1. Qaysi javobda saurning tuxum hujayrasi yetiladigan qismi to`g`ri tartibda berilgan? A qubba-tuguncha-urug`kurtak-arxegoniy b qubba-urug`kurtak-tuguncha-arxegoniy c qubba-arxegoniy-urug`kurtak d qubba-urug`kurtak-arxegoniy 2


Download 175.05 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.05.2020
Hajmi175.05 Kb.
#112181
Bog'liq
2 5321166726841239496
2 5215434982884901693, Документ Microsoft Office Word, Документ Microsoft Office Word, Ҳужжат вики, er tuzish va erdan fojdalanish, er tuzish va er kadastri avtomatlashgan tizimlari fanidan amalij mashgulotlarni bazharish uchun , er tuzish va erdan fojdalanish, Teng xivchinlilar sinfi pdf, Марказий Осиёнинг Ануштегин, Марказий Осиёнинг Ануштегин, DLB, buxoro tuman fermer xozhaliklari tuproqlarining bonitirovka ballarini yaxshilash chora-tadbirlari, buxoro tuman fermer xozhaliklari tuproqlarining bonitirovka ballarini yaxshilash chora-tadbirlari, buxoro tuman fermer xozhaliklari tuproqlarining bonitirovka ballarini yaxshilash chora-tadbirlari

1. Qaysi javobda saurning tuxum hujayrasi yetiladigan qismi to`g`ri tartibda berilgan?  

A) qubba-tuguncha-urug`kurtak-arxegoniy  

B) qubba-urug`kurtak-tuguncha-arxegoniy  

C) qubba-arxegoniy-urug`kurtak  

D) qubba-urug`kurtak-arxegoniy  

2. Yassi oyoq odamni raxit kassaligiga uchragan odamdan farqi?  

1.qad-qomati buziladi 2.jismoniy ish bajarganda nafas qisadi 3.umurtqa pog`onasi,chanoq suyaklar egirlanib qoladi 

4.kalsiy va fosfor almashinuvi buzilishi hisobiga kelib chiqadi 5.bola paravarishi notog`ri olib borlishi hisobiga kelib 

chiqadi 6.oyog`ini gumaz qismi ko`p bo`ladi 7.ko`krak qafasi egirlanib qoladi 8.D vitamini yetishmasligi hisobiga 

yuzaga keladi 9.suyaklar yumshab,egiluvchan bo`lib qoladi  

A) 2,3,7,9 B) 1,7,8,9 C) 5,3,2,1 D) 5,6  3. Barglari 3-5 bo`lakli,panjasimon bo`lingan (a) barglari oddiy,uzun bandli ko`pincha panjasimon bo`lingan (b) barglari 

kichrayib yoki yo`qolib ketgan (c) oilalarni ko`rsating?  

1) sho`radoshlarlar 2) gulxayridoshlar; 3) burchoqdoshlar; 4) tokdoshlar; 5) qoqio`tdoshlar; 6) ra`nodoshlar,  

A) a-4; b-6; c-1 C) a-4; b-2; c-1  

B) a-5; b-2; c-1 D) a-4; b-6; c-5  

4. Quyidagilardan ilk bor paleozoy erasida paydo bo`lganlarini aniqlang.  

1.zamburug`lar 2.umurtqasizlar 3.umurtqalilar 4.qo`ngir suvo`tlar 5.uch kamerali yurak 6.kichik qon aylanish doirasi 

7.jun qoplami 8.issiqqonlilar 9.jabra 10.yurak bo`lmachasidagi to`liq to`siq 11.ichki skelet 12.hashoratlar 13.ochiq 

urug`lilar 14.qo`sh urug`lanish  

A) 2,1,5,11,13,6,12 B) 6,3,12,13,10,11,4  

C) 13,1,3,6,10,11,12 D) 1,3,6,8,9,10,11  5. Xorda butun umri davomida saqlanmaydigan umurtqalilarni toping?  

1.beluga; 2.latcha; 3.oq amur; 4.qizilquyruq; 5.minoga; 6.gekkon; 7.lansetnik; 8.oqbiqin; 9.strelyad  

A) 4,6,8,9 B) 1,4,3,7 C) 2,4,8,9 D) 2,3,4,6,8  

6. Osiyo chigirtkasi (a) tunlam(b) kolorado(c) zarar keltiradigan oilalarga mansub navlar bilan juftlab ko`rsating?  

1.omad; 2.nimrang; 3.sangzor; 4.farhod; 5.Ulug`bek- 600; 6.Toshkent -1; 7.Obidov; 8.gultish.  

A) a-3,5,8; b.1,7; c-2,6  

B) a-3,4,8,; b-1,6; c-2,7  C) a-1,6; b-3,4,8; c-2,7  

D) a-3,5,; b-1,6; c-2,7  7. Quyidagi turkumlardan qaysilarida o`zaro turlar 

soni teng emas?  

1) olma va mingdevona; 2) lola va boychechak;  

3) sebarga va nok; 4) qovoq va g`o`za; 5) yantoq va 

bangidevona; 6) tugmachagul va ituzum;  

7) qoqio`t va qo`ng`irbosh; 8) ismaloq va saksovul; 

9) jag`-jag` va sachratqi; 10) na`matak va zira.  

A) 2,3,8,10 C) 1,5,2,7 B) 2,6,10 D) 2,8,3,9  8. Quruqlikdagi birlamchi tabiiy o`rmon 

suksessiyasida sinergizm organizmdan keyin hosil 

bo`ladigan organizmni ko`rsating?  

A) yo`sin C) lishaynik B) suv`ot D) o`t  9. Jingalak sochli, ko`k ko`zli, baraxitaktil odam 

genotipini ko`rsating?  

A) AAbbcc C) AABbCC  

B) AabbCc D) AAbbCc  10. Oyoqlari kalta hayvonlarni qniqlang?  

A) latcha,suvsar,ko’rsak,yenot  

B) begemot,suv ayg’iri,qaldirg’och,latcha  

C) qaldirg’och,latcha,suvke,ko’rsak  

D) yenot,ko’rsak,suvke,qaldirg’och  

11. Fotoperiodizm kitning qanday faoliyatiga ta’sir 

ko’rsatadi?  

1)urchish davriga 2)embrional rivojlanishiga 

3)tullashiga 4)migratsiyasiga 5)qishki uyquga 

ketishiga  

A) 1,2,4 B) 1,5,3,2 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2  12. Markaziy Osiyoda bug’doyning ongli tanlash (a) 

va ongsiz tanlash (b) tufayli qanday navlari 

yaratilgan?  

A) a-doni to’kilmaydigan b-baland poyali  

B) a-kalta poyali b-doni to’kilmaydigan  

C) a-kalta poyali b-baland poyali  

D) a-b-kalta poyali  

13. Tur ichidagi(a), turlararo(b) kurashni 

ekologiyani qaysi bo`limi o`rganishi bilan juftlang.  

A) a,b-autekologiya  

B) a-sinekologiya; b-autekologiya  

C) a-autekologiya; b-sinekologiya  

D) a,b-sinekologiya  14. Bo’znoch va qirqbo’g’imdagi o’xshashliklarni 

aniqlang.  

1) magnoliyasimonlarga mansub 2) dorivor  

3) jinsiy hujayralar hosil qiladi 4) gul hosil qiladi 5) 

eukariot 6) yuksak o’simliklar  

A) 2,3,5,6 B) 1,4,5,6 C) 1,3,5,6 D) 2,4,6  15. Quyidagi bo’g’imoyoqlilarni g’umbakli (a) va 

G’umbaksiz (b) rivojlanuvchilarga ajrating.  

1) xasva 2) maxaon 3) mita 4) olma mevaxo’ri 5) 

suluv ninachi 6) termit  

A) a-1,2,6 b-3,4,5 B) a-2,3,4 b-1,5,6  

C) 1,4,6 b-2,3,5 D) a-2,3,5 b-1,4,6  16. Tutning orasi teshikli to’siqlar bilan bo’lingan 

hujayralardan iborat naychalariga xos 

xususiyatlarini aniqlang.  

1) o’tkazuvchi to’qimaga mansub 2) tirik hujayra 3) 

cho’ziq 4) o’lik hujayra 5) barglarda hosil bo’lgan 

organik modda harakatlanadi 6) yumaloq hujayra 7) 

mexanik to’qimaga mansub 8) hujayra qobig’iga 

suberin moddasi shimilgan 9) suv va unda erigan 

mineral moddalarni o’tkazadi 10) yupqa devorli 

o’lik parenxema hujayralaridan iborat 11) lub 

tolalari orasida joylashgan  

A) 4,5,6 B) 3,5,7,10,11 C) 2,3,11 D) 1,2,4,8,9  17. Moyqurt hujayrasi tarkibida mavjud 

karbonsuvlar to’g’ri berilgan javobni aniqlang.  

1) glikogen 2) kraxmal 3) fruktoza 4) dezokriziboza 

5) riboza 6) maltoza 7) amilaza  

A) 1,4,5 B) 1,6,9 C) 2,4,7 D) 2,4,6  

18. Quyidagilar orasidan noto’g’ri javobni 

belgilang.  

A) Virusli gepatitning yengil turi bilan kasallangan 

donordan quyilgan qondan retsipiyentga sariq 

kasallik yuqishi mumkin  

B) Ichburug’ga qarshi emlanmagan bolada bu 

kasallik asorati oqibatida keyinchalik ganglionit 

kasalligi yuzaga kelishi mumkin  

C) Og’iz, burun shilliq pardalarining tez-tez 

yallig’lanishi natijasida mikroblar Yevstaxiy nayi 

orqali o’rta quloqqa o’tib, uni va nog’ara pardani 

yallig’lantirilishi mumkin  

D) Muvozanat organi yoshlikda yaxshi 

chiniqtirilmagan bolaning harakati biroz 

tezlashganda, tebranganda unda gipertoniya holati 

kuzatiladi  19. Odam organizmining chap tomonida joylashgan 

a’zolarini aniqlang.  

1) jigar 2) taloq 3) ko’tariluvchi chambar ichak 4) 

ko’richak va uning o’simtasi 5) tushuvchi chambar 

ichak  

A) 2,3 B) 1,4 C) 2,5 D) 2,4  20. DNK ning bo’lagi EcoR1 va BamH1  

restriktazalari yordamida 13 ta bo’lakka  

bo’lindi. BamH1 v aEcoR1 restriksiya saytlari  

nisbati 2:1. Dastlabki DNKdagi A-Tjuftligi G-S  

juftligidan 3 marta ko’p. DNKdagi A-Tjuftligi  

50%ni tashkil qiladi. Dastlabki DNK bo’lagi va  

bo’laklarga bo’lingan DNK dagi vodorod  

bog’lar farqi 112 ta bo’lsa, nechta G-S  

o’rtasidagi vodorod bog’I kesilgan?  


A)48 B)80 C)76 D)40  

21. Gastrulatsiyasi qat-qat,bir marta olgan havodan 

ikki marta nafas olmaydigan umurtqali 

organizmlarni aniqlang.  

A)kalxat,qizilquyruq,kapachi 

B)iguana,gatteriya,agama  

C)sezarka,kabarga,kakadu 

D)gelikonius,maxaon,kattasadafdor  

22. Quyidagi xodisalarga mos javoblarni  

juftlang.  

1)mitoz G1 9 juftxromosoma;2)meyoz profaza I 16 

ta xromatida; 3) mitoz anafazasida 48 xromosoma; 

4)changdonning ikki qavat hujayralari bo’linishidan 

hosil bo’lgan hujayrada 10 xromasoma;5)meyozni 

profaza II bosqichida 26 xromasoma; 6)meyozni 

telofaza II bosqichida 26 xromatida;7)mitozni 

anafaza bosqichida 32 ta xromatida; 8)meyozning 

anafaza II bosqichida 48 ta xromatida; 9)meyozni 

metafaza I bosqichida 208 ta xromatida va metafaza 

II bosqichida 52 ta xromasoma; 10)mitoz G2 

davrida 40 ta xromatida  

A)1-xrizantema;2-drozofila;3-tamaki;4- 

makkajo’xori; 5-barbadenze; 6)xirzutum; 

7)tog’olcha; 8)lemur; 9)zog’ora;  

10)makkajo’xori  

B)1-xrizantema;2-drozofila;3-tamaki;4- 

makkajo’xori; 5-barbadenze; 6)xirzutum; 7)olcha; 

8)gibbon ;9)zog’ora; 10)makkajo’xori  

C)1-xrizantema;2-drozofila;3-tamaki;4- 

makkajo’xori; 5-herbatseum; 6)xirzutum; 

7)tog’olcha; 8)gibbon; 9)zog’ora; 10)makkajo’xori  

D)1-xrizantema;2-drozofila;3-tamaki;4- 

makkajo’xori; 5-barbadenze; 6)xirzutum; 

7)tog’olcha; 8)gibbon; 9)zog’ora;  

10)makkajo’xori  

23. Xloroplast organoidiga mos keluvchi javobnia 

niqlang.  

1.plastik almashinuvda ishtirok etadi 

2.fosfolipidlardan tuzilgan tashqiva ichki 

membranaga ega 3.aerob sharoida 30 molekula ATF 

sintezlaydi 4.irsiy axborot saqlaydi 5.suv qaroqchisi 

hujayrasida mavjud 6.raffleziya hujayrasida mavjud; 

7.emuga nisbatan qizilto’shning ko’krak 

mushaklarida ko’proq; 8.hujayralarni bo’linishida 

muhim ahamiyatgaega; 9.ham kuydirgi 

qo’zg’atuvchisi hujayrasida ham penitsilda 

uchraydi; 10.o’simliklarni kosmik ahamiyatini 

ta’minlaydi; 11.kislorod ishtirokisiz mitoxondriyaga 

nisbatan 30marta ko’p ATFsintez qiladi;12.quyosh 

energiyasi yordamida ATF sintez qiladi; 13.har xil 

rangga ega; 14.topinambur tugunagida uchraydi; 

15.kislorod ishtirokida mitoxondriyaga nisbatan 

30marta ko’p ATFsintez qiladi  

A) 4,5,10,11,12 B)1,2,6,13,14  

C) 2,4,10,14,15 D)3,5,10,12,15  24. Kaltakesakda tangachalarning tekis  

taqsimlanishi va tanasining kulrang bo‘lishit 

tangachalarning notekis va tanasi yashil  

bo'lishiga nisbatan dominantlik qiladi. Bu  

belgilar faqat jinsiy X xromosomada birikkan  

holda irsiylanadi. Tangachalari tekis  

taqsimlangan yashil urg‘ochi organizm  

digeterozigotali (dominant belgilardan birini  

otasidan,ikkinchisini onasidan olgan) erkak  

kaltakesak bilan chatishtirilsa, olingan 100ta  

kaltakesaklarda yashil, tangachalari tekis  

taqsimlangan kaltakesaklarva tangachalari  

notekis, yashil rangli kaltakesaklarga nisbati  

qanday bo’ladi?(Krossingover foizi 8 ga teng.)  

A)1:23 B)2:46 C)1:48 D)1:24  

25. Meyoz jarayonining interkinez davridagi 

hujayrada xromosomalar soni 24 ta bo’lsa, shu 

hujayrada profaza I bosqichidan so’ng nechta 

xromatidalar bo’lgan.  

A) 48 B) 96 C) 72 D) 24  

26. Noto’g’ri javoblarni aniqlang.  

1) arpaning vatani-Efiopiya markazi hisoblanadi 2) 

Shershevskiy-Terner sindromli bolalarning 

hujaylaridagi autosomalari 44 ta bo’ladi 3) xrokokk 

biogen migratsiyaning ikkinchi turida qatnashadi 4) 

dastlabki tirik organizmlar energiyani glikoliz 

natijasida to’plagan 5) oqsil tarkibining 70%ini 

halqali aminokislotalar tashki letadi 6) sitoskelet 

o’simliklarda maxsus ferment markazlarida hosil 

bo’ladi 7) kuropatkaning urg’ochisi geterogametali 

8) neyrogliya murtak mezodermasidan hosil bo’ladi  

A) 1,2,4,7 B) 2,3,6,8 C) 1,4,5,7 D) 3,5,6,8  27. Chaqaloqlarda qalqonsimon bezning (a) va 

ayrisimon (b) bezning massasi qancha? A) a-10 b-1 

B) a-1g b-12g  

C) a-0,2 g b-5-6 g D) a-5g b-10g  28. Sentriola (a), sitoskelet (b) va sentromeraga 

tegishli Javoblarni moslang.  

1) ikkita silindr shaklidagi yassi tanachalardan 

tashkil topgan 2) sitoplazmaning o’z-o’zidan 

ko’payadigan orgonoidi 3) hujayraning shaklini 

aniqlaydi 4) xromosomalar shaklini aniqlaydi 5) 

hujayra bo’liniosh vaqtida bo’linish urchug’ining 

ipiga yopishadi 6) yadro qobiugi va tashqi 

sitoplazmatik membrana bilan zich birikkan  


bo’ladi 7) ko’pchilik o’simlik va suvo’tlarida bo’lmaydi 8) hujayra ichki tizimlarining harakatini 

ta’minlaydi 9) ko’payishi oqsil kichik bo’lakchalarining o’zini o’zi yig’ish jarayonida amalga oshadi  

A) a-1,4,7,9 b-2,3,6 c-5,8  

B) a-1,2,7,9 b-3,6,8 c-4,5  

C) a-1,3,5,8 b-2,6,9 c-4,7  

D) a-4,5,7 b-1,2,8 c-3,6,9  29. Odamda jingalak soch silliq soch ustidan chala dominantlik qiladi. Geterozigotalarda soch 

to’lqinsimon bo’ladi. Sepkillilik sepkilsizlik ustidan dominantlik qiladi. Gemofiliya X xromosomaga 

birikkan retsessiv belgi. Barcha belgilari bo’yicha geterazigota ayol silliq sochli, sepkilli, sog’lom 

erkak oilasida silliq sochli, sepkilsiz farzandlarning tug’ilish ehtimolini aniqlang.  

A) 50% B) 25% C) 12,5% D) 6,25%  

30. Drozofila meva pashshasida tananing rangi 2 juft komplementar genlar bilan belgilanadi. 

Agenning dominant alleli tananing och jigarrang, B genning dominant alleli tananing qora, 2ta 

dominant gen tananing kulrang rangini taminlaydi. Bu genlarning ta’siri retsessiv ingibitor geni 

tomonidan boshqariladi. Ingibitor genning dominant alleli rangga ta’sir qilmaydi, retsessiv alleli esa 

tananing oq rangini ta’minlaydi. Digeterozigota tanasi och jigarrang va qora rangli formalar 

chatishtirilganda orasida genotip bo’yicha qanday ajralish bo’ladi?  

A) 1;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;1  

B) 2:2:2:2:2:2  

C) 1:1:1:1:2:2:2;2:2  

D) 1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1 

Download 175.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling