Etadigan yovvoyi o'simliklarni


Download 33.34 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi33.34 Kb.
#230358
Bog'liq
Hujjat (2)
Документ Microsoft Word (2), Документ Microsoft Word (2), Документ Microsoft Word (2), 2 5203946460764179093

etadigan yovvoyi o'simliklarni

belgilang

A) kartoshkagul, xrizantema

B) qora ituzum, jag'-jag' C) zubturum, karnaygul

D) nastarin, atirgul

88. Harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan madaniy o'simliklarni belgilang.

A) kartoshkagul, atirgul

B) qora ituzum, jag'-jag' C) zubturum, qo'ypechak

D) nastarin, atirgul

89. Qaysi o'simliklarning barg lari ancha barvaqt to'kiladi?

1) na'matak; 2) nastarin; 3) zarang; 4) tikan daraxt; 5) shamshod, 6) terak.

A) 4, 5, 6 B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 5 D) 3, 4, 6

90. Hujayra qobig'idagi yarim o'tkazuvchanlik xususiyati qay

si paytgacha saqlanib turadi? A) tashqi muhit harorati pa

sayguncha

B) nobud bo'lguncha

C) mitoz davrining interkinez

davrigacha

D) hujayraning shakli o'zga-

rishigacha

91. Poya va ildizning po'stloq va yog'ochlik tolalari, tosh hu- jayralari qaysi to'qima turiga kl radi?

A) o'tkazuvchi

B) asosly

C) qoplovchi

D) mexanik

92. Kollenxima (1) va skleren- xima (2) hujayralarning farqini

ko'rsating

a) tirik, b) o'lik, c) moddalar ning harakatini ta'minlaydi

A) 1-a, 2-b B) 1-a, 2-c C) 1-b, 2-c D) 1-b, 2-a

93. Suberin nima?

A) barglarda hosil bo'lgan anorganik modda

B) po'kak to'qima hujayralar ning qobig'iga shimilgan modda

C) po'stloq to'qima hujayralari- ning qobig'iga shimilgan modda D) hosil qiluvchi to'qimaning turi

94. Yog'ochlik va floema ora sida o'rnashgan to'qima qan

day nomlanadi?

A) uchki hosil qiluvchi

B) mexanik

C) yon hosil qiluvchi

D) o'tkazuvchi

95. Po'kak to'qima hujayralari qaysi modda hisobiga o'zidan suv va gazlami o'tkazmaydi?

A) glikogen B) murein C) sellyuloza D) suberin

96. Chigit yuzasidagi tuklarga xos belgini ko'rsating

A) bir hujayradan iborat

B) ko'p hujayradan iborat

C) ko'p yadroll

D) yadrosiz hujayralar 97. O'simliklaming eniga o'sishi

qaysi hujayra faoliyatiga bog'liq?

A) kambly B) ksilema

C) floema

D) epidermis

98. Chala butalar koltinigan

javobni belgilang


 1. Shuvog, izen 1. Gogl, qulupnay D) sab, karam

99. Kop yk o’lar keltirilgan

Javobni belgilang 1. Shuvoq, izen 1. Arpa, kungaboqar 1. Gogi, ajriq D) nabri, karam

100. Bir yillik o’tlar keltirilgan javobni belgilang

 1. Shuvoq, izen, astragal B) sul, kungaboqar, zig’ir 1. Gogi, qulupnay, keyreuk D) sabzi, karam, singirtak

101. Ikki yillik o’lami belgilang.

 1. Shuvoq, izen 1. Arpa, kungaboqar 1. Qulupnay, keyreuk D) karam, sigirquyruq

102. Manzarali butalarni bel

Gilang


 1. Floks, sallagul, budleya B) xrizanterna, nizomgul, chin

Nigul

 1. Budleya, buldenej, gorten- Dya 1. Gladialus, giatsint, nargis 103. Bir yillik o’t o’simliklarni ko’rsaling 1. Shuvoq, izen, teresken B) arpa. Kungaboqar, zig’ir C) gogi andiz. Shashir 1. Sabzi, piyoz, karam 104. Ikki yilik ot o’simliklarmi

Ko’rsating A) shuvoq, izon, teresken B) arpa, kungabogar. Zig

12


 1. Gol, anda theshe 1. Atl ply, karm 105.Oeragptan qanday oem

Lik?

 1. Daraxt 1. Buta 1. Yarim buta D) kep y

106. Pskom plyonning

Tly shaklini aniglang 1. Bir yilk o1 D) ko’p yilik ot 1. Ikki yillk ot 1. Chala buta

107. Irg’ay va tobulgi ganday o’nimliklar hisoblanadi?

 1. Daraxt 1. Buta 1. Yarim buta 1. Ko’p yillik ot

108. Ko’p yillik o’llar qatorn

Ko’rsating 1. Floks, andiz, lola 1. Izen, keyreuk, teresken 1. Guisapsar, shuvoq, zrk 1. Uchqat nastarin, irg ay 109. Buta o’simlikiar gatonns

Ko’rsating A) floks, and, lola

 1. Izen, keyreuk, taresken C) guisapsar, shuvoq, zrk 1. Uchqat, nastann, irg’ay

110. Bargi qor tagida quhlab bahorda yana o’shda davom etadigan o’smiklami ko’ra tng

 1. Achambiti, qurttana, kuzgi bug’doy 1. Uzum, go’ngirbosh, gogi 01 1. Nastann, qoqet, anchrat 1. Rgul ng’r, uzum 111. Uzng vagtgacha barg-

Iarng yashil rangini saglay- digan e’similiktami ko’rsating

 1. Archa, shaftot, tut 8) chinor. Terak, tut

Gledichiya, aylant, qarag’ay C) D) nastarin, atirgul, ligistrum

112. Bita hujayrasi 3-4 sm uzuntikka ega bo’lgan o’sim

Kni beigilang


 1. Piyoz 1. Drosera C) go za D) pomidor

113. Qaysi o’simlikning hu. Jayralari cho’ziqligi, zichroq joy- lashganligi va leykoplastlardan boratigi bilan farqlanadi?

 1. Nitalia 1. Plyoz 1. Kungaboqar 1. Elodeya

114. Qaysi belgi qari va yosh hujayralar uchun umumiy bo

Ladi?


 1. Gobigining qalinligi 1. Vakuolaning egallagan joyi 1. Yadrosining bor-yo’qligi 1. Hujayra qobig’ining sel lyulozadan iboratigi

115. Qaysi organizmlar hujay- rasida mag’iz shaklarımagan? Al piyoz yo’sinlar

 1. Kok-yashil suvo’tlar, bak

Teriya

 1. Elodeya, xlorella 1. Xlamidomonada, kok-ya

Shl suvotlar

116. Quyidagi o’similiklardan Gaysi biri yem-axashak o’simligi emax? 1. Shuvoq 1. Izen 1. Seberga 1. Shirach

117. Quyidagi o’simiklardan

Qaysi birl

Magan?

«Qizl


 1. Jumagul 1. Shirach

Kitobaga kir

 1. Sallagul 1. Gogo’

118. Tog yonbag’irlarida keng

Tarqalgan butalarni beigilang  1. Zirk: 2) irg’ay, 3) qoraqat

Ligustrum,

Tarin


 1. 1, 2,5 1. 3, 5, 6

5)

Singirtak, 6) 1. 1.2.4 1. 2. 3,5

4)

Nas-


119. Cho’llarda keng targal- gan yém-xashak o’simligini bel

Gilang


 1. Shuvoq 1. Shirach 1. Qo’ziqulog 1. Andiz

120. O’simlik hujayrasining vakuolasi tarkibida suvning

Miqdori qancha? 1. 50 – 65% B) 98 – 99% C) 70 -95% D) 40-65%

121. Havo idizilarining epider- masi ostidagi etli qavatda qaysi

To’qima bo’ladi? 1. Asosiy B) mexanik 1. O’tkazuvchi 1. Hosil qiluvchi

122. Qaysi o’simlikka kuchala

To’pguli xos? A) qurttana 1. Yong’oqning changchi guli C) yong’ogning urug’chi gul 1. Shashir

123. Poyasi suv tagida bolib. Guli suv yuzasida ochiladigan

A) nuv qirqqulog1

B) safsan

C) jumagul D) nilufar

124. Pista o'simli’i mevasini

Belgilang 1. Yong’oq B) dukkak 1. Qo’zoq 1. Ko’sak

125. Raffleziya Arnoldi o’sim-

Ligi qaysi orolda uchraydi? A) Kanar B) Seyshel 1. Sumatra D) Tabago

126. Qaysi o’simliklarning bargi qor tagida qishlab qoladi?

 1. G’o’za, kanop 1. Ituzum, jag-jag 1. Achambiti, gulxayri 1. Tugmachagul, yeryong’oq 127. Qaysi o’simlikning barglari bir qavat hujayradan tuzilgan? 1. Zarang 1. Suv qaroqchisi 1. Elodeya 1. Lipa

128. Yashil barglarda, yosh novdalarda epidermaning os tidagi etli qavatida qanday to qima joylashadi?

 1. O’tkazuvchi B) po’stloq D) po’kak 1. Asosiy

129. Jamg’aruvchi to’qima,

Asosan, qanday hujayralardan

Iborat?


 1. O’lik parenxima 1. Tirik parenxima 1. Qalin qobiqli 1. Sharsimon

130. Qayal ildizning o’zgarishi- dan ildizmevalar hosil bo’ladi?

14


 1. Asonly 1. Go’shimcha 1. Yon 1. Popuk 131. Ko’p yillik o’tlami

Lang

 1. Beda, pskom plyozi 1. Shashir, kanakunjut 1. Qoraqat, zirk 1. Og sho’ra, jag jag 132. Bir yillik o’tlarni belgilang 1. Beda, pakom plyozi 1. Shanhir, kanakunjut C) qoraqat, andiz 1. Og sho’ra, Jag-jog 133. Poyasi to’rt qirrali o’sim-

Lik A) hilol

 1. Burchoq 1. Rayhon D) kartoshka

134. Yog’ochi qattiq bo’lgan

Daraxtlarni belgilang 1. Zarang, eman B) tol, yong’oq 1. Terak, yulg’un 1. Yong’oq, terak

135. O’g ldizli o’simliklar gu

Ruhini belgilang. 1. G’o’za, yantoq, sholi B) karam, suli, g’o’za 1. Tuxumak, zarang D) izen, g’o’za, lola

136. Hujayrasida zaharli mod dalar to’planadigan o’simliklar

Guruhini belgilang A) elodeya, lola 1. Isiriq, bo’tako’z 1. Liftok, sebarga 1. Isiriq, mingdevona

137. Qo’shimcha ildizi poya. Ning yerga yaqin qismidan nivoj-

Lanadigan o’simliklar guruhini

Belgilang


 1. Lola, kartonhka 1. Kartoshka, sabzi 1. Ajriq, qulupnay 1. Piyoz, pomidor

138. Qaysi organoid hujay-

Ra bo’shlig’ining asosiy qismini egallab, yadro va aitoplazmani hujayra devoriga surib qo’yadi? 1. Plastida 1. Protoplazma 1. Vakuola 1. Gazli vakuol

139. G’o’za urug’i necha sm

Chuqurlikda ekiladi? 1. 0,5 -2 1. 6-7 1. 2-3 1. 3-3,5

140. Quyida berilgan o’sim liklarning qaysi biri tugunakli hi

Soblanadi? 1. Loviya B) javdar C) batat D) rediska

141. Ildizning qaysi qismida-

Gi hujayralari tirik, yumaloq, yupqa qobiqli bo’ladi? A) ildiz qinchasidagi 1. Poyaning o’zagidagi C) ldizning po’stlog’idagi D) bargning tomiridagi

142. Popuk ildizining rivojla nishiga xos xususiyatlarni bel- gilang

  1. Asosiy ildizning tezda no bud bo’lishi; 2) ildizmeva ho sil qilishi; 3) murtak poyadan qo’shimcha lldiz rivojlani- shi 4) zaxira oziq moddalar

To’planishi, 5) asosly ildizning

Yon ildizlardan farq qilishi. 1. 1, 3 1. 1, 4 1. 1, 2 D) 1,6

143. Quyidagi o’simliklardan

Qaysi birining asosly va yon ildizlari juda uzun bo’ladi?  1. Yantoq. 2) aloe; 3) sigir quyruq, 4) juzg’un; 5) sho’ra, 6) saksovul, 7) shilvi. 1. 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 1. 1, 5, 7 D) 1, 4, 6

144. Qaysi o’simlikning –

Diz tukchalari yopishqoq mod da ajratib, ildizlar sirtiga ular

Ni qurib qolishdan saqlaydigan

Qum naychalari hosil qiladi? 1. Selin B) juzg’un 1. Ilog D) shuvoq

145. Bug’doy doni qanday

Qismlardan iborat?  1. Urug’ po’sti; 2) meva po’sti; 3) endosperm, 4) murtak (bit

Ta urug’palla, ildizcha, poya- cha, kurtakcha). 5) murtak (ik kita urug’palla ildizcha, poya cha, kurtakcha), e) bir nech- ta urug’palla, ildizcha, poyacha kurtakcha; 7) meva eti

 1. 2, 1, 5, 3 B) 2, 1, 3, 4 C) 2, 7, 3, 6 D) 2. 1, 5, 7 

146. Gulqo’rg’oni oddiy bo’l-

Gan o’simliklar guruhini belgi lang 1. Jag’-jag’, turp B) g’umay, ajriq 1. Lavlagi, ismaloq 1. Olcha, gilos

15

147. Quyida berilgan o'simlik lardan qayal birining vatani Shi- molly Amerika hisoblanadi?

A) liftok

B) virgin archa

C) aloe

D) kanop


148. Bug'doydoshlarning bar

gi qanday qismlardan iborat? A) barg qini va yaprog'idan B) barg bandi va yaprog'idan C) faqat barg yaprog'idan D) tilcha va qindan

149. Hujayra mag'zining kim- yovly tarkibi nimaning kimyoviy tarkibiga yaqin bo'ladi? A) vakuola

B) sitoplazma

C) plastidalar D) membrana

150. Qachon bir urug'pal lalilarda boshlang'ich poya- dan qo'shimcha ildizlar hosil

bo'ladi? A) boshlang'ich ildiz tez o'sa boshlasa

B) boshlang'ich ildiz o'sishda

davom etmasa

C) boshlang'ich ildiz o'sib yon ildizlar hosil qilsa

D) boshlang'ich barg o'sish- dan to'xtasa 151. Faqat ildizlarga xos xu

susiyatni belgilang A) uchki qismini g'llof o'rab tu

radi

B) faqat uchki qiemidan o'sadi C) barg hosil qilmaydiD) mayda tukchalari bor

18

152 O'simliklarning tunga tuproq, iglim sharolliga qarab ildizlarning qanday turlarini fargqilish mumkin?

A) kalta uzun, ingichka

yo'g'on, yasai

B) uzun yo'g'on, yassi, kalta popuk, o'q

C) yon qo'shimcha, asosly, o'q va popuk ildiz

D) asosiy, uzun, yon, kalta, qo'shimcha

153. Tog' yonbag'irlarida o'sa- digan buta o'simlikni belgilang A) saksovul B) qoraqobiq

C) shuvoq D) uchqat 154. Bargning nay-tolall bog- lamlarini nimalar tashkil qiladi? A) lub va yog'ochlik tolalari yig'indisi

B) lub tolalari, to'rsimon naylar C) yog'ochlik naylari, yog'och- lik tolalari

D) lub va yog'ochlik tolalari, yog'ochlik

155. O'simliklaming deyarli barcha a'zolarida uchraydigan to'qimani belgilang

A) jamg'aruvchi B) asosly

C) o'tkazuvchi

D) hosil qiluvchi

156. Asosly to'qimaning eng

muhim vazifasini belgilang A) yangi to'qimalar hosil qiladi B) o'simliklarda tayanch vazi

fasini bajaradi

ZZ)


AAA) D) yantoq

BBB)


CCC) 163. Qaysi to’qimada xloro

DDD)


EEE) plast ko’p bo’ladi?

FFF)


GGG) A) hosil qiluvchi to’qimada

HHH)


III) B) asosly to’qimada

JJJ)


KKK) C) qoplovchi to’qimada

LLL)


MMM) D) jamg’aruvchi to’qimada

NNN)


OOO) 164. Po’kak o’zidan qanday moddalari o’tkazmaydi?

PPP)


QQQ) A) suv va gazlar

RRR)


SSS) B) suv va tuzlar

TTT)


UUU) C) suv va qattiq moddalar

VVV)


WWW) D) gaz va chang 165. Sigirquyruqning hayotiy

XXX)


YYY) shaklini belgilang

ZZZ)


AAAA) A) ikki yillik o’t

BBBB)


CCCC) B) bir yillik o’t C) buta

DDDD)


EEEE) D) yarim buta

FFFF)


GGGG) 166. Ildiz tukchalarining qo big qanday moddalarni o’tka- zadi?

HHHH)


IIII) A) aminokislotalarni B) oqsillami

JJJJ)


KKKK) C) Buv va unda erigan mineral

LLLL)


MMMM) moddalarni

NNNN)


OOOO) D) uglevodlarni

PPPP)


QQQQ) 167. Oyimqovoq qanday

RRRR)


SSSS) o’simlik?

TTTT)


UUUU) A) poyasi silindrsimon, palak otib o’suvchi

VVVV)


WWWW) B) poyasi chirmashuvchi, gu-

XXXX)


YYYY) Il ayrim jinsli

ZZZZ)


AAAAA) C) poyasi tik o’suvchi, gull ay- rim jinsli

BBBBB)


 1. D) poyasi ilashuvchi, gull ikki

DDDDD)

EEEEE) jinsli 168. Ikki yllik o’simliklami bel- gilang

FFFFF)

GGGGG) 1) tobulg’i; 2) sigirquyruq: 3) ebalak, 4) oqsho'ra; 5) baliq ko'z; 6) mingdevona, 7) yantoq

HHHHH)

IIIII) A) 2,6 B) 1, 3, 4JJJJJ)

KKKKK) 17
Download 33.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling