Achitqi (a) va oq pupanak (b) zamburug’iga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?


Download 214 Kb.
Sana16.12.2020
Hajmi214 Kb.

3 kurs

  1. Achitqi (a) va oq pupanak (b) zamburug’iga xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

1) bir hujayradan iborat 2) ko’p hujayrali 3) saprofit usulda oziqlanadi 4) ko’payishi suv o’tlariga o’xshash 5) ko’p yadroli 6) bir yadroli 7) Kurtaklanish yo’li bilan ko’payadi 8) mitseliyga ega 9) mitseliyga ega emas 10) spirtli achish reaksiyasini amalga oshiradi 11) yorug’likka talabchan 12) issiqlikka talabchan 13) sporangiy band shoxlangan

A) a-2,4,5,8,11,12 b-1,6,7,9,10,12,13 B) a-2,4,5,8,11 b-1,6,7,9,10,11,13

C) a-2,4,5,8,11 b-2,6,7,9,10,11,13 D) a-2,4,5,8,11,12 b-2,6,7,9,10,11,12,13

2. Tirik tabiatning yuksak darajada tashkil topgan bo`lagi bu -…    1. Hujayra В) Biosfera С) Odamlar D) Sutemizuvchilar va gulli o’simliklar

3. Ammonitlar qanday organizmlar va ular qaysi davrda yashaganlar?

A) dastlabki quruqlik o’simliklari, silur B) sporali o’simliklar, devon

C) suv hayvonlari, perm D) quruqlik hayvonlari, perm


4. Virus qanday yo’l bilan hujayraning barcha qismiga tarqaladi?

A) Sitoplazmadan tashkil topgan vakuola qobig’i boshqa vakuola yoki yadro bilan qo’shilishi natijasida    1. Oqsil retseptorli bog’lanish hisobiga C)Virusning yuqumlilik xususiyati asosida

  1. Virusning kirishi natijasida

5. Xromoproteinga ega (a) va ega bo’lmagan(b) organizmlarni belgilang.

1-semga 2-gelikonius 3-povituxa 4-maxaon 5-chupchik 6-skuns

7-maykut 8-letyaga 9-inkarziya 10-gabrabrakon.

A) a- 3,6,7,8 b-1,2,4,5,9,10 B) a-1,3,4,6,7 b-2,5,8,9,10

C) a-2,3,6,7,8 b-1,4,5,9,10 D) a-1,3,6,7,8 b-2,4,5,9,10


6.  Asab tizimi funksiyasining takomillashuvida (I), to’qimalardagi moddalar almashinuvining kuchayishida (II) va organizmdagi moddalar almashinuvi jarayoni normal takomillashuvida (III) ishtirok etuvchi gormonlarni aniqlang.

1- tiroksin 2- katexolamin 3-paratgormon

A) I-3, II-1, III-1 B) I-2, II-3, III-1 C) I-3, II-2, III-1 D) I-1, II-2, III-1
7. Bakteriya (a) va Sianobakteriya (b) uchun xos bo’lmagan xususiyatlarni juftlab ko’rsating? 1) erkin kislorodni tashqariga ajratadi 2) gormogoniylar yordamida ko’payadi 3) ikkiga bo’linish yo’li bilan ko’payadi 4) genoforga ega 5) sentroplazma va xromotoplazmaga ega 6) hujayra po’sti mureindan iborat 7) hujayra po’sti pektindan iborat 8) fikotsianga ega 9) erkin azotni o’zlashtira oladi 10) tuproq hosil bo’lish jarayonida ishtirok etadi 11) tallomga ega 12) tashqi tomondan oqsilli qobiq bilan qoplangan 13) organoidlarga ega emas 14) fagotsitoz xos

15) geterotrof usulda oziqlanadi 16) gametalar hosil qiladi 17) ribosomaga ega

A) a-1,2,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17 b-3.6.12.13.14.15.16

B) a-1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16 b-3,7,12,13,14,15,16,17

C) a-1,2,5,7,8,10,11,12,13,14,16 b-6,12,13,14,15,16

D) a-6,12,13,14,15,16 b-1,2,5,7,8,10,11,12,13,14,16


8. Birlamchi tana bo’shlig’i- blastoselda joylashgan qavatdan qaysi organlar hosil bo’ladi?

A) Nerv sistemasi, sezgi organlari B) Jigar, o’pka

C) Yurak, buyrak D) Oshqozonosti bezi, jinsiy organlar
9. Bakteriyalarda transformatsiya jarayonini qanday to’xtatish mumkin?

A) S shtamm bakteriyalari fraksiyalarga ajratilib karbogidrazalar bilan ishlov berilganda

B) S shtamm bakteriyalari fraksiyalarga ajratilib lipazalar bilan ishlov berilganda

C) S shtamm bakteriyalari fraksiyalarga ajratilib proteazalar bilan ishlov berilganda

D) S shtamm bakteriyalari fraksiyalarga ajratilib nukleazalar bilan ishlov berilganda
10. Barglari qarama qarshi joylashgan buta (1) va ko’p yillik o’t (2) larni belgilang a. kiyiko’t b.

ligustrum c. nastarin d. chinnigul e. yalpiz f. rayhon g. pomidor

A) 1-b,c 2-a,d,e B) 1-b,c,d 2-a,e,f C) 1-c,d 2-e,f,g D)1-a,e,f 2-b,c,d
11. Bir yillik (I), ko’p yillik (II) va buta (III) larga tegishli o’simliklarni juftlang?

1) oq sho’ra; 2) machin; 3) shashir; 4) kiyiko’t; 5) ligustrum; 6) singirtak

A) 1-1,3; II-2,4; III-5,6 B) I-1,2; II-3,5; III-4,6 C) I-2,3; II-1,4; III-5,6 D) I-1,2; II-3,4; III-5,6
12. 7.Utrikulariya vulgarisga xos bo’lgan belgilarni ko’rsating.

1. ko’p yillik ildizsiz o’t 2. barg tuklarining uchida yaltirab turadigan bezlari bor 3. barglarida

maxsus pufakchalar bor 4. barglari o’zgarib ko’zachalarga aylangan 5. butun tanasi bilan suvga

botgan holda o’sadi 6. to’pguli suvdan yuqoriga chiqib turadi 7. miksotrof oziqlanadi 8. uzunligi

20-30 sm 9. Hind okeani orollarida tarqalgan

A) 1,3,5,7,8,9 B) 1,4,5,6,7,9 C) 1,3,5,6,7,8 D) 2,5,6,7,8,9


13. Bo’yin (a), ko’krak (b) va orqa (c) muskullariga quyidagi muskullarning qaysi birlari

kirmaydi?

1) rombsimon 2) o’mrov-osti muskuli 3) teri osti muskuli 4) tosh-o’mrov so’rg’ichsimon muskuli 5) diafragma 6) trapetsiyasimon 7) serbar 8) qovurg’alararo

A) a-1,2,3,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7; c-1,2,3,5,6,8 B) a-1,2,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7; c-2,3,4,5,6,8

C) a-1,2,4,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7,8; c-1,2,3,4,5,8 D) a-1,2,5,6,7,8; b-1,2,3,4,6,7; c-1,2,3,4,5,8
14. Sutemizuvchilarda tuxum va spermatozoidlarning necha xili borligini mos ravishda ko’rsating.

A) 1 va 1 B) 2 va 1 C) 1 va 2 D) 1 va 4

15. Bolaning 2 (a) va 3 (b) yoshi uchun xos bo’lmagan xususiyatlarni ko’rsating?

1) juda harakatchan, tinib tinchimas bo’ladi 2) nutqi tez rivojlanadi 3) shikastlanish, kimyoviy modda, dorilar bilan zaharlanish tez-tez uchraydi 4) jismoniy va ruhiy jihatdan tez rivojlanadi

5) 1 yilda massasi 2,4-3 kg ortadi 6) 1 yilda massasi 2-2,8 kg ga ortadi 7) 1 yilda bo’yi 12 sm ga o’sadi 8) 1 yilda bo’yi 7-8 smga ortadi

A) a-1,3,4,5,7; b-1,2,3,6,8 B) a-2,3,6,8; b-1,4,5,7

C) a-1,2,3,6,8; b-3,4,5,7 D) a-2,6,8; b-4,5,7
16. Tuzilishi va kelib chiqishi bir-biriga o’xshash bo’lgan organlarga ega bo’lgan o’simliklarni

ko’rsating.

1. no’xat 2. do’lana 3. malina 4. zirk 5. marvaridgul 6. kaktus 7. oq akatsiya

A) 1,7,4 B) 2,3,5 C) 2,7,6 D) 1,4,6


17. Bug’doyning tetraploid turlari qanday gametalar hosil qiladi?

1) 7+X 2) 7+Y 3) 13+X 4) 13+Y 5) 12+XX 6) 12+YY 7) 12+XY

A) ♀1, ♂2 B) ♀3, ♂4 C) ♀5; ♂5,6 D) ♀5; ♂7
18. Gambuziya (I), semga(II), kabarga (III), kazuar (IV) va kanna (V) lar qaysi sinfga mansubligini

ko’rsating.

1. baliq 2. suvda hamda quruqlikda yashovchi 3. sudralib yuruvchi 4. qush 5. sutemizuvchi

A) I-3, II-1, III-4, IV-3, V-4 B) I-1, II-1, III-5, IV-4, V-5

C) I-4, II-1, III-2, IV-5, V-3 D) I-2, II-1, III-2, IV-5, V-2

19. Chuchuk suv (a) va dengizlarda (b) yashovchi formalarni juftlab ko’rsating?

1) soxta kurakburun; 2) keta; 3) qora baliq; 4) gulmoy; 5) osminog; 6) nereida; 7) qizil chuvalchang; 8) oq planariya; 9) aktiniya; 10) foraminifera; 11) nursimonlar; 12) baqachanoq

A) a-2,3,4,7,9,12; b-1,5,6,8,10,11 B) a-1,2,3,4,5,6 b-7,8,9,10,11,12

C) a-1,2,4,7,8,12; b-3,5,6,9,10,11 D) a-1,3,4,7,8,12; b-2,5,6,9,10,11
20. Moddalar almashinuvi jarayoni va bosqichlari qaysi metod yordamida aniqlangan?

A) Mikrurgiya B) Ekektron mikroskopiya C) Sitokimyo D) Avtoradiografiya


21. D (a) va C (b) vitaminlari qaysi mahsulotlarda bo’lmaydi?

1) manna 2) sut va sut mahsulotlari 3) loviya 4) no’xat 5) yong’oq

6) jigar 7) tuxum sarig’i 8) piyoz 9) baliq yog’i 10) sariyog’

A) a-1,3,4,5,6,8,10; b-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 B) a-1,3,4,5,6,8,9,10; b-2,3,4,5,6,7,9,10

C) a-1,3,4,5,6,7,8,10; b-1,2,3,4,5,6,7,9,10 D) a-1,3,4,5,6,8,10; b-2,3,4,5,6,7,8,10
22. Teloletsital tuxum hujayralar qaysi organizmlarda uchraydi?

A) Qushlar, sudralib yuruvchilar B) Suvda va quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar

C) Qushlar, baliqlar D) Qushlar, sutemizuvchilarni tuxum hujayrasida
23. Danakcha (a) , yong’oqcha (b), doncha (c) , don (d) mevalariga ega bo’lmagan o’simliklarni juftlab ko’rsating.

1) kakra 2) shashir 3) izen 4) tariq

A) a-1,2,4 b-1,3,4 c-2,3,4 d-1,2,3 B) a-1,3,4 b-1,2,3 c-2,3,4 d-1,2,4

C) a-1,3,4 b-1,2,4 c-2,3,1 d-4,2,3 D) a-1,3,4 b-1,2,4 c-2,3,4 d-1,2,3


24. “ Uquvli odamlar” da miyaning rivojlanishiga nima sabab bo’lgan?

A) Jamoa bo’lib yashash B) Bosh miya hajmining kattalashuvi

C) Go’sht bilan oziqlanish D) Ibtidoiy dehqonchilik bilan shug’ullanish
25. Dastlab to’garak (a) va halqali (b) chuvalchanglarda paydo bo’lgan belgilarni ko’rsating?

1) tana boshlig’I 2) tana boshlig’I devoir 3) ichgakning ixtsoslashishi 4) anal teshigi 5) qon aylanish sistemasi 6) voronkasimon uchi ochiq naychalar 7) halqum usti va osti nerv tugunlari va qorin nerv zanjiri

A) a-1,2,3,4 b-5,6,7 B) a-1,3,4 b-2,5,6,7 C) a-1,3,5 b-4,5,6,7 D) a-1,2,6 b-3,4,5,7
26. Emotsional ta’sirlanish vaqtida ajralgan ter tarkibida necha gr osh tuzi bo’ladi?

A) 4 gr B) 2 gr C) 1 gr D) 3 gr


27. Dumli (a) va dumsiz (b) organizmlarni juftlab ko’rsating?

1) Povituxa 2) oq peshona koputsin 3) triton 4) shimpanze

5) gorilla 6) orangutan 7) o’rgimchak maymun 8) korsak

A) a-1,2,3,7 b-4,5,6,8 B) a-1,3,7,8 b-2,4,5,6

C) a-2,3,7,8 b-1,4,5,6 D) a-3,4,7,8 b-1,2,5,6
28. Chala metomorfoz yo’li bilan rivojlanadigan organizmlarni ko’rsating.

A) Pashshalar, mitalar, chigirtkalar B) Chirildoq, karam kapalagi, bitlar

C) Chigirtka, qandalalar, bitlar D) Tovusko’z, iskaptoparlar, chivinlar
29. Eshitish (a) va vestibulyar (b) analizatorlarda impuls uzatilishi ketma-ketligini toping.

1) Retseptor; 2) Vestibulyar nerv; 3) Miyachadagi po’stloqosti markazi; 4) miyacha;

5) miya ko’prigidagi po’stloq osti markazi; 6) Eshitish nervi; 7) Miya ko’prigi;

8) O’rta miyadagi po’stloqosti markaziga; 9) bosh miya yarim sharlari.

A) a-1,6,7,8,9; b-1,2,3,7,9; B) a-1,6,7,8,9; b-1,2,5,4,9;

C) a-1,6,4,8,9; b-1,2,4,7,9; D) a-1,6,4,8,9; b-1,2,4,5,9.


30. Tashqi va chegaradan tashqari tormozlanish nimalarga bog’liq?

A) Shartli reflekslarga B) Nerv tizimining tug’ma xususiyatlariga

C) Organizmning orttirilgan xususiyatlariga D) Hayot tarziga
31. Evolyatsiyaning boshlang’ich birligi(1), boshlang’ich omillari(2), boshlang’ich materiali(3) berilgan javobni aniqlang: a) populyatsiya to’lqini; b) mutatsion o’zgaruvchanlik; c) populyatsiya; d) genlar dreyfi; e) kombinativ o’zgaruvchanlik; f) alohidalanish; j) gala, podalar;

A) 1c,2b,e; 3a,d,f; B) 1c, 2a,d,f; 3b,e; C) 1b,e; 2a,f,e; 3d,j; D) 1c,j; 2a,d,f; 3b,e;

32. Quyidagi organizmlardan xromosomalar soni 48 ta bo’lganlarini belgilang

1. suvarak 2. pamidor 3. qalampir 4. shimpanze 5. orangutan

6.kartoshka 7. bug’doy 8. pavian

A) 1,3,4,6 B) 1,2,3,4 C) 1,3,4,7 D) 1,3,4,8


33. Baqalarda embrional induksiya jarayoni qanday sodir bo’ladi?

A) Baqaning gastrulatsiyasida nerv sistemasi rivojlanadigan qismini boshqa baqa gastrulatsiyasining qorin ektodermasiga ko’chirib o’tkazilsa o’sha joydan qo’shimcha homila hosil bo’ladi

B) Baqaning gastrulatsiyasida xordasi rivojlanadigan qismini boshqa baqa gastrulatsiyasining qorin endodermasiga ko’chirib o’tkazilsa o’sha joydan qo’shimcha homila hosil bo’ladi.

C) Baqaning gastrulatsiyasida nerv sistemasi rivojlanadigan qismini ikkinchi baqaning ekto, endodermalariga ko’chirib o’tkazilsa o’sha joydan qo’shimcha embrion hosil bo’ladi.

D) Birinchi baqaning o’zak organlar kompleksini, ikkinchi baqaning mezodermasiga ko’chirib o’tkazilsa o’sha joydan homila hosil bo’ladi
34. Ko’p hujayrali tuban o’simliklarning hujayralari haqidagi to’g’ri fikrlarni aniqlang.

A) Hujayralarida sitoplazma taraqqiy etgan

B) Hujayralar orasida hayotiy vazifalar o’zaro munosabatda

C) Hujayra qobig’i murakkab tuzilgan slindrsimon

D) Hujayralar orasida hayotiy vazifalar o’zaro taqsimlangan
35. Bakteriyaning nobud bo’lishiga olib keluvchi siklga faglar qancha vaqtda kirishini ko’rsating.

A) 24 soat ichida B) 70-80 minutda C) 15-60 minutda D) 2-3 soatda


36. Qisqichbaqasimonlarda eshitish (1), muvozanat (2) va hid bilish hamda tuyg’u organlariga

(3)nerv qayerdan kelishini aniqlang.

a. halqumusti nerv tugunidan b. halqumosti nerv tuginidan c. qorin nerv tugunidan.

A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-b, 2-b, 3-b C) 1-b, 2-b, 3-a D) 1-a, 2-b, 3-c


37. Diplodok nima va u qaysi davrda yashagan?

A) o’simlik, yura davrida yashagan B) sudralib yuruvchi, yura davrida yashgan

C ) uchuvchi kaltakesak, triasda yashagan D) oraliq
38. Qaysi oila vakillari uchun bir jinsli gullar xos(a) va xos emas (b)

1) ra’nodoshlar 2) karamdoshlar 3) sho’radoshlar 4) ituzumdoshlar

5) bug’doydoshlar 6) piyozdoshlar 7) ziradoshlar 8) tokdoshlar

A) a-1,2,3,5 b-3,4,6,7,8 B)a-1,2,5,6 b-3,4,7,8 C)a-1,4,5,6, b-2,3,7,8 D)a-3,8,5,7 b-1,2,6,4


39. G’o’zaning yaxlit (a) va o’yilgan (b) bargli formalarini juftlab ko’rsating.

1) Gos. raymondiy 2) Gos. Xerbatseum 3) Gos. klotshsianum 4) Gos. hirsutum

A) a-1,2 b-3,4 B) a-1,3 b-2,4 C) a-3,4 b-1,4 D) a-1,4 b-2,3
40. Gajak dumli ayiq (a) va bambuk ayig’i (b) qaysi biogeografik viloyatda uchraydi?

1) Neoarktik 2) Neotropik 3) Hindomalay 4) Avstraliya

A) a-1; b-2 B) a-2; b-3 C) a-3; b-4 D) a-1; b-4
41. Mutatsiya chastotasi yuqori bo’lgan nukleotid jufti nima deyiladi?

A) “Qaynoq” nuqta B) Gen mutatsiya markazi C) Nuqtali mutatsiya D) “ Faol” markaz


42. Zaharli ilonlar bilan oziqlanuvchi hayvonlarni ko’rsating

a.yirtqich kaltakesak b.kutora c.iguana g.kabarga e.mangust f.tipratikan t.cho’chqa

A) a,c,f B) e, f,t C) e, f,g D) f, b
43. Qora suvke (1), gambuziya (2) va revun (3) qaysi sinfga mansubligini aniqlang.

a. baliq b.qush c. sutemizuvchi

A) 1-b, 2-a, 3-c B) 1-a, 2-a, 3-b C) 1-a, 2-b, 3-a D) 1-b, 2-c, 3-c
44. Oraliq formalar uchraydi…

A) Bir tur bilan ikkinchi tur orasida B) Turkumlar orasida

C) Tur bilan turkum orasida D) Tur bilan tur xili orasida.
45. Joshua va Ester Lederberglar qaysi kashfiyotni qanday usul bilan aniqlashganligini toping.

Bakteriya genlarining ham mutatsiyaga uchrashini(I), Bakteriyalarda genlar mutatsiyasining o’z-o’zidan sodir bo’lishi (II), Tashqi muhit ta’sirida mutatsiya chastotasining oshishi(III).

a.bakteriya koloniyasidan replika ko’chirish usuli bilan, b.genetik injeneriya usuli bilan

c.DNK bo’lagini avtomatik sintez qilish usuli bilan.

A) I-c B) II-a C) I-b D) III-c
46. Nerv stvoli (1), tuxumdon va urug’don (2) qaysi organizm guruhida paydo bo’lgan?

a.yumaloq chuvalchang b.yassi chuvalchang c.halqali chuvalchang

d.molluskalarda e.bo’g’imoyoqlilarda

A) 1-e, 2-d B) 1-e, 2-b C) 1-b, 2-b D) 1-a, 2-e


47. Qaysi qushning ini kosasimon shaklda bo’ladi?

A) Tuyaqush B) Turna C) Qizilto’sh D) Ko’rgalak


48. Gulli o’simliklardan tashqari Yer yuzida qancha yuksak o’simliklar uchraydi?

A) 300 ming ta B) 700 ta C) 250 ming D) 50 ming


49. O’simlik barglarining tukli yoki tuksiz bo’lishi nimalarga bog’liq?

A) Yashash sharoitiga B) O’simlik turiga C) Bir yoki ikki pallali bo’lishiga

D) Suvdan foydalanishiga ko’ra qaysi guruhga mansubligiga
50. Ona suti tarkibida (1) va qonda (2) qanday shakldagi oqsillar uchraydi?

a.tolasimon b.yumaloq

A) 1-a, 2-b B) 1-a, 2-b,a C) 1-b, 2-a D) 1-a,b 2-b
51. Oliy nerv faoliyati nimalarga bog’liq?

a. bosh miya katta sharlari b.bosh miya katta yarimsharlari po’stlog’idagi

nerv markazlarining qo’zg’alishiga c. tormozlanishga d.tormozlanish jarayonining kuchiga

e.tormozlanishning tarqalish tezligiga f.tormozlanish jarayoning bir-biri bilan navbatma-navbat

almashinib turishiga.

A) a,b,c,d,e,f B) a,b,c C) c,d,e D) a,b,c,d,e


52. Genetik injeneriyada ko’proq qaysi restriktazalar qo’llaniladi va buning sababi nimada?

A) BamH1, HaeIII; ular hosil qilgan yopishqoq uchlardan foydalanib har xil DNK bo’laklarini bir biriga bog’lash soddalashadi

B) BamH1; EcoR1; ular hosil qilgan yopishqoq uchlardan foydalanib har xil DNK bo’laklarini bir biriga bog’lash soddalashadi

C) EcoR1; HaeIII; DNK molekulasini qaychi singari 2 bo’lakka bo’ladi

D) BamH1; EcoR1; istalgan genomga rekombinatsiyalana oladi
53. Glukoza (a) dezoksiriboza (b) riboza (c) ga xos xususiyatlarni tanlang. 1) Monosaxarid; 2) tamaki mozaikasida uchraydi; 3) Uzum shakari; 4) ATF uchraydi; 5) Qondagi miqdori 0,1-0,12% ; 6) Tarkibidagi vodorod va kislorodlar nisbati suvdagidek emas; 7) Ti plazmid tarkibiga kiradi; 8) Saxaroza tarkibiga kiradi; 9) Fag tarkibida uchraydi; 10) Past molekulali karbonsuv; 11) Timin bilan birga uchramaydi; 12) Ribosomaning kichik subbirligi tarkibida uchraydi; 13) Uratsillar nukleotidi tarkibida uchramaydi; 14) Mushaklarda anaerob nafas olish tufayli 2 molekula sut kislota hosil qilmaydi. A) a-1,8,11,14; b-9,1,7,10,13; c-2,1,4,10,12,11; B) a-1,3,5,8,10; b-1,10,9,4,13,14; c-4,10,1,2,11; C) a-1,10,5,6,3; b-1,7,9,10,13; c-2,14,10,12,11; D) a-1,10,11,13; b-10,13,14,6; c-11,1,10,4,14.
54. G. xerbatseum arxesporasi(1), arxesporaning I meyoz(2) va II meyoz(3) bo’linishidan keyin hosil bo’lgan hujayralarda xromosoma (a) va xromatidalar (b ) sonini ko’rsating.

A)1-a-52,b-52; 2-a-26,b—52;3-a-26,b-26 B)1-a-26,b-26;2-a-13,b-13;3-a-13,b-13 C)1-a-26,b-52;2-a-13,b-26;3-a-13,b-13 D)1-a-26,b-26;2-a-13,b-26;3-a-13,b-13


55. Yurak qorinchasida arterial (a) venoz (b) va aralash (c) qonga ega bo’lgan tashqi (I) ichki (II) urug’lanish хos bo’lgan organizmlarni ko’rsating. 1-ugor 2-treska 3-baqachanoq 4- dengiz tulkisi 5-tikandum 6-dreysena 7-okun 8-povituxa 9-gekkon 10-gatteriya 11-kvaksha 12-manta.

A) I –a-6 b-1,2,7 c-8,11 II – a-3 b-4,5,12 c-9,10,11

B) I – a-3 b-1,2,7 c-8,11 II – a-6 b-4,5,12 c-9,10

C) I – b-1,2,3,7 c-8,11 II- a-6, b-4,5,12 c-9,10

D) I – b-2,7,1 c-8,11 II – a-6,3 b-4,12,5 c-10,9
56. Jaydari g’o’za(a), oddiy g’o’za(b) va barbadoss g’o’za(v)larning vatani to’g’ri keltirilgan qatorni aniqlang? 1) Afrika; 2) Markaziy Amerika; 3) Shimoliy Amerika; 4) Janubiy Amerika;

A) a-1, b-3, v-2; B) a-1, b-2, v-4; C) a-2, b-4, v-3; D) a-4, b-1, v-2;


57. K.Linneyning ijobiy (1) va salbiy (2) g’oyalarini aniqlang.

a) sistematik guruhlarni taklif qilgan; b) sun’iy sistema tuzgan;

c) o’simliklarni changdonlari soniga va changi iplarining uzun-qisqaligiga qarab birlashtirgan;

d) turlar o’zgarmaydi degan; e) turlar o’zgaradi degan;

f) sodda hayvonlar o’z-o’zidan anorganik tabiatdan paydo bo’ladi;

j ) turlar tabiatda real emas; k) birinchi evolyutsion ta’limotni yaratdi;

l) binar nomenklatura taklif qildi; m) o’zgarish soddadan murakkablashish tomonga boradi

A) 1a, l; 2 b, c, d B) 1 e, k, m; 2 f, j C) 1 b, c, d; 2a, l D) 1 f, j; 2 e, k, m


58. Agar qizning onasi gemofiliya bo’ycha so’g’lom, rezus musbat, II- qon guruhli (3ta belgi

bo’yicha gomozigota) ,otasi esa gemofilik,III-qon guruhli (gomozigota), rezus manfiy bo’lsa va

ikkala ota-ona qaqndli diabet bilan kasallangan bo’lsa, qizning qon plazmasi (a) birlamchi siydigi

(b) tarkibida qanday birikmalar bo’lmaydi?

1)Ag A 2)Ag B 3)ag α 4) ag β 5) antigemofil omil 6)rezus omil

7)gemoglobin 8) eozinofil 9)insulin 10) tuz

A)a-1,2,3,4,6,7 ; b-3,4,5,6,7,8,9,10,11 B) a-1,2,3,4,6,7,9; b-5,6,7,8,9,10,11

C)a-1,2,3,4,6,7 ; b-3,4,5,8,9,10,11 D) a-1,2,3,4,6,7,8 b-1,2,3,4,5,8,6,7,9


59. Sariq(a) , ko’k (b), qizil (c) pigmentga ega o’simliklarni juftlab ko’rsating 1-jumagul,

2- qo’ng’iroqgul,3-afsonak, 4-nostok, 5-oshqovoq, 6-parpi, 7-yeryong’oq, 8-sallagul,

9- angishvonagul

A) a-3,7,9;b-2,6,4;c-1,8 B) a-5,7,9;b-2,6;c-1,8

C) a-3,7,5 ;b-2,6;c-1,8,9 D) a-3,7,5, ;b-2,6,4,;c-1,8,9
60. Kurtagi yirik (a) va nisbatan mayda (b) o’simliklarni juftlab ko’rsating.

1) Terak 2) tol 3) tut 4) qayrag’och 5) nastarin

A) a-1, 2; b-3,4,5 B) a-1,3; b- 2,4,5 C) a-1, 2, 5; b-3,4 D) a-1, 5; b-2, 3,4
61. Lanao ko’lida bitta ajdod baliq turidan 18ta baliq turi(1), tamaki avlodi(2), barbadenzе, hirsutum g’o’za turlari(3), faqat Baykal ko’lida uchraydigan mollyuskalar, qisqichbaqasimonlar(4)turlari turning paydo bo’lishining qaysi yo’nalishi natijasidir? a) poliploidiya; b) duragaylash,

c) allopatrik, d) simpatrik, e) filetik;

A) 1d,2a,b;3a,b;4c; B) 1c,2b,a;3b,4d; C) 1d;2c;3b;4a; D) 1b,c;2d;3a,d;4b;
62. Agar ovogenezning yetilish davrida yo’naltiruvchi tanachalarga 24 ta (22+XX) va tuxum hujayraga 22 ta (22+0) dan xromosomalar tarqalsa va bunday gametalar normal spermatozoidlar bilan urug’lansa, tug’iladigan naslda qanday o’zgarish kutish mumkin?

_______________________________________________________________________


63. Daryo qisqichbaqaning somatik hujayrasida 118 ta xromosoma bo’lsa, jinsiy hujayrasida nechta autosoma bo’ladi? _________________________________________________________

64. Inastranseviya qanday organizmlar va qaysi davrda yashaganlar? _______________________________________________________________________________

65. Drozofila meva pashshasida tanasi kulrang, qanoti uzun urg’ochi va tanasi qora, qanoti kalta erkaklar chatishtirilganda F1 da tanasi kulrang uzun qanotli formalar olindi. F1 dagi erkak pashshalar qora tanali, kalta qanotli pashshalar bilan chatishtrilsa, Fb da qanday ajralish olinadi ________________________________________________________________________________

66.Fotonastiyaga tarif bering _______ _______________________________________________


67. Bivalent deb nimaga aytiladi? ___________________________________________________

68. DNK zanjiridagi 840 ta vodorod boglari azotli asoslari orasida joylashgan bulib shu boglarning 40%ni adenin va temin orasida joylashgan DNK uzunligi necha nm? _______________________

69. Qaysi organlar devori birqavat epeteliy xujayralardan tuzilgan? _ ______________________________________________________________________________

70. Ko‘k-yashil suv o‘tlarda ko‘k rang beruvchi pigment? ___ _____ _____________
71. Hayvon hujayralarida qaysi uglevod zahira holda to‘planadi? _________________________
72. Fotosintez jarayonida yorug‘lik ta’sirida suvning dissosialanishi qanday ataladi? __________

73. Limfa qon aylanish sistemasining qaysi qismiga kelib tushadi? __ оldingi va keyingi kovak venalariga

74. 1 gektar maydonda tugunak bakteriyalar ta’sirida bir yilda qancha azot to’planadi? ________
75. Makkajo’xori mikrosporasining mitoz usulida bo’linayotganda interfaza bosqichlarida xromosoma (a) va xromatida (b) lar sonini ko’rsating (1-G1,2-S,3-G2 davrlari) ______________________________________________________________
76, Ingichka ichakda faoliyat ko’rsatuvchi (a) va bu yerdan ajraluvchi (b) fermentlarni ko’rsating ____________________________________________________________________________

77. Klaynfelter sindromli o’g’il bolada (a), Daun sindromli qiz bolada (b), fenilketonuriya bilan kasallangan o’g’il bolada (c), gemofilik qiz bolada (d), Shereshevskiy-Terner sindromli ayol (e) kariotipi tarkibida nechta autosomalar bo’ladi? ___ a - 44; b - 45; с - 44; d - 44; e – 44 ___________________________________


78. Ma’lum bir oqsilni kodlovchi i-RNK fragmenti tarkibi quydagi ketma-ketlikdan iborat: AUSAAGGSAUASUАA . Bu i-RNK bilan bog’lanuvchi t-RNK larning antikodonlaridagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlang va bu ketma-ketlik nechta aminokislotani kodlaydi? ________________________________________________________

79. Madaniy o’simliklarning 50%i (1), 14%i (2) va 20%i (3) qaysi markazlardan tarqalgan?________________________________________________________________________

BIOLOGIYA 3-KURS


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

C

A

C

A

D

D

C

C
A

B

C

D

C

D

D

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

C

B

D

D

D

B

D

C

B

B

C

C

B

B

B

A

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

A

D

C

D

B

D

B

B

A

B

A

D

B

C

C

D

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


B

B

A

B

D

D

D

B

A

D

C

D

A
62

♀44+X0

63

58

64

quruqlik hayvonlari, perm

65

50% tanasi kulrang, uzun qanotli; 50% tanasi qora, kalta qanotli

66

O’simliklarning yorug’lik ta’sirida harakatlari, bunda harorat yo’nalishi ta’sir yo’nalishiga bog’liq emas

67

Miyoz jarayonida konuygadsiyalanuvch ikkita gomologi xromosomo.

68

114.24 nm

69

Ichak vorsinkalari alviolalar kopilyarlar.

70

fikosian

71

glikogen

72

fotoliz

73

оldingi va keyingi kovak venalariga

74

200gr

75

1-a-10,b-10: 2-a-10,b-20;3-a-10,b-20

76

a-1) tripsin 2) lipaza 3) amilaza 4) enterokinaza; b- 1) lipaza 2) enterokinaza

77

a - 44; b - 45; с - 44; d - 44; e – 44

78

UAGUUSSGUAUG, 4 ta

79

1 Janubiy Osiyo tropik markazi, 2 Janubi-g’arbiy Osiyo, 3 Sharqiy Osiyo


Биология 3 курс

  1. Укажите не характерные признаки для дрожжей (a) и белой плесени (b)? 1) одноклеточный 2) многоклеточный 3) питается сапрофитным путем 4) размножение как у водорослей 5) много ядерные 6) одноядерные 7) размножается почкованием 8) имеет мицелий 9) не имеет мицелия 10) характерная реакция спиртового брожения 11) требователен к свету 12) требователен к теплу 13) спорангиеносец разветвлен A) a-2,4,5,8,11,12 b-1,6,7,9,10,12,13 B) a-2,4,5,8,11 b-1,6,7,9,10,11,13 C) a-2,4,5,8,11 b-2,6,7,9,10,11,13 D) a-2,4,5,8,11,12 b-2,6,7,9,10,11,12,13  1. . Высокоорганизованной составной частью живого является:

А) Клетка B) Биосфера С) Человек D) Млекопитающие и цветковые


  1. Какие организмы аммониты и в какой период они проживали.

A) первичные растения суши, силурский B) споровые растения девонский

C) водные животные, пермский D) наземные животные пермский


4. Как вирус доставляется в любой участок клетки?

А)В результате слияния цитоплазматической вакуоли с другой вакуолью

B) За счёт связывания с белковым рецептором

С) На основе свойств инфицирования

D) В результате проникновения вируса


  1. Укажите организмы, которые содержат (а) и не содержат (b) хромопротеин 1-семга

2- геликониус 3-повитуxa 4-мaxaoн 5-чупчик 6-скунц 7-выпь 8-летяга

9-инкарзия 10-габрабракон

A) a- 3,6,7,8 b-1,2,4,5,9,10 B) a-1,3,4,6,7 b-2,5,8,9,10

С) a-2,3,6,7,8 b-1,4,5,9,10 D) a-1,3,6,7,8 b-2,4,5,9,10


6. Укажите гормоны, участвующие в усилении функций центральной нервной системы (1),

усилении обмена веществ в тканях (11), нормализации обмена веществ (111): 1- тироксин,

2- катехоламины, 3- паратгормон

А) 1-3, 11-1, 111- 1 B) 1-2, 11-3, 111-1 С) 1-3, 11-2, 111-1 D) 1-1,11-2, 111-1


7. Укажите попарно признаки, не характерные для бактерий (a) и цианобактерий (b) 1) выделяют свободный кислород 2) размножаются гормогониями 3) размножается путем деления на два 4) имеет кольцевидную ДНК 5) имеет центроплазму и хроматоплазму

6) клеточная оболочка состоит из муреина 7) клеточная оболочка состоит из пектина 8) имеет фикоциан 9) фиксирует свободный азот 10) участвует впроцессе почвообразования 11) имеет таллом 12) имеет белковую оболочку 13) не имеет органоиды 14) характерен фагоцитоз 15) питается гетеротрофным путем 16) образует гаметы 17) имеет рибосомы

A) a-1,2,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17 b-3.6.12.13.14.15.16

B) a-1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16 b-3,7,12,13,14,15,16,17

C) a-1,2,5,7,8,10,11,12,13,14,16 b-6,12,13,14,15,16

D) a-6,12,13,14,15,16 b-1,2,5,7,8,10,11,12,13,14,16


8. Какие органы образуются из первичной полости – бластоцеля ?

А) Нервная система, органы чувств B) Печень, лёгкие

С) Сердце, почки D) Поджелудочная железа, половые железы

9. Как можно остановить процесс трансформации у бактерий.

A)разделением на фракции S штамма бактерий и обработкой карбогидразами

B) разделением на фракции S штамма бактерий и обработкой липазами

C) разделением на фракции S штамма бактерий и обработкой протеазами

D) разделением на фракции S штамма бактерий и обработкой нуклеазами

10. Укажите попарно кустарники (1) и многолетние травы (2) с супротивным расположением листьев a). Зверобой b). лигустра c). сирень d). гвоздика e). мята f). базилик g).помидор

A) 1-b,c 2-a,d,e B) 1-b,c,d 2-a,e,f C) 1-c,d 2-e,f,g D)1-a,e,f 2-b,c,d


11. Укажите попарно однолетние (I), многолетние (II) травы и кустарники (III) 1) марь белая; 2) ширица ; 3) ферула; 4) зверобой; 5) лигустра; 6) барбарис

A) 1-1,3; II-2,4; III-5,6 B) I-1,2; II-3,5; III-4,6

C) I-2,3; II-1,4; III-5,6 D) I-1,2; II-3,4; III-5,6
12. Укажите свойства, характерные Utrikulariya vulgaris ?

1.многолетная безкорневая трава 2.имеет блестящие железы в пазухах листьев

3.в листьях имеются специальные пузырьки. 4. листья видоизменились в глазки

5.растет, полностью погруженная в воде 6.соцветие располагается над водой

7.имеет миксотрофное питание 8.имеет длину 20-30см.

9.распространено на островах Индийского океана

А) 1,3,5,7,8,9 B) 1,4,5,6,7,9 С) 1,3,5,6,7,8 D)2,5,6,7,8,9
13. Какие мышцы не относятся к шейным (a), грудным (b) и спинным (c).? 1) ромбовидная 2) подключичная 3) подкожная 4) грудино-ключично-сосцевидная 5) диафрагма 6) трапецевидная 7) широчайшая 8) межреберная

A) a-1,2,3,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7; c-1,2,3,5,6,8 B) a-1,2,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7; c-2,3,4,5,6,8

C) a-1,2,4,5,6,7,8; b-1,3,4,6,7,8; c-1,2,3,4,5,8 D) a-1,2,5,6,7,8; b-1,2,3,4,6,7; c-1,2,3,4,5,8
14. Укажите сколько видов яйцеклеток и сперматозоидов у млекопитающихся?

А) 1 и 1 B) 2 и 1 С) 1 и 2 D) 1 и 4


15. Укажите не характерные признаки для 2 летнего (a) и 3 летнего (b) ребенка?

1) очень подвижный 2) быстро развивается речь 3) часты случаи отравления и повреждения 4) быстро развивается с физической и психической точки зрения 5) за год масса увеличивается на 2,4-3 кг 6) за год масса увеличивается на 2-2,8 кг 7) за год рост увеличивается на 12 см 8) за год рост увеличивается на 7-8 см

A) a-1,3,4,5,7; b-1,2,3,6,8 B) a-2,3,6,8; b-1,4,5,7

C) a-1,2,3,6,8; b-3,4,5,7 D) a-2,6,8; b-4,5,7


16. Укажите растения с органами, имеющими сходное строение и происхождение: 1- горох,

2- боярышник, 3- малина, 4- барбарис, 5-ландыш,6- кактус, 7- белая акация

А) 1,7,4 B) 2,3,5 С) 2,7,6 D) 1,4,6
17. Какие гаметы образует тетраплоидные виды .

1) 7+X 2) 7+Y 3)13+X 4) 13+Y 5) 12+XX 6) 12+YY 7) 12+XY

A) ♀1, ♂2 B) ♀3, ♂4 C) ♀5; ♂5,6 D) ♀5; ♂7
18. Определите классы следующих животных: гамбузия(1), сёмга(11), кабарга(111), казуар(1V), канна(V) 1- рыбы, 2- земноводные, 3- пресмыкающиеся,4- птицы, 5- млекопитающие

А) 1-3, 11-1, 111-4, 1V-3,V-4 B) 1-1, 11-1, 111-5, 1V-4, V-5

C) 1-4, 11-1, 111-2, 1V- 5, V-3 D) 1-2, 11-1, 111-2, 1V- 5, V-2
19. Укажите формы, обитающие в пресных водоемах (a) и морях (b)? 1) лжелопотанос ; 2) кета ; 3) маринка ; 4) форель ; 5) oсьминог; 6) нереида; 7) красный червь; 8) белая планария; 9) актиния; 10) фораменифера; 11) лучевики ; 12) беззубка

A) a-2,3,4,7,9,12; b-1,5,6,8,10,11 B) a-1,2,3,4,5,6 b-7,8,9,10,11,12

C) a-1,2,4,7,8,12; b-3,5,6,9,10,11 D) a-1,3,4,7,8,12; b-2,5,6,9,10,11
20. При помощи какого метода изучаются процессы и этапы обмена веществ?

А) Микрургия, B) Электронная микроскопия,

С) Цитохимия D) Авторадиография
21. В каких продуктах отсутствуют витамины D (a) и C (b)?

1) манник 2) молоко и молочные продукты 3) фасоль 4) горох 5) орех 6) печень

7) желток яиц 8) лук 9) рыбий жир 10) сливочное масло

A) a-1,3,4,5,6,8,10; b-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 B) a-1,3,4,5,6,8,9,10; b-2,3,4,5,6,7,9,10

C) a-1,3,4,5,6,7,8,10; b-1,2,3,4,5,6,7,9,10 D) a-1,3,4,5,6,8,10; b-2,3,4,5,6,7,8,10

22. У каких организмов встречаются телолецитальные яйцеклетки?

А) Птицы, пресмыкающиеся B) Земноводные, пресмыкающиеся

С) Птицы, рыбы D) Птицы, млекопитающие


23. Укажите попарно растения с несоответствующими им плодами: семянка (a) , орешек (b), зерновка (c) , зерно (d) 1) сафлор 2) ферула 3) изень 4) просо

A) a-1,2,4 b-1,3,4 c-2,3,4 d-1,2,3 B) a-1,3,4 b-1,2,3 c-2,3,4 d-1,2,4

C) a-1,3,4 b-1,2,4 c-2,3,1 d-4,2,3 D) a-1,3,4 b-1,2,4 c-2,3,4 d-1,2,3
24.Что явилось причиной развития мозга Человека разумного?

А) Коллективный образ жизни B) Увеличение объёма головного мозга

С) Питание мясом D) Занятие первобытным земледелением
25.Укажите признаки, которые впервые появились у круглых (a) и кольчатых (b) червей 1) полость тела 2) стенка полости тела 3) дефференциация кишечника 4) анальное отверстие 5) кровеносная система 6) воронкообразные трубочки с открытым концом

7) над и подглоточные нервные узлы и брюшная нервная цепочка

A) a-1,2,3,4 b-5,6,7 B) a-1,3,4 b-2,5,6,7 C) a-1,3,5 b-4,5,6,7 D) a-1,2,6 b-3,4,5,7

26. Сколько грамм поваренной соли выделяется в составе пота во время эмоционального

волнения?

А) 4гр B) 2гр С) 1гр D) 3гр


27. Укажите хвостатые (a) и безхвостые (b) организмы 1) повитуха 2) белолобый капуцин 3)тритон 4) шимпанзе 5) горилла 6) орангутанг 7) паукообразная обезьяна 8)енотовидная собака

A) a-1,2,3,7 b-4,5,6,8 B) a-1,3,7,8 b-2,4,5,6 C) a-2,3,7,8 b-1,4,5,6 D) a-3,4,7,8 b-1,2,5,6


28. . Укажите организмы с неполным метаморфозом.

А) Комары, долгоносики, кузнечики B) Сверчки, капустница, вши

С) Кузнечики, клопы, вши D) Павлиноглазка, москиты, комары
29. Определите правильную последовательность прохождения нервного импульса от слухового (a) и вестибулярного (b)анализатора. 1) рецептор; 2)вестибулярный нерв; 3)подкорковый нервный центр мозжечка; 4)мозжечок; 5) подкорковый нервный центр мозгового моста; 6)слуховой нерв; 7) мозговой мост;

8) подкорковый нервный центр среднего мозга 9)полушария головного мозга.

А) a-1,6,7,8,9; b-1,2,3,7,9; В) a-1,6,7,8,9; b-1,2,5,4,9;

С) a-1,6,4,8,9; b-1,2,4,7,9; D) a-1,6,4,8,9; b-1,2


30. С чем связаны внешнее и запредельное виды торможения?

А) С условными рефлексами B) С врождёнными свойствами нервной системы

С) С приобретёнными свойствами организма D) С образом жизни
31. Укажите попарно начальную эволюционную единицу(1), начальные факторы эволюции(2), начальный эволюциооный материал (3):

a) популяционная волна b) мутационная изменчивость ; c) популяция;

d) дрейф генов e) комбинативная изменчивость f) изоляция j) стадо и стаи

A) 1c,2b,e; 3a,d,f B) 1c, 2a,d,f; 3b,e C) 1b,e; 2a,f,e; 3d,j D) 1c,j; 2a,d,f; 3b,e,4,5,9.


32. Из нижеследующих выберите организмы с 48 хромосомами?
1- таракан, 2- томат, 3- перец, 4- шимпанзе, 5- орангутанг, 6- картофель, 7- пшеница, 8- павиан

А) 1,3,4,6 B) 1,2,3,4 С) 1,3,4,7 D) 1,3,4,8


33. Как осуществляется эмбриональная индукция у лягушек?

А) При пересадке во время гаструляции части зародыша, из которой развивается нервная

система в брюшную эктодерму гаструлы другой лягушки, где образуется дополнительный

зародыш


B) При пересадке части гаструлы лягушки, из которой развивается хорда в брюшную
энтодерму гаструлы другой лягушки, где и образуется дополнительный зародыш

С) При пересадке части гаструлы лягушки, из которой развивается нервная система в экто и

энтодерму гаструлы другой лягушки, где и образуется дополнительный зародыш;

D) При пересадке комплекса осевых органов одной лягушки в мезодерму другой лягушки,


где и образуется дополнительный зародыш.
34. Что характерно клеткам многоклеточных низших растений?

А) в клетках развита цитоплазма

B) между клетками происходит взаимосвязь

С) клеточная оболочка сложноорганизованная, цилиндрическая

D) между клетками происходит распределение жизненных функций.

35. Укажите в течение какого времени фаги переходят в литический цикл, приводящий к гибели бактерии

А) В течение 24 часов B) 70-80 минут С) 15-60 минут D) 2-3 часа.
36. Определите от каких частей нервной системы ракообразных отходят нервы к органам:

слуха (1), равновесия (2), обоняния (3).

а) надглоточный узел; б) подглоточный узел; с) брюшная нервная цепочка

А) 1-а, 2-с, 3-б B) 1-б, 2-б, 3-с С) 1-б, 2-б, 3-а D) 1-а, 2-б, 3-с


37. Что представляет собой диплодок и в какой период он обитал?

А) Летающий ящер, триасовый период B) Пресмыкающееся, юрский период

С) Растение, юрский период D) Промежуточная форма животного, меловой период
38. Для каких семейств характерны (a) и не характерны (b) однополые цветки

1) розоцветные 2) капустные 3) маревые 4) пасленовые 5) мятликовые 6) луковые

7) сельдерейные 8) виноградн ые

A) a-1,2,3,5 b-3,4,6,7,8 B) a-1,2,5,6 b-3,4,7,8

C) a-1,4,5,6, b-2,3,7,8 D) a-3,8,5 b-1,2,6,7,4
39. Укажите формы хлопчатника с цельными (a) и раздельными листьями (b).

1) gos. raymondiy 2) gos. xerbatseum 3) gos. klotshsianum 4) gos. hirsutum

A) a-1,2 b-3,4 B) a-1,3 b-2,4 C) a-3,4 b-1,4 D) a-1,4 b-2,3
40. В какой биогеографической области встречается крючкохвостый медведь (a) и бамбуковый медведь (b)

1) Неоарктическая 2) Неотропическая 3) Индомалайская 4)Австралийская

A) a-1; b-2 B) a-2; b-3 C) a-3; b-4 D) a-1; b-4
41. Как называются нуклеотидные пары с высокой частотой мутаций?

А) «Горячие» точки B) Центры генных мутаций

С) Точечные мутации D) «Активный» центр
42. Укажите какие животные питаются ядовитыми змеями

а) хищная ящерица, б) кутора, с) игуана, г) кабарга, е) мангуст, ф) ёж, т) свинья

А) а, с ,ф B) е, ф, т С) с, ф ,г D) ф, б
43. К каким классам ( а- рыбы, б- птицы, с- млекопитающие) относятся чёрный водорез(1), гамбузия(2), ревун(3)?

А) 1-б, 2-а, 3-с B) 1-а, 2-а, 3-б С) 1-а, 2-б, 3-а D) 1-б, 2-с, 3-с


44. Промежуточные формы- это формы между:

А) двумя видами B) двумя родами С) видом и родом D) видом и его разновидностью


45. Что открыли Джошуа и Эстер Леденберг и какой метод при этом использовали?

1- что мутации характерны и для бактерий,

11- что мутации в бактериях происходят самопроизвольно

111- что повышается частота мутаций под действием окружающей среды

а) метод копирования (репликации) колоний бактерий

б) метод генетической инженерии

с) метод автоматического синтеза части ДНК

А) I- с B) II- а С) I-б D) III-c


46. У каких организмов впервые появились нервный ствол (1), яичники и семенники(2)?

а) Круглые черви б) Плоские черви с) Кольчатые черви д) Моллюски е) Членистоногие

А) 1-е 2-д B) 1-е 2-б С) 1-б 2-б D) 1-а 2-е
47. У какой птицы гнездо чашеобразной формы?

А) Страус B) Журавль С) Зяблик D) Крапивник


48.Помимо цветковых растений ещё сколько видов высших растений встречается на Земле?

А) 300 тысяч B) 700 С) 250 тысяч D)50 тысяч

49.С чем связана опушенность листьев?

А) Условия жизни B) Вид растения

С) Одно или двудольность растения D) Потребность в воде
50.Какие белки встречаются в составе женского молока(1) и крови(2)

а) фибриллярные б)глобулярные

А) 1-а 2-б B)1-а 2-а б С) 1-б 2-а D) 1-а б 2-б
51.С чем связано высшая нервная деятельность?

а) с большими полушариями б) с возбуждением центров коры больших полушарий

с) со скоростью распространения торможения д) с силой процессов торможения

е) торможение ф) поочередная смена процессов торможения

А) а б с д е ф B) а б с С) с д е D) а б с д е
52. Какие рестриктазы чаще используются в генной инженерии и почему?

A) BamH1, HaeIII; они образуют липкие концы и проще соединять фрагменты ДНК

B) BamH1; EcoR1; они образуют липкие концы и проще соединять фрагменты ДНК

C) EcoR1; HaeIII; разрезают как ножницы молекулу ДНК

D) BamH1; EcoR1; может рекомбинировать в любой геном
53. Укажите характерные признаки для глюкозы(а) дезоксирибозы (b) рибозы (c)

1) моносахарид; 2) встречается у табачной мозаики ; 3) виноградный сахар ; 4) встречается в АТФ; 5) концентрация в кровиi 0,1-0,12% ; 6) соотношение водорода и кислорода не как у молекул воды 7) входит в состав Ti – плазмиды ; 8) входит в состав сахарозы ; 9) входит в состав фага; 10) низкомолекулярный углевод; 11) не встречается вместе с тимином; 12) входит в состав субъедениц рибосом; 13) не входит в состав урацила ; 14)не образует 2 молекулы молочной кислоты в процессе гликолиза

А) a-1,8,11,14; b-9,1,7,10,13; c-2,1,4,10,12,11;

В) a-1,3,5,8,10; b-1,10,9,4,13,14; c-4,10,1,2,11;

С) a-1,10,5,6,3; b-1,7,9,10,13; c-2,14,10,12,11;

D) a-1,10,11,13; b-10,13,14,6; c-11,1,10,4,14.


54.Укажите количество хромосом (а) и хроматид (b) в археспорах G. xerbatseum (1) и в клетках, которые образуются после первого (2) и второго (3) деления мейоза археспоры.

A)1-a-52,b-52; 2-a-26,b—52;3-a-26,b-26 B)1-a-26,b-26;2-a-13,b-13;3-a-13,b-13

C)1-a-26,b-52;2-a-13,b-26;3-a-13,b-13 D)1-a-26,b-26;2-a-13,b-26;3-a-13,b-13

55. Укажите организмы, которые содержат в сердце артериальную (a), венозную (b) и смешанную (c) кровь, для которых характерно наружное (I) и внутреннее (II) оплодотворение 1-угорь 2- треска 3-беззубка 4- морская лисица 5-хвостокол

6-дрейсена 7-окунь 8-повитуха 9-геккон 10-гаттерия 11-квакша 12-манта.

A) I –a-6 b-1,2,7 c-8,11 II – a-3 b-4,5,12 c-9,10,11

B) I – a-3 b-1,2,7 c-8,11 II – a-6 b-4,5,12 c-9,10

C) I – b-1,2,3,7 c-8,11 II- a-6, b-4,5,12 c-9,10

D) I – b-2,7,1 c-8,11 II – a-6,3 b-4,12,5 c-10,9
56. Укажите родину местного (a), обыкновенного (b) египетского (v) хлопчатника?

1) Африка; 2) Центральная Америка ; 3) Северная Америка; 4) Южная Америка ;

A) a-1, b-3, v-2 B) a-1, b-2, v-4 C) a-2, b-4, v-3 D) a-4, b-1, v-2
57. Укажите положительные (1) и отрицательные (2) идеи Карл Линнея . a) предложил систематические группы; b) создал искусственную систему; c) разделил растения в зависимости от количества пыльников и длины тычиночных нитей;

d) виды не изменчивы ; e) виды изменчивы ;

f) простые организмы самопроизвольно появляются из неорганической природы;

j ) виды не существуют; k) создал первое эволюционное учение;

l) предложил бинарную номенклатеру; m) изменение идет от простого к сложному. A) 1a, l; 2 b, c, d B) 1 e, k, m; 2 f, j C) 1 b, c, d; 2a, l D) 1 f, j; 2 e, k, m
58. Если мать девушки здорова по гемофилии, резус положительна и со II группой крови (гомозиготна по трем признакам), а отец гемофилик, резус отрицательный и гомозиготен по III- группе крови какие вещества отсутствуют в составе плазмы крови (а) и в составе первичной мочи (b)?

1)Ag A 2)Ag B 3)ag α 4) ag β 5) антигемофильный фактор 6) резус фактор

7) гемоглобин 8) эозинофил 9) инсулин 10) соль

A)a-1,2,3,4,6,7 ; b-3,4,5,6,7,8,9,10,11 B)a-1,2,3,4,6,7,9; b-5,6,7,8,9,10,11

C)a-1,2,3,4,6,7 ; b-3,4,5,8,9,10,11 D)a-1,2,3,4,6,7,8 b-1,2,3,4,5,8,6,7,9
59. Укажите организмы, которые в цветках содержат желтый (a) , синий (b), красный(c) пигменты 1-рябчик , 2- колокольчик, 3-термопсис , 4-носток, 5-тыква,

6-дельфиниум, 7-арахис, 8- пион, 9- наперстянка

A)a-3,7,9;b-2,6,4;c-1,8 B) a-5,7,9;b-2,6;c-1,8

C)a-3,7,5 ;b-2,6;c-1,8,9 D) a-3,7,5, ;b-2,6,4,;c-1,8,9

60. Укажите попарно растения с крупными (a) и мелкими почками (b)

1) тополь 2) тал 3) тутовник 4) карагач 5) сирень

A) a-1, 2; b-3,4,5 B) a-1,3; b- 2,4,5 C) a-1, 2, 5; b-3,4 D) a-1, 5; b-2, 3,4
61. В результате какого направления видообразования в озере Ланао из одного предка рыб образовалось 18видов (1), роды табака(2), виды хлопчатника barbadenzе, hirsutum (3), моллюски, встречающиеся только в озере Байкал, виды ракообразных (4) a) полиплоидия ; b) гибридизация, c) аллопатрическое, d) симпатрическое, e) филетическое;

A) 1d,2a,b;3a,b;4c; B) 1c,2b,a;3b,4d; C) 1d;2c;3b;4a; D) 1b,c;2d;3a,d;4b;


62. Если в процессе овогенеза в зоне созревания в направительные тельца перейдут 24 (22+XX) в яйцеклетку 22 (22+0) хромосом и оплодотворение произойдет с нормальным сперматозоидом укажите генотип рождаемого потомства потомства _______________________________________________________________________
63. Если в самотической клетке речного рака содержится 118 хромосом, сколько аутосом сожержится в половой клетке. ________________________________________________
64.Какие организмы инастрансевия и в какой период они проживали ? _________________________________ __________

65.При скрещивании форм дрозофилы с серой окраской тела и длинными крыльями с формами с черной окраской тела и короткими крыльями в F1 получены формы серой окраской тела и длинными крыльями. Если мужские особи гибридов F1 будут скрещиваться с формами имеющими с формами имеющие черную окраску и короткие крылья. Какое расщепление следует ожидать в потомстве . _________________________________________________________________________________

66. Определите объяснение фотонастии. ________________________________________
67. Что такое бивалент? ______________________________________
68. В цепи ДНК между азотными основаниями имеется 840 водородных связи , причём 40 % между аденином и тимином .Какова длина цепи ДНК в нм.? _______________________
69. Стенки каких органов состоят из однослойного эпителия? __________________________
70. Какой пигмент придаёт синий окрас у сине-зелёних водорослей? ___________________

71. В животной клетки какой углевод накапливается, как запасной источник


72.Как называется диссоциация воды под воздействием света в процессе фотосинтеза?

______________________________________________________________________________

73. Куда окрываются лимфатические сосуды после их слияния? _______________________

74. Сколько азота накапливают за год клубеньковые бактерии на площади в 1 га ? _________

75. Укажите количество хромосом (a) и хроматид (b) на этапах интерфазы митоза у кукурузы (1-G1,2-S,3-G2 периоды) ______________________________________
76. Укажите ферменты функционирующие (a) и выделяемые (b) в тонком кишечнике ___________ ________________________________________________________________
77. Укажите количество аутосом в клетках мольчика больного синдромом Клайнфельтера (a), у девушки больной синдромом Дауна (b), у мальчика больного фенилкутонурией (c),девочки больной гемофилией(d), женшины синдромом Шершевского-Тернера (e)

______ ______________________________________________________________________


78. Если во фрагменте и-РНК имеется последовательность нуклеотидов AUSAAGGSAUASUАA .определить комплементарную последовательность антикодонов т-РНК и количество кодируемых аминокислот

_______________________________________________________79.Из каких центров произошли 50% (1), 14%i (2) и 20%i (3) культурных растений? _________________________________________________________________________
Download 214 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling