Ilk «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni qachon qabul qilingan?


Download 26 Kb.
Sana19.06.2020
Hajmi26 Kb.

1. O'zbekiston Respublikasining ilk «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni qachon qabul qilingan?

A) 1992-yil iyul oyida

B) 1991-yil sentyabr oyida

C) 1993-yil avgust oyida

D) 1990-yil iyul oyida

2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qachon qabul qilingan.

A) 1997-yil 29 avgust oyida

B) 1996-yil 30 avgust

C) 1995-yil 1 sentyabr

D) 1999-yil 29 avgust

3. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirish nechta bosqichda amalga oshirildi va nechanchi yillarni qamrab olgan?

A) 3 bosqich. 1997-2001, 2001-2005, 2005-yildan keyingi davrlar

B) 4 bosqich. 1997-2001, 2001-2005, 2005-2010, 2010-yildan keyingi davrlar

C) 5 bosqich. 1997-2001, 2001-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-yildan keyingi davrlar

D) 2 bosqich. 1997-2001, 2001-yildan keyingi davrlar

4. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning birinchi bosqichining maqsad va vazifalari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

A) Mavjud kadrlar tayyorlash tizimining ijobiy salohiyatini saqlab qolish asosida ushbu tizimni isloh qilish va rivojlantirish uchun huquqiy, kadrlar jihatidan, ilmiy-uslubiy, moliyaviy shart-sharoitlar, moddiy texnik ba’zani yaratish.

B) Ta'lim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan to'ldirish, moddiy-texnika va axborot bazasini mustahkamlash, o'quv-tarbiya jarayonining yuqori sifatli, o'quv adabiyotlari va ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash, uzluksiz ta'lim tizimini axborot lashtirish.

C) To'plangan tajribani tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariga muvofiq kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirib borish va yanada rivojlantirish.

D) Ixtiyoriy ta’lim tizmini yaratish va maktab ta’lim tizmini pullik qilish, oliy ta’limni xususiylashtirish, 9 yillik ta’limni joriy etish, xorijiy investrlarni jalb etish.

5. Kadrlar tayyorlash Milliy modelining tarkibiy qismlarini toping?

A) Shaxs, Davlat va jamiyat, Uzluksiz ta'lim, Fan, Ishlab chiqarish

B) Davlat, jamiyat, Uzluksiz ta'lim, Tlaba, Fan, Ishlab chiqarish

C) Davlat, oqituvchi, Uzluksiz ta'lim, Ishlab chiqarish

D) O’quvchi, Davlat va jamiyat, O’qituvchi, Fan, Talaba

6. Pedagogika so’zining ma’nosi nima?

A) Yunonch paida «bola» aygogen «yetaklayman» ma’nosini bildiradi

B) Arabcha tarbiya ma’nosini bildiradi

C) Fransuzcha paida «bola» aygogen «yetaklayman» ma’nosini bildiradi

D) Forscha kelajak ma’nosini bildiradi

7. Pedagogika fanining asosiy kategoriyalari.

A) Shaxs, Tarbiya, Ta'lim, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, Rivojlanish

B) Maktab, Tarbiya, Ota-ona, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

C) O’qituvchi, Tarbiya, Ta'lim, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

D) O’qituvchi, Talaba, Ta'lim, Bola, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

8. Dastlabki maktablar qaerda paydo bo’lgan?

A) Qadimgi Sharqda Vavilon, Misr, Hindiston

B) Yunoniston, Misr, Bog’dod

C) Vavilon, Turkiston, Rossiya

D) Xiva, Qo’qon, Shosh

9. Akademiya so’zi qanday kelib chiqqan?

A) «Akademiya» so'zi afsonaviy qahramon Akadema nomidan kelib chiqqan

B) Platon nomidan kelib chiqqan

C) Qadimgi Rim va Yunoniston faylasuflarning asarlaridan

D) To’g’ri javob yo’q

10. Kadrlar tayyorlash Milliy modelining tarkibiy qismlarini toping?

A) Shaxs, Davlat va jamiyat, Uzluksiz ta'lim, Fan, Ishlab chiqarish

B) Davlat, jamiyat, Uzluksiz ta'lim, Tlaba, Fan, Ishlab chiqarish

C) Davlat, oqituvchi, Uzluksiz ta'lim, Ishlab chiqarish

D) O’quvchi, Davlat va jamiyat, O’qituvchi, Fan, Talaba

11. Pedagogika so’zining ma’nosi nima?

A) Yunonch paida «bola» aygogen «yetaklayman» ma’nosini bildiradi

B) Arabcha tarbiya ma’nosini bildiradi

C) Fransuzcha paida «bola» aygogen «yetaklayman» ma’nosini bildiradi

D) Forscha kelajak ma’nosini bildiradi

12. Pedagogika fanining asosiy kategoriyalari.

A) Shaxs, Tarbiya, Ta'lim, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, Rivojlanish

B) Maktab, Tarbiya, Ota-ona, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

C) O’qituvchi, Tarbiya, Ta'lim, Bilim, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

D) O’qituvchi, Talaba, Ta'lim, Bola, Ko'nikma, Malaka, Ma'lumot, O’quvchi

13. Dastlabki maktablar qaerda paydo bo’lgan?

A) Qadimgi Sharqda Vavilon, Misr, Hindiston

B) Yunoniston, Misr, Bog’dod

C) Vavilon, Turkiston, Rossiya

D) Xiva, Qo’qon, Shosh

14. Akademiya so’zi qanday kelib chiqqan?

A) «Akademiya» so'zi afsonaviy qahramon Akadema nomidan kelib chiqqan

B) Platon nomidan kelib chiqqan

C) Qadimgi Rim va Yunoniston faylasuflarning asarlaridan

D) To’g’ri javob yo’q

15. Korreksion (maxsus) pedagogikaning tarkibiy qismlari qaysi javobda ko’rsatilgan?

A) Surdopedagogika, Oligofrenopedagogika, Tiflopedagogika, Logopediya

B) Neyropedagogika, Oligofrenopedagogika, Tiflopedagogika

C) Aksiologiya, Oligofrenopedagogika, Tiflopedagogika, Neyropedagogika

D) Elektronpedagogika, Neyroopedagogika, Biopedagogika, Aksiologiya

16. Pedagogika tarixi fani nimani organadi?

A) Ta'lim va tarbiyaning yuzaga kelishi, taraqqiy etishi, muayyan tarixiy davrlarda yetakchi o'rin egallagan pedagogik fikrlar taraqqiyoti masalalarini o'rganadi

B) Ta'lim va tarbiyaning keljakda qanday rivojlanishini o’rganadi

C) Jamiyat tamonidan ta'lim va tarbiyani amalga oshirishni tarixiy ta’lim asosida tashkil etishni o'rganadi

D) Ta'lim va tarbiyaning tabiiy holda yuzaga kelishi, tabiat hodisalarini, jamiyat rivojlanishini o'rganadi

17. Ilmiy tadqiqot metodlariga qaysi qatorda misollar keltirilgan?

A) Pedagogik kuzatish metodi, Suhbat metodi, Anketa metodi, Bolalar ijodini o'rganish metodi B) Jamiyat metodi, Dars metodi, Shaxsiy metod, Kasbiy metod, Siyosiy metod

C) Klaster metodi, O’yin metodi, Zig-zak metodi, Savol javob metodi, Aqliy hujum metodi

D) To’g’ri javob yo’q18. Individ so’zining ma’nosi nima?

A) «Bo'linmas», «Alohida shaxs», «Yagona» ma'nolarini anglatadi

B) «Qism», «Hayot», «Tug’ma» ma'nolarini anglatadi

C) «Haqiqat», «Hayol», «Tasavvur» ma'nolarini anglatadi

D) «Ta’lim», «Tarbiya», «Maktab» ma'nolarini anglatadi

19. Shaxs tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillar.

A) Biologik omil (irsiyat), ijtimoiy muhit va tarbiya

B) Jamiyat, Ta’lim, Siyosat, Iqtisod

C) Din, Millat, Ota-ona, Oila

D) Ta’lim, Jamiyat, Siyosat, Tarbiya, Maktab

20. Didaktika so’zining ma’nosi nima?

A) Yunoncha «didaktikos» «o'rgatuvchi», «didasko» esa - «o'rganuvchi» ma'nosini bildiradi

B) Yunoncha «didaktikos» «bola», «didasko» esa - «etaklayman» ma'nosini bildiradi

C) Yunoncha «didaktikos» «hayot», «didasko» esa - «ta’lim» ma'nosini bildiradi

D) Ispancha «didaktikos» «maktab», «didasko» esa - «mahalla» ma'nosini bildiradi

21. Yan Amos Komenskiyning «Buyuk didaktika» nomli asari qachon yozilgan?

A) 1657-yil

B) 1667-yil

C) 1677-yil

D) 1857-yil

22. Pedagogik paradigmaning ma’nosi nima?

A) Pedagogik paradigma yunoncha «paradeigma» - misol, namuna

B) Pedagogik paradigma ispancha «paradig» - hayot, shakl

C) Pedagogik paradigma inglizcha «paradeigma» - ta’lim, asos

D) Pedagogik paradigma arabcha «parad» - tartib, tekis

23. Mirzo Ulug’bek tomonidan barpo etilgan hamda o'zi bevosita ta'lim bergan madrasalarda o'qish qanday bosqichlardan iborat bo'lgan?

A) «Anda» (kichik) - o'qish muddati 2 yil, «Aust» (o'rta) - o'qish muddati 3 yil, «A'lo» (oliy) - o'qish muddati 3 yil

B) «Madrasa» - o'qish muddati 2 yil, «Daloilxona» - o'qish muddati 3 yil, «Xonaqoh» (oliy) - o'qish muddati 3 yil

C) «Shariat» - o'qish muddati 2 yil, «Aust» (o'rta) - o'qish muddati 3 yil, «Xonaqoh» (oliy) - o'qish muddati 3 yil

D) To’g’ri javob yo’q

24. Standart so’zi qaysi so’zdan olingan va ma’nosi nima?

A) Standart inglizcha «me'yor», «namuna», «andoza», «model» ma'nolarini anglatadi

B) Standart ispancha «qoida», «tizm», «asos», «bo’lak» ma'nolarini anglatadi

C) Standart inglizcha «jamoa», «omma», «yig’ilma», «uyushma» ma'nolarini anglatadi

D) Standart lotincha «marom», «sozlama», «qo’llanma», «bosh» ma'nolarini anglatadi

25. Metod so’zining ma’nosi nimani anglatadi?

A) Metod so'zi «tadqiqot, usul, maqsadga erishish yo'li» ma'nolarni anglatadi

B) Metod so'zi «imkon, sharoit, muhit» ma'nolarni anglatadi

C) Metod so'zi «jamiyat, iqtisod, siyosy maqsadi» ma'nolarni anglatadi

D) Metod so'zi «tadbir, bayram» ma'nolarni anglatadi

26. Og’zaki bayon qilish metodlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Hikoya, Suhbat, Tushuntirish, Ma'ruza

B) Namoyish va Tasvir

C) Mashq, Labaratoriya, Amaliy ishlar

D) Tushuntirish, Tasvir, Labaratoriya, Mashq

27. Avesto g'oyalariga binoan bolalar va yoshlarni o'qitish hamda tarbiyalash nimalardan iborat bo’lgan?

A) Diniy va ma'naviy tarbiyalash; jismoniy tarbiya; o'qish va yozishga o'rgatish

B) Siyosiy tarbiyalash; jismoniy tarbiyalash; ov qilishga o'rgatish

C) Fuqorolik tarbiyasi; estetik tarbiya; texnologiyani o'rgatish

D) Islomiy tarbiya; ma’naviy tarbiya; marosimlarni o'rgatish

28. Masofaviy ta’lim nima?

A) Masofaviy o'qitish - ta'lim texnologiyasi bo'lib, unga ko'ra o'quvchi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar muayyan ta'lim muassasasining ta'lim dasturini masofaviy o'rganish imkoniyatini yaratilishi

B) O'qitish jarayonida o’quvchilarning ma’lum bir cheklangan hududda turishi hamda yoshini hisobga olgan holda ta’lim-tarbiyani tashkil etish jarayoni

C) Masofaviy o'qitish - ta'lim jaronida ayrim saralangan o’quvchilarning bilim olishi uchun amaliy ta’lim tashkil etishdir

D) Msofaviy ta’lim – faqat oliy ta’lim uchun masofadan amaliy bilim berishdir

29. Bir xil yoshdagi va taxminan bir xil saviya hamda tayyorgarlik darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar jamoasi . . . deyiladi. Tushurib qoldirilgan so’zni toping?

A) Sinf


B) Maktab

C) Jamiyat

D) Oila

30. Sinf dars tizmiga kim asos slogan?

A) Yan Amos Komenskiy

B) Abdulla Avloniy

C) Ushenskiy

D) Platon

31. . . . bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shakli sanaladi. Tushurib qoldirilgan so’zni toping?

A) Dars


B) Tarbiya

C) Nasixat

D) Jazolash

32. Jamoa so’zining ma’nosi nimani anglatad?

A) Jamoa lotincha «kollektivus» so'zining tarjimasi bo'lib, yig'ilma, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh ma’nosini anglatadi

B) Jamoa arabcha «kollektivus» so'zining tarjimasi bo'lib, joy, olomon, to’y ma’nosini anglatadi

C) Jamoa ruscha «kollektivus» so'zining tarjimasi bo'lib, hayot, tabiat, qo’zg’olon, botirlik, ma’nosini anglatadi

D) Jamoa forscha «kol» so'zining tarjimasi bo'lib, katta, baland, choqqi, qoya, ma’nosini anglatadi

33. Dunyoqarash turlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

A) Mifologik dunyoqarash, diniy dunyoqarash, falsafiy dunyoqarash

B) Hayotiy dunyoqarsh, falsafiy dunyoqarash

C) Iqtisodiy dunyoqarash, siyosiy dunyoqarash, falsafiy dunyoqarash

D) Diniy dunyoqarsh, hayotiy dunyoqarsh, falsafiy dunyoqarash

34. A.Avloniy o’zining jadid maktabini nechanchi yilda ochgan?

A) 1904-yil

B) 1910-yil

C) 1912-yil

D) 1915-yil

35. Pedagogika fanlari bo’yicha birinchi bo’lib 1941-yil nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan va keyinchalik 1958-yil doktorlik dissertatsiyasi, 1960-yil professor ilmiy unvoni, 1968-yil Pedagogika fanlari akademiyasining akademigi bo’lgan birinchi o’zbek olimi kim?

A) Siddiq Rajabov

B) Ozod Sharafiddinov

C) Erkin VohidovD) Abdulla Avloniy
Download 26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling