I. Umumiy qism. Paxta chigiti


Download 1.09 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana11.06.2020
Hajmi1.09 Mb.
  1   2   3

 

   REJA:  

 

Kirish 

 

I. Umumiy qism. 

1.1. Paxta chigiti. 

1.2. Texnik chigit navlarining asosiy ko‟rsatkichlari 

 

II. Asosiy qism. 

2.1. Moyli urug‟lar tarkibidagi aralashmalar turlari 

2.2. Moyli urug‟larni begona aralashmalardan tozalash 

2.3. Moyli urug‟larni aralash moddalardan tozalash usullari. 

2.4. Paxta chigitini aralash moddalardan tozalash. 

2.5. Urug‟larni quritish 

2.6. Texnologik sxemalarni tanlash 

2.7. Texnologik xisoblar 

 

Xulosa 

 

 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. 

 

                                         

 

  

 

  

 


 KIRISH 

Yog‟-moy  ishlab  chiqarish  oziq-ovqat  sanoatining  eng  salmoqli  sohasi 

bo‟lib,  unda  xomashyodan  yog‟  ishlab  chiqarish  bilangina  cheklanilmaydi,  balki 

olingan  yog‟ni,  sanoat  chiqindilarini  qayta  ishlab,  turli  xil  moyli  mahsulotlar 

(salomas, margarin, mayonez, fosfatid kontsentratlari, glitserin, yog‟ kislotalar, sovun 

va  boshqalar)  ham  tayyorlanadi.  Agrosanoat  kompleksi  samaradorligini  oshirish, 

aholini  oziq-ovqat  mahsulotlari  bilan  tag‟minlanishini  keskin  yaxshilash  eng 

mag‟suliyatli  masaladir.  Ayniqsa,  aholini  oziq-ovqat  mahsulotlari  bilan  yil  bo‟yi 

tag‟minlab turish uchun shirkat xo‟jaliklarida qishloq xo‟jalik mahsulotlarini saqlash 

va qayta ishlash ishlariga aloxida eg‟tibor berish lozim. 

O‟zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  09.01.06  dagi  №PF-3709  “Meva-

sabzavotchilik  sohasida  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirish  chora-tadbirlari 

to‟g‟risida”gi  farmoni,  2008  yil  20  oktyabrdagi  “Ekin  maymoyli  urug‟larini 

optimallashtirish  va  oziq-ovqat  ekinlari  ishlab  chiqarish  hajmini  oshirish 

to‟g‟risida”gi farmoni, 2009 yil 26 yanvardagi “Oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarish 

hajmini  kengaytirish  va  ichki  bozorni  to‟yintirish  bo‟yicha  qo‟shimcha  choralar 

to‟g‟risida”gi qarori, shuningdek “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uni qzbekiston 

sharoitida  barta-raf  etishning  yo‟llari  va  choralari”  asarida  chop  etilgan  tavsiyalarga 

muvofiq  respublikamizda  2011  yilgacha  ijtimoiy-iqtisodiy  va  ishlab  chiqarish 

faoliyati  doiralarini  takomillashtirish,  ishlab  chiqarish  hajmini  yanada  oshirish  va 

qishloq xo‟jaligi ekinlari assortimentini kengaytirish, buning asosida aholining oziq-

ovqat tovarlariga bo‟lgan talabini to‟liq qondirish va qishloq aholisining daromadini 

oshirishga erishish dasturi belgilab olindi. 

Tabiiyki,  mazkur  dasturni  amalda  joriy  etish  va  qishloq  xo‟jaligi  ishlab 

chiqarishida  tub  islohotlarni  yuritish  uchun  ushbu  sohani  mukammal  egallagan 

malakali  mutaxassislarga  bo‟lgan  talab  ortib  boradi.  Hozirgi  kunda  moyli  urug‟, 

meva-sabzavot,  texnik  va  boshqa  ekinlarni  etishtirish,  tashish,  saqlash  va  qayta 

ishlash  masalalari  etarlicha  o‟rganilgan  deb  bo‟lmaydi.  Bundan  tashqari  sohadagi 

ilg‟or  fan-texnika  yutuqlari  ishlab  chiqarishga  keng  joriy  etilmayapti.  Mazkur 

majmua  bo‟lg‟usi  mutaxassislarning  nazariy  bilimlarini  mustahkamlashi  bilan  bir 


 

qatorda  sabzavotlar  ekinlari  mahsulotlari  va  kartoshkani  saqlash  va  qayta  ishlash bilan bog‟liq zarur malakalarni egallashga imkon beradi.  

Ta‟kidlash  joizki,  fanni  mukammal  egallash  uchun  talabalar  har  bir  mashg‟ulot 

mobaynida  topshiriqlarni  o‟qituvchi  ko‟rsatmasiga  binoan  mustaqil  echishi  lozim. 

Buning  uchun  majmuada  tegishli  vazifalar,  ularni  echish  bo‟yicha  zamonaviy 

pedagogik  texnorlogiyaning  element-organayzerlari,  kerakli  jihozlar  va  materiallar, 

shuningdek  ishni  bajarish  tartibi  keltirilgan.  Mashg‟ulotlarda  talabalar  keltirilgan 

vazifalarga  binoan  moyli  ekinlarini  saqlash  va  qayta  ishlash  turlari  va  usullari, 

qo‟llaniladigan  idish-anjomlar  va  materiallar,  xom  ashyo  va  qayta  ishlangan 

mahsulotlarga  qo‟yiladigan  talablar,  ularni  tayyorlash  va  mahsulot  chiqishi 

me‟yorlari,  mahsulotlarni  saqlashga  joylashtirish,  qayta  ishlash  va  boshqa  tadbrlar 

bilan bog‟liq hisob-kitob ishlari bilan amaliy tanishadilar. Ishning to‟g‟ri bajarilishiga 

esa  o‟qituvchi  mas‟ul  bo‟lib,  darsni  o‟tish  davomida  talabalarni  doimiy  tekshirib, 

ularga  nisbatan  aqliy  hujumlar  uyushtirib,  zarur  hollarda  tegishli  tavsiyalar  va 

ko‟rsatmalar berib boradi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  I. UMUMIY QISM.  

1.1. Paxta chigiti. 

Paxta  paxtadoshlar  oilasiga  kiradigan  bir  yillik  tolali  o‟simlik.  U  asosan 

tolasidan  gazlama  to‟qish  uchun  ekilib  kelingan.  SHuning  uchun  ham  ko‟p 

vaqtlargacha  chigitga  «sanoat  chiqindisi»  deb  qaralib,  uning  moyini  ko‟paytirish 

ustida selektsiya ishlari olib borilmagan. 

O‟zbekistonda  paxtaning  uzun  tolali  va  o‟rtacha  tolali  navlari  ekiladi.  Uzun 

tolali  paxtadan  qora  chigit,  o‟rtacha  tolgli  paxtadan  esa  paxta  zavodlaridagi  jin  va 

linter  mashinalarda  tozalangandan  keyin  ham  8-12,0%  lint  (kalta  dag`al  tola) 

qoladigan  chigit  chiqadi.  Bunday  chigitning  sirti  ko‟kimtir  lint  va  delint  bilan 

qoplangan  bo‟ladi.  Momiq  tarkibida  sllyuloza,  moy,  mum,  pektin  moddalar, 

pigmentlar  va  mineral  tuzlar  bo‟ladi.  CHigit  mag`zi ichida  murtak bor.  Mag`izning 

ko‟p  qismi  shu  murtak  uchun  oziq  tariqasida  yig`ilgan  moy  va  oqsil  moddalardan 

tashkil  topgan.  Ular  yupqa  qobiqqa  o‟ralgan,  ustidan  esa  po‟choq  bilan  qollangan 

bo‟ladi. Qalin po‟choq mag`izni mexanik zararlanishdan saqlab turadi. 

Paxta  navi,  tuproq-iqlim  sharoiti  va  qo‟llaniladigan  agrotexnika  tadbirlari 

chigitning kimyoviy  tarkibiga  ta`sir  etadi. SHuning  uchun ham  turli tabiiy  sharoitda 

etishtirilgan paxtaning chigiti har xil bo‟ladi. 

CHigitning mag`zi tarkibi turlicha bo‟lgan uzun hujayralardan tuzilib, unda moy 

va  oqsil  moddalar  bo‟ladi.  Mag`iz  hujayralarining  protoplazmasi  albuminoid 

guruhiga  kiradigan  oqsillardan  tashkil  topgan  bo‟lib,  issiqlik  ta`sirida  iviydigan 

bo‟ladi.  CHigit  po‟chog`i  asosan  sellyuloza  va  gemitsellyulozadan  iborat  bo‟lib, 

uning tarkibida moy juda oz 0,5% bo‟ladi. 

Har  bir  hujayra  quyidagi  qismlardan:  hujayra  devori,  eleoplazma  va  aleyron 

donachalaridan  tashkil  topgan.  Aleyron  donachalarining  tarkibida  50-75%  oqsil 

bo‟lib,  qolgan  qismi  fosforli,  lekin  oqsili  bo‟lmagan  boshqa  moddalardan  iborat. 

Hujayra  devorlari  gemitsellyulozadan  tuzilgan.  yog`  eleoplazma  tarkibiga  kiradi. 

Eleoplazmaning ichida moydan tashqari, sitoplazma oqsil moddalar ham bor. 


 

CHigit mag`zining tarkibidagi bezchalar asosan yupqa devorli 2-3 ta mayda va bir  necha  dona  yirik  hujayralardan  tuzilgan.  Bu  hujayralarning  ichi  gossipol, 

gossipurpurin,  pigment  va  kimyoviy  jihatdan  murakkab  tuzilgan  boshqa  turli 

moddalar bilan to‟la bo‟ladi. 

CHigit  pishib  etilgan  davrda  tarkibida  moy  ko‟payib,  suv  kamaya  boradi.  Bu 

davrda  eleoplazma  suyuq  gel  holatidan  o‟z  ichiga  moy  tomchilarini  qamrab  olgan 

elimsimon  holatga  o‟tadi.  Mag`izning  suvi  yana  ham  kamayganda  moy  tomchilari 

ultradispers holatga o‟tib, geterogen sistema hosil qiladi. 

Paxta  moyi  chala  quriydigan  moylarga  kiradi  va  asosan  S

16

-S

18  moy 

kislotalardan tuzilgan triglitseridlardan tashkil topgan bo‟ladi. 

Kuzda  ho‟l  (nam)  va  xom  terilgan  paxtaning  chigitini  saqlash  qiyin.  CHunki 

nam  ta`sirida  enzim  fermentining  aktivligi  ortishi  natijasida  chigit  qiziydi,  moyi 

parchalanib  aldegid,  keton,  moy  kislotalar,  karbon  gazi  (SO

2

)  va  boshqalar  hosil bo‟ladi,  chigit  avval  sarg`ayib,  keyin  qorayib  «kuya»  boshlaydi,  buziladi.  G`o‟za 

asosan  Urta  Osiyo  respublikalarida,  Qozog`istonning  janubiy  rayonlarida  va  qisman 

Azarbayjonda ekiladi. 

Paxtaning 60% ni chigit tashkil etadi, uning moyliligi 15-20%. 

Ayrim paxta navlari chigitining tarkibi (% hisobida) 

1-jadval 

Selektsiya 

navlari 


Mag`zi  Shulxasi 

Moyi 


Namligi  Sof gossipol Moysizlantirilmag

an protein 

Toshkent-2 

108-F  


5904-I 

57-91 


52,3  

57,8 


42-49  

40,1  


39,6 

20-39  


18,0-23,11 

21,5-22,5 

7-51  

7,5-9,5 


7,8-9,2 

0,16  


0,3  

0,45 


33-61  

17,4-22,3  

21,5-22 

 

Usimlik  moylari  moy  kislotalar,  trigletseridlar  tarkibi  jihatidangina  emas,  balki fizik-kimyoviy  xossalari  bilan  ham  bir-biridan  farq  qiladi.  CHigit  moyi,  asosan, 

to‟yinmagan  olein,  linolen  va  to‟yingan  palmitin,  stearin  kislotalar  triglitserididan 

iborat  bo‟ladi.  N.I.Ishoqov,  A.G.Vereshchagin  va  S.V.Skvortsova  paxta  moyi 


 

tarkibidagi  moy  kislotalarning  turi  va  ularning  moy  vazniga  nisbatan  protsent  bilan ko‟rsatilgan miqdorini quyidagicha ifodalaydilar: 

2-jadval 

Moy kislotalar 

Moyning vazniga nisbatan miqdori (%) 

Meristin 

0,49 


Palmitin 

24,77 


Palmitoolein 

0,57 


Stearin 

1,93 


Olein 

15,37 


Linolen 

53,03 


 

N.I.Ishoqov va O.S.Sodiqov chigit moyi tarkibida 1% dan ortiq araxin kislota 

borligini aniqlaganlar. 

3-jadval 

CHigit moyining fizik va kimyoviy xossalari. 

Xossalari 

Ko‟rsatkichi  

Qotish temperaturasi 

0°S 

Nurni sindirish ko‟rsatkichi (20° da) 1,472-1,474 

Yod soni 

110-120 

Sovunlanish soni 

191-199 

20°S da solishtirma og`irligi 

0,918-0,932 

Rodan soni 

65 

Reyxert-Meyssli soni 0,2-1,0 

Gener soni 

96,2 

Moy kislotalar titri 28-40° 

O‟t olish darajasi: 

 

Kislota soni 1,3 bo‟lganda 243°S 

Kislota soni 3,68 bo‟lganda 

236°S 


 

Atsetil soni 15 

YOnish issiqligi 

9,4 kal/g 

19,7°S da kristallashdagi suyuqlanish issiqligi 

20,6 kal/g 

Elementlar tarkibi: 

 76,5 % N

2

 11,3 % 

O

2 

12,2 % 


Gossipol miqdori 

2% gacha 

Stearin miqdori 

1,6% gacha 

Uglevodorodlar 

0,25% 


 

1.2. Texnik chigit navlarining asosiy ko’rsatkichlari 

 Paxta  tozalash  zavodlarida  paxta  tolasi  va  momigi  ajratib  olingandan  keyin 

moyni  olish  uchun  yog‟  zavodlariga  yuboriladigan  chigit  navlari  texnik  chigit  deb 

ataladi; texnik chigiti turt navga bo‟linadi.  

 Xozir  amalda  bo‟lgan  GOST  O‟zDSt  596:2014  ga  muvofik,  yetilib  pishgan, 

soglom  chigitlar  birinchi  navga  kiradi;  G‟o‟zaning  seleksiya  naviga  qarab  salgina 

yashil  yoki  boshqa  rang  aralashgan  oq-sariq  rangli.  Bu  navga  kiradigan  o‟rta  tolali 

chigitning  tuklilik  darajasi  quyidagicha;  paxta  tozalash  zavodlarida  momigidan  va 

tukidan ikki marta tozalangan chigitda – 7,0 % gacha, bir marta tozalangan chigitda – 

10,5%  gacha  bo‟ladi,ingichka  tolali  paxta  chigitning  tuklik  darajasi  2,0-6,5%  dan 

ortmsaligi  kerak.  Begona  aralash  moddalar  va  moyli  aralashmalar  1,5  %  dan, 

chigitning namligi esa 8,0 %dan oshmasligi kerak.  

 Mag‟zi  chala  pishgan  chigit  bilan  och  mag‟zli  chigit  aralashmasi  ikkinchi 

navga kiradi. Kundalangiga kesib kurganda chigit.G‟o‟zaning seleksiya naviga qarab 

salgina  boshqa  ranglar  aralashgan  oq-sariq  rangli.    Bu  navga  kiradigan  o‟rta  tolali 

chigitning  tuklilik  darajasi;  chigit  momigidan  va  tukidan  paxta  tozalash  zavodlarida 

ikki marta tozalansa – 8,0 %  gacha, bir marta tozalansa 11,5 %gacha; ingichka tolali 

paxta chigitining tukliligi 3,0-7,5%dan ortmasligi kerak. Begona aralash moddalar va 

moyli aralashmalar miqdori 3,0% dan chigitnig namligi 9,0 %dan oshmasligi kerak.  


 

10 


 Chigitlarning ko‟prok qismini chala pishgan, xom va och mag‟zli chigit hosil 

qilsa,  bunday  chigitlar  uchinchi  navga  kiradi.  Bunday  chigitning  tusi.Turlicha  och 

ranglar  aralashgan  kul  rang  oq-sariq  rangdan  to  och  sariq  ranggacha.    Bu  navga 

kiradigan o‟rta tolali chigitning tuklilik darajasi; chigit momigidan va tukidan paxta 

tozalash  zavodlariga  ikki  marta  tozalansa  –  7.0-11.0%  gacha,  bir  marta  tozalansa 

13.0%  gacha;  ingichka  tolali  paxta  chigitining  tukliligi  4,0-9,0  %  dan  ortmasligi 

kerak.  Begona  aralash  moddalar  va  moyli  aralashmalar  miqdori  11,0  %dan, 

oshmasligi kerak. 

 Asosan  xom  va  och  mag‟zli  hamda  mag‟zi  kesib  kurilgandan  rangi  sarikdan 

tortib och jigar ranggacha bo‟lgan chigitlar turtinchi navga kiradi. Bu navga kiradigan 

o‟rta  tolali  chigitning  tuklilik  darajasi  chigit  momig‟idan  va  tukidan  paxta  tozalash 

zavodlarida  ikki  marta  tozalansa  –  8.0-13.0  %  gacha,  bir  marta  tozalansa  13,5  % 

gacha ingichka tolali paxta chigitini tukliligi 4.5-9.0 % dan ortmasligi kerak. Begona 

aralash  moddalar  va  moyli  aralashmalar  miqdori  33,0  %  gacha  chigitning  namligi 

13,0 % dan oshmasligi kerak. 

 Yuqoridagi  ko‟rsatkichlarga tug‟ri kelmaydigan  chigit navsiz hisoblanib  moy 

olish uchun yaramaydi. 

  

Texnik chigit navlarining asosiy ko‟rsatkichlari  4-jadval. 

Sifat ko‟rsatkichlari 

Navlar 

Mag‟z rangi och novvot 

novvot 


kukamtir–

sarg‟ish 

sariq, och jigar 

rang 


Namligi 

8.0-10.0 

9.0-11.0 

12.0 


13.0 

Aralashmalar 

1,5 

1.5-3.0 


11.0 

33.0 


Momiqligi 

o‟rta tolali 

7.0-10.5  

8.0-10.5 

7.0-11.0 

8.0-13.0 

ingichka tolali 

2.0-6.5 


3.0-7.5 

4.0-8.5 


4.5-9.0 

 

11 


 

Chigit 


navi 

Chigit kesimidagi mag‟izning rangi 

G‟o‟zaning seleksiya naviga qarab salgina yashil yoki boshqa rang aralashgan oq sariq rangli 

II 


G‟o‟zaning seleksiya naviga qarab salgina boshqa ranglar aralashgan oq-

sariq rangli 

III 

Turlicha och ranglar aralashgan kul rang oq-sariq rangdan to och sariq ranggacha  

IV 


Sariq rangdan to och jigar ranggacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 


II. ASOSIY QISM. 

 

2.1. Moyli urug’lar tarkibidagi aralashmalar turlari 

Yog’li  aralashmalar  singan,  ezilgan,  po‟chog‟i  chaqilgan,  mag‟zi  ezilgan 

urug‟lardan iborat, ular  chigit va  boshqa urug‟larni  saqlashda katta  zarar  yetkazadi, 

havodagi namlik va kislorod ta„sirida buzilib, yog‟ kislotalar, ketonlar va boshqa har 

xil uchuvchan moddalarga parchalanadi va buzila boshlaydi. Natijada yog‟ning sifati 

buziladi.  

 Organiq  aralashmalarga  g‟o‟za  po‟chog‟i,  barglari,  qog‟oz,  paxta  tolalari  va  xas-

xashaklar  kiradi.  Bunday  aralashmalar  urug‟ini  tez  qizdirib  yuboradi  va  olinadigan 

yog‟ning sifatini buzadi, yog‟ olishda mashinalarning ayrim joylariga tiqilib qoladi, 

avariyaga olib kelishi mumkin. 

  

Anorganiq  aralashmalar  mineral  va  metall  turlariga  bo’linadi.  Mineral 

aralashmalar  tosh,  qum,  tuproq,  metall  aralashmalari  temir  qismlari,  mix,  bolta  va 

shunga  uxshashlardan  iborat.  Bo‟larning  miqdori  1-10%  bo‟lishi  mumkin.  Bunday 

aralashmalar  texnologik  uskunalarni  ishdan  chiqaradi,  sindiradi  va  yong‟inga  sabab 

bo‟lishi mumkin. 

 Moyli urug‟larning tozalik darajasiga ko‟ra 3 ta kategoriyaga: toza, o‟rtacha toza va 

iflos bo‟ladi. Aralash  moddalarning  ishlab  chiqarishga  va  moy  sifatiga  ta‘siri.  Yog‟li 

urug‟larni uzoq saqlash uchun va qayta ishlash texnologiyasi buzilmasligi uchun ular 

tozalanadi. 

Aralash moddalar moyli urug‟larni moy zavodlariga tashishda halq xo‟jaligiga 

zarar  yetkazadi.  Tozalanmagan  urug‟larni  omborlarda  saqlaganda  ular  tarkibidagi 

begona  aralash  moddalar  foydali  ishlab  chiqarish  maydonlarini  egallaydi  va  buning 

natijasida saqlashdagi sarf xarajatlar ko‟payadi. 

 Ifloslangan  urug‟lar,  tayyor  mahsulot  sifatiga  salbiy  ta„sir  etadi,  moyning  chikitga 

chiqishini ko‟paytiradi, qurilma va mashinalarni yeyilishini va sinishini ko‟paytiradi, 

mashinalarni  ish  unumdorligini  pasaytiradi  va  ishlab  chiqarishda  antisanitariya 

holatlarini yuzaga keltiradi. 


 

13 


 Mineral  aralashmalar  elak,  valik,  pichok  va  qovurish  qasqonlarini  ostini 

yeyilishini  tezlashtiriladi.  Ular  kunjara  va  shrot  tarkibiga  qushilib  kolib  ular 

tarkibidagi  oqsil  moddasi  miqdorini  kamaytiradi  va  uning  natijasida  ularning 

oziqaligi kamayadi. Ular  moyni  uziga  yutib kunjara  va  shrotning  moyligini  oshiradi 

va buning natijasida moyning yuqolishi ko‟payadi. Moy tarkibiga utib moyga tuprok 

mazasini hosil qiladi, moyga utishi natijasida ular tarkibidagi mikroorganizmlar ham 

moyga  utib  moyni  buzilishigi  sabab  bo‟ladi.  Bo‟lardan  tashqari  tayyorlov 

bo‟limlarida urug‟ni tozalashda chang hosil qilib qiyin mexnat sharoitini hosil qiladi. Organik  aralash  moddalar  asosan  kletchatkadan  iborat  bo‟lib  kunjara  va 

shrotning sifatiga ta„sir etadi, ular moyning uziga shimib olib va shrot bilan moyning 

chikitga chiqishini ko‟paytiradi. 

Moyli  aralashmalar  asosan  zararlangan  urug‟lar  bo‟lib,  ular  asosan  moy 

sifatiga  ta„sir  etadi.  Zararlangan  urug‟ning  ko‟p  miqdorda  bo‟lishi  moyning  oziq-

ovqatga  ishlatib  bo‟lmaydigan  holatga  olib  ketadi,  uning  kislota  soni  oshib  ketib 

kulansa xidli bo‟ladi. 2.2. Moyli urug’larni begona aralashmalardan tozalash 

Ularni  saqlashdan  va  ishlab  chiqarishga  uzatishdan  oldin  bajariladigan  eng 

muhim  va  birinchi  texnologik  jarayondir.Moyli  urug‟larni  aralash  moddalardan 

tozalash orqali quyidagilar ta„minlanadi: 

-saqlashda boradigan turli buzilish jarayonlarning borishi sekinlashadi; 

-yuqori  namlikga  ega  bo‟lgan  moddalarni  ajratish  orqali  urug‟ning  umumiy 

namligi past bo‟ladi; 

-urug‟ning harorati bir muncha pasayadi

-ko‟p miqdordagi mikroorganizmlar bilan zararlangan moddalarni ajratib olish 

natijasida, urug‟ tarkibidagi mikroorganizmlar kamayadi

- saqlash omborlarning foydali maydonidan unumli foydalaniladi; 

sifati va xususiyatlari bir xil bo‟lgan urug‟ massasi hosil qilinadi; 

-qurilmalarni  ishi  yaxshilanadi,  ish  unumdorligi  ortadi,  yeyilishi  va  sinishi 

kamayadi; 

-xasharotlardan va zararkunandalardan bir qism tozalaniladi; 


 

14 


-olinayotgan mahsulotlarning (moy, kunjara va shrot) sifati yaxshilanadi

-ishlab chiqarishda moyning chikitga chiqishi kamayadi. 

Moyli urug‟larni tarkibidagi aralash moddalarni tozalash usullari 

 Urug‟larni aralash moddalardan tozalash usullari urug‟ va aralash moddalarning fizik 

xususiyatlarini  turlicha  ekanligiga  asoslangan.  Aralash  moddalar  urug‟dan  o‟lchami 

va  shakli,  zichligi,  aerodinamik  va  magnitlanish  xususiyatlari  bilan  farq  qiladi.  Shu 

sababdan ham urug‟larni tozalashda turli usullarda ishlaydigan texnologik qurilmalar 

ishlatiladi.  2.3.Moyli urug’larni aralash moddalardan tozalash usullari. 

Moyli urug‟larni aralash moddalardan quyidagi usullar qullaniladi: 

-Urug‟ni  aralashmalardan  ularning  o‟lchami  va  shakli  bo‟yicha  ajratish. 

Bunday ajratish moy xom ashyolarni turli o‟lchamdagi va shakldagi elaklarda elash 

orqali amalga oshiriladi. 

-Moyli  urug‟  va  aralash  moddaning  aerodinamik  xususiyatlarni  turlicha 

ekanligiga  asoslangan  usul  bunday  usulda  ishlashi  urug‟  massasini  havo  oqimda 

separatsiya qilishda ishlatiladigan qurilmalarda amalga oshiriladi. 

-Urug‟ni  aralash  moddalardan  mexanik  kuch  ta„sir  ettirib  ajratish  -  ya„ni 

ishkalash va urish yordamida tozalash. 

-Urug‟ni aralash moddalardan suv bilan yuvib tozalash.  

-Urug‟ni  aralash  moddalardan  ularning  magnitlanish  xususiyatlariga  asosan 

ajratish. 

Moyli  urug’larni  aralash  moddalardan  tozalash  uskunalari.  Ishlab 

chiqarishda  urug‟larni  tozalashda  yuqoridagi  usullarni  umumlashgan  xolda 

qullaydigan qurilmalar ishlatiladi. 

Moyli  xom  ashyog‟a  aralashgan  begona  aralashmalar  o‟lchami  va  shakli 

bo‟yicha bo‟laklarga ajratiladi, bunda ikkita fraktsiya hosil bo‟ladi, birinchi fraktsiya 

ellanma  deyilib  bunda  o‟lchami  moyli  urug‟dan  kichik  bo‟lgan  aralashmalar  galvir 

teshiklaridan utadi, ikkinchi fraktsiya qoldiq deyilib moyli urug‟ va o‟lchami galvir 

teshiklaridan katta bo‟lgan moddalar galvir ustiga qoladi. Bu usulda o‟lchami moyli  

15 


urug‟  bilan  bir  xil  bo‟lgan  moddalarni  ajratib  bo‟lmaydi,  shuning  uchun  bu  usul 

birlamchi tozalashga qullaniladi. 

O‟lchami va shakli moyli urug‟ bilan bir xil, lekin solishtirma ogirligi turlicha 

bo‟lgan  aralash  moddalar  havo  oqim  yordamida  ajratiladi.  Havo  oqim  urug‟lar 

massasiga ta„sirqilganda ular qarshilik ko‟rsatadi, lekin xar kaysi fraktsiya urug‟ning 

karshilik  ko‟rsatishi  ham  har  xil  bo‟ladi.  Bo‟lardan  tashqari,  xar  qanday  jismning 

aerodinamik xususiyatlari va buralib aylanish tezligi ham har xildir. Jismning buralib 

aylanish tezligi shunday tezlikki, unda jism muallak holatda bo‟ladi. Buralib aylanish 

juda  ko‟p  faktorlarga:  jismning  absolyut  ogirligiga,  solishtirma  ogirligiga,  shakliga, 

satxning xarakteriga, katta-kichikligiga va boshqalarga bog‟liq bo‟ladi. Misol uchun, 

paxta  chigitining  buralib  aylanish  tezligi  uning  namligiga,tukining  ko‟p-ozligiga 

bog‟liq. 

Moyli  urug‟lar  tarkibidagi  begona  aralash  moddalarning  o‟lchami,  shakli  va 

aerodinamik  xususiyatlarni  hisobga  olib  ishlaydigan  qurilmalar  separator- 

saralagichlar  deyiladi.  Xozirgi  vaqtida  kungaboqar  urug‟ni,  soya  urug‟ni  ajratishda 

3SM  –  100,  KDP-  100,  ZSP-  10U,  3S  -  5  tipdagi  separator-  saralagichlar 

ishlatilmokda. 


Download 1.09 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling