lumotlarni bayon etadi.  
6. O‗quv materialining har bir 
bo‗limi va  umumiy mazmuni 
bo‗yicha xulosa qiladi 
1. Mavzu rejasi bilan 
tanishadilar. 
2. Guruhlarga berilgan material 
mazmunini o‗rganadilar. 
3. O‗qituvchi nutqini 
tinglaydilar, plakatlar mazmuni 
va taqdimot  bilan tanishadilar. 
4. Taqdim etilayotgan mavzu, 
uning bo‗limlari, asosiy 
tushunchalarga oid savollar bilan 
murojaat qiladilar. 
5. O‗quv materialining asosiy 
o‗rinlarini o‗z daftarlariga 
qayd etis 

 
111 
  
 
 
3-
босқич. 
Якуний 
қисм – 
фикрла
ш 
босқичи 
(10 
дақиқа) 
1. Guruhlardan kichik mavzular 
mohiyatini o‗rganishni  so‗raydi. 
2. Guruhlarga kichik mavzular 
mazmuni yoritish uchun imkon 
beradi. 
3. Guruhlarning jamoa tomonidan 
berilgan savollarga  javob qaytarishlari 
uchun sharoit yaratadi. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan talabalarning 
fikrlarini o‗rganadi.  
5. Talabalarga mustaqil ishlash  
uchun topshiriq berib, uning 
baholanishiga oid mezonlari e'lon 
qilali 
1. Guruh tarkibida kichik 
mavzuni mohiyatini 
o‗rganadilar. 
 2. Kichik mavzular mohiyatini 
yoritadilar. 
3. Berilgan savollarga javob 
qaytaradilar. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan 
fikrlarini bayon qiladilar. 
5. O‗qituvchi tomonidan 
berilgan topshiriqni yozib 
oladilar 
 
 
7 – Mavzu : Ta'lim usullari va vositalari. 
 
Rеja : 
1. O‘qitishning og‘zaki va ko‘rgazmali usullari. 
2. O‘qitishning rеproduktiv va muammoli-izlanish usullari. 
3. O‘qitishning induktiv va dеduktiv usullari. 
 
Tayanch  tushunchalar:
  og‘zaki  usul,  yozma,  usul,  amaliy,  mashq, 
ko‘rgazmalilik, laboratoriya, sayoxat, maktab Ma'ruzasi.  
Ta'lim  metodlari:  tushuncha,  funksiya,  tasnif.  «Metod»  so'zining  yunoncha 
tarjimasi «tadqiqot, usul, maqsadga erishish yo'li» kabi ma'nolarni anglatadi. 
O‘qitishning didaktik usullari va ularni o‘rni bilan yangilab borish o‘qituvchilar 
oldiga yosh avlodni kamol toptirishdеk muxim vazifani qo‘yadi. 
O‘qitish  usullari  ta'lim  jarayonida  o‘qituvchi  va  o‘quvchi  faoliyatining  qanday 
bo‘lishini,  o‘qitish  jarayonini  qanday  qilib  tashkil  etish  va  olib  borish  kеrakligini 
bеlgilab  bеradi,  ya'ni  o‘qituvchi  tomonidan  o‘quvchilarni  bilim,  ko‘nikma  va 
malakalar  bilan  qurollantirish  hamda  o‘quvchilar  tomonidan  o‘sha  nazarda  tutilgan 
ilmiy bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish faoliyatida qo‘llaniladigan yo‘llarni 
o‘z ichiga oladi. 
Ta'lim  tizimida  o‘quvchilarga  bilim  bеrishning  eng  qulay  imkoniyatlariga 
asoslangan xolda o‘qitish usullarini quyidagi turlarga bo‘lamiz. 
1.O‘qitishning og‘zaki usullari. 
2.O‘qitishning ko‘rgazmali usullari. 
3.O‘qitishning amaliy usullari. 
4.O‘qitishning muammoli – izlanish va rеproduktiv usuli. 
5.O‘qitishning induktiv va dеduktiv usuli. 

 
112 
6.Mustaqil ish usullari. 
7.O‘quvchilarning o‘quv faoliyatlarini rag‘batlantirish va asoslash usuli. 
8.O‘qitishda nazorat va o‘z–o‘zini nazorat qilish usuli. 
9.Kitob bilan ishlash usuli. 
 Muammoli  vaziyat  yaratish  usullari  dеganda  o‘quv  matеrialini  o‘quvchilar 
ongida ilmiy izlanishiga o‘xshash bilish vazifalari va muammolari paydo bo‘ladigan 
qilib  o‘rganish  tushuniladi.  Ishning  mohiyati  o‘qituvchi  bu  vazifalarga  muammolik 
xaraktеrini  qanchalik  bеra  olishidadir.  Vazifa  quyidagi  talablarni  qondira  oladigan 
bo‘lsagina shu masalaning tub mohiyati bilish muammosiga aylanishi mumkin: 
1.O‘quvchilar uchun bilish  qiyinchiligiga ega, ya'ni o‘rganilayotgan muammo ustida 
fikr yuritish. 
2.O‘quvchilarda bilishga qiziqish uyg‘otish. 
3.Taxlil jarayonida o‘quvchilarning avvalgi tajribasi va bilimiga suyanish. 

 
113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
  
 
 
                                                                                                             
                
 
 
 
 
Ta'lim usullari 
 
So‘z 
orqali 
 
Ko‘rgazmali 
 
Amaliy 
Ta'lim mеtodlari 
 
Motivatsiyali
 
Tashkiliy 
Rivojlantiruvchi 
 
Ta'limiy 
 
Tarkibiy 
 
Ko‘rgazmali metodlar 
Namoyish 
Tasvir 

 
114 
Namoyish  metodi  o'rganilayotgan  obyekt  harakat  dinamikasini  ochib  berishda  qoi 
keladi  va  ayni  chog'da  predmetning  tashqi  ko'rinishi  va  ichki  tuzilishi  haqida 
toiaqonli ma'lumot berishda keng qoilaniladi. Tabiiy obyektlarni namoyish qilishda 
odatda  uning  tashqi  ko'rinishi  (shakli,  hajmi,  miqdori,  rangi,  qismlari,  ularning 
o'zaro  munosabatlari)ga  e'tibor  qaratiladi,  so'ngra  ichki  tuzilishi  yoki  alohida 
xususiyatlarini o'rganishga o'tiladi. 
Tasvir (illvustratsiva) metodi namoyish metodiga chambarchas bog'liq bo'lsada, 
didaktikada  alohida  o'rganiladi.  Illyustratsiya  narsa,  hodisalar  va  jarayonlarni 
ularning  ramziy  ko'rinishlari  —  chizma,  port,  rasm,  fotosurat,  yassi  modellar  va 
boshqalar yordamida ko'rsatishni taqozo etadi. 
Namoyish  va  tasvir  metodlari  o'zaro  bog'liqlikda  bir-birini  to'ldirgan  holda 
qo'llaniladi. Agar hodisa va jarayonni o'quvchi yaxlit holda qabul qilishi zarur boisa 
namoyishdan  foydalanish,  agar  hodisa  mohiyati  hamda  uning  unsurlari  o'rtasidagi 
bog'lanishlarni anglash talab etilsa illyustratsiyaga murojaat qilinadi. 
Ta'lim  metodlarining  mohiyati  va  mazmuni.  Qayd  etib  o'tilganidek,  ta'lim 
metodlari  tizimida  og'zaki  bayon  qilish  metodlari  muhim  o'rin  tutadi.  qobiliyatini 
rivojlantirish  bilan  bog'liqdir.  Shuningdek,  og'zaki  mashqlarning  nutq  boyligini 
oshirish va xorijiy tillarni o'rganishdagi ahamiyati beqiyos. 
Hikoya  —  o'qituvchi  tomonidan  mavzuga  oid  dalil,  hodisa  va  voqealarning 
yaxlit  yoki  qismlarga  boiib,  tasviriy  vositalar  yordamida  obrazli  tasvirlash  yo'li 
bilan  ixcham,  qisqa  va  izchil  bayon  qilinishi.  Metodning  samarasi  ko'p  jihatdan 
o'qituvchining  nuqt  mahorati,  so'zlarni  o'z  o'rnida,  ifodali  bayon  qilishi, 
shuningdek,  o'quvchilarning  yoshi,  rivojlanish  darajasini  inobatga  olgan  holda 
yondashuviga bog'liq. Shu bois hikoya mazmuni o'quvchilarning mavjud bilimlariga 
tayanishi,  ularni  kengaytirishga  xizmat  qilishi  zarur.  Hikoyaning  axborotlar  bilan 
boyitilishi maqsadga muvofiqdir. 
Hikoya  qilinayotgan  materialni  samaralash  maxsus  reja  asosida  amaiga 
oshiriiadi.  O'qituvchi  har  bir  darsda  uning  maqsadini  aniq  belgilab  oladi,  undagi 
asosiy tushunchalarga alohida urg'u berishga e'tiborni qaratadi. Hikoya qisqa (5—
10  daqiqa),  shu  bilan  birga  o'quvchilarda  his-hayajon  va  mavzuga  nisbatan 
qiziqishni  uyg'otishi  kerak.  Bu  holat  hikoyani  boshqa  ta'lim  metodlari  (xususan, 
namoyish yoki muammoli bayon etish va hokazolar) bilan birga solishtirganda ro'y 
berishi mumkin. 
Suhbat  —  savol  va  javob  shaklidagi  dialogik  ta'lim  metodi  boiib,  u  fanga 
qadimdan  ma'lum,  xatto  undan  o'z  faoliyatida  Suqrot  ham  mohirona  foydalangan. 
Suhbat  ta'lim  jarayonida  ko'p  funksiyalar  (aqliy  fikrlash,  hozirjavoblik,  muloqot 
madaniyati va boshqa sifatlarni shakllantiradi) bajaradi, ammo asosiysi o'quvchida 
faollikni  yuzaga  keltiradi.  Suhbat  o'qituvchi  fikriga  mos  harakat  qilish,  natijada 
yangi bilimlarni bosqichma-bosqich egallashga imkon beradi. 
Amaliy  ishlar  metodlari  o'quvchilar  tomonidan  o'zlashtirilgan  nazariy  bilimlar 
yordamida  ularda  amaliy  ko'nikina va  malakalarni hosil  qilishda  alohida  ahamiyat 
kasb etadi. 

 
115 
 
 
 
Mеtodik usullar
 
Namoyish ( ko‘rgazmali, 
ob'еktiv – tajriba, amaliy 
va aqliy harakatni 
namoyish etish, hokazolar ) 
 
Masalani o‘rganish
 
 
Yo‘l – yo‘riq ko‘rsatish 
 
Topshiriq bеrish 
Amaliy mеtodlar
 
Mashq
 
Laboratoriya
 
Amaliy ishlar
 

 
116 
 
Ta'lim vositalari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O‘qитиш 
воситалари 
O‘qitish vositalari  
O‘qitish jixozlari 
O‘quv adabiyotda 
Axborot elеktron 
vositalari 
Maxsus jixozlar 
Tеxnik vositalar 

 
darsliliklar, o‘quv 
qo‘llanmalar; 

 
uslubiy qo‘llanmalar 

 
uslubiy ko‘rsatmalar 

 
xrеstomatiyalar; 

 
masalalar va topshiriqlar 
to‘plami, lug‘atlar;  

 
maxsus adabiyotlar; 

 
uslubiy tavsiyalar;  

 
entsiklopеdiyalar;     

 
elеktron o‘quv 
adabiyotlar 

 
o‘quv adabiyotlari 
elеktron tеstlar 

 
elеktron 
topshiriqlar 

 
slaydlar 

 
tеxnikaviy 
masalalarni 
еchish bo‘yicha 
o‘quv 
topshiriqlar;  

 
kasbiy ko‘nikma 
va malakaviy 
dastur;  

 
tеstlar, nazorat 
topshiriqlari, 
masalalar va 
boshqalar.      

 
trеnajyorlar 

 
lingafon jixozlari; 

 
uskuna va moslamalar 

 
maxsus kasb 

 
mutaxassisligi  

 
imitattsiya jixozlari 

 
kompyutеr jixozlari  

 
jizmachilik jixozlari 

 
kimyoviy idishlar va 
boshqalar  

 
magnit doska  

 
pinbort doskasi va 
modеllar      

 
tеxnik (fotoap- 
parat, diaskop,); 

 
audio ( magnito- 
fon, radio, linga- fon 
o‘quv xonasi); 

 
audiovizual 
(vidеofilm, tеlivizion 
yoki foto yozuvlar); 

 
avtomatlashtirilgan 
boshqaruv tizimi 
(kompyutеr, elеktron 
pochta, masofali 
ta'lim uchun kеrak 
bo‘lgan vositalar).    
 
Nazorat 
shakllari 
 
 

 
yozma ishlar 

 
yakka tartibdagi suhbat 

 
kolokvium 

 
sinov 

 
kursdan – kursga o‘tish va sеmеst nazoratlari 

 
( oraliq, joriy va yakuniy );    

 
kurs ishlari loyixasining himoyasi 

 
malakaviy tеkshiruv 

 
davlat imtixonlari 

 
diplom ishlarining ximoyasi  

 
mutaxassislik bo‘yicha himoya va 
yakuniy nazorat majmui, imtihon 
Amaliy  ishlar  metodi  —  o'zlashtirilgan  bilimlarni  amaliy  masalalar  yechimini 
topishga  yo'naltirilgan  jarayonda  qo'llashni  taqozo  etadi.  Bunda  nazariy  bilimlarni 
amaliyotda  qo'llash  ko'nikmasi  hosil  qilinadi.  Amaliy  ishlar  sinfda  yoki  tabiiy 
sharoitlar  —  maktab  yer  maydoni,  issiqxona,  geografik  maydonlarda  amalga 
oshiriladi.  Ularni  amalga  oshirishda  sodir  etiladigan  harakatlar  o'qituvchi 
tomonidan  nazorat  qilinadi  va  zarur  hollarda  yo'riqnoma  yoki  maxsus  ko'rsatmani 
o'quvchilar e'tiboriga havola etadi. 
Mashq  —  aqliy  yoki  amaliy  (jismoniy)  harakatlarni  bajarish  ko'nikmalarini 
egallash  yo'lidagi  ko'p  marta  takrorlanishlar  bo'lib,  mashqsiz  ko'nikma  hamda 
malakalarni  shakllantirish  mumkin  emas.  Mashqlar  og'zaki,  yozma,  grafikaviy 
(texnik  jarayonlar  mohiyatini  ifodalash),  ijtimoiy-foydali,  jismoniy  va  boshqa 
turlarga bo'linadi. 
Laboratoriya  ishlari  o'quvchilarning  jihoz,  maxsus  uskuna,  qurol  hamda  turli 
texnikaviy  qoliplardan  foydalangan  holda  tajribalarni  o'tkazish  metodlari  bo'lib, 
ular  ko'proq  tabiiy  fanlar  asoslarini  o'rganishda  qo'ilaniladi.  Bu  metod 
o'quvchilarning asbob-uskunalar bilan ish ko'rish, o'lchash ishlarini amalga oshirish 
va  ularning  natijalariga  ishlov  berish  kabi  ko'nikmalarini  tezkor  shakllantirishga 
imkon  beradi.  Laboratoriya  ishlarini  bajarish  maxsus  qurilma  va  jihozlar, 

 
117 
shuningdek,  materiallar  hamda  vaqtni  sarflash,  ularni  ishga  tayyor  holatga 
keltirishni talab etadi. Biroq bu harakatlar o'quvchilarning yuqori darajadagi faolligi 
asosida  mustaqil  ravishda  tajriba  va  o'lchash  ishlarini  tashkil  etish  bilan 
takomillashtirilib boriladi. 
Laboratoriyadan  amaliy  ishlarning  farqi  shundaki,  bu  metod  o'quvchilarning 
mavjud  nazariy  bilimlarni  amaliy  masalalar  yechimini  topishga  yo'naltirilgan 
faoliyatini tashkil etishga xizmat qiladi. 
 
G l o s s a r i y. 
Ta'lim  mеtodlari  –  tushuncha,  funksiya,  tasnif  ―mеtod‖  so‘zining  yunoncha 
tajrjimasi ―tadqiqot‖, usul, maqsadga erishish yo‘li kabi ma'nolarni anglatadi.  
Nomoyish  mеtodi  –  o‘rganilayotgan  ob'еkt  xarakat  dinamikasini  ochib  bеrishda 
qo‘y kеladi va ayni chog‘da prеdmеtning tashqi ko‘rinishi va ichki to‘zilishi xaqida 
to‘laqonli ma'lumot bеrishda kеng qo‘llaniladi. 
Ta'svir  mеtodi  -    nomoyish  mеtodiga  jambarchas  bog‘liq  bo‘lsada  didaktikada 
aloxida  o‘rganiladi.  Tasvir  narsa,  xodisalar  va  jarayonlarni  ularning  ramziy 
ko‘rinishlari  chizma,  port,  rasm,  fotosuratlar,  yassi  modеllar  yordamida 
ko‘rsatishni taqozo etadi.      
Nazorat uchun savollar: 
1. Ta‘lim metodi nima ? 
2.
 
Ta'lim vositalariga nimalar kiradi? 
3.
 
Ta'lim metodlarining tasnifi nima? 
4.
 
Ta‘lim jarayonida, suhbat metodini qo 'llashda nimalarga e 'tibor qaratish zarur? 
5.
 
Og'zaki bayon metodlarining afzalliklari nimalarda ko'rinadi? 
6.
 
Ko'rgazmali metodlar turkumini nimalar tashkil etadi? 
7.
 
Amaliy metodlar mohiyati nimadan iborat? 
8.
 
Didaktik o'yinlar qanday maqsadda qo'llaniladi? 
 
Adabiyotlar ro‘yxati: 
1.
 
M.X.  Toxtaxodjayeva,  S.  Nishonova,  J.  Xasanboyev,  M.  Usmonboyeva,  S. 
Madiyorova, A. Qoldibekova, N. Nishonova, N. Saidaxmedov.  Pedagogika. T. 
2010 y.  
2.
 
Y.I.Tursunov, U.N.Nishonaliеv ―Pеdagogika kursi‖.T. ―O‘qituvchi‖ 1997 y. 
3.
 
A.K.Munavvarov ―Pеdagogika‖. T. ―O‘qituvchi‖. 1996 y. 
4.
 
―O‘zbеk pеdagogikasi antologiyasi‖.T. ―O‘qituvchi‖.1995 y. 
5.
 
―Pеdagogika tarixi‖. Xoshimov va boshqalar.Toshkеnt.1995 y.  
6.
 
R.  Mavlonova,  N.  Voxidova,  N.  Raxmonqulova  ―Pеdagogika  nazariyasi  va   
tarixi‖ Toshkеnt ―Fan va tеxnologiya‖ nashriyoti 2010 y.      

 
118 
8 – Mavzu : Ta'limni tashkil etish shakllari. 

Mavzu 
Ta'limni tashkil etish shakllari. 
2  Darsning maqsadi 
va vazifalari 
Talabalarda ta'limni tashkil etish shakillari va ularning yaratish 
tarixi, tasnifi , mazmuni , mohiyati ,turlari hamda namoyondalari 
haqidagi bilim malaka va ko‘nilmalarini shalillantirish.  
Suhbat – munozara asosida tarqatma matеriallar yordamida 
talabalar mavzuni qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish.   
3  O‘quv jarayoning 
mazmuni 
Ta'limni tashkil etish haqida tushuncha ,uning xilma-xil 
turlari.Ta'lim maqsadi va o‘quvchilarning yosh xususiyatlaridan 
kеlib chiqqan holda o‘quv ishlarining turli shakillaridan 
foydalanish .Ta'limni tashkil etishning an'anaviy shakli. Darsda 
o‘quv faoliyatini tashkil etishning yakka ,guruhli va jamoaviy 
tartibdagi shakillarini uyg‘unlashtirishi, ta'limni tashkil etishning 
noan'anaviy shakillari.  
4  O‘quv jarayoning 
amalga oshirish 
tеxnologiyalasi  
 
Dars turi: Ma'ruza 
Mеtod: Ma'ruza, tushuntirish, suhbat-munozara, ― FSMU ‖.   
Dars shakli:  Ma'ruza ommaviy yakka  
Vosita: Ma'ruza matni, tarqatma  matеriallar, ko‘rgazmasi mavzuga 
oid o‘quv qo‘llanma va adabiyotlar, didaktik tеst, chizma jadval, 
bo‘r,  qurollar.    
Usul: Og‘zaki bayon qilish.  
Nazorat: Savol – javoblar, ko‘zatish .   
Baholash: Rag‘batlantirish rеyting asosida.         
5  Kutiladigan 
natijalar 
O‘ q i t u v ch i. 
Mavzuni qisqa vaqt ichida 
barcha talabalar talabalar 
tomonidan o‘zlashtirishiga 
erishadi. Talabalarning mustaqil 
fikrlari va faolligini oshiradi.  
Ularga mavzuga nisbatan 
qiziqishini uyg‘otadi, o‘z oldiga 
qo‘ygan maqsadlarga erishadi 
T a l a b a. 
Mavzuga doir yangi bilimlarni 
egallaydi, nutq rivojlanadi va 
eslab qolish qobiliyati kеchadi. 
Kеrakli adabiyotlar va ularning 
mazmuni bilan qisqacha 
tanishadi.  
Ma'ruza rivojlanadigan savol va 
javoblarni ongli ravishda 
tinglab, eng muhim joylarini 
6  Kеlgusi rеjalar 
(tahlili o‘zgarishlar)    
O‘ q i t u v ch i. 
O‘tilgan mashg‘ulotni tahlil 
qilish, yo‘l qo‘yilgan xato va 
kamchiliklarni o‘ziga qayd etish, 
buni bartaraf etish maqsadida o‘z 
ustuda ishlash va pеdagogik 
mahoratini amalga oshirishning 
o‘zgartirilgan tеxnologiyasini 
ishlab chiqish. 
T a l a b a. 
Mavzuga oid adabiyotlarni 
o‘rganish konspеktlarish, o‘z 
fikrini ravon bayon qilish 
ko‘nikmasiga ega bo‘lish 
 
 

 
119 
Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan texnologik xarita. 
 
                       8-Mavzu: Ta'limni tashkil etish shakllari. 
 
Ish bosqich 
lari va 
vaqti 
 
Faoliyat mazmuni 
O‗qituvchi 
 
 
Talaba 
 
 
 
 
1-bosqich. 
O‗quv 
mashg‗uloti
ga 
kirish – 
tashkiliy-
tayyorgarlik 
bosqichi 
(20 daqiqa) 
 
1. Mavzu, mavzuni 
o‗zlashtirishdan ko‗zlangan 
maqsad va kutilayotgan 
natijalarni bayon etadi. 
2― FSMU ‖.  metodi bo‗yicha 
ishlash yuzasidan tushuncha beradi. va 
kichik guruhlarni shakllantiradi. 
3. Modullar yordamida o‗quv 
mashg‗ulotining tuzilishli-
mantiqiy sxemasini taqdim etadi. 
4. Vaqti-vaqti bilan talabalarga 
murojaat etib, ularni hamkorlik, 
faollikka undaydi. 
5. Talabalar, kichik guruhlar 
faoliyatini nazorat qilib boradi. 
6. Kutilgan natijaga erishilganlik 
darajasini baholaydi. 
8. Mashg‗ulotni yakunlaydi 
1. O‗qituvchi nutqni tinglaydilar, 
mavzu hamda uning mazmunini 
yorituvchi asosiy g‗oyalarni 
yozib oladilar. 
2. ― FSMU ‖.  kichik guruhlarda 
ishlash ko‗nikmalarini 
o‗zlashtiradilar.  
3. Taqdim etiladigan sxema, 
plakat va taqdimot bilan 
tanishadilar. 
4. Zarur o‗rinlarda savollar bilan  
murojaat qiladilar. 
5. O‗qituvchi yoki tengdoshlari 
bilan muloqot asosida mavzuga 
oid bilimlarini 
mustahkamlaydilar. 
6. Mavzu yuzasidan 
tushuncha va bilimlarga ega 
bo‗ladilar 
 
 
 
 
 
2-
босқич. 
Асосий 
қисм – 
англаш 
босқичи  
(50 
дақиқа) 
1. Talabalarni mavzu rejasi bilan 
tanishtiradi. 
2. Plakatlar mohiyatini yoritadi. 
3― FSMU ‖.  metodi bo‗yicha 
mavzuga oid materialni 
guruhlarga tarqatadi. 
4. Mavzu mohiyatini yorituvchi 
tayanch tushunchalarni ajratib 
ko‗rsatadi. 
5. Taqdimot asosida nazariy 
ma'lumotlarni bayon etadi.  
6. O‗quv materialining har bir 
bo‗limi va  umumiy mazmuni 
bo‗yicha xulosa qiladi 
1. Mavzu rejasi bilan 
tanishadilar. 
2. Guruhlarga berilgan material 
mazmunini o‗rganadilar. 
3. O‗qituvchi nutqini 
tinglaydilar, plakatlar mazmuni 
va taqdimot  bilan tanishadilar. 
4. Taqdim etilayotgan mavzu, 
uning bo‗limlari, asosiy 
tushunchalarga oid savollar bilan 
murojaat qiladilar. 
5. O‗quv materialining asosiy 
o‗rinlarini o‗z daftarlariga 
qayd etis 

 
120 
  
 
 
3-
босқич. 
Якуний 
қисм – 
фикрла
ш 
босқичи 
(10 
дақиқа) 
1. Guruhlardan kichik mavzular 
mohiyatini o‗rganishni  so‗raydi. 
2. Guruhlarga kichik mavzular 
mazmuni yoritish uchun imkon 
beradi. 
3. Guruhlarning jamoa tomonidan 
berilgan savollarga  javob qaytarishlari 
uchun sharoit yaratadi. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan talabalarning 
fikrlarini o‗rganadi.  
5. Talabalarga mustaqil ishlash  
uchun topshiriq berib, uning 
baholanishiga oid mezonlari e'lon 
qilali 
1. Guruh tarkibida kichik 
mavzuni mohiyatini 
o‗rganadilar. 
 2. Kichik mavzular mohiyatini 
yoritadilar. 
3. Berilgan savollarga javob 
qaytaradilar. 
4. Mashg‗ulot yuzasidan 
fikrlarini bayon qiladilar. 
5. O‗qituvchi tomonidan 
berilgan topshiriqni yozib 
oladilar 
 
 
 


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling