Genel ve temel ilkeler: Genel ve temel ilkeler


Download 445 b.
Sana25.12.2017
Hajmi445 b.Genel ve temel ilkeler:

 • Genel ve temel ilkeler:

 • -İlacın seçimi hastanın bedensel ve ruhsal olarak tam bir

 • değerlendirmesine bağlıdır.

 • -İlaçların etki alanları, hedef belirtilere etki güçleri,doz, etki

 • ve kullanım süresi kullanılamayacağı durumlar,yan etkileri,

 • başka ilaç etkileşimleri, riskleri, zehirlenme belirtileri, ve

 • zehirlenmeye karşı alınacak önlemler iyi bilinmelidir.

 • -Yaşlılarda dozlar düşük tutulmalı,gebe ve süt veren

 • anneler de genellikle psikotrop işlaçlar kullanılmamaya

 • çalışılmalıdır.

 • -En etkili ve en az yan etkili ilaç ,en etkili ve düşük

 • dozda,gereken sürede verilmeye çalışılmalıdır.

 • -Psikiyatriye başvuran hastalar, bilişsel yetileri ve eğitimleri

 • çok iyi düzeyde olsa bile, ağır sıkıntı ,depresyon, içe

 • kapanma ,dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle tedaviyi

 • yeterince kavramayabilirler Yazılı açıklamalar reçeteye ek

 • olarak verilmelidir.-Yan etkiler ve önlemler konusunda aile bilgilendirilmelidir.

 • -Yan etkiler ve önlemler konusunda aile bilgilendirilmelidir.

 • -İlaç dozu ,süresi hastaya göre ayarlanması ve aşırı

 • duyarlılıklar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 • -İlacın sürdürülmesi,azaltılması ve kesilmesi için uygun

 • aralıklarla yeniden kontrol muayeneleri yapılmalıdır.

 • -Hastanın ekonomik durumu okul ve iş koşulları göz

 • önünde bulundurulmalı

 • -Çok sayıda ilacın birlikte kullanımı(polifarmasi) den

 • kaçınılmaılıdır.

 • -Daha önce etkili olduğu bilinen ilaç varsa öncelikle tercih

 • edilmelidir.,İlaç başlanır başlanmaz görülen düzelmelerin

 • ilaçtan olduğu düşünülmemeli,diğer etkenler de göz önüne

 • alınarak tedavi planı buna göre yapılmalıdır.Antipsikotik ilaçlar genellikle şizofreni,mani,psikotik

 • Antipsikotik ilaçlar genellikle şizofreni,mani,psikotik

 • depresyon ve sanrılı bozukluklarda kullanılan ilaçlardır.

 • Antipsikotiklerin çoğu nörolojik yan etkilere neden

 • olduğundan nöroleptikler olarak da adlandırılır.Fakat tüm

 • antipsikotikler nöroleptik olarak adlandırılamaz.Klasik

 • nöroleptiklerden farklı yapıda ve etki düzenekleri farklı olan

 • yeni antipsikotiklere atipik antipsikotikler de denmektedir.

 • Yine lityım ve valpoat antimaniktir fakat nöroleptik değildir.

 • Klasik antipsikotikler beyinde dopamin reseptörlerini bloke

 • ederken yeni antipsikotikler ise seratonarjik,adrenerjik,

 • Muskarinik ve histaminerjik reseptörlere yüksek bağlanma

 • gösterirler.Dopamin reseptörleri üzerinde etkilerinin zayıf

 • olması nedeniyle ekstrapiramidal etkileri düşüktür.Şizofreninin her türünde,

 • Şizofreninin her türünde,

 • Şizofreni benzeri psikotik bozukluklarda,

 • Sanrılı(paranoid) bozukluklarda,

 • Akut (tepkisel(reaktif)psikozlar,

 • Mani nöbetleri,psikotik belirtiler gösteren depresyonlarda antidepresanlarla birlikte,

 • Bunama ve deliryumda görülen psikotik belirtiler,çocukluk psikozları,

 • Gilles de la Tourette hastalığı,İnatçı hıçkırık,bulantı ve kusmalar,

 • Dirençli ağrı durumlarıFenotiyazinler:

 • Fenotiyazinler:

 • Klorpromazin(Largactil):Sedatif,antikolinerjikyan

 • etkileri yüksek,ekstrapiramidal yan etkisi ortadır.IV, IM,oral

 • uygulanır.

 • Tiyoridazin(Melleril) Sedatif ve antikolinerjik yan etkileri

 • yüksek,ekstrapiramidal yan etkileri düşüktür.Retina

 • pigmentasyonu yüksek dozda görülebilir.

 • Trifluoperazin(Telazin)Sedatif ve antikolinerjik yan etkisi

 • üşük ,ekstrapiramidal yan etkisi yüksektir.

 • Butirofenonlar:

 • Haloperidol(norodol):Yatıştırıcı etkisi güçlü,sedatif ve antikolinerjik

 • yan etkisi düşük,ekstrapiramidal yan etkisi yüksektir.IV,IM ,oral

 • uygulanır.

 • Tiyoksantenler:

 • Zuklopentikso(Clopixol):Tablet,damla, 1 mg, lık Clopixol acuphase(akut

 • durumlarda) ve 200mg.lık Clopizol Depot amp.(kronik durumlarda 15-

 • 30 günde bir) vardır.Benzamidler:

 • Benzamidler:

 • Pimozid(Nörofren) Kronik durumlarda tercih edilir.Yatıştırıcı etki

 • istenmediğinde akut durumlarda da kullanılır.sedatif,antikolinerjik yan

 • etki düşük,ekstrapiramidal yan etkisi ortadır.

 • Atipik Antipsikotikler

 • Sülpirid(dogmatil) Sedatif ve hipotansif yan etkileri orta antikolinerjik

 • yan etkileri düşüktür.Prolaktin düzeyini arttırarak galaktore ve

 • amenoreya neden olurlar.

 • Klozapin(Leponex) Tedaviye dirençli,kronik hastalarda iyi sonuçlar

 • elde edilmiştir.Şizofreninin hem pozitif hem de negatif belirtilerine karşı

 • etkilidir.Sedasyon,salya artması,hipotansiyon,taşikardi,baş dönmesi,kilo

 • alma,halsizlik,yüksek dozlarda epileptik nöbetlere neden olur.

 • Ekstrapyramidal yan etkisi çok düşüktür. Agranülosityoza neden

 • olabileceğinden lökosit sayımları yapılarak kullanılır.

 • Risperidon(Risperdal) Şizofrenide pozitif belirtilerde bir miktarda

 • negatif belirtilerde etkilidir.Sedasyon,halsizlik,kilo artışı,yüksek dozlarda

 • ekstrapyramidal yan etkileri vardır.Prolaktin düzeyini arttırıpgalaktore ve

 • adet düzensizliklerine sebep olabilir.Olanzepin(Zyprexa) Şizofreninin artı belirtilerine etkisi

 • Olanzepin(Zyprexa) Şizofreninin artı belirtilerine etkisi

 • belirgindir.Şizofrenlerin bilişsel işlevlerine olumlu etkisi

 • vardır.Mani ya da başka nedenlere bağlı taşkınlıklarda

 • yatıştırıcı etkisi vardır.Deliryum tremens tedavisinde

 • yatıştırıcı ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır.Sedasyon,aşırı kilo

 • alma, tansiyon düşüklüğü, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi yan etkileri

 • vardır.

 • Ketiapin(Seroquel) Artı ve eksi belirtiler üzerinde etkilidir.uyku

 • hali,kabızlık,ağız kuruluğu,kilo alma, ve ortostatik hipotansiyon en

 • önemli yan etkileridir.Ekstrapiramidal yan etkisi yoktur.A-Ekstrapiramidal yan etkiler:

 • A-Ekstrapiramidal yan etkiler:

 • 1-Akut distoni: Dil,yüz,boyun,ense,sırt kaslarında kasılmalar olur.İlaç

 • başlandıktan sonra ilk üç gün içinde ortaya çıkarlar.Kısa ve uzun süreli

 • olabilirler.Hastanın boynu geriye kasılarak (opistotonus), yana doğru

 • kasılarak(tortikolis) görünümü olabilir.Göz kasları yana yukarı doğru

 • çekebilir(okülojir kriz),dil büyüyerek dışarı doğru uzanabilir.

 • Laringospazm, çene kasılması olabilir.Antiparkinson ilaçla bu tür

 • kasılmalar önlenebilir.

 • Akatizi:Yerinde duramama,uzun süre oturamama, sürekli dolaşma,

 • yürüme isteği,sıkıntı ve tedirginlik gibi belirtiler antiparkinson ilaçlar,

 • antihistaminikler ve benzodiazepinler ve beta blokerler ile bu sıkıntı

 • verici yan etki genellikle düzelir ya da azalır.

 • Parkinsonizm:Tremor,kas katılığı(rijidite),hareketyavaşlığı(bradikinezi),

 • maske yüz,deride yağlanma,tükrük artması,tekdüze konuşma,öne

 • doğru eğik yürüme gibi belirtilerdir.Muayenede dişli çark belirtisi

 • bulunur.Bu yan etkiler ilk dört hafta içinde ortaya çıkar.Bazen katatoniyi

 • andıracak derecede ağır olabilir(akinetik sendrom)Nöroleptik azaltılınca

 • ve antiparkinson ilaç verince düzelir.Beta blokerler ve benzodiazepinler

 • de yararlı olabilir.B-Geç diskinezi ve geç distoni:Geç diskinezide ağız, dudak, dil

 • B-Geç diskinezi ve geç distoni:Geç diskinezide ağız, dudak, dil

 • kaslarında istemsiz hareketler görülür.Yüz kasılmaları, göz

 • kırpmaları, yanak,dudak,çene,dil hareketleri gibi belirtiler olur.Geç

 • distonide daha seyrek olmak üzere kol,bacak,boyun ve bedende

 • istemsiz,hızlı ya da yavaş anormal hareketler,koreo-atetoza benzer

 • kıpırdamalar ve atmalar görülür.

 • Kesilme diskinezisi: Uzun süre nöroleptik kullananlarda ilacın birden

 • kesilmesi ile geç diskinezi belirtilerine benzer geçici bir sendrom ortaya

 • çıkabilir.

 • C-Malign nöroleptik sendrom: Yüksek ateş kaslarda katılık ve yüksek

 • kan basıncı ile birlikte taşikardinin bulunduğu otonomik denge

 • bozukluğudur. Bunun yanısıra yüksek serum kreatinin fosfakinaz, bilinç

 • bulanıklığı, lökositoz, ağır diyaforez, tremor,enkontinans olabilir.Seyrek

 • Olarak dizartri, disfazi,mutizm,babinski +,DTR’de artma,salya artması,

 • opistotonus, konvülsiyonlar görülebilir. En sık görülen belirti

 • rabdomyoliz yani kas dokusunda akut yaygın yıkımdır.

 • Tedavi: İlaçlar kesilmeli,sıvı elektrolit dengesi ve beslenmesi

 • düzenlenmeli,ateşi düşürülmeli,yaşam bulguları takip edilmeli.İlaç

 • olarak Parlodel önerilmektedir.EKT’nin yararlı olabileceği belirtilir.D-Uykululuk(sedasyon)ve harekette azalma,yavaşlama,

 • D-Uykululuk(sedasyon)ve harekette azalma,yavaşlama,

 • E-Epilepsi eşiğinin düşmesi,

 • II-Antikolinerjik yan etkiler:

 • Çevresel: Ağız,boğaz kuruluğu,midriyazis, görme bulanıklığı, taşikardi,

 • kabızlık, idrar zorluğu, ejekülasyon gecikmesi,olmaması,ereksiyon

 • güçlüğü,hipertermi,

 • Merkezi: Bellek bozukluğu, konfüzyon, deliryum.

 • III-Dolaşım: Ortostatik hipotansiyon,vazodilatasyona bağlı burun

 • tıkanıklığı,aritmiler.

 • IV-İç salgı:

 • Prolaktin salgısını arttırarak amenore,jinekomasti,galaktore,iştah

 • ve kilo artması,tip 2 diabet

 • V-Cinsel İşlev bozukluğuLityum:

 • Lityum:

 • -Mani nöbetlerinin tedavisi,

 • -Bipolar duygulanım bozukluğunun koruyucu etkisi,

 • -Yineleyici unipolar depresyonda koruyucu tedavi,

 • -Siklotimide duygudurm düzenleyicisi olarak,

 • -Şizoaffektif bozuklukta antipsikotiklerle beraber,

 • -Tedaviye dirençli depresyonlarda antidepresanla birlikte,

 • -Nöroleptiklere dirençli ve duygudurum dalgalanmaları

 • gösteren şizofreniklerde antipsikotiklerle birlikte,

 • -Ağır saldırgan davranışlarla, suç işleme eğilimi gösteren

 • kişilerde,

 • -Duygudurum bozukluğu olan alkoliklerde ve başka madde

 • kullanım bozukluğu olanlarda,

 • Böbrek yetmezliği,kalp hastalığı olanlarda ağır değilse

 • kullanılmaz.Dehidratasyon,hiponatremi,olan hastalara,

 • gebelere ve emziren annelere verilmez. • Akut manide; antipsikotiklere karşı direnci yada yan etki duyarlığı

 • olan ya da antipsikotikleri almak istemeyen kliniği ağır olmayıp

 • işbirliği yapılabilen hastalara lityum verilir.İyileştiriçi etkisi 7-10

 • günden önce görülmez.Lityum kan düzeyi 1.0 ile 1.25

 • arasındadır. 1.5 mEq/lt.üzeri toksik sınır başlangıcı kabul edilir.

 • Bipolar bozukluklarda; koruyucu olarak,

 • Siklotimide;hastanın denge ve uyumunun sağlanmasında

 • kullanılır.

 • Gebelik ve emzirme döneminde;mümkün olduğunca

 • kullanılmamalı, lityumu kestikten sonra gebe kalanlarda EKT

 • önerilir. Süte geçtiği için emziren annelere önerilmez.Yan Etkileri:

 • Yan Etkileri:

 • Ellerde orta ya da hafifi şiddette tremor,bulantı, fazla su içme ve

 • işeme,iştah artması ve kg.alma .Dikkat,algılama gibi bilişsel

 • işlevlerde ve harekette hafif azalma,tepkilerde yavaşlama.

 • Hafif derecede kan şekerini yükseltebilir.Poliüri,seyrek olarak tübüler

 • böbrek zedelenmesi,dejeneratif değişiklikler bildirilmiştir.

 • Nöropsikiyatrik açıdan bellek ve dikkati yoğunlaştırma yetisinde hafif

 • azalma,sersemlik, yorgunluk,başağrısı,ellerde titreme olabilir.uygun

 • dozda ve yemekten sonra alınınca sindirim sorunu çıkarmaz.

 • Ekşime,yanma,iştah kesilmesi,ağrılı kramplar,bulantı,kusma ve deri

 • döküntüleri, gözde sulanma,yanma,kaşınma ishal belirtileri

 • görülebilir.Lityum zehirlenmesi:Kan lityum düzeyi 2.0 mEQ/ lt olduğunda toksik belirtiler olur ve acil girişim gerektirir.

 • Lityum zehirlenmesi:Kan lityum düzeyi 2.0 mEQ/ lt olduğunda toksik belirtiler olur ve acil girişim gerektirir.

 • Belirtileri:Tremor, baş dönmesi, ataksi, halsizlik,uyku hali,konuşma bozukluğu,kulak çınlaması,görmede bulanıklık,bulantı, kusma görülür.deliryum,ateş,stupor,koma ve ölüm görülür. • Zehirlenmede alınacak önlemler; Kusturma, nazogastrik yıkama,yeterli sıvı elektrolit verilmesi.3.0 mEq/ lt.de ozmotik diürez (Mannitol 50-100)mg. yapılır.sodyum laktat ile idrar alkalileştirilir.Aminofilin ile lityum atılımı sağlanır.

 • Böbrek yetmezliği gelişmişse hemodiyaliz ya da periton diyalizi yapılır.Karbamazepin(Tegretol):

 • Karbamazepin(Tegretol):

 • Bir epilepsi ilacı olan karbamazepin tedaviye dirençli

 • psikotik hastalarda ve duygudurum bozukluklarında sıklıkla

 • kullanılmaktadır.Bipolar duygulanım bozukluklarında

 • lityumla birlikte ya da yalnız başına, manik taşkınlıklarda,

 • epizodik saldırganlık gösteren kişilik bozukluklarında,

 • tedaviye dirençli şizofreniklerde nöroleptiklerle birlikte

 • kullanılabilir.Duygulanım bozukluğu gösteren kronik

 • alkoliklerde, deliryum tremens tedavisinde deliryumun

 • yatışmasında etkilidir.

 • Yan Etkileri:

 • Bulantı,kusma,uyuşukluk,dengesizlik,sersemlik,çift görme,

 • dermatit.Karaciğere toksik etkileri olduğundan belli aralarla

 • kan sayımı yapılmalı,karaciğer işlevlerine bakılmalı.Vaproat (vaproik asid): Bir antiepileptik olan

 • Vaproat (vaproik asid): Bir antiepileptik olan

 • vaproik asid(Depakin)duygulanım düzenleyicisi

 • olarak etkili bir ilaçtır.Mani ve bipolar bozuklukta

 • önleyici olarak lityumla birlikte ya da yalnız başına

 • verilebilir.

 • Yan Etkiler: Mide-barsak irritasyonu,bulantı,kusma

 • titreme, saç dökülmesi,kilo alma ve halsizlik.ilave

 • olarak ishal,ataksi, dizartri, trombositopeni,

 • karaciğer işlev bozukluğu olabilir. • Antidepresanlar:

 • 1-Trisiklikler,

 • 2-Trisiklik olmayanlar,

 • a)Tetrasiklik ve atipik trisiklikler,

 • b)Seçici seratonin geri alım inhibitörleri,

 • 3-Mao inhibitörleri,

 • 4-Lityum,

 • 5- Başka.

 • Beyinde noradrenerjik veya serotonerjik nöron

 • kavşaklarında noradrenalin ve seratonin geri alımını bloke

 • ederek nörotransmitter metabolizmasını ve dönüşümünü

 • Yavaşlatırlar.Trisiklikler:

 • Trisiklikler:

 • İmipramin(tofranil),Amitripyilin(laroxyl),

 • Klomipramin(anafranil),Opipramol(insidon)

 • Trisiklik olmayanlar:

 • Maprotilin(Ludiomil),Mianserin(Tolvon),

 • Tianeptin(Stablon),Venlafaksin(Efexor),

 • Mirtazapin(Remeron),Reboksetin(Edronax),

 • Milnasipran(Ixel)

 • SSRI’lar:

 • Fluoksetin(Prozac),Paroksetin(Seroxat),

 • Sertralin(Lustral,Serdep,Seralin,Selectra)),

 • Sitolapram(Cipram,Eslopram)

 • MAO İnhibitörleri:

 • Maklobemid(Aurorix)Antidepresanların kullanım alanları:

 • Antidepresanların kullanım alanları:

 • Depresyonlar,

 • Bunaltı bozuklukları(Panik bozukluk,obssessif kompülsif

 • bozukluk

 • Enurezis,

 • Anoreksiya nervoza,Bulimiya nrevoza,

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Uyku bozuklukları,

 • Uyku apnesi,

 • Erken boşalma,

 • Okul korkusu, • Bunaltı giderici (Anti-Anksiyete ilaçları)

 • Benzodiazepinler,

 • Buspiron,

 • Antidepresanlar ve nöroleptikler,

 • Başka türler.1-Benzodiazepinler:

 • 1-Benzodiazepinler:

 • Kullanım alanları:

 • Yaygın bunaltı bozukluğu,

 • Panik nöbetleri,Uykubozuklukları,Epilepsi, Alkoü

 • bırakma ve deliryum tremens tedavisinde,Psikozlarda

 • Mani ve psikotik eksitasyonda nöroleptiklerle beraber

 • Diskineziler ve ilaca bağlı ekstrapiramidal belirtilerin

 • tedavisinde,kas gevşetici olrak, cerrahide anesteziden

 • önce,Kullanım için uyarılar:

 • Kullanım için uyarılar:

 • -Yaşamsal bir konu yoksa sürekli olarak kullanılmamalı,

 • bağımlılıkyapabilir,

 • -Bağımlılığa yatkın hastalarda kullanılmaz.

 • -Başka yatıştırıcılar alan hastalarda kullanılmamalı

 • (alkol,barbitürat)

 • -Yaşlılara vermekten kaçınılmalı,unutkanlığı ve konfüzyonu

 • arttırabilir, gerekli ise yıkım ürünü olmayan türler

 • (lorezepam,oksazepam) kullanılmalı.

 • -Beynin ve solunum sisteminin ağır baskı altında olduğu

 • durumlarda(koma, prekoma, uyku apnesi),ağır ataksi,

 • myastenia graviste),

 • -Taşıt kullanırken alınmaması,

 • -Gebelikte ve emziren annelerde kullanılmamalı,

 • -Değişik hastalıklarda sık görülen bunaltı durumlarında

 • elden geldiğince düzenli alınmalı düşük dozlarda asıl

 • tedaviye destek olarak önerilmesi.Düzenli alınması

 • gerektiğinde sürenin 3-4haftayı geçmemesiTolerans oluşumu ve bağımlılık:

 • Tolerans oluşumu ve bağımlılık:

 • Düzenli ve uzun süre kullanıldığında ilaca karşı

 • tolerans kazanılır.İlacın etkisini sürdürmek için doz

 • arttırılmasına yol açarak bağımlılık gelişmesine

 • neden olur.3-4 hf.dan fazla düzenli alınmaması

 • önerilir.

 • Bağımlılık oluşmuşsa ilaç kesildiğinde bırakma

 • sendromu (withdrawal syndrome) oluşur.

 • Sıkıntı,baş ağrıları, iştahsızlık, uykusuzluk, baş

 • dönmesi,kulak çınlaması, görme bulanıklığı

 • titremeler gibi hafif belirtiler, kan basıncında

 • düşme, ateş, ağır tedirginlik,psikoz ve konvülsiyon

 • gibi ağır belirtiler olabilir.

 • Bu durumda ilaç azaltılarak yavaş yavaş

 • bırakılmalıdır.2-Buspiron:Bunaltı giderici etkisi 1-2 hafta

 • 2-Buspiron:Bunaltı giderici etkisi 1-2 hafta

 • düzenli alınca sağlanır.Bu nedenle kronik

 • durumlarda kullanılabilir.Bağımlılık yapmaz.

 • Uyku verici,kas gevşetici antiepileptik etkisi

 • yoktur.Bağımlılık yapmaz.MSS yatıştırıcıları ve

 • alkolle belirgin etkileşim göstermez.3-Bunaltı giderici olarak kullanılan antidepresanlar veantipsikotikler:

 • 3-Bunaltı giderici olarak kullanılan antidepresanlar veantipsikotikler:

 • Antidepresanlar:

 • Yaygın bunaltı bozukluklarında tolvon, laroxyl,

 • remeron, insidon, desyrel

 • Panik bozuklukta anafranil, tofranil, prozac,lustral,

 • aurorix,cipram

 • Obsesif- kompülsif bozukluktacipram,lustral,prozac

 • vb. kullanılmaktadır.

 • Antipsikotikler:

 • Düşük dozlarda norodol, melleril,bunaltı giderici

 • olarak kullanılmaktadır.

 • 4-Başka bunaltı gidericiler:

 • Beta-blokörler:Çarpıntı,terleme,titreme gibi otonomik belirtilerin olduğu durumlarda kullanılır.

 • Antihistaminikler:Bunaltı giderici,yatıştırıcı, uyku verici etki gösterirler .Güçlü bunaltı gidericilerin kullanılamadığı durumlarda kullanılır.İlaçlar kilit altında saklanır.

 • İlaçlar kilit altında saklanır.

 • İlaç dağıtımında kullanılan kadeh, bardak tepsi cam metal malzemeden olmamalı,

 • Hastanın adı okunarak ilaç dağıtılır ve bir bariyerin arkasında durarak verilir.

 • Hastanın bir başka hastanın ilacını almaması için gerekli önlem ve dikkat sağlanmalıdır.

 • Hastanın ilacı içtiğinden emin olunmalıdır.

 • İlaç kusulursa ikinci kez hekim istemi olmadan ilaç verilmez.

 • Hastanın ilaca tepkisi gözlenir,kaydedilir.

 • Hasta ve ailesine geçmişteki,şimdiki ve gelecekteki ilaçları ile ilgili duygularını açıklama ve soru sorma olanağı tanınır.

 • Tedavinin etkisini değerlendirerek değişikliklerle ilgili önerilerde bulunulur.Tanılar:

 • Tanılar:

 • -Sağlığı sürdürmede değişim,

 • -Boşaltım düzeninde değişim,

 • -Beslenme ve metabolik değişimler,

 • -Aktivite, egzersiz ile ilgili hareketler,

 • -Kardiyak out-put da azalma,

 • -Kendine bakımda yetersizlik,

 • -Uyku alışkanlığının bozulması,

 • -Bilişsel ve algısal değişim,

 • -Kendini algılamada değişim,benlik saygısında azalma,

 • -Rol ve ilişkilerde değişim,

 • -Cinsel yaşamda değişim, etkisiz bireysel başetme,

 • -Değer ve inançlarda değişimYemeyen, içmeyen, dehidratasyon belirtileri

 • Yemeyen, içmeyen, dehidratasyon belirtileri

 • gösteren, saldırgan olabilen, antipsikotiklere yanıt

 • vermeyen hastalarda EKT etkili bir yöntem olabilir.

 • Hasta genellikle 6-8 EKT ile yatışır. Bazen 10-12

 • hatta daha fazla sayıda EKT gerekebilir.
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling