Haftasiga 3 soatdan jami 102 soat


Download 45.65 Kb.
Sana01.10.2020
Hajmi45.65 Kb.
#132048
Bog'liq
7-sinf ona tili va adabiyot reja uy vazifa 2 (3)


ONA TILI

(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)

VII sinfDarslar

tartibi


Mavzu nomi

Soat

O`tish muddati

O`tilgan vaqt

Uy vazifasi

I CHORAK

1-dars

Til va nutq

14-mashq

2-dars

Fonetika bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

19-mashq

3-dars

Imlo bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

113-mashq

4-dars

Qo‘shimchalar va ularning imlosi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

117-mashq

5-dars

Leksikologiya bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

121-mashq

6-dars

Fe’l so‘z turkumi bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

125-mashq

7-dars

Ot, sifat so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

128-mashq

8-dars

Son va ravish so‘z turkumlari bo‘yicha o‘tilganlarni takrorlash

131-mashq

9-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

10-dars

Matnda ko‘p ma’noli , ma’nodosh so‘zlardan foydalanish

136-mashq

11-dars

Shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish

141-mashq

12-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

13-dars

Olmosh so‘z turkumi va uning tasnifi

145-mashq

14-dars

Ko‘rsatish olmoshlari

149-mashq

15-dars

Ko‘rsatish olmoshlarining talaffuzi va imlosi

151-mashq

16-dars

Kishilik olmoshlari

156-mashq

17-dars

O‘zlik olmoshi

160-mashq

18-dars

So‘roq olmoshlari

166-mashq

19-dars

Belgilash olmoshlari

169-mashq

20-dars

Gumon olmoshlari

173-mashq

21-dars

Bo‘lishsizlik olmoshlari

177-mashq

22-dars

Olmosh o‘rnida qo‘llanadigan so‘zlar

182-mashq

23-dars

Olmoshlarning tuzilishiga ko‘ra turlari

184-mashq

24-dars

Sodda va qo‘shma olmoshlar. Ularning imlosi

186-mashq

25-dars

Juft va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi

190-mashq

26-dars

Mustahkamlash. Olmosh va uning tasnifi bo‘yicha tahlil, matn bilan ishlash

14-topshiriq

27-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

28-dars

Nazorat ishi tahlili

1“Saxovatli kuz” mavzusida matn

II CHORAK

29-dars

Ismlarning munosabat shakllari

197-mashq

30-dars

Ismlarning lug’aviy va munosabat shakllari

1103-mashq

31-dars

Egalik shakllari va ularning imlosi

1107-mashq

32-dars

Sifatdosh va harakat nomlaridagi egalik qo‘shimchalari

1109-mashq

33-dars

Egalik qo‘shimchali so‘zlarning imlosi

1111-mashq

34-dars

Mustahkamlash. Ismlarning lug‘aviy va munosabat shakllari bo‘yicha tahlil

13-topshiriq

35-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

36-dars

Kelishik shakllari

1117-mashq

37-dars

Bosh kelishik shakli

1121-mashq

38-dars

Qaratqich kelishigi shakli

1128-mashq

39-dars

Tushum kelishigi shakli

1134-mashq

40-dars

Jo‘nalish kelishigi shakli

1138-mashq

41-dars

O‘rin-payt kelishigi shakli

1142-mashq

42-dars

Chiqish kelishigi shakli

1146-mashq

43-dars

Ismlarning kesimga xoslovchi shakllari

1150-mashq

44-dars

Yordamchi so‘zlar

1155-mashq

45-dars

Ko‘makchilar

1159-mashq

46-dars

Mustahkamlash.

14-topshiriq

47-dars

Ismlarning boshqa so‘zlarga tobelantirib bog‘laydigan qo‘shimchalar va ularning tasnifi bo‘yicha tahlil

1Tarix darsligidan 6 ta misol yozish

48-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

49-dars

Nazorat ishi tahlili

1Tasnif bo’yicha tahlil

III CHORAK

50-dars

Sof ko‘makchilar

1163-mashq

51-dars

Vazifadosh ko‘makchilar

1167-mashq

52-dars

Ko‘makchilarning ma’no turlari

1170-mashq

53-dars

Ko‘makchilar va qo‘shimchalar ma’nodoshligi

1173-mashq

54-dars

Ko‘makchilar bilan birga kelgan so‘zlarning shakllari

1177-mashq

55-dars

Mustahkamlash. Ko‘makchi va ularning turlari bo‘yicha

14-topshiriq

56-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

57-dars

Bog‘lovchilar

1181-mashq

58-dars

Bog‘lovchilarning vazifasiga ko‘ra turlari

1184-mashq

59-dars

Teng bog‘lovchilar

1187-mashq

60-dars

Sof va vazifadosh bog‘lovchilar

1190-mashq

61-dars

Biriktiruv bog‘lovchilar

1193-mashq

62-dars

Ayiruv bog‘lovchilari

1197-mashq

63-dars

Zidlov bog‘lovchilari

1201-mashq

64-dars

Inkor bog‘lovchisi

1204-mashq

65-dars

Yakka va takror bog‘lovchilar

1208-mashq

66-dars

Ergashtiruvchi bog‘lovchilar

1213-mashq

67-dars

Sabab bog‘lovchilari

1217-mashq

68-dars

Aniqlov bog‘lovchisi

1220-mashq

69-dars

Shart bog‘lovchilari

1224-mashq

70-dars

Mustahkamlash. Teng va ergashtiruvchi bog‘lovchilar bo‘yicha tahlil

13-topshiriq

71- dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

72-dars

Nazorat ishi tahlili

1Savol-javob

73-dars

Yuklama haqida ma’lumot

1228-mashq

74-dars

Sof va vazifadosh yuklamalar

1232-mashq

75-dars

So‘roq va taajjub yuklamalari

1235-mashq

76-dars

Ayiruv va chegaralov yuklamalari

1240-mashq

77-dars

Kuchaytiruv va ta’kid yuklamalari

1244-mashq

78-dars

O‘xshatish va qiyoslash yuklamalari

1248-mashq

79-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

IV CHORAK

80-dars

Gumon va inkor yuklamalari

1252-mashq

81-dars

Undov so‘zlar

1256-mashq

82-dars

His-hayajon undovlari

1260-mashq

83-dars

Buyruq-xitob undovlari

1264-mashq

84-dars

Taqlid so‘zlar

1268-mashq

85-dars

Taqlid so‘zlarning tuzilishi va imlosi

1272-mashq

86-dars

Modal so‘zlar

1276-mashq

87-dars

Modal so‘zlarning ma’no turlari

1280-mashq

88-dars

Sof va vazifadosh modal so‘zlar

1284-mashq

89-dars

Tasdiq va inkor so‘zlar

1287-mashq

90-dars

Mustahkamlash. Yuklama, undov, modal, taqlid va tasdiq hamda inkor

14-topshiriq

91-dars

Nazorat ishi

1Matn tuzish

92-dars

Olmosh yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash

1293-mashq

93-dars

Egalik va kelishik shakllari yuzasidan o‘tilganlarni takrorlash.

1Adabiyotdan mavzu yuzasidan misollar yozing

94-dars

Yordamchi so‘zlar.

1297-mashq

95-dars

Undov, taqlid va modal so‘zlar yuzasidan

1Takrorlash

96-dars

Tasvirlash va muhokama ko‘rinishidagi matnlar

1302-mashq

97-dars

Matndagi asosiy fikrni aniqlash. Tayyor matnni o‘qish va qayta hikoya

1308-mashq

98-dars

Takrorlash

1313-mashq

99-dars

Asosiy atamalar ustida ishlash

1Takrorlash

100-dars

Ish qog‘ozlari ustida ishlash

1Tavsifnoma yozish

101-dars

Nazorat ishi

1Takrorlash

102-dars

Yozgi ta’til uchun topshiriqlar

1


ADABIYOT

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)

VII sinf

Darslar tartibi

Mavzular

Soat

O`tish muddati

O`tilgan vaqt

Uy vazifasi

I chorak

1-dars

Badiiy so‘z qudrati

13-sahifa

2-dars

Hamzaning hayoti va ijodi.

114-sahifa

3-dars

“Jonlarni jononi vatan”, “Dardiga darmon istamas” she’rlari

119-sahifa

4-dars

Saida Zunnunovaning hayoti va ijodi.

122-sahifa

5-dars

“Mening Vatanim!”, “Yer uzra qo‘ndi

125-sahifa
Oqshom”, “Qizimga”, “Buvilar duoga qo‘llarin ochib” she’rlari


Yod oling

6-dars

Shuhratning hayoti va ijodi.

129-sahifa

7-dars

“Mardlik afsonasi”

132-sahifa

8-dars

Rasul Hamzatovning

139-sahifa

9-dars

Shahrizodga” she’rlari

141-sahifa

10-dars

Asqad Muxtorning hayoti.

146-sahifa

11-dars

“O‘zimniki emas bu umr...”, “Bir tup o‘rik” she’rlari

148-sahifa

12-dars

Nazorat ishi. "Men sevgan shoir”

1Takrorlash

13-dars

Insho tahlili.

1She’r yodlang

14-dars

Mirmuhsinning hayoti va ijodi.

156-sahifa

15-dars

“Me’mor” romanidan parcha

158-sahifa

16-dars

Nazorat ishi. Test topshiriqlari asosida sinov

1Takrorlash

17-dars

Sinfdan tashqari o‘qilgan asarlar muhokamasi

1Takrorlash

18-dars

Takrorlash


1Takrorlash

2-CHORAK

19-dars

O‘lmas Umarbekovning hayoti va ijodi

180-sahifa

20-dars

“Qiyomat qarz” hikoyasi.

183-sahifa

21-dars

Ch. Aytmatovning hayoti va ijodi

193-sahifa

22-dars

. “Oq kema” qissasi

195-sahifa

23-dars

“Oq kema” qissasi matni ustida ishlash

1129-sahifa

24-dars

“Ravshan” dostoni

1132-sahifa

25-dars

“Ravshan” dostoni matni ustida ishlash

1165-sahifa

26-dars

“Ravshan” dostoni qahramonlarining o‘ziga xos fazilatlari

1165-sahifa

27-dars

Nazorat ishi. “Ravshan timsoliga tavsif”

1Takrorlash

28-dars

Insho tahlili.

1Savol-javob

29-dars

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi. “Mehr va Suhayl”

1168-sahifa

30-dars

Nazorat ishi. Test

1Takrorlash

31-dars

Sinfdan tashqari o‘qilgan asarlar muhokamasi

1Takrorlash

32-dars

Takrorlash

1Takrorlash

3-CHORAK

33-dars

“Mehr va Suhayl”

1173-sahifa

34-dars

Alisher Navoiy “Mehr va Suhayl” (“Sab’ai sayyor”dan)

1220-sahifa

35-dars

“Mehr va Suhayl” Qahramonlarga tavsif berish

1220-sahifa

36-dars

Nazorat ishi. “Suhayl timsoliga tavsif”

1Takrorlash

37-dars

Insho tahlili.

1Asardan parcha yod oling

38-dars

Uvaysiyning hayoti va ijodi.

1223-sahifa

39-dars

Lirikasi. “Uvaysiyman”, “Sog‘indim” g‘azallari, “Anor”, “Yong‘oq”, “Kun va tun” chistonlari

1Yod oling

40-dars

Zavqiyning hayoti va ijodi.

1232-sahifa

41-dars

“Ajab ermas” g‘azali, “Ahli rasta” hajviyasi

1235-sahifa

42-dars

Maxtumqulining hayoti va ijodi

1241-sahifa

43-dars

Maxtumqulining she’rlari

1245-sahifa

44-dars

Abdulla Qodiriyning hayoti

1250-sahifa

45-dars

“Mehrobdan chayon” romani matni ustida ishlash.

1252-sahifa

46-dars

“Mehrobdan chayon” romani timsollari tahlili.

1So’zlab berish

47-dars

Cho‘lponning hayoti

1299-sahifa

48-dars

Cho‘lponning lirikasi

1302-sahifa

49-dars

“Buzilgan o‘lkaga” she’rlari

1308-sahifa

50-dars

Nazorat ishi. Test asosida sinov

1Takrorlash

51-dars

Sinfdan tashqari o‘qilgan asarlar muhokamasi

1Takrorlash

52-dars

Takrorlash

1Takrorlash

4-CHORAK

53-dars

Abdulla Qahhorning hayoti va ijodi.

1311-sahifa

54-dars

“O‘g‘ri” hikoyasi

1312-sahifa

55-dars

“Dahshat” hikoyasi

1316-sahifa

56-dars

Mirtemirning hayoti

1326-sahifa

57-dars

“Toshbu”, “Betobligimda”, she’rlari

1328-sahifa

58-dars

Mirtemir she’rlari

1328-sahifa

59-dars

Xayriddin Salohning hayoti va ijodi.

1335-sahifa

60-dars

“Yulduzlar afsonasi” asari.

1336-sahifa

61-dars

Nazorat ishi. “Menga yoqqan she’r”

1She’r yodlash

62-dars

. Insho tahlili.

1Takrorlash

63-dars

E. S. Tompsonning hayoti va ijodi

1340-sahifa

64-dars

“Yovvoyi yo‘rg‘a” hikoyasi

1345-sahifa

65-dars

“Yovvoyi yo‘rg‘a” hikoyasi matni ustida

1So’zlab bering

66-dars

“Yovvoyi yo‘rg‘a” hikoyasi timsollari ustida ishlash

1Takrorlash

69-dars

Nazorat ishi. Test

1Takrorlash

70-dars

Takrorlash

1Takrorlash

Download 45.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling