Elektrodinamika


Download 248.7 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.01.2022
Hajmi248.7 Kb.
#552469
Bog'liq
elektrodinamika2
6 30.04.1999, fj g'arb, fj g'arb, Yurak, 12-13 amaliyot, English 2, Презентация Microsoft PowerPoint, Презентация Microsoft PowerPoint, buxoro haqida slayd, Narxning mohiyati va shakllanish xususiyatlari ALI, MUS. ISH, Nurmatova Mashhura. PISA, Nurmatova, Kurs ishi(ODT). Jo'rayeva Gulchexra, Kurs ishi(ODT). Jo'rayeva Gulchexra


Elektrodinamika 
1. To’rtta bir xil musbat q=2·10
-5
C zaryadlar to’rtta bir xil
l=20 sm uzunlikdagi vaznsiz cho’zilmas izolyator iplar 
yordamida ketma-ket tutashtirildi. Iplardagi taranglik kuchini 
toping (N). 
A) 144 B) 122 C) 90 D) 102 
2. Absolyut qiymati q=10
-9
C bo’lgan har xil ishorali ikkita 
zaryad dipolni tashkil etadi. Zaryadlar orasidagi masofa
l=12 sm. Bu masofa o’rtasidan unga perpendikulyar 
o’tkazilgan to’g’ri chiziqda undan r=8 sm uzoqlikda yotuvchi 
nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini toping(V/m). 
A) 900 B) 540 C) 1800 D) 1080 
3. Radiusi R=10 sm bo’lgan metal sharga q=10 mkC zaryad 
berilgan. Shar zaryadini 10 % ga oshirish uchun qanday 
minimal ish bajariladi(J)? 
A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 4 
4. Bir-biriga nisbatan nisbiy tezligi v
n
=1,6 km/s bo’lgan ikkita 
elektron cheksizlikdan bir-biriga qanday eng minimal 
masofagacha yaqinlashishi mumkin (mm)? 
A) 0,4 B) 0,1 C) 1 D) 0,2 
5. Muntazam uchburchakning uchlariga bir xil musbat q zaryad 
joylashgan. Uchburchakning markaziga qanday modulli 
manfiy 
zaryad 
joylashtirilsa, 
zaryadlar 
sistemasi 
muvozanatda bo’ladi? 
A) 
√ B) √ C) D) √
6. Tomoni 10 sm bo’lgan muntazam oltiburchakning uchlariga 
tartib bilan q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q zaryadlar joylashgan
(q=0,1 mkC). Oltiburchak markazida joylashgan q zaryadga 
ta’sir etuvchi kuchni toping.
A) 54 mN B) 45 mN C) 64 mN D) 0 
7. Ikkita R va 2R radiusli metal sharchalar mos ravishda –q va 
+2q zaryadlarga ega. Sharchalar ingichka o’tkazgich ip bilan 
tutashtirildi va ajratildi. Bunda sistemaning potensial 
energiyasi qanday o’zgaradi? Sharchalar orasidagi masofa 
l>>R. 
A) 9 marta kamayadi
B) 3 marta kamayadi 
C) 9 marta ortadi
D) 8 marta kamayadi 
8. Massasi 3000 kg bo’lgan lift 380 V kuchlanishda, FIK 60 % 
bo’lgan elektr dvigatel yordamida harakatga keltiriladi. Lift 
49 s davomida 50 m balandlikka ko’tarildi. Agar elektr 
energiyaning narxi 10 so’m/kWsoat ga teng bo’lsa, sarf 
qilingan elektr energiya necha so’m turadi? 
A) 10 B) 15 C) 7 D) 5 
9. Qarshiligi 25 Om bo’lgan rezistordagi tok kuchi I=2+6t
2
(A) 
qonuniyatga ko’ra o’zgaradi. 3–5 s vaqt oralig’ida rezistordan 
qancha zaryad o’tadi? 
A) 200 C B) 260 C D) 60 C D) 320 C 
10. Radiusi R=10 sm bo’lgan metal shar bir jinsli q= +1 nC 
hajmiy zaryadga ega. Shar markazidan r=5 sm masofadagi 
elektr maydon kuchlanganligini aniqlang (V/m). 
A) 900 B) 450 C) 636 D) 0 
11. Elektr maydonni +q zaryad hosil qilyapti. Uning maydoniga 
zaryadsiz metal sharcha kiritilsa, A nuqtadagi elektr maydon 
kuchlanganligi E va potensial φ qanday o’zgaradi? 
A) E ortadi, φ kamayadi
B) E kamayadi, φ ortadi 
C) E va φ ortadi
D) E va φ o’zgarmaydi 
12. Massalari m
1
=75 g va m
2
=25 g, zaryadlari esa q
1
=–1,5 mC
va q
2
=+1 mC bo’lgan ikki sharcha blok orqali o’tkazilgan ip 
bilan o’zaro bog’langan. Agar sharchalar sistemasi vertikal 
pastga yo’nalgan kuchlanganligi E=100 V/m bo’lgan bir 
jinsli 
elektrostatik 
maydonda 
joylashtirilgan 
bo’lsa, 
sharchalarning tezlanishini toping. Zaryadlangan sharchalar
orasidagi o’zaro ta’sirni hisobga olmang. 
A) 5 B) 1,25 C) 2,5 D) 0 
13. Rasmdagi sxemada kalit 1 holatdan 2 
holatga o’tkazilsa, zanjirdan qanday 
issiqlik ajralib chiqadi? 
A) 
B) 
C) 
D) 0 
14. Ikkita bir xil havo kondensatori ketma-ket ulanib, o’zgarmas 
kuchlanish manbaiga ulangan. Agar birinchi kondensator 
dielektrik singdiruvchanligi 4 ga teng bo’lgan suyuqlikka 
to’liq botirilsa, ikkinchi kondensatordagi kuchlanish qanday 
o’zgaradi? 
A) 1,6 marta kamayadi
B) 4 marta ortadi 
C) 2 marta ortadi
D) 1,6 marta ortadi 
15. Ikkita q
1
=3·10
-4
C va q
2
=4·10
-4
C zaryadlar uchburchakning 
A va B uchlariga mahkamlangan. Uchinchi q
3
=2·10
-4

zaryad m=20 g massaga ega bo’lib, u uchburchakning C 
uchida tutib turilibdi. Agar bu zaryad qo’yib yuborilsa, 
qanday maksimal tezlikka erishadi (m/s)? AC=5 sm,
BC=6 sm, AB=7 sm. Og’irlik kuchini hisobga olmang. 
A) 153 B) 115 C) 135 D) 173 
16. Zanjirning A va D nuqtalari 
orasidagi qarshilikning B va C 
nuqtalar orasidagi qarshilikka 
nisbatini 
toping. 
Har 
bir 
rezistorning qarshiligi R ga teng. 
A) 1/2 B) 2 C) 4 D) 1 
17. Akkumulyatorga o’zaro ketma-ket ulangan ikkita voltmetr 
ulanganida, ular 
va
kuchlanishni 
ko’rsatdi. Agar faqat birinchi voltmetr ulanganda u
kuchlanishni ko’rsatsa, akkumulyatorning EYuK 
nimaga teng bo’ladi (V)? 
A) 20,4 B) 19 C) 21 D) 19,5 
18. Ichki qarshiligi 0,01 Om bo’lgan batareyaga qarshiligi 10 Om 
bo’lgan rezistor ulangan. Agar bu rezistorga voltmetrni 
parallel 
hamda 
ketma-ket 
ulanganda 
ham 
voltmetr 
ko’rsatkichi bir xil bo’lsa, voltmetrning ichki qarshiligi 
qanday (kOm)? 
A) 0,1 B) 1 C) 100 D) 10 
19. Elektr o’tkazuvchan S=100 sm
2
yuzali ikkita porshen
P
0
=100 kPa atmosfera bosim ostida havo to’ldirilgan 
izolyator trubkada yassi kondensatorni tashkil etadi. Agar 
porshenlarga har xil ishorali q=1,33·10
-4
C zaryad berilsa, 
ular orasidagi masofa necha marta kamayadi? Havoning 
temperaturasi o’zgarmas, ishqalanish yo’q. 
A) 2 marta B) 4 marta C) 2 marta D) 6 marta 


20. Nima uchun manbaga ulangan kondensatorning qoplamalari 
bir-biridan uzoqlashtirilsa energiyasi kamayadi, zaryadlanib, 
manbadan uzilgan kondensatorda esa energiya ortadi? 
A) chunki manbaga ulangan kondensator energiyasi W ~ d, 
uzilgan holda esa W ~ 1/d bo’ladi 
B) chunki manbaga ulangan kondensator energiyasi W ~ 1/C, 
uzilgan holda esa W ~ C bo’ladi 
C) chunki manbaga ulangan kondensator energiyasi W ~ C, 
uzilgan holda esa W ~ 1/C bo’ladi 
D) chunki manbaga ulangan kondensatorda q=const, uzilgan 
holda esa U=const bo’ladi 
21. Ikkita resiztorning ketma-ket ulangandagi qarshiligi, ular 
parallel ulangandagi qarshilikdan 6,25 marta katta bo’lsa, 
rezistorlarning qarshiliklari qanday nisbatda? 
A) 1:4 B) 1:2 C) 2:3 D) 3:4 
22. R radiusli metal shar bir jinsli hajmiy zaryadga ega. Quyidagi 
qaysi grafik sharning elektr maydon kuchlanganligining 
masofaga bog’liqligini ifodalaydi?
23. Elektr qarshilikning birligini XBS ning asosiy birliklari orqali 
ifodalang. 
A) kg
2
·s
3
·A
-1
·m
-2
B) kg·m
2
·A
-2
·s
-3
C) kg·m
3
·A
-2
·s
-2
D) kg·m·A
-3
·s
-3
24. O’tkazgich uzunasiga shunday ikkiga ajratildiki, ularning 
ko’ndalang kesim yuzalari 2:3 nisbatda bo’ldi. Shu ikki 
bo’lak ketma-ket ulansa, keyingi qarshilik dastlabkisiga 
nisbatan qanday o’zgaradi? 
A) 25/6 marta ortadi
B) 25/12 marta ortadi
C) 25/6 marta kamayadi
D) 3/2 marta ortadi 
25. Ikkita bir xil musbat q zaryad ma’lum bir masofada 
joylashgan. Ularni tatashtiruvchi kesma o’rtasiga qanday 
zaryad joylashtirilsa, bu ikki zaryadlarning har biriga ta’sir 
kuchi nolga teng bo’ladi? 
A) –q/2 B) –q C) –q/4 D) –q/3 
26. Sig’imi 

bo’lgan 
havo 
kondensatori 
dielektrik 
singdiruvchanligi ε bo’lgan dielektrik bilan to’ldirildi. 
Bunday batareyaning sig’imi yana C bo’lishi uchun shu 
kondensatorga qanday sig’imli kondensator ulash kerak? 
A) 
B) 
C) 
D) 
27. Birinchi qarshilik ulangan akkumulyatorning FIK 60% ga 
teng. Ikkinchi qarshilik ulanganda esa FIK 80% ga teng. Agar 
bu ikki qarshilik manbaga parallel ulansa, uning FIK necha 
foiz bo’ladi? 
A) 48 B) 70 C) 68 D) 52 
28. Yassi kondensator qoplamalari orasidagi fazo dielektrik 
singdiruvchanligi ε va solishtirma qarshiligi ρ bo’lgan 
dielektrik bilan to’ldirilgan. Agar kondensatorning sig’imi C 
bo’lsa, dielektrikning qarshiligini toping. 
A) 
B) 
C) 
D) 
29. Protonlar oqimidan iborat tokning zichligi j=1 mkA/sm
2
bo’lib, bu oqimga R=10 sm radiusli metal shar to’liq 
tushirildi. Qancha vaqtdan keyin shar φ=220 V 
potensialgacha zaryadlanadi? Shar maydonining oqimga 
ta’siri hisobga olinmasin. 
A) t=4·10
3
s B) t=8·10
3
s C) t=8·10
4
s D) t=2·10
4

30. O’zgarmas tok manbaiga voltmetr o’zgaruvchan qarshilik 
orqali ulangan. Qarshilik 3 marta kamaytirilsa, voltmetr 
ko’rsatkichi 2 marta ortadi. Agar qarshilik nolgacha 
kamaytirilsa, voltmetrning ko’rsatkichi qanday o’zgaradi? 
A) 6 marta ortadi
B) 4 marta ortadi 
C) 4 marta kamayadi
D) 1,5 marta ortadi 
31. Voltmetrga birinchi shunt ulanganda, uning o’lchov chegarasi 
n
1
marta ortadi. Ikkinchi shunt ulanganida esa n
2
marta ortadi. 
Agar bu shuntlar o’zaro parallel ulanib, keyin voltmetrga 
ulansa, uning o’lchov darajasi necha marta ortadi? 
A) 
B) 
C) 
D) 
32. Ikkita q
1
=+20 nC va q
2
=–40 nC zaryadlar bir-biridan a=3 m 
masofada joylashgan. Elektr maydon potensiali nolga teng 
bo’lgan nuqtalarning geometrik o’rni qanday radiusli 
sferadan iborat? 
A) 2 m B) 3 m C) 1,5 m D) 1 m 
33. Qarshiligi 15 Om bo’lgan rezistordagi tok kuchi 5 s da 0 dan 
10 A gacha chiziqli ortdi. Dastlabki 3 s da rezistordan ajralib 
chiqadigan issiqlik miqdorini aniqlang (J). 
A) 405 B) 1125 C) 540 D) 562,5 
34. Agar kub karkasning har bir qirrasining qarshiligi R ga teng 
bo’lsa, uning qo’shni uchlari orasidagi umumiy qarshilikni 
hisoblang.
A) 5R/6 B) 6R/5 C) 7R/12 D) 7R/6 
35. Uchta bir xil m=4 g massali sharchalar har biri uzunligi
l=1 m bo’lgan ipak ip yordamida bir nuqtaga osilgan. Har 
ikki sharcha orasidagi masofa a=5 sm. Har bir sharchadagi 
zaryad miqdorini aniqlang (nC). 
A) 15 B) 9,5 C) 12 D) 13,5 
36. Yassi 
kondensatorning 
qoplamalaridan 
biriga 
+q, 
ikkinchisiga +4q zaryad berilgan bo’lib, ularning o’lchami 
oraliq masofadan ko’p marta katta. Kondensator qoplamalari 
orasidagi potensiallar farqini aniqlang. Har bir qoplama 
yuzasi S, ular orasidagi masofa d ga teng. 
A) 
B) 
C) 
D) 
Tuzuvchi: M. Asqarov 

Download 248.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling