Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir


Download 41.24 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi41.24 Kb.
#213447
Bog'liq
Технологик таълим тест


1-VARIANT

 1. "Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir" ushbu so‘zlar qaysi ma’rifatparvamir so‘zi?

А) A. Avloniy

В) А. Fitrat

С) M. Abdurashidxonov

D) M. Bexbudiy 1. “Asosiy manbalar” asarining muallifi kim?

 1. Emil Dyurkgeym

 2. O.Kont

 3. Ferdinand Tennis

 4. G.Spenser

 1. “Ikkichi Arastu”deb ulug‘langan alloma?

 1. Moturudiy

 2. Navoiy

 3. Farobiy

 4. Bobur

 1. “Ikkinchi ustoz” (Muallimi soniy) deb tan olingan ustoz kim?

 1. Abu Nasr Farobiy

 2. Abu Rayxon Beruniy

 3. Imom al-Buxoriy

 4. Alisher Navoiy

 1. “Insоn хulq-atvоrining asоsida atrоf muhitni оngli bahоlash bilan оngsiz ishtiyoq оrasida ziddiyat yotadi”- ushbu g’оya kimga tеgishli?

 1. F. Tеnnis

 2. V. Parеtо

 3. Z. Frеyd

 4. T. Parsоns

 1. “Jamоa va jamiyat” asarining muallifini aniqlang?

 1. M. Veber

 2. F.Tеnnis

 3. G. Spenser

 4. G. Zimmеl

 1. “Jinоyatchilik tug’ma bo`lishadi” dеgan хulоsa kimga tеgishli?{

 1. R. Fеris

 2. T. Shibutani

 3. E. Satеrlеnd

 4. Ch. Lоmbrоzо

 1. “Kapitalizm evolutsiyasi va mulkchilik instituti” ta’limоtining muallifi kim?

 1. M. Veber

 2. G. Spenser

 3. R. Merton

 4. E. Dyurkgeym

 1. “Kishilik jamiyati rivojlanishi yo’lida” G.Spenser fikricha necha davrga bo’linadi?

 1. 2

 2. 5

 3. 3

 4. 1

 1. “Madaniyat haqidagi mantiq fani sohasidagi tanqidiy tadqiqotlar” ilmiy asarining muallifi kim?

 1. Vilfredo Pareto

 2. Emil Dyurkgeym

 3. O.Kont Ferdinand

 4. Maks Veber

 1. “Muayyan geografik chegara, umumiy qonunchilik tizimi va muyyan milliy (ijtimoiy-madaniy) tenglikka ega bo’lgan kishilar birlashmasi jamiyat hisoblanadi”. Ushbu fikrlar qaysi olimga tegishli?{

 1. E.Fromm

 2. N.Smelzer

 3. P.Sorokin

 4. R.Merton

 1. “Olamning asosini tashkil etuvchi dastlabki modda bu…” Anaksimеn bu fikri orqali nimani nazarda tutgan{

 1. Suv

 2. Olov

 3. Havo

 4. Tuproq

 1. “Omma” tushunchasini sotsiologiya doirasida keng o‘rganish qachondan boshlangan.{

 1. XIX-asrni oxiri XX-asr boshlarida

 2. XIX – asrni ikkinchi yarmida

 3. XVIII-asrni oxiri XIX asrni boshida.

 4. XIX-asrni birinchi yarmida.

 1. “Pozitivizm” falsafasi asoschisi kim?

 1. G. Spenser

 2. E. Dyurkgeym

 3. M. Veber

 4. O. Kont

 1. “Simvolik interaktsionizm” milliy oqimi qayerda paydo bo’lgan?

 1. Amerika 1892-yil

 2. Amerika 1910-yil

 3. Germaniya 1896-yil.

 4. Rossiya 1894-yil

 1. “Simvоlik intеraktsiоnizm” antipоzitiv sоtsiоlоgiya yo`nalishiga kim asоs sоlgan?

 1. Shnеts

 2. G. Blumеr

 3. R. Mills

 4. R. Fridriхs

 1. “Siyosat al - madaniya” asari kim tamonidan yozib qoldirilgan?

 1. Abu Nasr Farobiy

 2. Abu Rayhon Beruniy

 3. Abu Mansur al- Moturidiy

 4. Ibn Xaldun

 1. “Sotsial-darvinistik” ta’limoti kimga tegishli.?

 1. T.Parsons

 2. K.Marks

 3. L.Gumplovich

 4. J.S.Mill

 1. “Sotsial-ilmiy va sotsial- siyosiy bilishning obyektivligi” ilmiy asarining muallifi kim.?

 1. Vilfredo Pareto

 2. Emil Dyurkgeym

 3. O.Kont

 4. Maks Veber

 1. “Sotsiologiya – jamiyatning bir butun organizm ekanligi, ijtimoiy munosabatlarning bir butunligi to’g’risidagi fandir”.Ushbu fikrlar qaysi olimga tegishli?

 1. P.Sorokin

 2. V.A. Yadov

 3. O.Kont

 4. G.B.Osipov

 1. “Sotsiologiya tadqiqot predmeti sifatida”, “Etikaning yaratilishi”?

 1. G.Spenser

 2. Emil Dyurkgeym

 3. O.Kont

 4. Ferdinand Tennis

 1. “Sotsiologiya” fani qachon mustaqil fan sifatida vujudga keldi?

 1. XVIII-asrni oxiri XIX-asrni boshida.

 2. XIX-asrni birinchi yarmida.

 3. XIX – asrni ikkinchi yarmida

 4. XIX-asrni oxirida.

 1. “Sotsiologiya” ilmiy asarining muallifi kim?

 1. Vilfredo Pareto

 2. Emil Dyurkgeym

 3. O.Kont

 4. Maks Veber

 1. “Sotsiologiya—bu o’ta qadimiy predmetni o’rganish to’g’risidagi juda yosh fan” ushbu fikr kimga tegishli?

 1. G. Spenser

 2. O. Kont

 3. R.K.Merton

 4. E. Dyurkgeym

 1. “Sotsiologiyaning yaratilishi” asarining muallifi kim.{

 1. G.Spenser

 2. Emil Dyurkgeym

 3. O.Kont

 4. Ferdinand Tennis

 1. “Sоtsial evolutsiya” nazariyasini kim yaratgan?{

 1. R. Merton

 2. E. Dyurkgeym

 3. M. Veber

 4. G. Spenser

 1. “Sоtsiоlоgiya uslubi” asari kimga tеgishli?{

 1. G. Spеnsеr

 2. О. Kоnt

 3. E. Dyurkgеym

 4. M. Vеbеr

 1. “Sоtsiоlоgiyaning umumnazariy muammоlari” asari kimga tеgishli?{

 1. T. Parsоns

 2. G. Spеnsеr

 3. F. Tеnnis

 4. V. Parеtо

 1. “Sоtsiоlоgiyaning yaratilishi” asari muallifini aniqlang?{

 1. О. Kоnt

 2. G. Spеnsеr

 3. E. Dyurkgеym

 4. M. Vеbеr

 1. “Umumiy sotsiologiya tartibi” asarining muallifi kim.{

 1. Vilfredo Pareto

 2. Maks Veber

 3. Emil Dyurkgeym

 4. O.Kont

2-VARIANT 1. “Umumiy sotsiologiya” bo‘yicha tarixdagi birinchi risola kimning qaysi asari hisoblanadi?

 1. Aflotun “Davlat” asari

 2. Aflotun “Haqiqat” asari.

 3. Arastu “Qonunlar”

 4. Protagor “Haqiqat”

 1. “Umumiy sоtsiоlоgiya tartibi” asarining muallifini aniqlang?

 1. G. Spеnsеr

 2. V. Parеtо

 3. О. Kоnt

 4. M. Vеbеr

 1. “Umumiy sоtsiоlоgiya” bo`yicha tariхdagi birinchi risоla hisоblanuvchi asarni aniqlang?

 1. “Qоnunlar”

 2. “Mеtafizika”

 3. “Davlat”

 4. “Etika”

 1. “Verbal” tushunchasi nimani anglatadi ?

 1. Yozma informatsiya uzatish

 2. Yozma va og’zaki informatsiya uzatish

 3. informatsiya uzatish

 4. Og’zaki informatsiya (ахborot) uzatish

 1. “Yangi sоtsiоlоgiya” nоmli antipоzitiv sоtsiоlоgiya yo`nalishiga kim asоs sоlgan?

 1. R. Mills

 2. Shnеts

 3. G. Blumеr

 4. R. Fridriхs

 1. «Altruistik shaxs» deganda kim nazarda tutiladi?

 1. O‘z manfaatlarini o‘ylaydigan shaxs

 2. Boshqa kishilar uchun yashaydigan shaxs

 3. «Agar men boshqa odamlarga yordam bersam, ular ham menga yordlam beradilar» deb hisoblaydigan shaxs

 4. Faqat foydani kuzlaydigan shaxs

 1. «Amerikacha professional tizim» asarining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. O.D.Dunkan

 2. P.M.Blau

 3. P.A.Sorokin

 4. D.Makgregor

 1. «Anomiya» deganda nima tushuniladi?

 1. O‘sish

 2. Ko’payish

 3. Huquqlarga e’tibor qilish

 4. Og‘ish

 1. «Anоmiya» g’оyasini Dyurkgеymdan so’ng qaysi оlim rivоjlantirgan?{

 1. Russо

 2. Mеrtоn

 3. Didrо

 4. Mоrеlli

 1. «Avestoda» ilgari surilgan asosiy tushunchalar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. sabr-toqat, itoat, hamkorlik, tinchlik

 2. mehr-muhabbat, qarama-qarshilik

 3. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, yorug‘lik va zulmat o‘rtasidagi kurash

 4. sabr-qanoat, mehr-oqibat

 1. «Byurokratiya» nima va uning belgilari qanday?

 1. Imtiyozga ega bo‘lgan shaxslar tomonidan hokimiyatni amalga oshirilishi

 2. Ijro hokimiyatini qonun chiqaruvchi hokimiyat bilan nomutanosib faoliyat yuritish

 3. Nazorat funksiyalarini ijro uchun mas’ul shaxslarga berib qo‘yilishi, izmat bo‘yicha buysunish tizimi

 4. Hamma javoblar to‘g‘ri

 1. «Byurokratiya» termini nima anglatadi?

 1. Mehnatni taqsimlovchi xodim

 2. Ta’lim tarbiya beruvchi xodim

 3. Hokimiyatga ega bo’lgan xodim

 4. Kuchli bilimga ega bo’lgan shaxs

 1. «Deviant» so’zi qaysi tildan kelib chiqqan va qanday ma’noni anglatadi?

 1. Yunoncha «og’ish»

 2. Lotincha «kuchli»

 3. Grekcha «tuzilma»

 4. Lotincha «og’ish»

 1. «Dialektika va sotsiologiya» asari kim tomonidan yozilgan?

 1. T.I.Zaslavskaya

 2. U.Autveyt

 3. M.R.Rutkevich

 4. J. Terner

 1. «Diaspore» atamasi nimani ma’noni bildiradi?

 1. Etnik guruh

 2. Tashqaridan aholining ma’lum qismini yashash uchun kelishi

 3. Chatishgan aholi

 4. Biror bir davlatga doimiy yashash uchun kelgan muxojirlar

 1. «Diling Allohda , qo‘ling mehnatda bo‘lsin » ta’limoti qaysi buyuk mutafakkirga tegishli?

 1. Axmad Yassaviy

 2. Baxouddin Naqshbandiy

 3. Imom Buxoriy

 4. Imom Motrudiy

 1. «Din va diniy marosimlar kollektiv nevrozdan boshqa narsa emas» degan fikr muallifini aniqlang?

 1. Spenser

 2. Tyonnis

 3. Sorokin

 4. Freyd

 1. «Din хalq uchun afyundir»-ushbu fikr kimga tеgishli?

 1. Engеls

 2. Kont

 3. Vеbеr

 4. Marks

 1. «Diniy xarakter» nima?

 1. Bu xususiyatni doimiy ravishda namoyon bo‘lishi.

 2. Konfessional belgilanish (tegishlilik)

 3. Tarixiy davrning o‘ziga xosligi

 4. Milliy o‘ziga xoslik

 1. «Dunyo o`zgaruvchan emas, aksincha o`zgarmas mохiyatga ega» dеgan g’oyani sоtsiоlоg olimlardan kimlar ilgari surgan edi?

 1. Gеraklit, Pifagоr

 2. Parmеnid, Zеnоn

 3. Gоmеr Falеs

 4. Anaksimandr,Anaksimеn

 1. «Dеviant» so`zi qaysi tildan kеlib chiqqan va qanday ma’nоni anglatadi?{

 1. Lоtincha «оg’ish»

 2. Yunоncha «jinоyat»

 3. Lоtincha «kuchli»

 4. Grеkcha «tuzilma»

 1. «Egalitarizm» bu…

 1. yuqori qatlamga kirish uchun qonun-qoidalar joriy etish

 2. yuqoridan aralashuvni qabul qilmaslik

 3. tenglikka intilish

 4. o‘zi uchun to‘liq mas’uliyat o‘oyasiga amal qilish

 1. «Eng samarali mehnat hurmatga loyiq bœlishi lozim». Bu fikr muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Sen-Simon

 2. Sh.Fure

 3. R.Ouen

 4. T.Kampanella

 1. «Erishiladigan mavqelar» deganda nima nazarda tutiladi?

 1. Shaxsning milliy xususiyatlari

 2. Sotsial kelib chiqishlik

 3. Ta’lim (ma’lumotlilik) malaka

 4. Barchasi to‘g‘ri

 1. «Fileb» asarining muallifi kim?

 1. Platon

 2. Sokrat

 3. Aristotel

 4. Demokrit

 1. «Frankfurt maktabi» namoyondalari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?{

 1. Karl Marks, Emil Dyurkgeym, Ogyust Kont

 2. Maks Xarkxaymer, Gerbert Markuze, Erix Fromm

 3. Djon R.Kommons, Georg Zimmel, Verner Zombart

 4. Robert Ouen, Klod Gelvetsiy, Adam Smit

 1. «Geterogenlik» bu …

 1. Bir xillik

 2. O‘xshashlik

 3. Aynanlik

 4. Turli-tumanlik

 1. «Hokimiyatga ega bo’lgan xodim» fanda qanday termin bilan ataladi?

 1. Byurokratiya

 2. Oligarxiya

 3. Demokratiya

 4. Strategiya

 1. «Ibtidoiy jamoa madaniyati» asarining muallifi kim?

 1. E.Teylor

 2. O.Shpengler

 3. F.Tyonnis

 4. G.Klemm

 1. «Ijtimoiy fikr» jamotchilik fikrini o‘rganish markazining nashri to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang?

 1. «Ijtimoiy fikr, Inson huquqlari»

 2. «O‘zbekiston ovozi»

 3. «Xalq so‘zi»

 4. «Tafakkur»

3-VARIANT 1. «Paternalizm» bu…

 1. qashshoqlar, kuchsizlarga yordam berish

 2. eng haqqoniy tartib-intizom o‘rnatilishini kutish

 3. tengsizlikni qabul qilmaslik

 4. tenglikka passivgina rozilik berish

 1. «Pilotaj» usuli qanday tadqiqot hisoblanadi?

 1. Tarjima qilish

 2. Dastlabki sinov

 3. Tadqiqot yakuni

 4. Sotsial buyurtma

 1. «Quyosh shahri» asarining muallifi kim?

 1. T.Mor

 2. R.Ouen

 3. O.Kont

 4. T.Kampanella

 1. «Ratsizm» (irqchilik) g’oyalarining asoschisi kim?

 1. Ch. Lambrozo

 2. E.Dyukgeym

 3. J.Gabino

 4. O.Kont

 1. «Referent guruh» termini qanday ma’noni anglatadi?

 1. inglizcha so‘z, «mansub bo‘lish»

 2. lotincha so‘z, «mansub bo‘lish»

 3. inglizcha so‘z, «uzoq, uzoqlashish»

 4. lotincha so‘z, «uzoq, uzoqlashish»

 1. «Referent guruh» termini nechta xil ma’noda qo‘llaniladi?

 1. Ikki

 2. Besh

 3. To’rt

 4. Uch

 1. «Sanoatli» va «harbiy» jamiyatlar turlarini ajratgan va chuqur tahlil qilib chiqqan mutafakkir qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Karl Marks

 2. Gerbert Spenser

 3. Emil Dyurkgeym

 4. Klod Gelvetsiy

 1. «Sattelit» so‘zining ma’nosi nima?

 1. Uchinchi dunyo

 2. Qaramlik

 3. o‘zlashtirish

 4. nomutanosiblik

 1. «Sistema sotsiologii» asari muallifi kim?

 1. N.Smelser

 2. E.Dyurkgeym

 3. G.Spenser

 4. P.A.Sorokin

 1. «Siyosiy iqtisod» nazariyalarning cheklanganligini ta’kidlagan mutafakkir qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Robert Merton

 2. Ogyust Kont

 3. Gerbert Spenser

 4. Emil Dyurkgeym

 1. «Siyosiy madaniyat» atamasi birinchi bo‘lib fanga kim tomonidan kiritilgan?

 1. G.Almond (AQSH)

 2. N.Berdie (Rossiya)

 3. I.Gerder (Germaniya)

 4. M.Veber (Germaniya)

 1. «Sotsial mobillik» kitobining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. P.A.Sorokin

 2. T.Parsons

 3. N.Smelser

 4. K.Devis

 1. «Sotsial tuzum» termini kim tomonidan fanga kiritilgan?

 1. E.Dyurkgeym

 2. O.Kont

 3. R.Braun

 4. G.Zimmel

 1. «Sotsiologiya – o’ziga xos muhitda yashovchi odamlarning xulqini o’rganuvchi fandir»- ushbu ta’rifni kim bergan ?

 1. O.Kont

 2. P.Sorokin

 3. M.Veber

 4. E.Dyurkgeym

 1. «Sotsiologiya ekonomicheskoy jizni» asari muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. P.A.Sorokin

 2. O.Kont

 3. M.Veber

 4. N.Smelser

 1. «Sotsiologiya» fanining bosh maqsadi?

 1. Inson qo’li bilan yaratilgan moddiy boyliklarni tadqiq etishdir

 2. Jamiyatdagi xulq-atvor, inson va uning biologik rivojlanishini o’rganishdir

 3. O’tmishni moddiy manbalar orasida o’rganishdir.

 4. Inson va unga aloqador ijtimoiy tashkilotlarning xatti-harakatlarini oqilona tarzda tushuntirishdir

 1. «Sotsiologiya» terminini kim fanga kiritgan?

 1. O.Kont

 2. G.Spenser

 3. M.Veber

 4. E.Dyurkgeym

 1. «Sotsiologiya» terminining ma’nosini ayting ?

 1. Davlat haqida fan

 2. Qadimiyat haqida fan

 3. Jamiyat haqida fan

 4. Odam haqida fan

 1. «Suburbanizatsiya» so‘zining ma’nosi nima?

 1. shaharga joylashish

 2. Shaharga bo‘ysungan joy

 3. ko‘chib o‘tish

 4. shahardan qishloqqa ko‘chish

 1. «Sоtsiоlоgiya – o`ziga хоs muхitda yashоvchi оdamlarning хulqini o`rganuvchi fandir»- ushbu ta’rifni kim bеrgan ?

 1. О.Kоnt

 2. M.Vеbеr

 3. P.Sоrоkin

 4. E.Dyurkgеym

 1. «Sоtsiоlоgiya» atamasi kim tomonidan fanga kiritilgan ?

 1. G.Spеnsеr

 2. M.Vеbеr

 3. E.Dyurkgеym

 4. О.Kоnt

 1. «Sоtsiоlоgiya» fanining maqsadi nimadan iborat?

 1. Insоn va unga alоqadоr ishtimоiy tashkilоtlarning хatti-хarakatlarini оqilоna tarzda tushuntirishdir

 2. Insоn qo`li bilan yaratilgan mоddiy bоyliklarni tadqiq etishdir

 3. Jamiyatdagi хulq-atvоr, insоn va uning biоlоgik rivоjlanishini o`rganishdir

 4. O`tmishni mоddiy manbalar оrasida o`rganishdir.

 1. «Sоtsiоlоgiya» tеrmini qanday ma’nоni anglatadi?

 1. Davlat хaqida fan

 2. Jamiyat haqida fan

 3. Qadimiyat haqida fan

 4. Оdam haqida fan

 1. «Tushunchalar operatsionalizatsiyasi» deganda nima nazada tutiladi?

 1. Ekspertiza

 2. Ohirgi natijani (tushunchalarni) o‘lchash

 3. umumiy tushunchalardan oddiy tushunchalarga o‘tish

 4. An’anaviy tahlil

 1. «Uchinchi dunyo» tushunchasini fanga kim tomonidan kiritilgan?

 1. Alfred Syun

 2. Robert Merton

 3. Maks Veber

 4. Sen-Simon

 1. «Utopiya» asarining muallifi kim?

 1. T.Kampanella

 2. R.Ouen

 3. T.Mor

 4. Sh.Fure

 1. «Xalq madaniyati» bu..

 1. maxsus tayyorgarlikka ega bo’lgan shaxslar yaratgan

 2. musulmonlar tamonidan yaratilgan

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. maxsus tayyorgarligi bo’lmagan shaxslar tomonidan yaratilgan

 1. «Xalqlarning boyliklari» asarining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Fredrik Uinslou

 2. Adam Smit

 3. Charlz Bebbij

 4. Teylor

 1. «Xo‘jalik va jamiyat» asarining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 1. Maks Veber

 2. Georg Zimmel

 3. Elton Meeyo

 4. Gerbert Markuze

 1. «Ziddiyat» tushunchasi kim tomonidan muomalaga kiritilgan?

 1. O.Kont

 2. K.Marks

 3. M.Veber

 4. T.Parsons

Download 41.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling