C ijtimoiy ong shakillari


Download 24.72 Kb.
Sana06.06.2020
Hajmi24.72 Kb.
#115706
Bog'liq
Фалсафа тест (100-125)
суровнома, 13 maruza axb. jam., 5120400-Археология 3к рус, Ota-onalar, 3-mavzu, 9-sinf-jahon-tarixi, Windows 8 Notice, Psixalogiya, O\'SIMLIKLARNING HUJAYRA QOBIG`I. HOSIL BO\'LISHI,TUZILISH HUSUSIYATLARI, 1 тарғиботчи вазифалари, Mavzu proporsiyaning asosiy xossasi tayyorladi ochiq dars, Avtomobil Y.HQ., OLMALIQ ARXITEKTURA Korupsiya jamiyat kushandasi, Bayrog\'imiz -faxrimiz

100. Ijtimoiy ongning tarkibiy elementlari.

A) Ijtimoiy ong darajalari

B) Ijtimoiy ong sohalari

C) Ijtimoiy ong shakillari

D) Ijtimoiy ruhiyat va mafkura.


101. Ilmiy bilish nimadan boshlanadi?

A) Ilmiy tadqiqot ob’ektini aniqlashdan boshlanadiB) Ilmiy momoni qoyishdan boshlanadi.

C) Ilmiy dalilarni to’qlashdan boshlanadi.

D) Tadqiqot ob’ektini o’rganishtan boshlanadi
102. Olamni falsafiy bilishning eng samarali metodlari -…

A) Dialektika va metafizika.

B) Dialektika va sinergetika.

C) Dialektika va eklektika.

D) Sinergetika va sofistika.
103. Ob’ektiv haqiqat nima?

A) Ob’ektiv haqiqat -o’zari kelishuv vas hartnoma natijasida yuzaga kelgan bilim.B) Ob’ektiv haqiqat -amaliyoda tastiqlangan harqanday bilim.

C) Ob’ektiv haqiqat-voqiylikni tog’ri aks etiruvchi bilim.

D) Ob’ektiv haqiqat – tajriba natijalarining fikriy ifodasi
104. Qanday uslub ilmiy bilishning empirik darajasida qo’laniladi?

A) Aksiomatik metod

B) Kuzatish, eksperement.

C) Analiz- sintez, modellashtirish.D) Taqqoslash, tarixiylik va mantiqiylik.
105. Ilmiy bilishning nazariy darajasida qolaniladigan uslub-…

A) Formanlashtirish.

B) Modelashtirish.

C) Abstraklikdan konkreklika o’tish, tarixiylik va mantiqiylik.

D) Induktsiya, deduktsiya.


106. In’ikos nima?

A) Borliqning turli- tuman korinishlariga in’ikosning o’ziga hos shakillari muvofiq keladi.

B) Olamdagi narsa, hodisa, jarayonlarning o’zaro bir-biriga ta’siri asosida hosil boladigan holot in’ikos hisoblanadi. In’ikos modiy olamdagi barcha narsalarning eng umumiy hususiyati hisoblanadi.

C) Noorganik olamda in’ikosning mehanik, fizik, kimyoviyk turlari kuzatiladiD) Ong- in’ikosning oliy shakli hisoblanadi.
107. Ilmiy bashorat nima?

A) Ilmiy bashorat – fan va amaliyotga asoslangan bilim.

B) U tabiiy- ilmiy va ijtimoiy bashorat korinishlarida namoyon bo’ladi

C) Olamni, undagi narsa va hodisalarni ilmiy o’rganish asosida hosil qilingan kelajak haqidagi bilim.

D) Ilmiy bilish shakli.


108. Insoniyat tarixida dastlab paydo bo’lgan ijtimoy ong shakilari -…

A) Axloqiy, siyosiy, huquqiy ong.

B) Mifalogik, diniy ong.

C) Axloqiy, estetik, diniy ong.

D) Ijtimoiy ongning barcha shakilari


109. Vulgar materiyalizm oqimi tarafdorlari ongni …

A) Vulgar materiyalizm oqimi 19 asrning birinchi yarmida vujudga kelgan.

B) Modiy jarayon mahsuli sifatida tarqin qiladilar,

C) Sof fiziologik jarayon mahsuli: jigar ozidan safro ishlab chiqargan kabi, fikir miyaning modiy ishlab chiqarish jarayoning mahsuli deya ta’riflaydilar.

D) Vulgar materiyalistlar inson organizimida kechadigan fiziologik jarayonlarni ong sababchisi deb hisoblaydilar.


110. Ijtimoiy ong -…

A) Jamiyada shakillangan xilma-xil fikirlar, qarashlar, nazariyalar majmuiy.

B) Kishilarning axloqiy, falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy, estetik arashlari majmui.

C) Jamiyatning salohiyat darajasini ifodolovchi falsafiy kategoriya.

D) Ijtimoiy borliqning, jamiyat hayotining inson miyasidagi in’kosi.


111. Falsafiy tafakur uslublariga nimalar kiradi?

A) Xusiy tafakkur, mantiqiy tafakkur, badiiy obrazli tafakkur.

B) Formal mantiqiy taffakur, dialiktik tafakkur , sinergetik tafakkur uslublari kiradi.

C) Sofistika, metafizika, eklektika, dogmatika, diolektik, formal mantiqiy tafakkur uslublari.

D) Sofistik va metafizik tafakkur.


112. Ilmiy bilish metodarining asosiy turkumlari.

A) Umumiy ilmiy metodlar.

B) Xususiy ilmiy metodlar.

C Xususiy ilmiy metodlar. umumiy ilmiy metodlar, eng umumiy ilmiy metodlar.)

D) Eng umumiy ilmiy metodlar.

113. Bilish bosqichlari.

A) Kundalik va ilmiy bilish.B) Hissiy va mantiqiy bilish.

C) Emperik va nazariy bilish.

D) Oddiy va murakkab bilish.
114. Ilmiy induktsiya metodining asoschisi…

A) Rene Dekart.

B) Frensis Bekon.

C) V. Paskal.

D) V. Leybnets
115. Ongsizlik nima?

A) Onsizlik instink, qiziqishta namoyon boladi.B) Onsizlik bu- inson aqliy sohalaridan tashqarida, ong tomonidan nazoratga olinmidigan turli-tuman ruhiy hodisa va holatlar majmui.

C) Onsizlik ruhiy holatning barcha ko’rinishlari.

D) Onsizlik ko’p qirrali ruhiy jarayon.
116. Bilish nazariyasi.

A) Metadalogiya.

B) Antrapologiya.

C) Sotsalogiya.D) Gnoseologiya.
117. Har qanday bilim 3 shakilda namayon boladi. Bu-…

A) Ilmiy – nazariy bilim, emperik bilim, axborot.

B) Axborot, tushuncha, tasavur.

C) Foliyat ko’nikmasi, axborot ilmiy nazariy bilim.D) Kundalik – amaliy bilim, nazariy bilim, intuitiv bilim.
118. Insonning mohiyati. Inson-…

A) Biosotsial mavjudod

B) Tabiyatning o’ziga hos korinishi

C) Tirik mavjudodning eng oliy turi

D) Ijtimoiy mavjudod.


119. Hozirda odamzot yashayotgan davir nima deb yuritiladi?

A) Ma’naviy tanazzul davri

B) Biosfera davri.

C) Texnosfera davri

D) Noosfera davri

120.Global muamolarning kelib chiqish sabablari.

A) Insoning tabiyatga planetar ta’siri global muamolarning kelib chiqishi sababi hisoblanadi

B) Global muamolarning asosiy sababi inson bilan tabiyat orasidagi qarama-qarshilik, ijtimoiy taraqqiyodagi notinlikC) Global muamolar 20 asr mahsuli, ularning paydo bo’lishi inson faoliyati bilan bog’liq.

D) Inson bilan tabiyat orasidagi zidiyatning kuchayishi ijtimoiy rivojlanishdagi notekstlik global muamolar kelib chiqishiga sabab bolgan


121. Jamiyat tariqiyotining ma’naviy ominlariga nimalar kiradi?

A) Ma’naviyat madaniyat, milliy g’oya, qadiryatlar.

B) Adabiyot, san’at, fan, qadryatlar.

C) Ma’naviyat, maorif, urf-odatlar.

D) Milliy g’oya, adabiyot, san’at.


122. Jamiyatning mohiyati.

A) Jamiyat murakab tuzilishga ega ijtimoiy tizim.

B) Jamiyat tabiyat evolyutsiyasning mahsuli va ko’rinishi, kishilarning tarixan tarkib tobkan hamkorlik faoliyatlari majmuyi.

C) Jamiyatdagi hamma narsa kishilar faoliyati jarayonida amalga oshadi.D) Jamiyat kishilarning turli-tuman faoliyatlari, shu faoliyat jarayonida yuzaga keladigan aloqa va munosabatlar majmuyi.
123. Jamiyat iqtisodiy hayotining asosini …

A) ishlab chiqaruvchi kuchlar tashkil etadi

B) trikchilik vositalarini ishlab chiqarish tashkil etadi

C) moddiy ishb chiqarish tashkil etadi.D) ishlab chiqarish munosabatlari tashkil etadi.
124. Tarixdagi murukchlikning ikki asosiy shakli…

A) Hususiy mulk va shaxsiy mulk.

B) Hususiy va umumiy mulk.

C) Hususiy va ijtimoiy mulk.

D) Umumiy va shirkat mulki.


125. Madaniyat nima?

A) Madaniyat, jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotning muayam darajasi,kishilar hayoti va faoliyatlaining turli ko’rinishlari uning natijalari bolmush modiy va manaviy boyliklarda ifodalanadi.

B) Madaniyat – jamiyat, inson ijodiy kuch va qobilyatlari tarixiy taraqqiyotining muayan darajasiC) Madaniyat kishilar deaoliyatlarining barcha ko’rinishlarida o’ ifodasini topadi.

D)Madaniyat kishilar faoliyat jarayonida voqiye bo’ladigan turli ishtimoiy xislat va qobiliyatlarida o’z ifodasini topadi.
Download 24.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling