B İ r alçak ger I l I m elektr I k enerj


Download 255.23 Kb.
Pdf ko'rish
Sana22.09.2017
Hajmi255.23 Kb.

B

İ

R ALÇAK GER

İ

L

İ

M ELEKTR

İ

K ENERJ

İ

 TES

İ

S

İ

NDE HARMON

İ

K ÖLÇÜM 

SONUÇLARININ MATLAB’DE S

İ

MÜLASYONU VE PAS

İ

F F

İ

LTRE UYGULAMASI 

Doç.Dr. Koray TUNÇALP 

Yrd.Doç.Dr. Adnan KAK

İ

LLİ

 

Arş

.Gör. Mehmet SUCU 

Marmara Üniversitesi Teknik E

ğ

itim Fakültesi Elektrik Eğ

itimi Bölümü-34722-

İ

stanbul 


 

ÖZET 

 

Elektrik  enerjisini  üreten,  ileten  ve  dağı

tan  kurulu

ş

lar


ı

n  görevi;  kesintisiz,  ucuz  ve 

kaliteli  bir  hizmeti  tüketicilerine  sunmakt

ı

r.  Kalite  kavramı

ndan  kas

ı

t,  sabit ş

ebeke 


frekans

ı

nda;  sabit  ve  sinüsoidal  biçimli  uç  gerilimidir.  Ancak  bu  tür  bir  enerji uygulamada  bir  tak

ı

m  zorluklarla  sağ

lanabilir.  Güç  sistemine  ba

ğ

lanan  bazı

 

elemanlar  ve  bunları

n  yol  açt

ığı

  olaylar  sebebiyle  tam  sinüsoidal  değ

i

şimden 

sapmalar olabilmektedir. Tam sinüsoidal gerilimden sapma, genellikle harmonik  ad

ı

 

verilen  bileş

enlerin  ortaya  ç

ı

kmas


ı

  ile  ifade  edilir  ve  buna  sebep  olan  etkenlerin 

ba

şı

nda  ise  manyetik  ve  elektrik  devrelerindeki  karakteristiklerin  doğ

rusal  olmamas

ı

 

gelir. Harmoniklerin, sistem üzerinde meydana getirdikleri olumsuz etkilerden  dolayı

 

oluş

madan  veya  olu

ş

tuktan  sonra  giderilmesi  gerekmektedir.  Harmonik  üreten kaynaklar  imal  edilirken  harmonik  üretmesinin  engellenmesi  en  önemli  giderilme 

yöntemlerinden  birisidir.  Di

ğ

er  bir  önemli  yöntem  ise  harmonik  filtreleri  yoluyla harmoniklerin süzülmesidir.  

 

Bu  çalış

mada,  örnek  uygulama  olarak,  bir  yüksek  ö

ğ

retim  kurumundaki  enerji sisteminde  olu

ş

an  harmoniklerin  mertebelerinin  öğ

renilmesi  ve  bu  harmoniklerin 

giderilebilmesi için yap

ı

labileceklerin simülasyon yardı

m

ıyla incelenmesidir.      

Örnek  tesis  olarak,  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim  Fakültesi’ndeki  ana transformatör  merkezi  kullan

ı

lmış

t

ır.  Bu  tesiste,  güç  analizörüyle  yap

ı

lan  ölçüm sonuçlar

ı

ndan  alı

nan  de


ğ

erler  ile  transformatör,  transformatörün    yükü  ve    sistemin 

harmonik seviyelerinin sistemdeki maksimum yük durumu için MATLAB program

ı

 ile simülasyonu  yap

ı

lmış

t

ır.  Sistemdeki    mevcut  harmonikleri  süzebilmek  için  gerekli 

olan pasif filtreler hesaplanarak bunlar sistem simülasyonuna eklenmi

ş

tir. Elde edilen simülasyon  devresindeki;  harmonik  filtresi  uygulanmadan  ve  uyguland

ı

ktan  sonraki devre parametreleri  incelenerek sonuçlar irdelenmi

ş

tir.   

1.G

İ

R

İŞ

 

 

Harmonikler  genel  olarak  doğ

rusal  olmayan  elemanlar  ile  sinüssel  olmayan 

kaynaklardan  herhangi  birisi  veya  bunlar

ı

n  ikisinin  sistemde  bulunması

ndan 


meydana  gelirler.  Harmonikli  ak

ı

m  ve  gerilimin  güç  sistemlerinde  bulunması

 

sinüsoidal  dalganı

n  bozulmas

ı

  anlam


ı

na  gelir.  Bozulan  dalgalar  sinüssel  olmayan 

dalga  olarak  adland

ı

rı

l

ır.  Bu  dalgalar,  Fourier  analizi  yard

ı

mı

yla  temel  frekans  ve 

di

ğ

er  frekanslardaki  bileş

enler  cinsinden  ifade  edilebilir.  Bu  analiz  ile  sinüssel 

olmayan  dalgalar,  frekanslar

ı

  farklı

  sinüsoidal  dalgalar

ı

n  toplamı

 

şeklinde 

matematiksel olarak yaz

ı

labilir. Bu sayede harmoniklerin analizi kolaylı

kla yap


ı

labilir. 

Harmonikler  güç  sistemlerinde;  ek  kay

ı

plar,  ek  gerilim  düş

ümleri,  rezonans  olaylar

ıgüç faktörünün değ

i

şmesi v.b. gibi teknik ve ekonomik problemlere yol açar. [1] 

 

2. HARMON

İ

K ÜRETEN KAYNAKLAR 

 

Son  50  y

ı

ld

ır  yap

ı

lan  teorik  ve  uygulamalı

  ara


ş

t

ırmalar

ı

n  sonucuna  göre;  harmonik kaynaklar

ı

,  günümüzde  mevcut  olan  klasik  harmonik  kaynakları

  ve  gelecekte 

olu

ş

abilecek yeni harmonik kaynakları

 olarak iki grupta incelenebilir. [2] 

Klasik harmonik kaynaklar

ı  Elektrik makinelerindeki di

ş

 ve olukları

n meydana getirdi

ğ

i harmonikler   Ç


ı

k

ık  kutuplu  senkron  makinelerde  hava  aral

ığı


ndaki  relüktans 

de

ği

ş

iminin oluş

turdu


ğ

u harmonikler 

  Senkron  makinelerde  ani  yük  değ

i

şimlerinin  manyetik  ak

ı

  dalga ş

ekillerindeki bozulmalar   Senkron makinelerinin hava aral

ığı

 döner alanı

n

ın harmonikleri 

  Doyma bölgesinde çalış

an transformatörlerin m

ı

knat


ı

slanma ak

ı

mlar


ı

  

Ş

ebekedeki  doğ

rusal  olmayan    yükler;  do

ğ

rultucular,  eviriciler,  kaynak makineleri, ark f

ı

rı

nlar


ı

, gerilim regülatörleri, frekans çeviriciler, v.b. 

Yeni harmonik kaynaklar

ı  Motor h

ı

z kontrol düzenleri   Do


ğ

ru ak


ı

m ile enerji nakli (HVDC) 

  Statik VAR generatörleri   Kesintisiz güç kaynaklar

ı

   Olas

ı

lı

kla  elektrikli  ta

şı

tlar


ı

n  yayg


ı

nla


ş

mas


ı

  ve  bunlar

ı

n  akü 


ş

arj 


devrelerinin etkileri 

  Enerji tasarrufu amacı

yla kullan

ı

lan ayg


ı

t ve yöntemler 

  Direkt frekans çevirici ile beslenen momenti büyük hı

z

ı küçük motorlar  

 

3.HARMONİ

KLER

İ

N MATEMAT

İ

KSEL ANAL

İ

Z

İ

 

 

Harmoniklerin  analizi  için  matematikte  “Fourier  Analizi”  olarak  bilinen  yöntem kullan

ı

lmaktadı

r.  Bu  analiz  ile  bir  fonksiyon,  genlik  ve  frekanslar

ı

  farkl


ı

  (temel  dalga 

frekans

ı

nı

n  tam  katlar

ı

)  olan  sonsuz  sayı

da  sinüsoidal  dalgan

ı

n  toplamı

 

şeklinde 

yaz


ı

labilir. [3,4] 

 

Herhangi  bir  periyodik  dalganı

n  Fourier  serisine  aç

ı

labilmesi  için  Dirichlet  koş

ullar


ı

 

olarak  bilinen  koş

ullar


ı

n  sa


ğ

lanmas


ı

  gerekir.  Elektrik  enerji  sistemlerindeki  dalga 

ş

ekilleri  her  zaman  bu  koş

ullar


ı

  sa


ğ

lad


ığı

ndan  Fourier  bile

ş

enlerinin  elde  edilmesi mümkündür. [4,5] 

 

Fourier  serisinin  elde  edilme  iş

lemi  dalga  analizi  veya  harmonik  analizi  olarak  da 

tan

ı

mlanı

r.  Periyodik  fonksiyonlar  Fourier  serisine  aç

ı

ld

ıklar

ı

nda  birinci  terimi  bir sabit,  di

ğ

er  terimleri  ise  bir  değ

i

şkenin  katlar

ı

nı

n  sinüs  ve  cosinüslerinde  olu

ş

an  bir 


seri  halinde  yaz

ı

labilir.  Bu  tanı

mdan  hareketle T

  periyot  boyunca  sinüsten  farkl

ı

  bir 


biçimde de

ğ

iş

en 


)

(tf

 dalgas


ı

 Fourier’ e göre; 

 


+

+

++

+

+=

nt

A

t

A

t

A

t

A

A

t

f

n

cos


..........

3

cos2

cos


cos

)

(3

2

10

                                                          

                         

nt

B

t

B

t

B

t

B

n

sin


..........

3

sin2

sin


sin

3

21

+

++

+

                                     (1)   +

=

0)

(

At

f

 

)sin

cos


(

1

ntB

nt

A

n

n

n

+=

                                                                  (2) ş

eklinde aç

ı

labilir. Bu denklemlerde;               

t

 : Ba


ğı

ms

ız de

ğ

iş

ken (elektrik enerji sistemlerinde wt

t

=

olmaktadı

r.) 


              

0

A

  :  “0”  indisi  ile  gösterilen  sabit  terim  (do

ğ

ru  veya  ortalama  değ

er  olup 

literatürde A

0

 yerine 2

0

A

’de kullan

ı

lmaktadı

r.) 


“1”  indisi  ile  gösterilen  birinci  terime,  temel  bile

ş

en  adı

  verilir.  Temel 

bile

ş

en aynı

 zamanda tam sinüsoidal dalgaya kar

şı

l

ık dü

ş

en  dalgayı

 belirler.  

“2,  3,  4,...,

n

”  indisi  ile  gösterilen  bile

ş

enlere  ise  harmonik  adı

 

verilmektedir. Fourier  katsay

ı

ları

  ise 


)

,

,(

0

nn

B

A

A

analitik  yöntemle  a

ş

a

ğıdaki  denklemlerle 

bulunabilir; [3.4] 

 

              =

ππ

2

00

)

(2

1

dtt

f

A

                                                                                           (3)                                                                        

 

              =

ππ

2

0cos

)

(1

ntdt

t

f

A

n

                                                                                     (4)                                                                   

 

              =

ππ

2

0sin

)

(1

ntdt

t

f

B

n

                                                                                      (5)    

4. HARMON

İ

KLER

İ

N ETK

İ

LER

İ

 

 

Enerji  sistemlerinde  harmoniklerle  gerilim  ve  akı

m  dalga 

ş

ekillerinin  bozulması

  çok 


çe

ş

itli problemlere yol açmaktadı

r. Bunlar maddeler halinde 

ş

öyle verilebilir:   Generatör ve 

ş

ebeke geriliminin bozulması

   Gerilim dü

ş

ümünün artması

 


  Kompanzasyon  tesislerinin a

şı

r

ı  reaktif  yüklenme ve dielektrik  zorlanma 

nedeniyle zarar görmesi 

  Enerji sistemindeki elemanlarda ve yüklerde kayı

plar


ı

n artmas


ı

   Senkron  ve  asenkron  motorlarda  moment  sal

ı

nı

mlar


ı

n

ın  ve  a

şı

rı

 

ıs

ı

nmanı

n meydana gelmesi 

  Endüksiyon tipi sayaçlarda yanlış

 ölçmeler 

  Uzaktan kumanda, yük kontrolü v.b. yerlerde çalış

ma bozukluklar

ı

  

Ş

ebekede rezonans olayları

, rezonans

ı

n neden olduğ

u a


şı

r

ı gerilimler ve 

ak

ımlar 

  Koruma ve kontrol düzenlerinde sinyal hataları

  

İ

zolasyon malzemesinin delinmesi   Elektrikli cihazlar

ı

n ömrünün azalması

   Sesli ve görüntülü ileti

ş

im araçları

nda parazit ve anormal çal

ış

ma 


 

Bu etkilerden de anla

şı

lmaktad


ı

r ki, harmonikler sistemdeki hemen hemen tüm 

elemanlar üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Bu sebepten dolay

ı

 harmoniklerin, üretilmeden veya üretildikten sonra yok edilmesi gerekmektedir.  [6] 

 

5. HARMONİ

K EL

İ

M

İ

NASYON YÖNTEMLER

İ

 

 

Harmoniklerin  önlenebilmesi  için  alı

nabilecek  tedbirlerin  en  önemlileri,  tasar

ısı

ras


ı

nda  al


ı

nabilecek  önlemler  ve  filtre  devrelerinin  kullan

ı

lmas


ı

d

ır.  Tasar

ıs

ı

rası

nda 


al

ı

nabilecek önlemler, 

sistem 


tasarlan

ı

rken yap

ı

sı

n

ıharmonik 

üretmeyecek  veya  en  az  seviyede  üretecek 

ş

ekilde  dizayn  edilmesine dayanmaktad

ı

r.  Diğ

er  yöntem  ise  sistemde  var  olan  harmonikli  yükler  ve  bunlar

ıhangi  harmonikleri  hangi  seviyede  barı

nd

ırd

ı

kları

n

ın  tespit  edilerek,  bu  veriler 

do

ğrultusunda uygun filtrenin seçilerek  sisteme monte edilmesi esas

ı

na dayanı

r.  


 

Güç sistemlerinde istenmeyen harmonik ak

ı

mlar iki ş

ekilde önlenebilir: 

1) 

Seri  empedans  (seri  filtre)  kullanı

larak  harmonik  ak

ı

mlar


ı

n

ın  yollar

ı

nı

kesilmesi, 2)  Paralel  empedans  (paralel  filtre)  kullan

ı

larak  harmonik  akı

mlar


ı

yönlerinin değ

i

ştirilmesi.  

Harmonik  filtrelerinde  amaç,  sadece  özel bir frekanstaki i

ş

aretin  güç  sistemine veya güç  sistem  elemanlar

ı

na  girmesini  önlemek  olduğ

undan,  seri  filtreler  kullan

ı

l

ır.  Bu 

süzgeç  ilgili  frekanstaki  i

ş

arete  karşı

  büyük  bir  empedans  gibi  davran

ı

r.  Fakat  bu çözüm kaynakta ortaya ç

ı

kan harmoniklerin süzülmesi için çok kullanı

lan bir yöntem 

de

ğ

ildir.  Kaynakta  harmonikleri  engellemek,  bu  cihazları

n  çal


ış

mas


ı

n

ı  engellemek 

anlam


ı

na  gelecektir.  Harmonik  üreten  cihazlarda  dü

ş

ük  empedanslı

  paralel  bir  filtre 

yard

ı

mı

yla harmoniklerin sisteme geçmesini önlemek en uygun çözümdür. 

 

Seri  filtreler,  tüm  yük  akı

m

ın

ı

  taşı

mak  zorundad

ı

rlar.  Buna  karşı

l

ık  paralel  filtreler, 

hangi anma de

ğ

eri gerekiyorsa ona göre tasarlanabilirler. Paralel filtrelerin en önemli özellikleri  de  tasar

ı

mları

n

ın  kolay  olmas

ı

dı

r.  Bu  yüzden  güç  sistemlerinde  harmonik 

frekansl

ı

 akı

mlara dü


ş

ük empedansl

ı

 bir yol sağ

layan paralel filtreler kullan

ı

l

ır. [7,8] 

 

6. ÖRNEK UYGULAMA 

 

Marmara  Üniversitesi  Teknik  Eğ

itim  Fakültesi  (MÜTEF)  ana    transformatör 

merkezinden  güç analizörü ile yap

ı

lan ölçümlerden elde edilen veriler doğ

rultusunda 

sistemin  tüm  elemanlar

ı

nı

n  ve  de

ğ

i

şkenlerinin  Matlab  program

ı

  ile  simülasyonu yap

ı

lmış

 ve daha sonra simule edilen bu sisteme pasif filtre uygulanm

ış

t

ır.  

 

MÜTEF’de A-B-C ve D blok olarak adlandı

r

ılan 4 adet farkl

ı

 bina mevcuttur. A, B ve C  bloklar  630  kVA  gücünde  Transformatör-I  olarak  isimlendirilen    bir  transformatör 

ile, D blok ise yine 630 kVA gücünde Transformatör-II olarak isimlendirilen bir ba

ş

ka 


bir transformatör ile beslenmektedir. Bu simülasyonda A, B ve C bloklar

ı

nda bulunan Transformatör-I  olarak  isimlendiren  transformatörde  yap

ı

lan  ölçümler  kullanı

lm

ışt

ı

r. Transformatör-I,  Makine  E

ğ

itimi,  Metal  Eğ

itimi,  Tekstil  E

ğ

itimi,  Matbaa    Eğ

itimi 


Bölümleri ve Teknik Bilimler Yüksek Okuluna ait birçok laboratuvar

ı

 bulunan blokları

 

beslemektedir.  Bu  blokları

n  tüm  ayd

ı

nlatma  sistemi  farklı

  güçlerdeki  flüoresan 

lambalardan olu

ş

maktadı

r. Sisteme ait tek hat 

ş

emas


ı

 

Şekil-1’de verilmi

ş

tir.  

Transformatör-I’den  yap

ı

lan  ölçümler,  Panel  Endüstriyel  Elektrik  firması

ndan  bu 

çal

ış

ma  için  ödünç  alı

nan  Siemens  Prophi    isimli  Reaktif  Güç  Kontrol  Rölesi  ve 

Siemens  firmas

ı

nı

n  pano  tipi  Güç  Analizörü  ile  yap

ı

lm

ışt

ı

r.    Yapı

lan  bu  ölçüm sonuçlar

ı

na  göre  sistem  maksimum  yüke  06-Ocak-2003  tarihinde  saat  14:25’de ula

ş

mış

t

ır.  Bu  tarih  ve  saatte  Transformatör-I’den  elde  edilen    ölçümlerin  sonuçlar

ı

 Tablo-1’de  verilmi

ş

tir.  Sistemin  simülasyonu  bu  maksimum  yük  durumu  için yap

ı

lmış

t

ır. 

A Blok


 

B Blok


C Blok

Nonlineer

Yükler

Kompanzasyon 

Ş

ekil-1. MÜTEF Transformatör-I Tek Hat Ş

emas


ı

 

 Tablo-1 MÜTEF Transformatör-I’den Yap

ı

lan Ölçüm Sonuçları

 

Faz V

f-n


 

(V) 


U

f-f


 

(V) 


(A) 


(kW) 


(kVAr) 


(kVA) 


Cos

φ

 THD

(%) THD

I

 (%) 

L1 


228 

396 


279 

45 


45 

64 


0,729 

7,4 


41,7 

L2 


228 

396 


275 

44 


43 

62 


0,717 

7,5 


41,9 

L3 


229 

396 


235 

39 


36 

55 


0,755 

8,1 


49,8 

Faz 


I

3

 (A) 

I

5 

(A) 


I

7

 (A) 

I

9 

(A) 


I

11

 (A) 

I

13 

(A) 


I

15

 (A) 

I

17 

(A) 


I

19

 (A) 

L1 


97,8 

36,3 


16,2 

8,9 


4,1 

1,1 0,2 

L2 98 

34,4 


16,8 

9,2 


3,5 

1,8 


1,5 

0,1 


L3 


98,3 

35,4 


15,5 

10,8 


3,5 

1,9 


1,1 

0,3 


0,1 

Faz 


V

3

 (%) 

V

5 

(%) 


V

7

 (%) 

V

9 

(%) 


V

11

 (%) 

V

13 

(%) 


V

16

 (%) 

V

17 

(%) 


V

19

 (%) 

L1 


5,8 

2,5 


1,1 

0,6 


0,3 

0,4 


0,1 L2 

6,2 


2,7 

1,3 


0,6 

0,4 


0,2 

0,1 


0,1 

L3 6,4 

2,7 


1,4 

0,8 


0,6 

0,3 


0,2  

Harmonikli  bir  sistemde  bulunan  do

ğ

rusal  olmayan  yük,  sistemden  çektiğ

i  farkl


ı

 

frekanslardaki  her  akı

m  için  ayr

ı

  bir  akı

m  kayna


ğı

  ile  simüle  edilebilir.  Sistemdeki 

do

ğ

rusal olmayan yükler, her bir akı

m harmoni

ğ

i için ayrı

 genlik ve frekanstaki ak

ıkaynağı

 ile simule edildi

ğ

inde sistem Ş

ekil-2’deki durumu almaktad

ı

r. 


A Blok

 

B BlokC Blok

Kompanzasyon

I

3

I5

I

7I

19

Nonlineer Yükler 

Ş

ekil-2. MÜTEF Transformatör-I Tek Hat Ş

emas


ı

 

 Bu  sistemin  Matlab  program

ı

  ile  oluş

turulmu


ş

  simülasyon  devresi   

Ş

ekil-4  de görülmektedir.  [10]    Filtre  devresi  uygulanmadan  yap

ı

lan  simülasyon  sonucunda sistemin ak

ı

m ve gerilim için  THD seviyesi Ş

ekil-3’de. Ak

ı

m için FFT analizi sonucu Ş

ekil-5’de görülmektedir.  

 

 

Şekil-3. Filtre uygulanmadan önce sistemin THD seviyeleri 

 


 

Ş

ekil-4 Sistemin MATLAB programı

 ile yap


ı

lm

ış simülasyonu

 

Ş

ekil-5. Filtre devresi uygulanmadan önce sistemin FFT analizi  

 

 Filtre  devresi  uygulanmadan  al

ı

nan  THD  seviyeleri  (Ş

ekil-3)  ak

ı

m  için  %  41,  gerilim için % 7 seviyelerindedir.  IEEE 519 harmonik standard

ı

na göre THD seviyeleri  akı

için % 8, gerilim için % 3 ‘ün altı

nda olmas

ı

 istenmektedir. [9] Sistemimizde bu sı

n

ırlar 

özellikle  ak

ı

m  için  oldukça  fazla  değ

erde  a


şı

lm

ışt

ı

r.    FFT  analizinden  alı

nan 


sonuçlara göre de en bask

ı

n harmonik mertebeleri 3., 5. ve 7. harmonik seviyeleridir.  

Sistemdeki  THD  seviyesini  dü

ş

ürebilmek  için  baskı

n  olan  3.,  5.  ve  7.  harmoniklerin 

bast

ı

rı

lmas


ı

  yoluna  gidilecektir.  Bunun  için  sistemde  tek  ayarl

ı

 

şönt  filtrelerin 

kullan


ı

lmas


ı

  öngörülmü

ş

tür.    Filtreleme  iş

lemi  yap

ı

l

ırken  sistem  için  gereken  reaktif 

gücün  filtreler taraf

ı

ndan kar


şı

lanaca


ğı

 ön görülmü

ş

tür.  


 

Maksimum  yük  durumu  için  yapt

ığı

m

ız  simülasyonda  sistemin  ihtiyac

ı

  olan kompanzasyon gücü 50 kVAr’dir. Buna göre filtrenin kapasitif reaktans

ı

, [11]  

==

=

888,

2

50000380

2

2C

C

Q

U

X

 

olur. Buradan da filtrenin kapasitesi,     

Farad

X

f

C

C

001102181

,

0

888,

2

502

1

21

=

==

π

π 

olur.  Reaktif  gücün  3.,  5.  ve  7.  harmonik  kollar

ı

nda  e


ş

it  olarak  tüketildi

ğ

ini  kabul edersek, 

 

Farad

C

C

C

C

4

75

3

1067

,

33

001102181

,

0

3=

==

=

= 

olur. 


Ş

imdi her harmonik mertebesi için her kola gerekli olan endüktans

ı

 hesaplarsak; 3. harmonik için, 

 

()

Henry

C

f

L

3

42

2

32

3

23

10

067,

3

1067

,

3150

4

14

1=

==

π

π 

5. harmonik için, 

 

(

)Henry

C

f

L

3

42

2

52

5

25

10

104,

1

1067

,

3250

4

14

1=

==

π

π 

7. harmonik için, 

 

(

)Henry

C

f

L

4

42

2

72

7

27

10

634,

5

1067

,

3350

4

14

1=

==

π

π 

olur.  Bu  de

ğ

erlerde  her  faz  için  ayrı

  ayr


ı

  haz


ı

rlanan 


ş

önt  filtreler  sistem 

simülasyonuna    uyguland

ığı


nda  sistemin  ak

ı

m  ve  gerilim  için  THD  seviyeleri Ş

ekil-


6’da  görülmektedir.  Sistemin  filtre  uyguland

ı

ktan  sonraki  FFT  analizi  sonuçları

  ise 


Ş

ekil-7’de görülmektedir.  

 

 

Şekil-6. Filtre uyguland

ı

ktan sonra sistemin THD seviyeleri  

Sistemin filtre  uyguland

ı

ktan  sonraki  THD  seviyeleri,  yapı

lan  simülasyon  sonucunda 

ak

ı

m için % 41’den % 9,92’ye, gerilim için % 7’den % 2,07’de düş

ğü görülmü

ş

tür. Filtre uyguland

ı

ktan sonraki FFT analizine göre de baskı

n olan 3., 5. ve 7. harmonik 

mertebeleri dü

ş

ürülmüş

tür. 


 

 

  

Şekil-7. Filtre devresi uyguland

ı

ktan sonra sistemin FFT analizi  

 

 7. SONUÇLAR VE ÖNER

İ

LER 

 

İ

deal  bir  güç  sisteminde  akı

m  ve  gerilimin  her  zaman  tam  sinüs 

ş

eklinde  olması

 

istenir. Ancak sistemde her zaman doğ

rusal olmayan yüklerin varolmas

ı

 sebebi ile bu mümkün  de

ğ

ildir.    Güç  sistemine  bağ

l

ı  olan  do

ğ

rusal  olmayan  yükler  sebebiyle  tam sinüsoidal  gerilim  ve  ak

ı

mdan  sapmalar  meydana  gelmekte  ve  harmonikler olu

ş

maktadı

r.  Olu


ş

an  bu  harmonikler  sistemde  a

şı

r

ı  yüklenme,  a

şı

rı

 

ıs

ı

nma  ve rezonans olaylar

ı

 gibi birçok soruna yol açmaktadı

r.  


 

Harmoniklerin  önlenebilmesi  için  al

ı

nabilecek  tedbirlerin  en  önemlileri,  tasarı

sı

ras


ı

nda  al


ı

nabilecek  önlemler  ve  filtre  devrelerinin  kullan

ı

lmas


ı

d

ır.  Tasar

ıs

ı

rası

nda 


al

ı

nabilecek önlemler, 

sistem 


tasarlan

ı

rken yap

ı

sı

n

ıharmonik 

üretmeyecek  veya  en  az  seviyede  üretecek 

ş

ekilde  tasarlanması

na  dayanmaktad

ı

r. 


Di

ğ

er yöntem ise sistemde var olan harmonikli yükler ve bunları

n hangi harmonikleri 

hangi  seviyede  bar

ı

ndı

rd

ıklar

ı

nı

n  tespit  edilerek,  bu  veriler  do

ğ

rultusunda  uygun filtrenin seçilerek  sisteme monte edilmesi esas

ı

na dayanı

r.  


 

Sistem  parametrelerine  ve  ihtiyaçlar

ı

na    göre  tasarlanan  filtre  imal  edilerek  sisteme uygulan

ı

r ve daha sonra sistem parametreleri tekrar ölçülerek filtrenin  sisteme uygun olup  olmad

ığı


  anla

şı

lı

r.  Ancak  bu  yöntemle  her  zaman  tam  uygunluk 

sa

ğ

lanamayabilir.  Bu  sebepten  dolayı

,    ölçülen  sistem  parametrelerine  göre  filtre 

tasarland

ı

ktan sonra  sistemin simülasyonu yapı

larak simülasyon üzerine tasarlanan 

filtre  uygulanabilir  ve  sistemin  filtreye  tepkisi  simülasyon  üzerinde  görülebilir.  

Sistemin  önceden  simülasyonu  yap

ı

larak  filtre  davranışı

n

ın  simülasyon  üzerinde 

gözlenmesi,  ç

ı

kabilecek  sorunları

n  gözlemlenmesine  ve    bunlar  için  önceden  tedbir 

al

ı

nması

na  imkan sa

ğ

layacakt


ı

r. 


 

KAYNAKÇA 

[1]  AR


İ

FO

ĞLU,  U

ğ

ur,  “Güç  Sistemlerinin  Bilgisayar  Destekli  Analizi”,  Alfa  Yayı

nevi, 


İ

stanbul, 2002. 

[2]  KOCATEPE,  Celal,  DEM

İ

R  Abdullah,  “Güç  Sistemlerinde  Harmonik  Üreten Elemanlara Genel Bak

ış

”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı

:113, A


ğ

ustos, 1998. 

[3] 

İ

ZMİ

RL

İO

Ğ

LU,    Işı

k,  “Fourier    Serileri    ve    Laplace    Dönü

ş

ümleri”,      Marmara Üniversitesi  Yay

ı

nları

: 90/1, 


İ

stanbul, 1990. 

[4]  ERGENEL

İ

,  Adnan,  “Elektrikte  Laplace  Dönüş

ümü  ve  Fourier  Analizi”,  Kipa

ş

 

Dağı

t

ımc

ı

lı

k, 


İ

stanbul, 1984. 

[5]  NILSSON,  James  W.,  SUSAN,  A.  Riedel,  “Electric  Circuits”,  Prentice  Hall,  USA, 

1999. 


[6]  AY,  Selim,  “Alçak  Gerilim  Tesislerinde  Harmoniklerin 

İ

ncelenmesi”,  Kaynak Elektrik Dergisi, Say

ı

:129, Aralı

k, 1999. 

[7] AY, Selim, “ Alçak Gerilim Tesislerindeki Gerilim Harmonikleri ve Filtre Tasar

ı

mı

”, 


Kaynak Elektrik Dergisi, Say

ı

:95, Kası

m-Aral


ı

k, 1996. 

[8]  YALÇIN,  Bahad

ı

r,  “Aktif  Harmonik  Filtreler”,  Kaynak  Elektrik  Dergisi,  Sayı

:134, 


May

ı

s, 2000. [9]  KOCATEPE,  Celal,  UZUNO

Ğ

LU,  Mehmet,  “Harmoniklerin  Sı

n

ırlanmas

ı

  ve Harmonik Standartlar

ı

”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı

:150, Ekim, 2001. 

[10] 

www.mathworks.com   Eri

ş

im Tarihi: Ocak, 2003. [11]  ARGIN,  Mehmet,  “Güç  Sistem  Hamonik  Filtreleri”,  YTÜ  Fen  Bilimleri  Enstitüsü 

Elektrik Mühendisli

ğ

i Anabilim Dalı

, Yüksek Lisans Tezi, 

İ

stanbul, 2000. 

 

 

 

Koray TUNÇALP 

1962 y


ı

l

ında 

İ

stanbul’da doğ

du. 


İ

lk, orta ve lise e

ğ

itimini 


İ

stanbul’da tamamlad

ı

. 1984 


y

ı

lı

nda  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim  Fakültesi  Elektrik-Elektronik  Eğ

itimi 


Bölümü’nden  mezun  oldu.  1988  y

ı

lı

nda  Marmara  Üniversitesi  Fen  Bilimleri 

Enstitüsü’nde  yüksek  lisans

ı

nı

  tamamlad

ı

.  1999  yı

l

ında  M.Ü.F.B.E’nde  Prof.Dr. 

Sezgin  Alsan’

ı

n  dan


ış

manl


ığı

nda  “Bilgisayar  Denetimli,  Say

ı

sal  Yöntemle  Çalış

an 


Elektrik  Enerji  Sayac

ı

  Gerçekleş

tirilmesi  ve  E

ğ

itime  Uygulanması

”  konulu  tezini 

tamamlayarak  Doktor  unvan

ı

nı

  ald


ı

.  Halen  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim 


Fakültesi’nde ö

ğ

retim üyesi olarak çalış

makta olup çe

ş

itli yay


ı

nlar


ı

 bulunmaktad

ı

r.   

Adnan KAK

İ

LL

İ

 

1966  y


ı

l

ında  Nev

ş

ehir’de  doğ

du. 


İ

lk,  orta  ve  lise  ö

ğ

renimini  Nevş

ehir’de 


tamamlad

ı

.1985  yı

l

ında  ba

ş

ladığı

  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim  Fakültesi Elektrik-Elektronik  E

ğ

itimi  Bölümü’nden  1989  yı

l

ında  mezun  oldu.  Ayn

ı

  yı

l  Marmara 

Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsünde  Yüksek  Lisans  ö

ğ

renimine  baş

lad


ı

.  “Elektrik 

Enerjisi 

İ

letimi  ve  Tüketiminin  Optimal  Planlaması

”  konulu  tezini  Doç.  Dr. 

İ

rfan 


Güney’in  dan

ış

manlığı

nda  haz


ı

rlayarak  1993  y

ı

l

ında  mezun  oldu.  30  Eylül  1993 

y

ıl

ı

nda Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğ

itimi Anabilim Dal

ı

’nda 


Doktora  program

ı

na  baş

lad


ı

.  “Enerji  Sistemlerinde  Bilgisayar  Destekli  Röle 

Koordinasyonu”  isimli  doktora  tezini  1999  y

ı

lı

nda  tamamlayarak  Dr.  unvan

ı

n

ı  ald

ıHalen  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim  Fakültesi  Elektrik  Eğ

itimi  Bölümü  Enerji 

Tesisleri Anabilim Dal

ı

’nda Öğ

retim Üyesi olarak çal

ış

maktad


ı

r. 


 

Mehmet SUCU 

1978  y


ı

l

ında 

İ

stanbul’  da  doğ

du. 


İ

lk  ve  orta  ö

ğ

renimini İ

stanbul’da  tamamlad

ı

ktan 


sonra  Lise  ö

ğ

renimini  1994  yı

l

ında  Alibeyköy  Endüstri  ve  Teknik  Meslek  Lisesi 

Elektrik  Bölümü’  nde  bitirdi.  1996  y

ı

l

ında  Marmara  Üniversitesi  Teknik  E

ğ

itim Fakültesi  Elektrik  E

ğ

itimi  Bölümü’  nü  kazanarak  bu  bölüme  kaydı

n

ı  yapt

ı

rdı

.  2000 


y

ı

lı

nda  Elektrik  E

ğ

itimi  Bölümü’  nden  mezun  oldu  ve  aynı

  y


ı

l  Marmara  Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E

ğ

itimi Bölümü Yüksek Lisans Programı

’ nda Yüksek 

Lisans  ö

ğ

renimine  ve  Kası

m-2000  tarihinde  Marmara  Üniversitesi  Fen  Bilimleri 

Enstitüsü Elektrik E

ğ

itimi Bölümü’ nde Araş

t

ırma Görevlisi olarak çal

ış

maya baş

lad


ı

Halen bu bölümdeki görevine devam etmekte ve yüksek lisans tez aş

amas


ı

ndad


ı

rDownload 255.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling