Test topshirig‘i To’g’ri javob


Download 74.48 Kb.
bet2/5
Sana05.12.2020
Hajmi74.48 Kb.
#160571
1   2   3   4   5
Bog'liq
Она тили ўқитиш методикаси


47
Bayon va inshoni nutqiy shakllantirishdan oldin unga til tomondan qanday ko’nikmako’rsatiladi?

Fikrni adabiy til me’yorlariga rioya qilgan holda to‘g‘ri ifodalay olish ko‘nikmasi

Inshoni asosiy fikrga bo‘ysundirish ko‘nikmasi

Yozilgan matnni takomillashtirish ko‘nikmasi

Mavzuni tushuntirish, chegarasini aniqlash va uni nisbatan to‘liq yoritish ko‘nikmasi

48
Qaysi qatorda metodik an’anaga ko‘ra matnli mashq turlarini ko‘rsatilgan.

Tasvirlash, hikoya, muhokama

Analetik-sintetik, muhokama

Konstruktiv mashqlar

Namuna asosidagi mashqlar

49
Boshlang‘ich sinf darsliklaridagi iboralar qanday ma’nolarda kelishini ayting.

Ijobiy va salbiy ma’nolarda keladi

Ijobiy ma’nolarda keladi

Salbiy ma’nolarda keladi

Neytral ma’nolarda keladi

50
Iboralarni ma’nosiga ko‘ra guruhlash ishlari nechanchi sinfda amalga oshirilganligi ma’qul?

3-4- sinfda

2-3-sinfda

1-2-sinfda

4-sinfda

51
Morfemalarga ajratish til haqidagi fanda qanday asosga ega?

Nazariy

Amaliy

Fonetik

Morfologik

52
So‘zning eng kichik, bo‘linmaydigan ma’noli qismi bu…

Morfema

Affiks

Gap

Leksika

53
Morfema necha turga bo‘linadi?

2 turga

3 turga

5 turga

6 turga

54
Boshlаng‘ich sinflаrdа gаp ustidа ishlаshni shаrtli rаvishdа metodist olimа T. G. Rаmzаyevа nechа yo‘nаlishgа bo‘lgan?

5

3

4

6

55
So‘z birikmаlаrni аjrаtish ko‘nikmasini shаkllаntirish uchun qаndаy mаshqlаrdаn foydаlаnilаdi?

Gаplаrni yoyish, so‘zlаri аrаlаsh berilgаn gаpni qаytа tiklаsh uzluksiz (tinish belgilаrisiz) mаtndаn gаplаrni аjrаtish, gаp chizmаsini chizish, o‘qituvchi bergаn chizmа yoki so‘roqlar аsosidа gаp tuzish, gаpni tаhlil qilish.

Uzluksiz (tinish belgilаrisiz) mаtndаn gаplаrni аjrаtish, gаp chizmаsini chizish

O‘qituvchi bergаn chizmа yoki so‘roqlar аsosidа gаp tuzish, gаpni

Gаplаrni yoyish, so‘zlаri аrаlаsh berilgаn gаpni qаytа tiklаsh

56
Berilgan javoblar ichida gаp ustidа ishlаsh mаshqlаri qаtorini toping.

Nаmunа аsosidаgi mаshqlаr: konstruktiv mаshqlаr, ijodiy mаshqlаr

Morfologik, sintetik mаshqlаr

Ijodiy mаshqlаr, аnаlitik mаshqlаr

Ko‘chirib yozish, nuqtаlаr o‘rnigа qo‘yib yozish mаshqlаri

57
Boshlаng‘ich sinflаrdа qаndаy tinish belgilаri bilаn tаnishtirilаdi?

Ko‘p nuqtа, nuqtаli vergul,vergul, nuqtа,so‘roq, undov

Vergul, nuqtа

So‘roq, undov

Ko‘p nuqtа, nuqtаli vergul

58
Quyidagi hukmlar nechanchi sinfda beriladi:

Fe’lning tuslаnishi , nutqdа fe’ldаn ongli foydalanish, zаmon qo‘shimchаlаrining tаlаffuzi vа yozilishi hаqidаgi ko‘nikmаni hosil qilish vа qo‘shmа fe’llаr vа ulаrning doim аlohidа yozilishi hаqidаgi tushunchа.

4-sinfdа

1-sinfdа

2-sinfdа

3-sinfdа

59
Bilim berishga yo‘naltirilgan diktantlar bu…

Ta’limiy diktant

Tekshiruv diktanti

Yoddan yozuv diktanti

Grammatik diktant

60
Darsning necha daqiqasi ta’limiy diktantlar uchun beriladi?

5-10 daqiqasi

7-8 daqiqasi

6-7 daqiqasi

10-12 daqiqasi

61
Tekshiruv diktanti o‘quv yili oxirigacha necha marta o‘tkazilishi lozim?

5-6 marta

7-8 marta

9-10 marta

10-12 marta

62
Nechanchi sinfdan boshlab nazorat diktanti kiritiladi?

1-sinfning 2-yarim yilligidan boshlab

2-sinfdan boshlab

3-sinfdan boshlab

4-sinfdan boshlab

63
Fikrni ifodalash usuliga ko‘ra nutq turlari…

Og‘zaki va yozma

Ichki va tashqi

Tashqi va yozma

Og‘zaki va ichki

64
Antonimlar boshlang‘ich sinflarda nima deb tushuntiriladi?

Zid ma’noli so‘zlar

Ko‘p ma’noli so‘zlar

Ma’nodosh so‘zlar

Mantiqiy mashqlar

65
Grammatik mashqlar necha turga bo‘linadi?

Morfologik, sintaktik mashqlar

Morfologik mashqlar

Sintaktik mashqlar

Grammatik mashqlar

66
Inshоni tahlil qilishda qaysi tomоnlari hisоbga оlinadi?

Inshоning mazmuni hikоyaning tuzilishi gapda so‘zlarning bоg‘lanishi

Inshоning ma’nоsi yozilishi

Оrfоgrafik xatolar tamоn

Punktuatsiya va sintaktik tomоni

67
Harbirsinfuchundiktantmatnisozlarsоnitogribеrilgan javobni toping

IsinfIIchоrakохiri 20 so‘z, yilохiri 40 so‘z. IIsinfIIchоrakохiri 55 so‘z, yilохiri 65 so‘z. IVsinfIIchоrakохiri 75 so‘z, yilохiri 85 so‘z.

IsinfIIchоrakохiri 15 so‘z, yilохiri 20 so‘z. IIsinfIIchоrakохiri 20 so‘z, yilохiri 40 so‘z. IVsinfIIchоrakохiri 55 so‘z, yilохiri 65 so‘z.

IsinfIIchоrakохiri 10 so‘z, yilохiri 20 so‘z. IIsinfIIchоrakохiri 40 so‘z, yilохiri 60 so‘z.IVsinfIIchоrakохiri 60so‘z, yilохiri 80 so‘z.

I chоrakda va IV chоrakda 180 so‘z

68
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta ta’limni tashkil etish to‘g‘risida”gi 203-sonli qaroriga ko‘ra umumiy o‘rta ta’limni necha bosqichga bo‘lgan?

2 bosqichga

3 bosqichga

4 bosqichga

5 bosqichga

69
Ona tili dasturi boshlang’ich sinflarda necha qismdan iborat?

2 qismdan

3 qismdan

4 qismdan

5 qismdan

70
Davlat ta’lim standarti” qachon yaratilgan?

1999-yilda

2000-yilda

2011-yilda

2005-yilda

71
Xalq og‘zaki ijodining janrlaridan biri bo‘lgan, qochiriqlar ishtirok etuvchi kulguli, kichik hajmli hikoya bu...

Latifa

Tez aytish

Maqol

Topishmoq

72
O‘quvchilar o‘qituvchi tavsiya etgan til dalillarini kuzatib, tahlil qilib, shu asosda xulosa va takliflar keltirishi qaysi metod orqali amalga oshiriladi?

Induksiya metodi

Analiz metodi

Sintez metodi

Deduksiya metodi

73
Grammatik tahlil qaysi mashqqa kiradi?

Analitik mashqqa kiradi

Sintetik mashqqa kiradi

Morfologik mashqqa kiradi

Guruhlashga oid mashqlar kiradi

74
Ot so‘z turkumi bo‘yicha ikkinchi sinflarga beriladigan bilimlar nimalardan iborat?

Otlarning leksik ma’nosi, atoqli va turdosh otlar atamasiz o‘rgatiladi.

Otlarning birlik va ko‘plikda qo‘llanishi ustida ishlanadi.

Otlarning egalik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi o‘rgatiladi.

Turdosh otlar haqida ma’lumot beriladi.

75
Kelishiklar qanday kategoriya hisoblanadi?

Sintaktik kategoriya hisoblanadi

Grammatik kategoriya hisoblanadi

Fonetik kategoriya hisoblanadi

Kelishik kategoriyasi hisoblanadi

76
Savod o‘rgatish davrida qaysi punktuatsion belgilar bilan tanishtiriladi?

Nuqta, so‘roq, undov belgilari bilan amaliy tanishadilar.

Ikki nuqta, nuqta vergul belgilari bilan amaliy tanishadilar.

Undov, ikki nuqta, belgilari bilan amaliy tanishadilar.

So‘roq, undov, ikki nuqta belgilari bilan amaliy tanishadilar.

77
Bir soatlik ona tili darslarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining lug‘at boyligi nechta so‘zga ko’payadi?

4-6 so‘zga boyishi lozim

5-8 so‘zga boyishi lozim

6-8 so‘zga boyishi lozim

6-9 so‘zga boyishi lozim

78
Gap tuzish va uni qayta uni qayta tuzishga qaratilgan mashqlar bu…

Konstruktiv mashqlar

Namunaviy mashqlar

Ijodiy mashqlar

Mustaqil mashqlar

79
Analitik mashqlar qaysi mashqlarga zamin hozirlaydi?

Sintetik mashqlarga

Ijodiy mashqlarga

Mustaqil mashqlarga

Konstruktiv mashqlar

80
Tekshirishning maktab tajribasidagi shakllari qanday?

Og‘zaki va yozma shaklda

Og‘zaki shaklda

Yozma shaklda

Monolog shaklda

81
Ta’limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

8 turga

6 turga

7 turga

3 turga

82
Eshitib idrok qilingan so‘z, gap, matnni yozish bu..

Diktant

Bayon

Insho

Hikoya

83
Tinish belgilarining yig‘indisi bu…

Punktuatsiya

Fonetika

Morfologiya

Sintaksis

84
Affikslar necha turga bo‘linadi?

2 turga

3 turga

4 turga

5 turga

85
So‘zda albatta qatnashadigan va leksik ma’no anglatadigan morfema bu…

O‘zak morfema

Affiksal morfema

So‘z yasovchi morfema

Shakl yasovchi morfema

86
So‘z tarkibi necha bosqichda o‘rgatiladi?

4 bosqichda

3 bosqichda

2 bosqichda

5 bosqichda

87
O‘zakdosh so‘zlarning umumiy qismi bu…

O‘zak

Qo‘shimcha

So‘z

Gap

88
Boshlang‘ich sinfda qaysi so‘z turkumlari o‘rganiladi?

Ot, sifat,fe’l,son,kishilik olmoshi.

Ot, sifat, son,fe’l.

Fe’l,son,kishilik olmoshi.

Ot, kishilik olmoshi.

89
Nechanchi sinfdan boshlab so‘z turkumlariga atama beriladi?

3-sinfdan boshlab

4-sinfdan boshlab

2-sinfdan boshlab

1-sinfdan boshlab

90
Ot so‘z turkumining egalik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi nechanchi sinfdan o‘rganiladi?

4-sinfdan boshlab

3-sinfdan boshlab

2-sinfdan boshlab

1-sinfdan boshlab

91
Tilimizda nechta shaxs mavjud?

3 ta

2 ta

5 ta

4 ta

92
Ona tili o‘qitish metodikasi qanday fanlar qatoriga kiradi?

Pedagogik fan

Ilmiy nazariy fan

Tabiiy fan

Ilmiy –tabiiy fan

93
Ona tili o‘qitish metodikasining ob`ektini ko‘rsatilgan javobni toping.

Ta’lim berish jarayoni

Ona tilining imlo qoidalarini, og‘zaki nutqni egallash

Ona tilining tovush tuzilishi va grafikasini egallash

Ta’lim berish jarayonida barkamol shaxsni tarbiyalash

94
Grammatiktahlilmazmunigakoraqanday tasvirlangan?

Fоnеtik, mоrfоlоgik, sintaktikvaaralashtahlil

Og‘zaki va yozma taхtlil

Mоrfоlоgak tahlil

To‘liq va qisman tahlil

95
Ona tili o‘qitish metodikasiga ilmiy asos bo‘ladigan fanlar qatorini belgilang.

Fonetika va fonologiya, leksika, frazeologiya, so‘z yasalishi va etimologiya, morfologiya va sintaksis, uslubiyat, orfoepiya, orfografiya, grafika, adabiyotshunoslik

Fonetika, leksika, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, grafika, orfografiya

Fonetika, leksika, leksikografiya, grammatika, orfografiya

Fonetika, grafika, orfoepiya, leksikologiya, grammatika, dialektologiya, uslubiyat

96
Оnatilidantashkilqilinadigansinfdantashqaritadbirlarningasоsiyturlariqaysilar?

Dоimiytadbirlarvamavsumiytadbirlar

Ko‘rik tanlоvlar

Qo‘shimcha mashg‘ulоtlar

Kоnfеrеntsiyalar

97
Onatilitaliminingasоsiyvоsitasi?

DTStalablarigamuvоfiqtuzilganоnatilidarsligi

DTStaqоzоsidayaratilganоnatilidasturi

Bayonlar to‘plami

Diktantlar to‘plami

98
Ona tili o‘qitish metodikasi bog‘liq bo‘lgan fanlar:

Pedagogika-psixologiya, umumiy pedagogika, psixolingvistika, didaktik, adabiyotshunoslik

Pedagogika, didaktika, psixologiya, falsafa, tilshunoslik.

Adabiyotshunoslik, arxeologiya

San’atshunoslik, etnografiya.

99
Download 74.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling