Test topshirig‘i To’g’ri javob


Download 74.48 Kb.
bet1/5
Sana05.12.2020
Hajmi74.48 Kb.
#160571
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Она тили ўқитиш методикаси
Test topshirig‘iTo’g’ri javobMuqobil javobMuqobil javobMuqobil javob1
Qaysi qatorda nutq o’stirish ustida ishlash yo’nalishlari berilgan?

So‘z ustida ishlash, so‘z birikmasi va gap ustida ishlash, bog‘lanishli nutq ustida ishlash

Tovush va harf ustida ishlash, bo‘g‘in ustida ishlash, matn ustida ishlash

Matn ustida ishlash, rasmlar ustida ishlash.

Gap, so‘z va matn ustida ishlash

2
Nutqiy xatolar guruhi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan.

Lug‘aviy-uslubiy, morfologik-uslubiy, sintaktik-uslubiy

Bir so‘zni qayta-qayta ishlatish, mantiqiy izchillikning buzilishi, shevaga xos xatolar

Kompozitsion, mantiqiy va dalillarni noto‘g‘ri bayon qilish

So‘z ma’nolarini tushunmaslik tufayli ularni noto‘g‘ri qo‘llash

3
Ta’riflar ichida bayonga to’g’risini toping berilgan qatorni toping.

Namunaviy matn asosida bir oz tayyorgarlikdan so‘ng matnni qayta yozma hikoya qilish

Bayon bog‘lanishli nutqni o‘stirishga qaratilgan mashqlar turidir

Biror matn asosida qayta hikoyalashga bayon deyiladi

Hikoya qilishga o‘rgatish mashqlari bayon hisoblanadi

4
Janriga ko‘ra,insho necha turga bo’linadi ?

Hikoya, tasvir tarzidagi insholarMuhokama tarzidagi insho

Individual va jamoaviy insholar

Hikoya, tasvir tarzidagi insholar

Jamoaviy insholar

5
Og‘zaki va yozma nutq o‘stirishdagi muvaffaqiyat qanday omillarga bog‘liq?

So‘zga e’tibor bilan munosabatda bo‘lish, o‘quvchilarning ko‘p mutolaa qilishi, atrofidagi kishilarning to‘g‘ri va ifodali nutqi, ya’ni nutqiy sharoitga,bolalarning nutqiy tajribasi qanday tashkil etilishiga,nutq o‘stirishda o‘qituvchining til nazariyasiga, grammatikaga, leksikologiya va stilistika elementlariga asoslanish ko‘nikmasiga

So‘zga e’tibor bilan munosabatda bo‘lish, O‘quvchilarning ko‘p mutolaa qilishi, atrofidagi kishilarning to‘g‘ri va ifodali nutqi, ya’ni nutqiy sharoitga

Bolalarning nutqiy tajribasi qanday tashkil etilishiga

Nutq o‘stirishda o‘qituvchining til nazariyasiga, grammatikaga, leksikologiya va stilistika elementlariga asoslanish ko‘nikmasiga

6
Quyidаgilаrdаn qаysilаri imlogа oid mаshqlаrgа kirаdi?

1)grаmmаtik-orfogrаfiktаhlil;

2) ko‘chirib yozuv:

3) diktаntlаr;

4) leksik-grаmmаtik tаhlil;

5) bаyonlаr.

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 4, 5

2, 4, 5

3, 4, 5

7
Boshlаng‘ich sinflarda onа tili dаrslаrini lug‘аt ustidа ishlаshdа qаndаy metodik usullаri bor ?

So‘z mа’nolаrini tаqqoslаsh vа ulаrni shаrhlаsh, so‘zlаrni kuzаtish usuli orqаli ulаrning imlosini, mа’nosini vа tаlаffuzini o‘rgаtish,so‘zlаrni belgilаrigа ko‘rа guruhlаsh

So‘z mа’nolаrini tаqqoslаsh vа ulаrni shаrhlаsh

So‘zlаrni kuzаtish usuli orqаli ulаrning imlosini, mа’nosini vа tаlаffuzini o‘rgаtish

So‘zlаrni belgilаrigа ko‘rа guruhlаsh

8
2-4 sinf ona tili darslariga xaftada necha soat vaqt ajratilgan?

5 soatdan

4 soatdan

3 soatdan

6 soatdan

9
Qaysi qatorda Ona tili o‘qitish metodikasining predmeti to’g’ri ko’rsatilgan.

Ta’lim berish jarayonida ona tilini egallash

Ta’lim berish jarayonida barkamol shaxsni tarbiyalash

Ona tilining imlo qoidalarini, og‘zaki nutqni egallash

Ona tilining tovush tuzilishi va grafikasini egallash

10
Nutqiy xatolarning nechchi turi bor?

3

5

6

10

11
O‘quvchilar nechanchi sinfda inshoga mustaqil ravishda reja tuza oladilar?

3-4-sinflarda

1-2-sinflarda

2-3-sinflarda

2-sinfdan

12
Qaysi mashqlar turida hikoya qilish kiritilgan?

Matnli

yozma

tahlil

og‘zaki

13
Logik va grammatik qoidalar asosida tuzilgan, mustaqil, tugallangan va o‘zaro bog‘langan ma’noli qismlarga bo‘linadigan nutq bu…

Bog‘lanishli nutq

Og‘zaki nutq

Yozma nutq

Tashqi nutq

14
Og‘zaki nutq ko‘pincha qay ko’rinishda beriladi?

Dialog tarzida

Monolog tarzida

Ichki nutq tarzida

Yozma nutq tarzida

15
Qaysi qatorda sifatning o’rganish bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan?

3 bosqichda

4 bosqichda

5 bosqichda

6 bosqichda

16
Son so‘z turkumi necha yo‘nalishda o‘rganiladi?

3 yo‘nalishda o‘rganiladi

4 yo‘nalishda o‘rganiladi

5 yo‘nalishda o‘rganiladi

6 yo‘nalishda o‘rganiladi

17
Nechanchi sinfda bo‘lishli va bo‘lishsiz fe’llar o’rganiladi?

3-sinfda

4-sinfda

2-sinfda

1-sinfda

18
Qaysi savol kelasi zamon fe’lini anglatadi ?

Nima qilmoqchi?

Nima qildi?

Nima qiyapti?

Kim?

19
Gapning uyushiq bo‘laklarini o‘rganish bilan o‘quvchilarning nima haqidagi bilimlari kengayadi?

Gap bo‘laklari haqidagi bilim kengaytiriladi.

Ot so‘z turkumi haqidagi bilimlari kengaytiriladi.

Sifat so‘z turkumi haqidagi bilimlari kengaytiriladi

Olmosh so‘z turkumi haqidagi bilimlari kengaytiriladi

20
Nutqiy xato haqidagi to’g’ri hukmni toping?

Noo‘rin tanlangan so‘zlar, noto‘g‘ri tuzilgan gaplar, morfologik shakllarni noto‘g‘ri ishlatilishi;

Sinonim, antonim, frazeologizmlardan noo‘rin foydalanish

Og‘zaki va yozma nutqning noto‘g‘ri ishlatilishi

Nutqning mantiqiyligi, aniqligi, til vositalari, ifodaliligi kabi talablarga rioya qilinmasligi.

21
Nutqiy xatolar 1-4 sinflarda qaysi turlarga bo’linadi?

Lug’aviy-uslubiy, morfologik-uslubiy, sintaktik-uslubiy;

Grammatik, morfologik

Analitik, sintetik

Lakonizmvako‘pso‘zlilik

22
Boshlang’ich sinflarda ko‘proq qaysi xatolar uchraydi?

Lug’aviy-uslubiy

Morfologik-uslubiy

Sintaktik-uslubiy

Grammatik.

23
Lugaviy-uslubiyxatolarberilganqatornitopingqaysilar ?

Birso‘zniqayta-qaytaishlatish; So‘zningma’nosiniyokima’noqirrasinitushunmasliknatijasidaunianiqma’nosidaishlataolmaslik; Shevagaxosso‘zlardanfoydalanish

Imloviy va punktuatsion xatolar

So‘zning ma’nosini yoki ma’no qirrasini tushunmaslik natijasida uni aniq ma’nosida ishlata olmaslik

Sintaktik tuzilmalarning bir xil yoki har xilligi

24
xatolarga so‘z shaklini, so‘z o‘zgartiruvchi va so‘z yasovchi qo‘shimchalarni noto‘g‘ri qo‘llashdan kelib chiqadigan xatolar kiradi.

Morfologik-uslubiy

lug’aviy-uslubiy

imloviy va punktuatsion

sintaktik-uslubiy

25
Boshlang’ich sinflarda yozuvgaorgatishningasоsiymеtоdlarito’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

Mехanikmashqlar, nusхako‘chirishmashqi

Bo‘g‘in

Nusхa ko‘chirish mashqi

Mехanik mashqlar

26
Sintaktik-uslubiy xatolarning qaysi turlari xato hisoblanmaydi?

kompozitsion, mantiqiy va dalillarni no‘to‘g‘ri bayon qilish nutqiy xatolar

so‘z shakli va so‘z o‘zgartiruvchi

so‘z yasovchi qo‘shimchalar

hoshiya va xat boshidan yozish

27
xatoga insho, hikoya, bayonning tuzilgan rejaga mos kelmasligi, ya’ni voqea, kuzatishlarni bayon etishda izchillikning buzilishi kiradi.

Tipik kompozitsion

Mantiqiy

Kompozitsion

Sintaksis

28
Inshoga tayyorgarlik davrida o’quvchilar qanday xatolarga yo‘l qo‘yadilar?

kompozitsion xatoga

material to‘plashda

reja tuzish;

mantiqiy izchillikka.

29
xatolarni guruhlash, ularning turlarini aniqlash, xatoning kelib chiqish sabablarini o‘rganish asosida nutqqa oid xatolarni to‘g’irlash va ularning oldini olish tizimi nechinchi sinflar uchun ishlab chiqilgan?

3-4 sinflar

2-3 sinflar

1-2 sinlar

1-4 sinflar

30
Berilgan javoblar ichida qaysi biri og‘zaki va yozma insho ustida ishlashning uchinchi bosqichi hisoblanadi?

Inshoni nutqiy shakllantirish, ya’ni insho matnini tuzish, uni yozish, takomillashtirish, xatolarni to‘g‘rilash va uni tekshirish;

Material yig’ish, ya’ni kuzatish, ekskursiya, mehnat jarayoni, rasmni ko‘rib chiqish, kinofilm, spektaklni ko‘rish, badiiy va boshqa adabiyotlarni o‘qish

Mavzuga va uni yoritishga mos material tanlash, uni tartibga solish, joylashtirish, ya’ni suhbat, muhokama qilish;

Zarur materialni ajratish, reja tuzish, lug’at ustida ishlash, imlo va leksik tomondan tayyorlash va hokazo

31
Insho yozish uchun 3-4-sinflarda qancha vaqt ajratiladi?

Odatda bir dars, zarur bo‘lib qolsa ikkinchi darsdan 15-20 daqiqa ajratiladi;

Bir dars, zarur bo‘lsa ikkinchi darsdan 30 daqiqa ajratiladi

Bir yoki bir yarim dars, ayrim vaqtlarda ikki dars;

20-25 daqiqa vaqt ajratiladi.

32
Sintaktik-uslubiy xatolar berilgan qatorni toping.

So‘z birikmasi va gap tuzish

Bir so‘zni qayta-qayta ishlatilishi

Bog’lanishli nutq

Fonetika va orfagrafiya

33
Qaysiqatordainshoyozishdarsiningasosiybosqichiberilgan.

O‘qituvchikuzatuviostidainshoniyozish.

Mavzuni muhokama qilish;

Kuzatish davrida to‘plangan materialni tartibga solish;

Reja tuzish va rejaga aniqlik kiritish

34
Inshoyozilgandansongoqituvchiuninechakuntekshiradi?

Ikki kun ichida

Bir hafta davomida;

Shu kunning o‘zida tekshirishi shart

4-5 kun davomida

35
Birinchi marta rasmlar asosida yozdiriladigan insho uchun o‘qituvchining birinchi vazifasini aniqlang.

O‘quvchilarni inshoning yangi turi bo‘lgan rasmlar seriyasi asosidagi yangi insho bilan tanishtirish

Rasmli reja asosida matn rejasini tuzish

Reja qismlariga mos ravishda matnni xatboshilariga bo‘lish

Reja qismlarini xatboshidan yozishga o‘rgatish

36
Inshoni baholashda uning hajmi hisobga olinadimi?

Ha, inshoning hajmi baholashdagi asosiy me’yorlardandir

Yo‘q, insho mavzusining yoritilishi undan muhimroq hisoblanadi

Yo‘q, asosiysi, imloviy va punktuatsion savodxonlikdir

Baholashda faqat insho mavzusining yoritilishi hisobga olinadi

37
Berilgan javoblar ichida husnixat asosida baholash me’yorlariga kiradiganini toping.

Hoshiyaga e’tibor berib yozish va sarlavhani to‘g‘ri joylashtirish

Sarlavhani to‘g‘ri joylashtirish va mazmunning mavzuga mosligi

Xatboshidan yozish va so‘zlardan to‘g‘ri foydalanish

Reja to‘g‘ri tuzilganganligi

38
Inshoni baholashda real yondashishga imkon beruvchi-bu nima?

O‘quvchilar inshosini baholash me’yorlari;

O‘quvchilarning ijodkorligi

O‘quvchilarning inshosining qanchalik to‘g‘ri yozilganligi

Insho darsining to‘g‘ri tashkil etilganligi.

39
So‘zlar ma’nosini tushuntirib berish o‘quvchilarning nimasini o’stiradi?

Lug‘atini boyitadi va nutqini o‘stiradi;

So‘z boyligini oshiradi

Yaxshi va tez fahmlashga yordam beradi

Bog‘lanishli nutqini o‘stiradi

40
Ko‘chma ma’noda ishlatilgan obrazli so‘zlar va badiiy nutq birliklari … o‘qilgandan keyin tushuntiriladi.

Matn

So‘z

Gap

So‘z birikmasi

41
Metodikada so‘zlarni tushuntirishning nechta usuli bor?

7 ta

6 ta

5 ta

8 ta

42
Soznikontekstasosidatushuntirish-bu?

O‘quvchilartushunmaydiganso‘zulargatushunarliso‘zlarqo‘llangangap (yokimatn) yordamidatushuntirilishi

Atamalarning ma’nosini tushuntirish

Ko‘chma ma’noda ishlatiladigan so‘zlarning ma’nosi

O‘quvchilar bog‘lanishli nutqini o‘stirish.

43
Qaysi qatordao‘z ma’nosini lug‘atdan va o‘qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish to’g’ri ko’rsatilgan.

O‘quvchilarni izohdan mustaqil foydalanib, so‘z ma’nosini mustaqil tushunish

So‘zning ma’nosini tushuntirish

So‘zlarni taqqoslash

Lug‘at ustida ishlash.

44
Ma’nodosh so‘zlar …

(Sinonimlar) talaffuzi, yozilishi har xil bo‘lgan bir umumiy tushuncha (ma’no)

Sinonim , antonim

Sinonimni

Omonimni.

45
Berilganlar ichida maktabga mos bog‘lanishli nutq birligi berilgan.

Yozma bayon, insho

Hikoya,maqola, roman

Doklad, hisobot

Roman, monografiya

46
Bog‘lanishli nutqqa oid mashq turlari qanday beriladi?

Nazariyasiz amaliy tarzda

Faqat nazariy tarzda

Faqat amaliy tarzda

Nazariy va amaliy tarzda

Download 74.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling