Режа Металларнинг асосий хоссалари


Download 36.23 Kb.
bet1/2
Sana18.06.2023
Hajmi36.23 Kb.
#1572087
  1   2
Bog'liq
materialshunoslik2


Металлар

Режа

1. Металларнинг асосий хоссалари.


2.. Металларнинг классификацияаси. 3. Техникада кенг куламда ишлатиладиган металлар

Металларнинг асосий хоссалари. Химия курсидан маълумки, хозирги вактда химиявий элементлар сони 118 та булиб, улар металлар билан металлмасларга булинади, металлар эса барча элементларнинг ярмидан купрок кисмини ташкил этади ва электр утказувчанлиги жихатидан металлмаслардан фарк килади. Аммо элементларнинг электр утказувчанликм киймати уларни металлар ёки металлмаслар деб таърифлашга асос була олмайди, чунки шундай Металлар хам борки, уларнинг электр утказувчанлиги баъзи металлмасларникидан сал юкори, холос. Бундан ташкари, электр утказувчанлик температурага боглик булади. Баъзи элементларнинг электр утказувчанлиги.температуранинг кутарилиши билан пасаяди. Ана шундай элементлар металлар жумласига киради. Металлар иссикликни хам яхши утказади. Машхур рус олими М. В. Ломоносов металларга бундай таъриф берган эди: «Металлар болгаланиши мумкин булган ялтирок жисмлардир». Демак, металларда электр утказувчанлик ва иссиклик утказувчанликдан ташкари, болгаланувчанлик ва ялтироклик хоссалари хам булар экан. Юкорида баён этилганларга асосланиб, металларга куйидагича таъриф берса булади: температура пасайган сари электр утказувчанлиги ортадиган, иссикликни яхши утказадиган, болгаланувчан ва узига хос ялтирокликка эга булган элементлар металлар деб аталади. Металлар Д. И. Менделеев элементлар даврий системаси жадвалининг асосан чап кисмида жойлашган ( 1-расм). Шуни хам айтиш керакки, металлар билан металлмаслар орасига кескин чегара куйиб булмайди, чунки баъзи металлар­да, масалан, кумушда газ холатида металлик хоссалари булмай­ди, баъзи металлмасларда эса, масалан, фосфорда юкори босим остида металлик хоссалари пайдо булади. Демак, элементларни металлар ва металлмаслар деб икки группага ажратиш шартлидир. Ж уда купчилик металлар атомларининг сиртки (валент) электронлари сони битта ёки иккита булиб, улар ядрога заифpoк тортилиб туради, шунинг учун маълум шароитда металларнинг атомлари ана шу электронларининг бирини ёки иккаласини металлмасларга бериб, мусбат зарядли ионларга айланади.

Хатто жуда кичик потенциаллар айирмаси хосил килинди дегунча металларнинг атомларидаги электронлар тартибли харакатга келиб, мусбат кутб томон боради, натижада электр токи пайдо булади. Металларнинг электр токини яхши уткази-


шига сабаб хам ана шу. Металларнинг классификацияси. Барча металлар икки группага, яъни кopa металлар группаси билан рангли металлар группасига булинади. Кора металлар группасига, асосан, темир киради( темирнинг Котишмалари — чуян ва пулат хам кора металлар группасига киритилади), колган барча металлар рангли металлар группасини ташкил этади. Рангли металлар, уз навбатида, куйидаги группаларга булинади:
а) огиp металлар группаси; бу группага мис, никель, кургошин, калай, кадмий, кобальт, мишьяк, сурьма, висмут, симоб ва бошкалар киради;
б) енгил металлар группаси; бу группага алюминий, магний, титан, натрий, бериллий, литий, барий, кальций, стронций ва калий киради;
в) асл, бошкача айтганда, кимматбахо металлар группасига: олтин, кумуш, платина, осмий, иридий, родий, рутений ва палладий металлари киради;
г) нодир металлар группаси; бу группага суюкланиши кийин металлардан вольфрам, молибден, тантал, ниобий ва цирконий, тарной; металлар (таллий, галлий, германий, индий, рений, гафний, рубидий, цезий ва бошкалар),
сийрак-ер металлар (лантан ва лантаноидлар) радиоактив металлар (полоний, радий, актиний, торий, уран ва бошка трансуран металлар) киради.

Рангли огир ва енгил металлар бир-биридан, асосан, зичлиги жихатидан фарк килади. Рангли огир металларнинг зичлиги 5 дан 13,6 г/см3 гача, рангли енгил металларнинг зичлиги эса 0,53 дан 5 г/см3 гача булади. Энг енгил металл литий булиб, унинг зичлиги 0,53 г/см3 га тенг, энг огир металл—платинанинг


зичлиги эса 21,45 г/см3 га баравардир. Асл металлар химиявий активлиги жуда паст металлар булиб, кислород билан бевосита бирикмайди, демак, улар коррозия бардош металлардир. Металларнинг бу классификацияси вакти келиб узгариши
хам мумкин. Масалан, титан илгарилари нодир металлар группасига киритилган эди, хозирги вактда титан металлургиясининг барк уриб ривожланаётганлиги туфайли бу металл нодир булмай колди ва зичлигига кура, рангли енгил металлар группасига киритилди. Техникада кенг куламда ишлатиладиган металлар. Техникада темир, мис алюминий, магний, рух, кургошин, калай ва сурьма энг куп ишлатилади. Хром, никель, вольфрам, ванадий, кобальт, молибден, марганец ва бошка металлардан хам фойдаланилади. Куйида техникада кенг куламда ишлатиладиган баъзи металларга оид кискача маълумотлар келтирилади.
Т е м и р . Химиявий белгиси Fe. Д . И. Менделеев элементлар даврий системасининг VIII группасида турадиган, тартиб номери 26, атом массаси 55,847» зичлиги эса 7,86 г/см3 булган юмшок, пластик, кулрангроц тусда товланаднган oк металл. Саноатда энг куп ишлатилади. Темирнинг суюкланиш температураси 1539°С га, кайнаш температураси эса 2770°С га тенг.Техникавий тоза темир, асосан, электротехникада электрик мотор л ар, динамомашиналар ва электромагнитлар учун узаклар ва бошкалар тайёрлашда ишлатилади. Темир кукунидан кукун металлургияси усулида деталлар тайёрлашда фойдаланилади. Темир чуян ва пулатнинг асосий таркибий кисмини ташкил этади.
М и с . Химиявий белгиси Си. Д . И. М енделеев элементлар даврий системасининг I группасида турадиган, тартиб номери, 29, атом массаси 63,54, зичлиги эса 8,93 г/см3 булган юмшок, пластик, кизил тусли металл. Мис 1083оС да суюкланади ва 2560°С да кайнайди, иссикликни ва электрни яхши утказади, нам атмосферада яшил тусли оксид парда билан копланиб колади, бу парда мисни янада оксидланишдан саклайди. Миснинг атмосферада коррозиябардошлиги юкори булганлиги учун ундан тайёрланган буюмлар бузилмасдан узок вакт сакланади. Тоза мис, асосан, электротехникада электр симлари вa бошкалар тарзида ишлатилади. Ишлаб чикариладиган миснинг анчагина мйкдори мис котишмалари — латунь (ж ез) ва бронза тайёрлаш учун кетади.
А л ю м и н и й . Химиявий белгиси А1. Д . И. Менделеев элементлар даврий системасининг III группасида турадиган, тартиб номери 13, атом массаси 26,9815, зичлиги эса 2,7 г/см3 булган юмшок, пластик, ок тусли металл. Унинг суюкланиш температураси 657°С га, кайнаш температураси эса 1800°С г а баравар.

Алюминийнинг кислородга яциндошлиги катта булишига карамай,, у завода ва баъзи бошка мухитларда жуда оз коррозияланади, чунки унинг сиртида алюминий оксид (А120 3) дан иборат юпка ва зич парда хосил булиб, .


бу парда металлнинг ички кисмини коррозияланишдан саклайди. Бинобарин алюминий коррозия бардош металлар жумласига киради,
Алюминийнинг электр Утказувчанлиги юкори (бу жихатдан олганда мисдан кейинги уринни эгаллайди), шунинг учун у электр симлари тайёрлаш ва бошка максадлар учун ишлатилади. Аммо алюминийнинг энг куп микдорн котишмалар тайёрлаш учун кетади.
М а г н и й . Химиявий белгиси Mg. Д.И.Менделеев элементлар даврий
системасининг II группасида турадиган, тартиб номери 12, атом массаси
24312, зичлиги эса 1,74 г/см3 булган енгил, пластик, кумуш ранг тусли ялти-
рoк металл, хавода юпка зич оксид парда билан копланиб колади, натижа-
да хираланади. Магнийнинг суюкланиш температураси 651С га, кайнаш температураси эса 1110 С га тенг.
Магний енгил котишмалар ишлаб чикаришда, кийин кайтариладиган металлар
(ванадий, титан, уран ва боищалар) олишда, жуда пухта чуян хосил,
килишда, пиротехникада ва бошка максадларда ишлатилади.
Р у х. Химиявий белгиси Zn. Д . И. Менделеев элементлар даврий систе--
масининг II группасида турадиган, тартиб номери 30, атом массаси 65,37, зичлиги
эса 7,14 г/см3 булган кукиш ок тусли металл. Рух 419 С да суюцланад
ва 906°С да ^айнайди. У нормал температурада анча мурт булади, аммо 100—110°С да пластик холатга келади. Рух атмосферада юпка ва зич оксид патлами
билан цопланиб цолади, бу ^атлам эса рухни янада оксидланишдан cat^-
лайди, бинобарин, рух нормал температурада коррозиябардош металлдир.
Рух хилма-хил максадларда: темир тунукани занглашдан саклаш учунунинг сиртинн цоплашда, гальваник элементлар тайёрлашда, котишмалар ^о-сил килишда ва бошка максадл

Download 36.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling