9- sinf uchun biologiya fanidan test topshiriqlari variant I


Download 76.3 Kb.
Pdf ko'rish
Sana02.03.2020
Hajmi76.3 Kb.

9- sinf uchun biologiya fanidan test topshiriqlari 

variant I 

 

1. Silindrsimon epithelial to`qima   ……….. uchraydi A) ichakning ichki qavatida B) ichakning tashqi qavatida 

C) o`pka plevrasida    D) buyraklarda 

 

2. Suyak usti pardasini yana qanday atash mumkin? A) periost    B) kollagen C)ossein     D) fassiya 

 

3. Fastsiya va paylar harakatini nima qulaylashtiradi? A) limfa B) qon  C) synovial suyuqlik    D)  bug`imlar 

 

4.  Raxit  kasalligi  bilan  kasallangan  odamning  qoni  tarkibida  qaysi  modda  y

еtishmovchiligi kuzatiladi ? 

A) tuzlar  B) suv  C) oqsil   D) yog` 

 

5.Qonning ivish xossasi qaysi tuzionlari yеtishmaganda buziladi? 

A) Magniy B) T

еmir  C) Kaliy   D) Kaltsiy 

 

6.Qaysi  qon  guruhiga  ega  bo`lgan  odamlar  univеrsal  rеtsipiеnt  dеb  

ataladi? 

A)   I       B)  IIC)  III        D) IY 

 

7.  Kamqonlik  kasalining kеlib chiqish  sababi  to`g`ri bеrilgan  javobni 

b

еlgilang. A) Eritrotsit va g

еmoglobin еtishmovchiligi B) Lеykotsitlarning kamligi 

C) Trombotsitlarning kamligi                        D) Antit

еlalarning xosil bo`lishi 

 

8.  Kasalliklarni  oldini  olish  uchun  zardoblarni  tayorlab  qo`llagan  olimni aniqlang. 

 A) I.I.M

еchnikov B) A.A.Ibn   Sino   C) I.P.Pavlov   D) I.M.Sеchеnov 

 

9.Yurakning qaysi qavati uni xalta sifatida o`rab turadi? A) EndokardB)Miokard           C)EpikardD) Tashqi p

еrikard 


 

10. Nafas olish jarayoni n

еcha bosqichdan iborat?  

 A)  4     B)    6      C)   3     D)   2 

 

11. Qaysi xolatda ovoz tеshigi uchburchak shakli ko`rinishida bo`ladi? 

A)  gapirgan  vaqtda  B)  pichirlab  gapirganda  C)  qo`shiq  kuylaganda                     

D)  gapirmagan vaqtda 

 

12.  Qaysi  olim, qaysi  yili  birinchi  marta opеratsiya yo`li bilan oshqozonga 

fistula o`rnatish usulini qo`lladi ? A) I.M.S

еchеnov 1863 yil    B) V.A.Basov 1904 yil 

C) I.P.Pavlov 1904 yil   D) U.A.Aripov  1991 yil 

 

13. Parazit zamburug`lar guruxini aniqlang. A) vertitsil, go`ng   B) qora –  kuya, mog`or   C) qora –  kuya,  vertitsil   

D) go`ng, gommoz 

 

14. Ovqattarkibidaso`rilganzaxarlimoddalarniqaysi organ zararsizlantiradi? A) jigar B) so`lakbezlari   C) o`tpufagi    D) oshqozonostibezi 

 

15. Qaysi organ uchungastritkassalligixos. A) ichak   B) oshqozon   c) jigar    D) 12 barmoqliichak 

 

16. Birlamchisiydiktarkibidaqaysimoddabo`lmaydi?  A) Oqsil   B) Aminokislotalar   C) Uglevod   D) Mochevina 

 

17. Ichkisekretsiyabezlariningqaysibiriparatgormonishlabchiqaradi?  A) ayrisimon   B) qalqonsimon   C) buyrakusti   D) qalqonorqabezi 

 

18. Adashgannervqaysiorganlarnifaoliyatinibir - birigabog`labturadi? A) YurakvaoshqozonB) Yurakvao`pkalar 

C) Bosh miyavaichkiorganlar   D) O`pkalarvaoshqozon 

 

19. Bosh miyagaqonningquyilishiqandaykasalliknikeltiribchiqaradi? A) Ateroskleroz   B) Gipertoniya  C) Infarkt   D) Insult 

 

20. Ko`zningqaysiqismiyorug`likvarangniajratadi? A) Fibroz  B) Qontomirli   C) Oqpardasi    D) To`rsimonpardasi 

 

21. SitalogiyafanitarixidagiqaysikashfiyotA.Levengukgategishli. A)  o`simliklarninghujayraviytuzilishinita`rifi  B)  eritrotsithujayralarini 

C)hujayraniyadrodantashkiltopganligi                      D) hujayrayadrosini 

 

22. Dastlabkievolyutsiono`zgarishtiriklikningqaysidarajasidanboshlangan?  A) Populyatsia    B) Biosfera    C) Molekulyar     D) Biogeotsenoz 

 

23. Fototaksisnima? A)Murakkabbo`lmaganorganizmlarniyorug`liktomonsiljishi 

B) Fotosintezqiluvchiorganizmlar 

C) Fotosintezjarayoni 

D) Yorug`liktanqisligi 

 

24. Bakterialardankelibchiqadigankassalliklarniko`rsating. 1) sil;  2) gepatit:  3) SPID; 4) vilt;  5) gommoz; 6) ko`kyo`tal. 

А) 4,5,6    В) 1,2,6   С) 1,5,6,   D) 2,6, 3  

25. Sharcimonshaklgaegabakteriyalarqandayataladi? 

A) vibrionlar   B) spirillalar   C) batsillalar    D) kokkalar 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

9- sinfbiologiya test kaliti VariantI 

 10 

11 


12 

13 


14 

15 


16 

17 


18 

19 


20 21 


22 

23 


24 

25 


 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

9-sinf Biologiyafanidantesttopshiriqlari 

Variant II 

 

1. Ko`k-yashilsuvo`tlarigako`krangniberuvchi pigmentqandaydebataladi? 

A) 

fikotsian B) xlorofill C) ksantofill  D) karotin  

2. Prokariotorganizmlarnianiqlang. 

1) ossilatoriya 2) achitqizamburug`i 3)plaun 4)spirogyra 5)nostok 

6)silkasalliginingtayoqchalari 

А)1.2.3. В) 1.4.5.6 С)4.5.6D) 2.3.5 

 

3. Odamdagi virus kasalliklarinianiqlang. 1) gerpes;   2)gripp;3) OITS;   4) tamakimozaikasi; 5) ko`kyo`tal;6) qoqshol. 

А)1.2.3.4В) 3.4.5.6С) 1.2.3D)2.3.5 

 

4. Qaysiqatordalishayniklarguruhito`grikeltirilgan? 1) parmeliya;   2) kladoniya;    3) batsidiya;  4) nitella ;  5) Ulva;   6) Spirogira. 

А)1.3.5.         В)2.3.4.       С)1.2.         D)3.4.6. 

 

5.Hujayraningnoorganiktarkibinianiqlang.  1) suv;    2) kalsiytuzlari;    3)  uglevodlar;   4)  oqsillar;   5)  kaliytuzlari;   6) 

yog`lar. 

А) 1. 2. 3В) 2. 3. 4С)1.2.5   D)4. 5. 6  

 

6.”Saydana”asriningmuallifikim?   A) Ibn SinoB)Abu Mansur Buhoriy 

C)Abu RayhonBeruniy      D)IbnAxaviyBuhoriy 

 

7.Qaysihujayralargaaksonxos?    A)nerv     B) buyrakhujayralariga  C) teriepiteliysiga   D)silindrik 

 

8.Qondeposivazifasinibajaradiganorgannianiqlang A) taloq   B)jigar   C) yurak   D)buyraklar 

 

9.Qaysivitamin  yetishmovchiligidasinkakasalligipaydobo`ladi? A) C B)  B      C) D    D) A 

 

10. Eritrotsitlarda  A  va  B  aglyutinogenlarbor, plazmadaaglyutininyo`q. Qaysiqonguruhiekanliginianiqlang.        

А)   IВ)   IIС)   IIID)IY 

 

11.Insonorganizmidagiengkattabeznianiqlang?  A) qalqonsimon  B) jigar C) oshqozonostibezi   D) buyrakustibezlari 

 

12.Markaziynervsistemasiningyuqoriqismibu……. A)Bosh miyakattayarimsharlari   B) miyacha   C) oraliqmiya  D) orqamiya 

 

13.Qaysiqatordaodamo`rtaqulog`igaxosqismlarberilgan?  1)Yevstaxiyuvnayi; 2) bolgacha; 3) sandoncha; 4.uzangicha; 5.quloq chiganogi; 

6. labirint.

А) 1.2.3.4   В) 2.3.4.5С) 4.5.6    D) 2.3.6 

 

14.Insonningqaysia`zosikonussimintuzilishgaega ?   A) o`pkalar   B) jigar   C)yurak   D)kuraklar 

 

15.Immun zardoblarniorganizmgakiritishnatijasidaodamdaqaysiimmunitetturipaydobo`ladi

A)faol   B) passiv    C) tabiiy   D)orttirilganpassiv  

16. Yuurakbolmalariningqisqarishi   ……….deyiladi 

A)diastola   B)sistola  C) klapanlarboshqarilishi   D) yurakavtomatiyasi 

 

17. Quyidagilardanqaysilarinigipofizbeziishlabchiqarad ?    A)Paratgormon B)Tiroksin C)VazopressinD)Mineralokortikoid 

 


18. Vegetativnervsistemasiqaysiqismlargabo`linadi ? 

A)impatikvamarkaziyB) Simpatikparasimpatik 

C) MarkaziyvaperiferikD) Sezuvchivaharakatlanuvchi 

 

19. Qaysiqatordaorqamuskullariberilgan? A)keng, 2 boshli 

B) rombsimon, ichkiqiyshiq, ko`ndalang 

C)trapetsiyasimon, rombsimon 

D) keng, ko`ndalang 

 

20. Orqamiyaqaysifunksiyalarnibajaradi? A) reflektorlikvao`tkazuvchanlik 

B) reflektorlikvasezuvchanlik 

C) o`tkazuvchanlikvaharakatlantirish 

D) sezuvchanlikvaharakatchanlik 

 

21. Qaysiolimmiyaningnervhujayralaridagiqo`zg`lishvatormozlanishjarayonlari, insonningbarcharuhiyxususiyatlarini oily nervfaoliyatibelgilashiniisbotladi? 

A) Ugolev     B)Pavlov    C) Zufarov       D) Umidov 

 

22. Lishayniklarningqanchaturifangama`lum? А)3000   В)100 000 С)26000D)1 млн 

 

23. Hujayraningqaysiorganoidiuningichkiqismidagiozuqalarniatchalashxususiyatiga

ega? 


A) Mitaxondriy  B) LizosomaC) SitoplazmaD) Goljimajmuasi 

 

24. Yadrogaegaorganizmlarnianiqlang A) nostok, qorakuyazamburug`IB) vertitsill, achitqizamburug`i 

C) mog`or, ossillatoriyaD) bakteriofag, mog`or 

 

25. Tiriklikningqaysituzilishdarajasida organism 

mustaqilhayotkechiruvchiyaxlityokibirvako`phujayralitiriktizimdaniborat? 

A) populatsiya       B) organC) to`qimaD) organizm 

 

  

 

  

 

 Biologiya test kaliti 

Variant 2 

 10 


11 

12 


13 

А  

14 15 

16 


17 

18 


19 

20 


21 

22 


23 

24 


25    A 

В В 

 

  

Download 76.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling