Баёни 24 июль 2012 йил Раислик килди: Котиби: Катнашдилар: Рапкон кишлоги Н. Гойипов- «Ринг -с» спорт клуби рахбари А. Юлдашев «Рапкон» бусми И. Б. М «Ринг-С» спорт клуби ходимлари ва «Рапкон»


Download 38 Kb.
Sana23.12.2022
Hajmi38 Kb.
#1046681
Bog'liq
Ринг


«Ринг-С» бокс клуби умумий йигилиши
Баёни

24 июль 2012 йил
Раислик килди:
Котиби:
Катнашдилар:
Рапкон кишлоги
Н.Гойипов- «Ринг -С» спорт клуби рахбари
А.Юлдашев - «Рапкон» БУСМи И.Б.М
«Ринг-С» спорт клуби ходимлари ва «Рапкон» БУСМ ходимлари ва мураббийлари жами 24 нафар ходимлар.

Таклиф килиндилар: - Р.Мажидов - «Ринг-С» спорт клуби таъсисчиси,
К.Эгамбердиев -спорт фахрийси.
КУН ТАРТИБИ:
«Ринг-С» спорт клуби ихтиёрига хизматда фойдаланиш максадида «Дамас»енгил маши насини кредитга (пул утказиш йули билан) харид килиш тугрисида.
(Н.Гойипов, Р.Мажидов, Ш.Султонов)
Йигилишни «Ринг-С» спорт клуби рахбари Н.Гойипов очди ва олиб борди хамда йигилганларни кун тартибидаги масала билан таништириб утди.
Жумладан, бокс клуби таъсисчиси Р.Мажидов томонидан клуб фаолятини юритиш максадида куплаб хомийлик ва бошка ёрдамлар бериб келинаётганлиги, шу туфайли кишлок худудидаги ёшларни спортга, хусусан бокс спорт турига булган кизикишлари табора ортиб бораётганлиги, бунинг учун албатта, клуб моддий базасини янада мустахкамлаш зарурлиги хакида гапирди.
Шундан сунг навбатдаги суз клуб таъсисчиси Р.Мажидовга берилди.
Берилган фурсатдан фойдаланиб Р.Мажидов уз сузида «Ринг-С» спорт клуби ташкил )тилиши тарихи, бунги кунгача эришилган муваффакиятлар ва бу йулдаги машаккатлар хакида айтиб утар экан, бугун спорт клуби негизида халк таълими муассалари фаолятини методик таъминлаш ва ташкил этиш булими тасарруфидаги 2-сонли Рапкон болалар ва усмирлар спорт мактаби хам муваффакиятли равишда фаолят курсатиб келаётганлигини алохида таъкидлаб у гди. «Рапкон» БУСМи билан доимий хамкорликда иш юритилаётгани айтиб утилди.
Бугунги кунда спорт клуби ва спорт мактабида шугилланиб келаётган укувчилар ва тарбияланувчилар ичидан етишиб чикаётган мамлакат ва Осиё хамда Жахон чемпионлари, турли хил нуфузли мусобакалар голиблари ва иштирокчйлари номларини фахр билан тилга олиш мумкинлигини таъкидлади.
Бу мувоффакиятларга гэришищца албатта, клуб ва спорт мактаби мураббийларининг машаккатли мехнатларини эътироф этиш зарур. Шунинг билан бир каторда кишлок ёшларининг мусобакаларда мувоффакиятли иштирок этишларини таъминлашда кишлокда яшаётган хомийларнинг саъйи - харакатларини хам айтиб утиш лозим.
Бундан ташкари, спорт клуби ва спорт мактабининг унумли ва самарали натижаларга фишишда мамлакатимиз Президента И.Каримов томонидан ёщларга, шу жумладан спортга берилаётган эътибор ва яратиб берилаётган шарт-щароитлар мухим ахамиятга иадир. Айникса, чека жойларида болалар снортини ривожлантириш юзасидан кабул
килинаётган Президент Фармонлари ва карорлари спорт ишкибозлари ва ёшларимйзнй тобора рухлантириб бормокда.
Юкоридагилардан келиб чикиб, мен «Ринг-С»спорт клуби таъсисчиси хамда 2-сонли «Рапкон» болалар ва усмирлар спорт макгаби рахбари сифатида клуб хамда спорт мактаби фаолиятида (спортчиларни мусобакаларга, укув-машк йигинларига олиб бориш, олиб келишда) фойдаланиш максадида мамлакатимизда ишлаб чикарилаёгган «Дамас» русумли енгил автомашина сотиб олиш таклифини билдираман. Енгил автомашина сотиб олишда хукуматимиз томонидан ахолига яратиб берилаётган имкониятлардан самарали фойдаланиш максадида кредит асосида яъни пул утказиш йули билан сотиб олишни тавсия киламан.
Шундан сунг суз олган «Ринг-С» спорт клуби хисобчиси Ш.Султонов клуб таъсисчиси фикрини тула куллаб-кувватлаган холда, енгил машина сотиб олиш учун хисоб ракамимизда етарли маблаг мавжудлигини, aip кредит асосида олинадиган булса, клуб фаолиятига хеч кандай салбий таъсир булмаслиги, балки клуб фаолиятини юритиш учун енгил машина жудаям зарурлигини, шунинг учун таъсисчимиз Р.Мажидов томонидан билдирилган юкоридаги таклифии куллаб-кувватланиши билдирди.
Юкоридаги масалаларни куриб чикиб йигилиш
К а р к и л а д и :

  1. «Ринг-С» спорт клуби таъсисчиси Р.Мажидов томонидан спорт клуби ихтиёрига

кел1усида спорт клуби фаолятида фойдаланиш максадида «ДАМАС» русумли енгил автомашинани кредит асосида пул утказиш йули билан харид килиш тугрисидаги таклифи бир овоздан куллаб-куватлансин.

  1. Енгил автомашинани кредит асосида сотиб олиш, тегишли хужжатларни уз вактида расмийлаштириш билан боглик барча харажатлар «Ринг-С» спорт клуби рахбари Н.Гойипов хамда хисобчи Ш.Султоновлар зиммасига юклагилсин.

  2. Сотиб олинган автомашинани уз вактида техник курикдан утказиш, давлат раками олиш ва бошка шу каби расмийлаштириш ишлари «Ринг-С» спорт клуби таъсисчиси Р.Мажидов зиммасига топширилсин.

  3. Ушбу йигилиш карорининг бажарилишини назорат килиш «Ринг-С» спорт клуби таъсисчиси Р.Мажидов зиммасига юклатилсин.


Download 38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling