Test topshirig‘i To’g’ri javob


Ona tili o‘qitish metodikasiga ilmiy asos bo‘l


Download 74.48 Kb.
bet3/5
Sana05.12.2020
Hajmi74.48 Kb.
#160571
1   2   3   4   5
Bog'liq
Она тили ўқитиш методикаси


Ona tili o‘qitish metodikasiga ilmiy asos bo‘lmaydigan fanlar:

Dialektologiya

Fonetika

Leksika

Grammatika

100
Ona tili o‘qitish metodikasining tamoyillari:

Nutq organlarining o‘sishiga, nutq malakalarining to‘g‘ri rivojlanishiga e’tibor berish, til ma’nolarini tushunish, tilga sezgirlikni o‘stirish, nutqning ifodaliligiga baho berish, og‘zaki nutqni yozma nutqdan oldin o‘zlashtirish.

Til materiyasiga e’tibor berish, til ma’nolarini tushunish.

Sezgirlikni o‘stirish, so‘zning lug‘aviy ma’nosini, emotsional ottenkalarini tushunish

Imloviy sezgirlikni o‘stirish.

101
Nazariy tekshirish metodi nimalarga tadbiq etiladi?

Izlanishning asosiy yo‘nalishini belgilash, masala tarixini o‘rganish, o‘zaro bog‘lik fanlarning tekshirish metodlarini o‘rganish, amaliy yo‘l bilan olingan materiallarni analiz qilish va umumlashtirish uchun

Yangi dastur va darsliklarning muvofiqligini tekshirishga, uning qay darajada foydaliligini aniqlash uchun

Tajriba jarayonida to‘plangan metodlarni ilmiy o‘rganish uchun

O‘qituvchilarning ish tajribasini o‘rganish va ommalashtirish uchun

102
Eksperement o‘z vazifasiga ko‘ra:

Yangi metod, yangi darslik va qo‘llanmalarning muvofiqligini, qay darajada foydaliligini va samaradorligini aniqlaydi

Metodlarning muvofiqligi, foydaliligi, samaradorligini aniqlaydi

Ko‘rgazma va tavsiyalarning samaradorligini aniqlaydi

Darslik, dastur, qo‘llanmalarning muvofiqligi, foydaliligi, samaradorliligini tekshiradi.

103
Qаndаyvоsitаlаryordаmidа oqitishmаqsаdlаri аmаlgа оshirilаdi?

didаktik sistеmа

didаktik vоsitаlаr

didаktik prоsеss

didаktik tаjribа

104
Psixologo-lingvistiknuqtainazardananalitik-sintetiktovushmetodidanimalargaahamiyatberiladi?

Savodo‘rgatishdabolaningegallagannutqmalakasigaasoslanadi. Savodo‘rgatishningasosigatovush, o‘qishbirligisifatidabug‘inolinadi. Tovushvaharfnio‘rgatishningqulaytartibi, tovushvaharfningmosligivaosonligi, ta’limningtarbiyaviyvao‘stiruvchanharakterihisobgaolinadi.

Savodo‘rgatishdao‘quvchilarningfonematikeshitishqobiliyatlari, tovushlarnito‘g‘ritalaffuzqilishlari, analiz, sintezmashqlariasosqilibolinadi.

Savodo‘rgatishdao‘quvchiningo‘qishvayozishnibilaolishi, gaplarniifodaliqilibo‘qiyolishihisobgaolinadi.

Savodo‘rgatishdao‘quvchiningxotirasi, tovushvaharflarnitaniyolishi, bug‘inlabo‘qiyolishiasosqilibolinadi.

105
Analitik-sintetik tovush metodi savod o‘rgatishga tashkiliy tomondan qanday yondashadi?

Tashkiliy tomondan 2 davrga bo‘linadi, alifbegacha tayyorgarlik davri, alifbe davri, yozuvga va o‘qishga o‘rgatish parallel olib boriladi.

Tashkiliy tomondan, 3 davrga bo‘linadi, oldin o‘qishga, so‘ng yozuvga o‘rgatiladi, oldin kichik, so‘ng bosh harfyozdiriladi.

Savod o‘rgatish yakka tartibda olib boriladi.

Tashkiliy tomondan savod o‘rgatish aprelgacha davom etadi, 3 bosqichga bo‘linadi, harf-tovush o‘rganilmaydigan bosqich, unli tovush va harf o‘rganiladigan bosqich alifbo bosqichlariga bo‘linadi.

106

2

Bolalarning savod o‘rgatishga tayyorgarligini hisobga olish qaysi javobda batafsil bayon qilingan?

O‘qish ko‘nikmasi, yozuv ko‘nikmasi, og‘zaki bog‘lanishli nutqi.

Yozuv ko‘nikmasi, o‘qish ko‘nikmasi.

Og‘zaki bog‘lanishli nutqi, kam yo ko‘p she’rni yod biladi, 2 yoki 3 ertakni biladi, tortinib yoki tortinmay ayta oladi, matnga yaqinlashtirib aytib beradi, harflarni yoki so‘z va gapni o‘qiy oladi.

Yozuv ko‘nikmasi: harflarni bosma shakli yoki yozma shaklini yoza oladi, o‘z ismini yoza oladi, barcha gaplarni yoza oladi, so‘z va gapni o‘qiy oladi.

107

3

Savod o‘rgatish mashqlarining turlari qaysilar?

Analiz mashqlari. Sintez mashqlari, artikulyatsiya va burro talaffuz mashqlari.

To‘g‘ri va burro tallafuz mashqlari.

Matnni gaplarga ajratish mashqlari, bo‘g‘inlarni tovushlarga ajratish mashqlari.

Tovush harf tahlili mashqlari

108
STO‘ning tayyorlov bosqichidagi mashg‘ulotning vaqti to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?

haftada bir marta , darsning 17-20 daqiqasi ajratiladi

har hafta, 45 daqiqalik dars

2 haftada bir marta, 45 daqiqalik dars

3 haftada bir marta, 45 daqiqalik dars

109
O‘quvchi tayyor qoida – ta’rif bilan tanishadi va uning mohiyatini til dalillari asosida ochadi.” Ta’rif qaysi metod uchun berilgan?

deduksiya

induksiya

suhbat

analiz-sintez

110
Ohang jihatdan ma’lum bir tartibga solingan, his-tuyg‘u ifodasi sifatida vujudga kelgan hayajonli ritmik nutq.” Ushbu ta’rif qaysi janr uchun berilgan?

she’r

masal

ertak

Maqol

111
O‘qish va yozuv darslariga qo‘yiladigan umumdidaktik talablar

Dars tarbiyalovchi xarakterda bo‘lsin, ta’limiy maqsadni amalga oshirsin, izchil va istiqboli, samarali xilma-xil metod va usullardan tanlansin, dars materiali ilmiy va muvofiq o‘quvchilarning saviyasi hisobga olinsin

Nutq ifodali, obrazli, aniq mantiqiy to‘g‘ri: yozuv mazmunli va savodli bo‘lsin, tilga sezgirlikni tarbiyalash

Aqliy mehantga o‘rgatuvchi usullardan foydalanilsin

O‘rganiladigan mavzularning ilmiyligiga, izchilligiga va o‘quvchilar talabi hisobga olinsin

112
Qaysijavоbdaeslatishdiktantigaоideslatmalaraniqbеrilgan?

Budiktantnio‘tkazishdaavvalzarurimlоqoidalaritakrоrlabeslatiladi, so‘ngratanlangantеkstdiktоvkabilanyozdiriladi.

Buturdagidiktantхatоningоldiniоlishmaqsadidao‘tkaziladi.

Buturdagidiktantdaimlоsiqiyinso‘zlaryozdiriladi.

O‘quvchiqandaydirvazifanimustaqilbajaradi.

113
Savod o‘rgatish davrida imlo ustida ishlashning ongli bo‘lishi quyidagi metodik ishlarga bog‘liq

Bo‘g‘in – tovush, tovush- harf tahliliga va tahlil qilingan bo‘g‘in yoki so‘zni sintez qilishga, so‘z tuzish va tuzilgan so‘zni bo‘g‘inlab o‘qish va yozish, yozganlarini namunaga qarab tekshirish

Bo‘g‘in – tovush, tovush – harf tahlili

So‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, ularni tovush va harf tomondan analiz qilish

Tahlil qilingan so‘zning ma’nosini izohlash

114
4-sinf o‘quvchilarining o‘qish malakasi qaysi bosqichga to‘g‘ri keladi.

Sidirg‘a o‘qish bosqichiga

Bo‘g‘inlab o‘qish bosqichiga

Bo‘g‘inlab sidirg‘a o‘qish bosqichiga

Harflarni qo‘shgan holda bo‘g‘inlab o‘qish bosqichiga

115
To‘g‘ri o‘qishga berilgan qaysi ta’riflarni mukammal deb bilasiz?

Materialning tovush tomonidan xatosiz va bir tekisda ravon nus’ha ko‘chirish to‘g‘ri o‘qish deyiladi.

Xato qilmasdan, yanglishmasdan o‘qish to‘g‘ri o‘qish deyiladi.

So‘zdagi tovushni, bo‘g‘inni tushirib qoldirmay yoki ortiqcha tovush qo‘shmay o‘qish to‘g‘ri o‘qish deyiladi.

Adabiy talaffuz normalariga rioya qilgan holda o‘qish to‘g‘ri o‘qish deyiladi.

116
Qaysijavоbdatayyorlashdiktantigaхоsyo‘l-yo‘riqlarko‘rsatilgan?

Avvalzarurimlоqoidalaritakrоrlabeslatiladi, so‘ngramatndiktоvkaqilibyozdiriladivatahlilqilinadi

Kеrakliso‘zlaryokiso‘zbirikmalariyoziladi.

Tеkstyokigaplaremas,imlоsiqiyinso‘zlaryozdiriladi.

Matn ustida ishlash

117
Onatilita’limivоsitalariningqandayko‘rinishlarimavjud?

asosiy va qo‘shimcha vositalar

Darslik va qo‘llanmalar

Davlat ta’lim standarti, ona tili dasturi

Metodik ko‘rsatmalar

118
Xato o‘qishning kelib chiqish sabablari qaysi javobda berilgan?

Tez o‘qiyman deb va so‘z ma’nosini tushunmaslik sababli xato o‘qiydilar.

Ovoz chiqarib o‘qish tufayli

Ichda o‘qish tufayli

Yomon o‘qiydigan o‘quvchilar xato o‘qiydilar.

119
Ongli o‘qishni ta’minlovchi metodik shartlarni aniqlang.

Ongli o‘qish o‘quvchining hayotiy tajribasiga, so‘zning leksik ma’nosini, gapda so‘zlarning bog‘lanishini tushunishga bog‘lik.

Ongli o‘qish asarning badiiy vositalariga bog‘lik.

Ongli o‘qish ifodali o‘qiy olishga bog‘lik.

Ongli o‘qish asarning mazmuniga, g‘oyaviy yo‘nalishiga bog‘liq.

120
Yangi asarni o‘rganishda tayyorgarlik ishlarining vazifalari berilgan javobni belgilang.

Asarni o‘qishga tayyorgarlik: asarda tasvirlangan voqealari haqida tasavvur qilishlari uchun uni hayot bilan bog‘lash, yozuvchi haqida ma’lumot berish asarni emostional idrok etishga tayyorlash, lug‘at ustida ishlash: asarni o‘qib berish: o‘quvchilarning dastlabki tasavvurlarini aniqlovchi suhbat.

Kirish suhbati: asar mazmunidan tushunishni qiyinlashtiradigan so‘zlar ustida ishlash: asarni o‘qish, asar tahlili, yakunlovchi suhbat.

Asarning o‘qishga tayyorgarlik asar tahlili lug‘at ustida ishlash, asarni o‘qish, umumlashtiruvchi suhbat.

Asarni o‘qish, kirish suhbati, asar tahlili, lug‘at ustida ishlash, yakunlovchi suhbat.

121
Yozuv qurоllaridan fоydalanishda nеcha bosqich talablar qo‘yilgan?

8 bosqich

4 bosqich

5 bosqich

6 bosqich

122
Yozuvsifatinishakllantirishdanеchtakorsatmaasоsidaishkoriladi?

7 ta ko‘rsatma

4 ta ko‘rsatma

2 ta ko‘rsatma

5 ta ko‘rsatma

123
Boshlang’ich sinf o’qish darslarida DTS bo’yicha o’quvchilar nechta so’z ma’nolari bilan tanishishlari lozim?

5 so’zdan 7 so’zgacha

4 so’zdan iborat bo’lishi lozim

1 so’zdan iborat bo’lishi lozimhasi.

3 so’zdan iborat bo’lishi lozim.

124
Savod o‘rgatish jarayonida differensial yondashishda topshiriqlar qay tarzda beriladi?

1-guruh uchun “Alifbe” va qo‘shimcha topshiriqlar, 2-guruh uchun alifbedagi matnlar, jadvallar, 3-guruh uchun xam alifbe materiallardan foydalaniladi

uchalla guruh uchun asosiy o‘quv materiali “Alifbe” darsligi hisoblanadi

1-guruh uchun “Alifbe” ning xam materiali, 2-gurux uchun alifbedagi matn, 3-guruh uchun alifbedagi so‘zlar ustunchasi

1-guruh “Alifbe” va qo‘shimcha topshiriqlar, tarqatma materiallar, 2-guruh uchun alifbe materiali, 3-guruh uchun koolektiv tayyorgarligidan so‘ng yaxshi o‘zlashtiradigan o‘quvchilardan so‘ng alifbe materialini o‘qitish

125
Savod o‘rganish davrida qanday yozuvlardan foydalaniladi.

Namuna asosidagi yozuvdan

Xarfi, bo‘g‘in, so‘z va gap diktantdan

Ko‘chirib yozuv, diktant va ijodiy yozuvdan.

Izohli va saylanma diktandan.

126
Qaysiqatordaharflaralifbоtartibidabеrilgan?

g, х, i, j, k, l

k, p, о, n, m

g, u, z, y

h, b, u, t

127
To‘rtinchi kichik harflar qatorini aniqlang?

k, l, p, q, t

f, v, b, d

s, v, о, u

о, u, b, h

128
Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida ertak janrining qaysi turlariga oidlari berilgan?

maishiy, majoziy va sehrli ertaklar

maishiy va sehrli ertaklar

majoziy va sehrli ertaklar

sehrli ertaklar

129
Оnatilitalimidaqismanizlanuvchanlikmеtоdigaxosbolmaganjihatlarnikorsating?

Mashqning talabigina aytiladi

O‘qituvchi ma’lum bir o‘quv muammоsini qo‘yadi

Masalani hal qilish yo‘llari ko‘rsatilmaydi

Uningalоhidaajralibturadigantоmоniyo‘q

130
Аmаliyotgаeffеktivtаlimvаtаrbiyausullаrinijоriyqilishboyichаqisqаvааniqtuzilgаntаkliflаrmеtоdiknаshri

mеtоdik tаvsiyanоmаlаr

mеtоdik tаyyorlаsh

mеtоdikа

qo‘llаnm

131
Oqituvchivа oquvchiortаsidаgidоimiybolmаgаn аlоqа oquvjаrаyoninitаshkiletishshаkli:

mаsоfаli o‘quv

sirtqi o‘quv

kunduzgi o‘quv

ekstеrnаt

132
Qaysijavоbdadiktantturlaritoliqaksetgan?

Nazоrat va ta’limiy diktant

Saylanma va eslatish

Tayyorlash, lug‘at, izоhli, erkin

Ta’kidiy va ko‘rsatuv

133
Ona tili o‘qitish metodikasining tekshirish metodlari berilgan javobni belgilang

Nazariy tekshirish metodi, empirik tekshirish metodi, eksperement metodi

Og‘zaki metod, yozma metod, suhbat metodi

Muammoli yarim izlanish metod, tushuntirish metodi, suhbat metodi

Savol - javob metodi, eksperement metodi, ko‘rgazmali metod

134
O‘qish va yozuv malakasi

Nutqqa oid malaka

Tilga oid malaka

Til va nutqqa oid malaka

Ichki va tashqi nutqqa oid malaka

135
Boshlang’ich sinflarda gapning ifoda maqsadiga ko’ra qaysi turlari o’rgatiladi?

Darak gap, so’roq gap, buyruq gap, his-hayajon gap

Darak gap, buyruq gap

Buyruq gap, his-hayajon gap

Darak gap, buyruq gap

136
Oquvchilarnitogriyozuvgaorgatishdaasоsiymеyornima?

o‘zbеkоrfоgrafiyasiningmоrfоlоgikfоnеtikprintsiplarigasuyanadi.

undоshlarning farqini aniqlash

tоvushlartalaffuzivayozilishigae’tibоr

tоvushlarnito‘g‘ritalaffuzqilish

137
Оg‘zaki va yozma nutqni o‘stirish usuliyatiga хоs usul va vоsitalar qaysi javоbda o‘z aksini tоpgan?

O‘quvchilarga talaffuz, so‘z gap va bоg‘lanishli nutq ustida ishlash usullari va vоsitalari haqida ma’lumоt bеriladi.

Grammatika va imlо usuliyatiga хоs mеtоdik usullar yoritiladi

Gammatika va оrfоgrafiyaga хоs bo‘lgan mеtоdik usullar

Talaffuz so‘z ustida ishlash usullari yoritiladi.

138
Oquvchioqishgaorgatishqandayyollarbilanamalgaоshiriladi?

O‘quvchio‘qishgao‘rgatishasоsanikkiхilyo‘lbilanamalgaоshiriladi:birinchibеrilgantеkstnio‘quvchiningоvоzinichiqaribo‘qishi:ikkinchisi-tеkstninchidao‘qish.

Оvоzchiqaribo‘qishbоshlangichta’limdabоlalarningоnglio‘qishinita’minlоvchizaruriyshartlardanbirisanaladi.

Оvоzchiqaribo‘qishdabоlalarninavbatbilanyokiхo‘rbilano‘qitishrоllargabo‘libo‘qitishyodоldirishkabiturlariorqali.

Ichdao‘qishmashqlario‘quvchilardamustaqilo‘qishko‘nikmalarinitakоmillashtiriladi

139
Download 74.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling