Tasdiqlayman: Kafedra mudiri 2020 y. Dastur bajarilishining kalendarli rejasi


Download 33.63 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi33.63 Kb.
#211448
Bog'liq
2020-2021 Календ.режа 3 к. ЎзТА


КАЛЕНДАРЬ РЕЖАЛАР

2020-2021 ўқув йил

(34/40/60)TASDIQLAYMAN:

Kafedra mudiri_________

«___»_____________2020 y.

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI(ma’ruza, laborаtoriya, amaliyot mashgulotlari, kurs ishlari)

Fakultet Тарих Kurs__4__Akademik guruh ЎзТА- 301

Fanning nomi «ҲФХ (Ҳаёт фаолияти хавфсизлигининг назарий асослари)»

Ma’ruza o’qiydi Аллаберганов Ҳ.А Amaliy mashg’ulotni olib boradi Усманова Н

Laborаtoriya mashg’ulotini olib boradi_______________________________

Ishlab chiqarish amaliyotini olib boradi ______________________________
T/r


Mashg’u-lot

turlari


Mavzu nomi


Ajratil-

gan

soat

Bajarilganli-

gi xaqida ma’lumot

O’qituv-chi imzosi

oy

va

kun

soat-

lar

soni

1

2

3

4

5

6

7

1.

назарий

Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги тўғри-сида асосий тушунчалар.

2
2
2.

назарий

Ҳаёт фаолияти хавфсизлигининг ҳуқуқий асослари

2


2


3.

амалий

Республикамиз ва жаҳон миқёсида ҳаёт фаолияти хавфсизлигини таъ-минлашга оид олиб борилаётган тадбирлар.

2


2


4.

назарий

Инсон фаолиятининг асосий тур-лари, уларнинг таснифи ва инсон организмига таъсири.

2
2
5.

амалий

Техносфера хавфи, ундан ҳимояла-ниш воситалари ва усуллари.

2
2

1

2

3

4

5

6

7

6.

амалий

Ташқи мухит ва инсон, уларнинг ўзаро таъсири.

2
2


7.

назарий

Меҳнатни муҳофаза қилишнинг қо-нуний-ҳуқуқий асослари.

2
2


НазоратЖами:

14 с.


Мустақил иш мавзулари:

1. Ўзбекистон Республикаси Кон-ституцияси ҳаёт фаолияти хавф-сизлиги тўғрисида. - «Кластер-ларга бўлиш» инновацион техно-логияси асосида мавзуни ёри-тиш. Тақдимот тайёрлаб келиш.

2. Инсон фаолиятининг асосий тур-лари ва уларнинг инсон орга-низмига таъсири. – Мавзу бўйича кроссворд яратиш; Тест саволла-рини тузиш; Тақдимот тайёрлаш.

3. Атроф муҳитининг инсон иш қо-билиятига таъсири. – «Муаммо-ли вазият» инновацион техноло-гияси асосида мавзуни ёритиш. Тақдимот тайёрлаш.

4. Ўзбекистонда меҳнатни муҳофаза қилишнинг қонуний асослари. – «Бумеранг», «Қарор қабул қи-лиш» технологиялари асосида мавзуни ёритиш. Тақдимот тай-ёрлаш.

5. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги таъ-минлаш бўйича чет давлатлар тажрибаси. – Интернет тармоғи-дан олинган маълумотлар асо-сида тақдимот тайёрлаш.

6. Таввакалчиликнинг оқибатлари - Тақдимот тайёрлаш.
12 с.
Yetakchi professor (dosent) ________________________

TASDIQLAYMAN:

Kafedra mudiri_________

«___»_____________2020 y.

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI(ma’ruza, laborotoriya, amaliyot mashgulotlari, kurs ishlari)
Fakultet Тарих Kurs 3 Akademik guruh ЎзТА-301 Fanning nomi «ҲФХ (Фуқаро муҳофазаси)»

Ma’ruza o’qiydi Аллаберганов.Ҳ.А

Amaliy mashg’ulotni olib oradi Усманова Н

Laborotoriya mashg’ulotini olib borish___________________________

Ishlab chiqarish amaliyotini olib boradi___________________________
T/rMashg’ulot

turlariMavzu nomiAjratil-

gan

soat

Bajarilganli-

gi xaqida ma’lumot


O’qituv-chi imzosi

oy

va

kun

soat-

lar

soni

1

2

3

4

5

6

7

1.

назарий

Фавқулодда вазиятлар (ФВ) тўғрисида умумий тушунча, уларнинг турлари ва хусусиятлари.

2
2
2.

назарий

Табиий тусдаги ФВлар, уларнинг таснифи ва тавсифи. Аҳоли ва ҳудудни табиий ФВлардан муҳо-фаза қилиш.

4
2
амалий
2
3.

амалий

Марказий Осиёда кузатиладиган табиий тусдаги ФВлар ва уларнинг тавсифи.

2

2

4.

назарий

Техноген тусдаги ФВлар, улар-нинг таснифи ва тавсифи. Аҳоли ва ҳудудни техноген ФВлардан муҳофаза қилиш.

4
2

амалий
2
5.

назарий


Экологик тусдаги ФВлар, улар-нинг таснифи ва тавсифи. Ўзбе-кистонда аҳолини экологик ФВлардан муҳофаза қилиш тад-бирлари.

4
2

амалий
21

2

3

4

5

6

7

6.

назарий

Ижтимоий тусдаги ФВлар. Аҳо-ли ва объектларни босқинчи- террорчиликдан муҳофаза қи-лиш.


2
2


НазоратЖами:

18 с.


Мустақил иш мавзулари:

1. Фавқулодда вазиятлар (ФВ) тушунчаси. ФВларда аҳолини ва ҳудудни муҳофаза қилиш давлат тизими. - «Кластерларга бўлиш» инновацион техноло-гиясини яратиш. Тақдимот тайёрлаш.

2. Марказий Осиёда кузатилади-ган табиий офатлар. – «Бу-меранг» технологияси асосида мавзуни ёритиш. Тақдимот тайёрлаш.

3. Ўзбекистонда техноген офат-лар. – Тест саволларини ту-зиш. «Кластерларга бўлиш» технологияси. Буклет тайёр-лаш. Тақдимот яратиш.

4. Экологик тусдаги ФВлар. –Кроссворд тузиш. Тақдимот тайёрлаш.

5. Ижтимоий ФВларга олдини олиш чоралари. - Тақдимот тайёрлаш.

6. Диний экстремизмга қарши ёшларда иммунитетни шакл-лантириш - Тақдимот тайёр-лаш.
12 с.
Yetakchi professor (dosent) ________________________

TASDIQLAYMAN:

Kafedra mudiri_________

«___»_____________2020 y.

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI(ma’ruza, laborotoriya, amaliyot mashgulotlari, kurs ishlari)
Fakultet Тарих Kurs 3 Akademik guruh ЎзТА-301 Fanning nomi «ҲФХ (Ёнғин хавфсизлиги)»

Ma’ruza o’qiydi Аллаберганов.Ҳ.А

Amaliy mashg’ulotni olib oradi Аллаберганов.Ҳ.А

Laborotoriya mashg’ulotini olib borish___________________________

Ishlab chiqarish amaliyotini olib boradi___________________________
T/rMashg’ulot

turlariMavzu nomiAjratil-

gan

soat

Bajarilganli-

gi xaqida ma’lumot


O’qituv-chi imzosi

oy

va

kun

soat-

lar

soni

1.

назарий

Ёнғин чиқиш ва портлаш хавфи.


2
2
2.

назарий

Ёнғин хавфсизлиги қоидалари. Ёнғинга қарши курашиш хиз-мати.

2
2
3.

амалий

Ўт ўчириш воситалари, уларни қўлланиши.

2
2

4.

амалий

Объектларни чақмоқ уриш хав-фидан ҳимоялаш йўллари. Ёнғин шароитида эвакуацион чиқиш йўллари ва йўналишларини бел-гилаш.

2
2
1

2

3

4

5

6

7НазоратЖами:

8 с.Мустақил иш мавзулари :

1. Ёнғинга қарши кураш хизмати. - «Кластерга бўлиш» техноло-гияси асосида мавзуни ёри-тиш. Интернет тармоғи орқали олинган маълумотлар асосида тақдимот тайёрлаш.

2. Ёнғин чиқиш ва портлаш хав-фи.– «Муаммоли вазият», «Қа-

рор қабул қилиш» техноло-гиялари ёрдамида мавзуни ёритиш Тақдимот тайёрлаш.

3. Ёнғинни ўчириш усуллари ва воситалари. – «Кластерларга бўлиш» технологияси асосида мавзуни ёритиш. Кроссворд тузиш.Тақдимот тайёрлаш.

4. Ўзбекистонда содир бўлган кенг миқёсли ёнғинлар тўғри-сидаги статистика маълумот-лари. – Интернет тармоғи орқали олинган маълумотлар асосида реферат.

5. Чақмоқ уриш хавфи ва ундан ҳимояланиш йўллари. – «Сце-нарийли ўйин» инновацион технологияси билан мавзуни ёритиш. Тақдимот тайёрлаш.


10 с.


Yetakchi professor (dosent) ________________________

(imzo)


TASDIQLAYMAN:

Kafedra mudiri_________

«___»_____________2020 y.

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

(ma’ruza, laborotoriya, amaliyot mashgulotlari, kurs ishlari)
Fakultet Тарих Kurs_4_ Akademik guruh ЎзТА- 301

Fanning nomi ««ҲФХ (Биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш)»

Ma’ruza o’qiydi Аллаберганов Ҳ.А

Amaliy mashg’ulotni olib oradi Усманова НLaborotoriya mashg’ulotini olib borish _____________-____________________
T/rMashg’ulot

turlariMavzu nomiAjratil-

gan

soat

Bajarilganligi xaqida ma’lumot


O’qituv-chi imzosi

oy

va

kun

soat-

lar

soni

1

2

3

4

5

6

7

1.

назарий

Биринчи тиббий ёрдам кўрса-тишнинг умумий тамойиллари. Бирламчи кўрикни ўтказиш.

4
2
амалий
2
2.

назарий

Юрак-ўпка реанимацияси. Юқори нафас йўлларининг ўтказувчан-лигини тиклаш.

4
2
амалий
2
3.


назарий

Қон кетиш турлари. Қон кетишни тўҳтатиш усуллари.

4

2
амалий
2
4.

назарий

Таянч-ҳаракат аппаратининг ме-ханик шикастланишлари. Иммобилизация.

4
2
амалий
2
5.

амалий

Юмшоқ тўқималарнинг шикаст-ланишлари

4

22
7.

назарий

Шок ҳолати. Эзилиш синдроми.

4

2
амалий
2
8.

амалий

Заҳарланишда (газлардан, овқат-дан ва бошқ.) биринчи ёрдам.

2
2
9.

назарий

Куйиш. Совуқ олдириш. Электр токининг организмга таъсири. Чўкиш.

6

2
амалий
22
1

2

3

4

5

6

7

10.

амалий

Жароҳатланганларни ташиш усул-лари. Ҳодиса юз берган жойда шикастланганларни саралаш.

2
2


НазоратЖами:

34 с.Мустақил иш мавзулари :

1. Шикастланганларни бирламчи текшируви. Тиббий саралашнинг аҳамияти. – «Муаммоли вазият», «Қарор қабул қилиш» инновацион технологиялари асосида мавзуни ёритиш. Тақдимот тайёрлаш.

2. Нафас олиш тизимининг тузилиши. - «Нафас олиш тизимининг умумий кўриниши» номли расм чизиш. «Блиц - ўйин» инновацион усули. Тақдимот тайёрлаш.

3. Нафас аъзоларининг шикастланишлари. - «Қа- рор қабул қилиш» инновацион усули. Тақдимот тайёрлаш.

4. Овқат ҳазм қилиш каналининг аъзолари. – «Ҳазм каналининг умумий кўриниши» номли расм чизиш, «Бумеранг», «Блиц-ўйин» иннова-цион усуллари. Тақдимот тайёрлаш.

5. Қон, унинг таркиби ва вазифалари. Қон томир-ларининг турлари. – «Қон айланиш доиралари» номли расм чизиш. Кроссворд тузиш. Тақдимот тайёрлаш.

6. Қон кетиш турлари. – «Сценарийли ўйин», «Қарор қабул қилиш» технологияларини мавзу бўйича тузиб келиш. Тақдимот тайёрлаш.

7. Одам скелетининг тузилиши. – «Одам скелети-нинг умумий кўриниши» номли расм чизиш. «Кластерларга бўлиш» инновацион техноло-гиясини мавзу бўйича яратиш. Тақдимот тай-ёрлаш.

8. Суякларнинг очиқ ва ёпиқ синишлари. – «Сце-нарийли ўйин», «Қарор қабул қилиш», «Муам-моли вазият» инновацион технологияларини мавзу бўйича яратиш. Тақдимот тайёрлаш.

9. Электр токининг организмга таъсири. – «Сцена-рийли ўйин», «Блиц-ўйин» технологияларини мавзу бўйича тузиш. Тақдимот тайёрлаш.

26 с.

3

3


3

3


3


3

3

3


2
Yetakchi professor (dosent) ________________________
Download 33.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling