1-mavzu: Alisher Navoiy va Gulxaniy ijodi. Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlarida ilgari surilgan ta’lim-tarbiyaga oid g‘oyalar. Reja


Download 47.69 Kb.
Sana03.10.2020
Hajmi47.69 Kb.


1-mavzu: Alisher Navoiy va Gulxaniy ijodi.Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlarida ilgari surilgan ta’lim-tarbiyaga oid g‘oyalar.

Reja:

  1. Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlarida ilgari surilgan ta’lim-tarbiyaga oid g‘oyalar.

  2. Alisher Navoiyning pand-nasihat mazmunidagi asarlarida ifodalangan ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta’limiy qarashlar.

  3. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asari tarkibiga kirgan masallarda ilgari surilgan g‘oyalarII. Amaliy vazifalar

Maqsad: Bolalar adabiyotida ulkan hissa qo’shgan Alisher Navoiy va Gulxaniy ijodi.Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlarida ilgari surilgan ta’lim-tarbiyaga oid g‘oyalarini o’rgatish.

I- vazifa:


Masalan: “Hayrat ul-abror” asari didaktik ruhdagi asar sanalib, dostonning 21 bobi-muqaddima, 40 bobi-asosiy qismi bo`lib, 20 maqolot, 20 hikoya va masaldan tashkil topgan. So`nggi 3 bobi-xotimasidir...
2. “Besh daqiqalik esse”. Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. A3 farmatdagi listlar, marker, har xil ko`rgazmali qurollar.

Tadqiqot metodikasi. Yozma topshiriqning ushbu turi talabaalrning mavzuga doir o’z mustaqil fikrlarini ifodalay olishga yordam berish va qay darajada asarni o’rganganliklari namoyon bo’ladi. Asar muqaddimasi va xotimasi qanday syujet yoki bob bilan boshlanishi haqida o’z fikringizni taqdim eting.

II- vazifa:

Tushunchalar asosida matn tuzish.

Buyuk siymolarni toping?  1. Qo‘qon, Zarbumasal, Yapaloqqush va Ko‘rqush suhbatida ayrim hikoyatlar bayoni,

“Zarbulmasal” Umarxonning amri.;

2.Hirot,1441-1501, 2 yilda yaratilgan asar, Lutfiy litfiga sazovor g’azal, hayoti so’ngida yaratilgan asari, xamsanavislik an’anasi;

3. 8ta asar. “Samoviy jismlarning harakati va yulduzlar ilmi”? astranomiyadan qo’llanma;

4.Farob, Damashq, Misr, 160dan ortiq asar;

5.Kat shahri. Ma’mun akademiyasi, xorijiy tillar, 200 yaqin ilmiy asar, globus, «Qadimgi xalqalrdan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», G’azna;
Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. A3 farmatdagi listlar, marker, har xil ko`rgazmali qurollar, “Xamsa” asari

Tadqiqot metodikasi. Ushbu metod bilish izlanish turidagi mustaqil ishlar sirasiga kirib, bu ish turli xil mantiqiy amalalarni talab etadi\; tahlil qilish va umumlashtirish, dalil va hodisalarni qiyoslash, ulardagi musharakliklar va farqli tomonlarni aniqlash, asosiy va ikkinchi darajalai belgilarni ajratish, sabab-oqibat aloqalarini ochib berish va h.zo

III- vazifa:

Xamsachilik an’anasini izohlab bering?

Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. A3 farmatdagi listlar, marker, har xil ko`rgazmali qurollar.

Tadqiqot metodikasi. Xamsachilik an’anasi bo’yicha yaratilgan “Xamsa”lar kimning buyrug’i asosida yaratilgani, qanday asarlar yaratilgani xussuida jadvalni to’ldiradilar.

IV- vazifa:

Alisher Navoiy “Xamsa”si turkumiga kiruvchi dostonlarni tasniflang?

Dostonning nomi

Ma’nosi

Qachon yaratilgan

Necha bobdan iborat

Necha baytdan iborat

Necha misradan iborat

"Hayratul-abror"

"Yaxshilarning hayrati"

1488 yilda yozilgan

64 bobdan iborat

3988 bayt

7976 satr

Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. A3 farmatdagi listlar, marker, har xil ko`rgazmali qurollar, “Xamsa” dostoni

Tadqiqot metodikasi. Alisher Navoiy “Xamsa”si turkumiga kiruvchi dostonlarni tasniflang?

Birinchi ustunga berilgan asar tavsifi buyicha keyingi dostonlarni joylashtiring.“Yodgor po‘stindo‘z”, “Dumsiz eshak”, “Yolg‘onchi tuya” asarlari tahlili.

Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. A3 farmatdagi listlar, marker, har xil ko`rgazmali qurollar, “Zarbulmasal” asari

Tadqiqot metodikasi. Ushbu metod bilish izlanish turidagi mustaqil ishlar sirasiga kirib, asarlarni joylashtirib, har bir asarning syujetini izohlang.
V- vazifa:

Bahru bayt”-metodi.Tadqiqot uchun kerakli jihozlar. O’zbek she’riyati .g’azalxonlik.

Tadqiqot metodikasi. Ushbu metodda talabalar tomonidan yod olingan g’azalning baytning oxirgi misrasiga keyingi ishtirokchi shu harf bilan boshlanuvchi g’azal aytishi lozim.

Uyga vazifa: Berilgan soz’larning ma’nosi va janriy xususiyatini o’rganib, misollar yod oling.

ALIFBE MANZUMALAR (ABIDSEDARIY)

MUFRADOT

MURAKKABOT

MUQATTAOT

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X. G'ulomova, Sh.Yo’ldosheva Onatili (darslik) MOLIYA- IQTISOD, Toshkent, 2007-yil. 81.633.1 0-56 y-6793(10 ta)

2. R.Ikromova, D.Muhamedova, M.Hamrayev.Ona tilidan mashqlar to‘plami

(o'quvqo'llanma)TDPU, Toshkent, 2009-yil 81.633.1 И 37 921994 (60 ta)

3. ЖумабоевМ. Узбек болалар адабиёти (дарслик) -Т.: Ўқитувчи, 2002 83.8(5Уз)Ж92 923869(50)

4. Жумабоев М Болалар адабиёти (дарслик) -Т.: Ўқитувчи, 20 83.3 (5Уз) Ж 92 923851 (50 ta)Qo'shimcha adabiyotlar

5. Sh.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik 0 ‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent-“0 ‘zbekiston” -2016.56 B.

6. Sh.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent-“O‘zbekiston” -2016.488 b.

7. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlari ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent - “O‘zbekiston” -2016.488 b.

8. Sh.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har

bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Toshkent -“O‘zbekiston” -2017.104 b.

9. George Yule. The Study of Language. CAMBRIDJE UNIVERSITY PRESS.2010.

10.H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2005, “Talqin” nashriyoti

ll.Sh.Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o'zbek tili. 2006,“Universitet” nashriyoti.

12.M.Hamrayev. Ona tili fanidan lisoniy tahlil qoliplari. “Sharq” NMAK, 2015.

Internet saytlari

13. www.pedagog.uz14.w.w.w.ziyo.net
Download 47.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling