10-sinf 1-chorak 1 Avtomobil 5 m/s


Download 99.16 Kb.
Sana30.11.2020
Hajmi99.16 Kb.

10-sinf 1-chorak

1 Avtomobil 5 m/s2 tezlanish bilan harakat boshladi. U 4 s da nacha metr yo'l o'tadi?

A)10 B)20 С)30 D) 40

2 Ikkita bir xil tosh bir xil balandlikdan birin-ketin qo’yib yuborilsa tushish davomida ular orasidagi masofa o’zgaradimi.

a)ha, ortadi b)ha, kamayadi c)o’zgarmaydi d)TJY

3 Jism s=5t+0,5t2 qonun bo'yicha harakatlanmoqda. U boshlang'ich 4 sekundda necha metr yo'l o'tadi?

A)28 B)5 C)20 D) 22

4 Tosh yuqoriga vertikal otildi. Tosh traektoriyaning qaysi nuqtalarida eng katta tezlanishga ega bo’ladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

A) traektoriyaning eng yuqori nuqtasida. B) tezlanish hamma joyda birday va g ga teng.

C) traektoriyaning eng quyi nuqtasida. D) traektoriyanlng o'rtasida.

5 Erkin tushish boshlanganidan 4 s o'tgan paytda jism tezligi necha m/s bo'ladi?

A)40 B)30 C)20 D) 10

6 Bitta vertikal chiziqda joylashgan ikkita nuqtadan bir vaqtda 2 ta jism erkin tusha boshladi. Ular orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

A)o'zgarmaydi B)kamayib boradi C)ortib boradi D)nuqtalar orasidagi masofaga bog'liq

7 Jism 40 m/s tezlik bilan tik yuqoriga otildi. U 5 s davomida qanday (m) yo'l o'tadi? g=10 m/s2

A)85 B)75 c)100 D)120

8 Quyidagilardan qaysi biri burchak tezlik topish formulasi.

A)w=ф∙t b)w=ф/t c)w=ф+t d)w=ф-t

9 Egri chiziqli tekis harakatda quyidagi kattaliklarning qaysi biri o'zgarmaydi?

A)oniy tezlik moduli B)tezlanish moduli C)o'rtacha tezlik moduli D)tezlanish vektori

10 Burchak tezlanishni birligi to’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating.

A)rad/s² b)rad c)rad∙s d)sekund

11 80 m balandlikdan 15 m/s tezlik bilan gorizontal otiigan jismning uchish uzoqligini toping (m).

A)80 B)40 C)45 D)60

12 To'g'ri chiziqli va tekis harakatlanayotgan vagon oynasidan buyum tushib ketdi. Yer bilan bog'langan sanoq sistemada buyum traektoriyasi qanday bo'ladi?

A)to'g'ri chiziq B)giperbola C)parabola D) aylana yoyi

13 Jism gorizontga 30° burchak ostida 20 m/s boshlang'ich tezlik bHan otildi. Boshlang'ich tezlik vektorining gorizontal va vertikal tashkil etuvchilari qanday (m /s)? sin30°=0,50; cos30°=0,87.

A)10 va 17,3 B)10 va 10 C)17,3 va 17,3 D) 17,3 va 10

14 Avtomobil derazasidan tushib ketgan buyum qaysi holda yerga oldinroq tushadi: avtomobil joyida turgandami yoki u harakatlanayotgandami?

A) avtomobil harakatlanayotganida. B) avtomobil joyida tinch turganida. C) ikkala holda ham bir xil vaqtda tushadi. D) avtomobil harakatiga bog'liq

15 Balkondan boshlang’ich tezliksiz tashlangan jism 2 s da yerga tushdi.Jism qanday balandlikdan tashlangan.g=10m/s2

a)20 m b)30 m c)40 m d)50 mN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


J


1-chorak 2-variant

1 Nyutonning birinchi qonunini tavsiflovchi formulani toping.

a)v=const, F=ma b)F=0, s=const c)v=const, F=0 d)F=const, v=v0+at

2 Avtomobil 2 m/s2 tezlanish bilan harakat qilmoqda. Massasi 75 kg bo'lgan odam o'rindiq suyanchig'iga qanday (N) kuch bilan bosadi?

A)37,5 B)75 C)150 D)175

3 Nyutonning 2-qonuni tenglamasini ko'rsating.

A)m=a/F B)a=F/m C)F =a/m D)a = m/F

4 80 N kuch jismga 8 m/s2 tezlanish beradi. Necha nyuton kuch shu jismga 2 m/s2 tezlanish beradi?A)80 B)10 С)20 D)18

5 Ushbu rasmda qanday kuch tasvirlangan?

a)ishqalanish b)og`irlik c)butun olam tortishish d)Elastik kuchi

6 Ikki jismdan har birining massasi 2 marta oshirilsa va ular orasidagi masofa 2 marta kamaytirilsa, ularning o'zaro tortishish kuchi qanday o'zgaradi?

A)4 marta ortadi B)4 marta kamayadi C)8 marta ortadi D)8 marta kamayadi

7 1-kosmik tezlik bilan harakatlangan Yerning sun’iy yo’ldoshi Yer atrofini qancha vaqtda bir marta aylanib chiqadi.

a)80min 12s b)82min 12s c)84min 12s d)88min 12s

8 Birinchi kosmik tezlikni son qiymati nechiga teng.

a)11.2 km/s b)7.9 km/s c)7.9 km/soat d)7.9 m/s

9 Lift yuqoriga tezlanish bilan ko’tarilmoqda. Bunda odamning og’irligini topish formulasini belgilang.

A)P=m(g+a) b)P=m(g-a) c)P=mg d)P=2mg

10 Massasi 60 kg bo’lgan jism tik yuqoriga 1m/s2 tezlanish bilan ko’tarilayotgan bo’lsa,uning og’irligi qandaybo’ladi.

a)600 N b)60.6 N c)660 N d)540 N

11 0.5g tezlanish bilan yuqoriga tik ko’tarilayotgan m massali jismning og’irligi nimaga teng.a)0.5 mg b)mg c)1.5 mg d)5 mg

12 Rasmda ko’rsatilgan blokdan o’tkazilgan ipga bog’langan jismlarning harakat tezlanishini toping?
3m
a)g b)g/2 c)g/5 d)g/4


2m
13 Qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan ipga 3 va 5 kg massafi yuklar osilgan. Ipning

taranglik kuchi qanday

A)40,5 B)39 C)37,5 D)35

14 Qo‘zg‘almas blok orqali o‘tkazilgan shnurga massalari 0,3 va 0,2 kg bo‘lgan yuklar osilgan. Yuklar qanday tezlanish bilan harakatlanadi (m/s2)?

A)5 B)2 C)4 D)3

15 Kon elektrovozi poyezdni 0,1 m/s2 tezlanish bilan tortib bormoqda. Poyezdning massasi 60 t. Harakatga qarshilik kuchi 4120 N. Tortish kuchini (kN) toping.

a)11 B)10,12 C)11,12 D) 12


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


J


2-chorak 1-variant

1 Turli shakldagi harakatlar va o’zaro ta’sirlarning miqdoriy o’lchovi deb nimaga aytiladi.

a)Quvvat b)Energiya c)Temperatura d)Ish

2 0,2 m yo'lda necha nyuton kuch 200 J ish bajaradi?

A)40 B)10 C)1000 D)100

3 Kuch bajargan ish qachon musbat va qachon manfiy bo'ladi? Kuch va ko'chish orasidagi burchak ...

a)o'tkir bo'lsa — musbat, o'tmas bo'lsa nol bo'ladi. B)o'tkir bo'lsa - manfiy, o'tmas bo'lsa - musbat.

c)o'tkir bo'lsa - musbat, o'tmas bo'lsa - manfiy. D)o'tkir bo'lsa ham, o'tmas bo'lsa ham manfiy.

4 Metall sharcha ipga osilgan. Agar sharcha isitilsa, uning potensial energiyasi qanday o'zgaradi?

A)o’zgarmaydi B)ortadi C)kamayadi D)javob sharcha materialiga bog'liq

5 100 g massali tinch turgan jismga kuch qo’yilganda, u silliq gorizontal muz ustida ishqalanmasdan 10 m/s tezlikka erishdi. Jism qanday kinetik energiyaga erishgan.

a)50 J B)5000 J C)5 J D)500 J

6 Kinetik energiya birligining nomi nima?

A)nyuton B)vatt С)Joul D)paskal

7 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan, massasi 50 kg bo'lgan meteorning kinetik energiyasi qanday (kJ)

A)50 B)200 C)72 D)10

8 Agar jismning massasi 3 marta ortib, tezligi esa 2 marfa kamaysa, uning impulsi qanday o'zgaradi?

A)1,5 marta kamayadi B)1,5 marta ortadi C)3 marta ortadi D)6 marta ortadi

9 Tezligi 0,3 m/s, massasi 30 t bo'lgan vagon tezligi 0,2 m/s, massasi 20 t bo'lgan vagonni quvib yetdi va unga ulanib qoldi. Vagonlarning birgalikdagi tezligi qanday (sm/s)?

A)28 B)26 C)25 D) 24

10 Massalari m1>m2>m3 bo'lgan uchta jismga bir xil kuch bir xil vaqt davomida ta sir etsa, qaysi jismning impulsi eng ko'p o'zgaradi?

A)barchasiniki bir xil o'zgaradi B)impulslar o‘zgarmaydi С)birinchisiniki D)ikkinchisiniki

11 Jismga biror kuch 6 s davomida ta’sir qilib, uning impulsini 30 kg∙m/s ga o'zgartirdi. Ta’sir etuvchi kuchni aniqlang

A)5 B)10 C)30 D)3

12 Jismga 15 N kuch 5 s davomida ta’sir etadi. Jism impulsining o'zgarishi (kg-m/s) qanday?

A)5 B)15 C)75 D)150

13 2 kJ kinetik energiyaga ega bo'lgan 10 kg massali jismning tezligini toping (m/s).

A)20 B)15 C)9,8 D)5 E)0,2

14 3v va v tezlik bilan bir-birini quvib ketayotgan ikkita bir xil shar mutlaq noelastik to’qnashdi. To'qnashishdan keyingi tezlikni toping.

A)v B)v/2 C)v/3 D)1,5v E)2v

15 Massasi 2 kg va tezligi 3 m/s bo'lgan jism massasi 3 kg va tezligi 1 m/s bo'lgan jismni quvib yetib unga yopishib qoladi. Jismlarning to'qnashgandan keyingi tezligi topilsin (m/s).

A)1,8 B)1,2 С)9 D)18N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


J


2-chorak 2-variant

1 Gaplarni to'g'ri to'ldiring. 1. Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, muvozanat holatiga qaytaruvchi kuch paydo bo'lsa, uning muvozanati „. bo'ladi.

a)turg'unmas b)turg'un c)farqsiz d)TJY

2 Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, hech qanday qo'shimcha kuch paydo bo'lmasa, jismning muvozanati ... bo'ladi.a)turg'unmas b)turg'un c)farqsiz d)TJY

3 Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, muvozanat holatidan uzoqlashtiruvchi kuch paydo bo'lsa, jismning muvozanati ... bo'ladi.

a)turg'unmas b)turg'un c)farqsiz d)TJY

4 Ushbu rasmlardan farqsiz muvozanatni toping.

A)1 B)2 C)3 D) T.J.Y

5 Agar yerda yotgan sterjenning bir uchidan 12 N kuch bilan ko'tarish mumkin bo'lsa, sterjenning massasi qanday (kg)?

A)0,6 В)1,2 С)2,4 D)4,.

6 Kuchni ikki marta orttirib, elka 4 marta kamaytirilsa, kuch momenti qanday o'zgaradi?

A)4 marta kamayadi B)4 marta ortadi C)2 marta kamayadi D)2 marta ortadi

7 Richag qoidasini kim kashf etgan? A)Kulon B)Nyuton C)Galiley D)Arximed

8 Kuch momenti formulasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

a)M=F∙l b)M=F+l c)M=F/l d)M=F-l

9 Kuch momenti deb nimaga aytiladi?

A) kuchning aylanish radiusiga ko‘paytmasiga ... B) kuchning kuch elkasiga nisbatiga ...

C) kuch qo'yilgan nuqtaaan aylanish o‘qigacha bo'lgan masofa bilan kuchning ko'paytmasiga ...

D) kuchning kuch elkasiga ko'paytmasiga ... ... teng bo'lgan kattalik kuch momenti deb ataladi

10 Richagning uzun yelkasi 6 m, qisqa yelkasi 2 m ga teng. Uzun yelkasiga 10 N kuch ta’sir ettirilsa, qisqa tomoni uchi bilan qanday og‘irlikdagi yukni ko‘tarish mumkin?

a)20 N b)25 N c)30 N d)35 N

11 Qiya tekislikdan yukni balandlikka ko‘tarishda 20 J ish bajarildi. Bunda FIK 80% bo‘lgan mexanizmdan foydalanildi. Foydali ishni toping.

a)15 J b)18 J c)20 J d)25 J

12 Uchayotgan samolyotning qanotlariga ko'tarish kuchi ta’sir etishini qaysi qonun orqali tushuntirish mumkin?

A)butun olam tortishish qonuni B)Bernulli qonuni C)Paskal qonuni D)Arximed qonuni

13 Bir quvurdan ikkinchi quvurga o'tganda, suvning oqim tezligi 5,6 marta ortsa, quvurning ko'ndalang kesim yuzi qanday o'zgargan?

A)2.8 marta kamaygan В)5,6 marta ortgan C)5,6 marta kamaygan D)o'zgarmagan.

14 O'zgaruvchan kesimli quvurning kesimi 50 sm2 bo'lgan qismida oqayotgan suvning tezligi 4 m/s. Kesimi 10 sm2 bo'lgan qismidagi suvning tezligi qanday (m/s)?

A)20 B)50 C)10 D)5 E)4


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


J


3-chorak 1-variant

1 x=20A∙cos 15t tenglama asosida garmonik tebranma harakat qiluvchi jismning tebranishlar amplitudasi qanday?

A) cos15 B)15 С)20A D)20

2 Amplitudasi 1 mm, chastotasi 1000 Hz, boshlang'ich fazasi n/3 bo'lgan garmonik tebranishlarning tenglamasini tuzing.

A) x=0,001cos(2000nt+n/3). B) x=sin(1000t+ф/3). C)x=0,001sin(2000t) d) x=0,001 cos(2000пt)

3 Mayatnik 1 minutda 120 marta tebranadi. Tebranishlar chastotasini aniqiang (Hz).

A)1,6 B)2 C)3 D)6

4 Matematik mayatnikning uzunligi 2.5 m, unga osilgan sharchaning massasi 100 g. Tebranish davri qanday?

a)314 b)31.4 c)3.14 d)0.314

5 Matematik mayatnikning tebranish davri nimalarga bog'liq: 1) mayatnik massasiga; 2) tebranish amplitudasiga; 3) erkin tushish tezlanishiga; 4) mayatnik uzunligiga?

A)1, 4 B)3, 4 C)2, 3 D)2, 4

6 Bikrligi 160 N/m bo’lgan prujinaga 400 g yuk osildi. Hosil bo’lgan mayatnikning tebranish chastotasi qanday?

a)1.6 b)3.2 c)5.4 d)20

7 Prujinaga osilgan yukning massasi 4 marta ortganda uning kichik bo'ylama tebranishlar davri qanday o'zgaraai?

A)4 marta kamayadi B)2 marta ortadi C)o'zgarmaydi D)4 marta ortadi.

8 Vaqt o’tishi bilan amplitudasi kamayib boruvchi tebranishlarga nima deb aytiladi.

a)Tebranishlar b)So’nuvchi tebranish c)Bo’ylama to’lqin d)To’lqin uzunligi

9 Chastotasi 20 Hz bo'lgan tovushning havodagi to'lqin uzunligi qanday (m). Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A)10 B)680 C)17 D)2

10 Qaysi javobda infratovushlarning chastota intervali to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A)16 Hz dan kichik B)20000 Hz dan yuqori C)20–20000 Hz D) 100–2000 Hz

11 Tovush to'lqinining uzunligi 8 m, davri 0,02 s bo'lsa, uning tarqalish tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A)340 B)350 C)400 D)500

12 Tovush chastotasining birligini ko‘rsating.

A)dB B)W/m2 C)Hz D)W

13 Faqat boshlang’ich berilgan energiya hisobiga sodir bo’ladigon tebranishlarga nima deb ataladi.

a)Erkin tebranish b)Majburiy tebranish c)So’nuvchi tebranish d)Ko’ndalang tebranish

14 Har qanday takrorlanuvchi harakatga nima deyiladi.

a)Tebranma harakat b)Chastota c)kamerton d)Tovush

15 Chastotasi 2000 Hz bo'lgan tovushning havodagi to'lqin uzunligi qanday (m)? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A)0,05 B)0,08 C)0,13 D)0,17


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


J


3-chorak 2-variant

1 Agar zaryadgacha bo'lgan masofa 3 marta oshirilsa, nuqtaviy zaryad maydoni kuchlanganligining moduli qanday o'zgaradi?

A)3 marta kamayadi B)9 marta kamayadi C)9 marta kattalashadi D)o'zgarmaydi.

2 Bir jinsli elektrostatik maydonda 2∙10-5 С zaryadga 4 N kuch ta’sir etadi. Bu. nuqtadagi maydon kuchlanganligini toping (V/m).

A)5∙10-6 B)2∙105 С)8∙10-5 D)2∙10-5

3 Elektr maydon kuchlanganligini topish formulasi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

a)E= b)E= c)E=F∙q d)E=F+q

4 Kuchlanganligi 3 kV/m bo'lgan maydon tomonidan 10 nC zaryadga vakuumda ta’sir etuvchi kuchni toping.

A)4 μN B)30 μN С)10 mN D)3 μN

5 Elektr tokini yaxshi o'tkazadigan muhitning dieiektrik singdiruvchanligi qanday bo'ladi?

А)0 В)∞ С)9∙109 D)1

6 Formulalardan qaysi biri dielektrik singdiruvchanlikni topish formulasi.

a) ε= b)ε=E0∙E c)ε=E0+E d)ε=E0-E

7 Yerning radiusi 6400 km, uning sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi 130 V/m. Yerning zaryadi qanday (С)?

A)4,8∙106 B)5,9∙105 c)6.04∙105 d)8.2∙105 E)5.3∙106

8 Nuqtaviy zaryaddan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalarning potensiallari teng bo’ladi. Agar ushbu nuqtalarni birlashtirib chiqilsa, hosil bo’lgan sirt nima deyiladi.

a)Sirt b)Ekvipotensial sirt c)Uzunlik d)Maydon

9 Elektr maydonning 2 kV potensialga ega bo'lgan nuqtasida joylashgan 10-5 С zaryadning potensial energiyasi nimaga teng (mJ)?

A)0,002 В)0,2 С)2 D)20

10 Xona ketma-ket ulangan 5 ta lampa bilan yori- tilgan bo'lsin. Agar lampalar bittaga kamaytirilsa, elektr energiya sarfi qanday o'zgaradi?

A)o'zgarmaydi В)kamayadi C)ortadi D)ortishi ham mumkin, kamayishi ham.

11 Kondensatorning zaryadi 4 mC qoplamalari orasidagi kuchlanish 250 V Kondensatorning energiyasi qanday(mJ)?

A)4 B)1000 C)40 D)500

12 Bajarilgan ishi zaryadning ko’chish trayektoriyasiga bog’liq bo’lmagan kuch … deyiladi.

a)Ta’sir kuchi b)Konservativ kuch c)Elektr maydon kuchi d)O’zaro ta’sir kuchi

13 Kondensator kuchlanishi 4 marta ortsa, uning energiyasi qanday o'zgaradi?

A)4 marta ortadi B)8 marta kamayadi C)16 marta ortadi D)16 marta kamayadi

14 Kondensator energiyasi 2 J va zaryadi 3∙10-3 С bo'lsa, uning sig'imi qanday (μF)?

A)0,75 B)1,5 C)2,25 D)4,5 E)6

15 Kondensatordagi elektr maydon energiyasini 25 marta oshirish uchun plastinkalari orasidagi kuchlanishni qanday o'zgartirisn kerak?

A)25 marta oshirish B)25 marta kamaytirish C)5 marta oshirish D)5 marta kamaytirish


N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S


4-Chorak 1-variant

1 Elektr qarshiligiga teskari bo‘lgan kattalikka nima deyiladi?

a) elektr o‘tkazuvchanlik b) dielektrik c)

2. Qarshiligi 12 Ω bo'lgan o'tkazgichdan 3 minutda 90 С elektr miqdori о’tgan. Bu o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni toping (V).

A) 12 B) 6 C) 10 D) 9

3. O’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzasidan vaqt birligi ichida oqib o’tgan zaryad miqdoriga teng bo’lgan kattalikka nima deyiladi?

a) Tok kuchi b) Qarshilik c) Tok zichligi d) Zaryad

4. Tok zichligi 1 A/mm2 bo'lganida mis o'tkazgichdagi erkin elektronlarning tartibli harakat tezligi qanday (mm/s) bo'ladi? Erkin elektronlar konsentratsiyasi 8,4∙1022 cm3, e= 1,6∙10-19 C.

A) 0,01 B) 0,07 C) 0,8 D) 1,2

5. Butun zanjir uchun Om qonuni to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?a) I= b) I= c) I= d) I=

6. Manbaning EYKi 12 V. 50 С elektr zaryadni manba ichida bir qutbdan ikkinchisiga ko'chirishda chet kuchlar necha ioul ish bajaradi?

A) 12 B) 600 C) 50 D) 330

7. Elektr toki manbayini 5 Ω li qarshilikka ulanganda zanjirdagi tok kuchi 5 A ga, 2 Ω li qarshilikka ulanganda zanjirdagi tok kuchi 8 A ga teng bo‘ldi. Manbaning ichki qarshiligini va EYuK ni toping?

a) 3 Ω; 20 V b) 2 Ω; 40 V c) 3 Ω; 40 V d) 1 Ω; 20 V

8. Galvanometrga parallel ravishda qarshiligi r bo‘lgan shunt ulansa, uning o‘lchash chegarasi qanday o’zgaradi?

a) n marta ortadi b) n marta kamayadi c) o’zgarmaydi d) TJY

9. Vakuumda elektr toki qanday zarralarning harakati tufayli vujudga keladi?

a) vakuumda tok bo’lmaydi b) proton c) ionlar d) elektronlar

10. Agar katoddan har sekundda 5∙1016 ta electron ajralib chiqayotgan bo’lsa, anod zanjirdagi tok qanday (mA)?

a) 5 b) 8 c) 9 d) 10

11. Metall o‘tkazgichlar qizdirilganda ularning qarshiligi qanday o’zgaradi?

a) Kamayadi b) ortadi c) o’zgarmaydi d) TJY

12. Elektr lampochkasidagi volframdan yasalgan spiralning 200 C dagi qarshiligi 30 Ω ga teng. Lampochkani 220 V o‘zgarmas tok manbayiga ulanganda undan o‘tuvchi tok kuchi 0,6 A ga teng bo‘ldi. Lampaning yonishdagi spiral temperaturasini aniqlang.

a) 2518 b) 2500 c) 2538 d) 2528

13. Yarimo‘tkazgichda teshik va elektron uchrashganda nima hosil bo‘ladi?

a) musbat ion b) neytral atom c) manfiy ion D) musbat va manfiy ionlar

14. Toza yarimo‘tkazgichdan elektronlarning tartibli harakati tufayli 2 mA tok o‘tmoqda. Yarimo‘tkazgichdan o‘tayotgan to‘la tok kuchi nimaga teng?

a) 1 mA b) 2 mA c) 4 mA c) 0.

15. n–p–n turdagi tranzistor bazasiga emitterga nisbatan qanday ishoradagi potensial berilganda tranzistordan tok o‘tadi?

A) musbat C) nol B) manfiy D) qanday ishorada berilishining ahamiyati yo‘q.

4-chorak 2-variant

1. Elektr o‘tkazuvchanlik birligi qaysi nemis olimi sharafiga qo‘yilgan?

a) E. R. Siemens b) George simon om b) I. Nyuton d) A.M. Amper

2. Amerikalik fi ziklar T. Styuart va R. Tolmenlar 1916-yilda o‘tkazilgan tajribasida tok tashuvchi zarralarning solishtirma zaryadini tajribada aniqlashdi shu zaryadning son qiymati qanchaga teng?

a) 1,8 · 109 C/kg b)1,8 · 1011 C/kg c) 1,8 · 1013 C/kg d) 1,8 · 1015 C/kg

3. Tok zichligini birligi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang?

a) b) A∙m c) d)

4. 8 s vaqt ichida o'tkazgichning 5 mm2 ko'ndalang kesimidan 20 С zaryad o'tgan bo'lsa, tok zichligi qanday (A/m2)? A) 5∙105 b) 4∙104 c) 4∙105 d) 4∙106

5. Rux va Mis elektrodlarni sulfat kislotaga tushirilsa Mis elektrod tok manbayining qaysi qutbi, rux elektrod esa qaysi qutbi bo‘ladi.

a) Mis (-) Rux (+) b) Mis (+) Rux (+) c) Mis (-) Rux (-) d) Mis (+) Rux (-)

6. Galvanik elementning EYKi 1,5 V, ichki qarshiligi esa 0,8 Ω. Zanjirning tashqi qarshiligi 5,2 bo'lganda, undagi tok kuchi qanday bo'ladi (A)?

A) 0,15 B) 0,20 C) 0,25 D) 0,30

7. Tugunga ulangan o‘tkazg ichlar orqali kiruvchi va undan chiquvchi toklarning algebraik yig‘indisi nolga teng:

Bu qaysi fizik olimning qonuni?

a) I. Nyuton 1-qonuni b) Kirxgofning 1-qonuni c) Kirxgofning 2-qonuni d) I. Nyuton 3-qonuni

8. Ichki qarshiligi 0,01 Ω bo‘lgan tok manbayi qisqa tutashganda, tok kuchi 1000A bo‘ldi. Manba EYuKni toping(V)

A) 10 B) 9 C) 12 D) 15

9. Gapni to‘ldiring. n ta elementni ... .. ulab, batareya tuzilganda umumiy EYuk n marta......

A) ... ketma-ket ... ortadi; B) ... ketma-ket ... kamayadi;

C) ... ketma-ket ... o‘zgarmaydi; D) ...parallel ... ortadi.

10. Anod va katod oralig‘idagi kuchlanish nolga teng bo‘lganda qizigan katoddan otilib chiqqan elektronlar katod atrofida nima hosil qiladi?

a) elektron bulut b) tok c) to‘yinish toki d) TJY

11 . Niobiydan yasalgan spiral 1000 C ga qizdirilsa uning solishtirma qarshiligi necha marta o‘zgaradi? Niobiy uchun α = 0,003 K-1

a) 1.5 marta ortadi b) 1.5 marta kamayadi c) 1,3 marta ortadi d) 1.3 marta kamayadi

12. Qarshilikli termometr bilan qanday temperaturalarni o‘lchash mumkin?

a) juda yuqori b) juda past c) o’zgarmas haroratni d) juda yuqori va juda past

13. Ikkita p–n o‘tishga ega bo‘lgan yarimo‘tkazgichli sistemaga nima deyiladi?

a) tranzistor b) Baza c) Kollektor d) TJY

14. Aralashmali o‘tkazuvchanlik qanday zarralarning harakati bilan bog‘langan?

a) asosan erkin elektronlar b) teng miqdordagi erkin elektronlar va kovaklar

b) asosan kovaklar d) turli miqdordagi erkin elektronlar yoki kovaklar.

15. Kovalent bog‘lanishda nechta elektron qatnashadi?

a) 1 ta b) 2 ta c) 3 ta d) 4 ta.Murodjon43 Ismailov

Download 99.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling