Интернет сайтлари


Download 63.86 Kb.
bet1/7
Sana17.01.2023
Hajmi63.86 Kb.
#1097941
  1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Тошкент Молия ва Солиқлар НД 2021
krossingover. morgan tazhribasi (1), 5-A SINF SLAYD, 6 pisa test., Doc1, Mus ish Rahimov 4, UhaGn2FtIH0UPr1wsZ22 hlwyNOexUr, Elektron jadvallar haqida tushuncha, Informatika va IT to, 8 POSNER intro May 6 2021 (1), 6684fe30-3ffa-49af-a563-20683e3ee787, o0zbekiston-energetikasining-rivojlanish-tarixi, mohinur AO`ChT2, Xalq hunarmandc-WPS Office, 3 курс. Силлабус. божхона иши 2022-2023

26. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз. - Тошкент:: “Узбекистон”, 2017.-488 б.
Интернет сайтлари

 1. www.gov.uz - Узбекистон Республикаси хукумат портали.

 2. www.lex.uz-Узбекистон Республикаси Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси.

 3. www.soliq.uz-Узбекистон Республикаси Солик КУ’митаси сайги.

 4. www.mf.uz- Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги сайта.

 5. www.norma.uz -Электрон хукукий сайта.

 6. www.stat.uz -Узбекистон Республикаси Статистика КУмитаси сайги.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА УРТА М1АХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИКТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТ!!

Билимсохалари: 100000
200000
300000
Гвилим сохалари: 110000
230000
330000
Таил нм 5111000
йуналишлари:
5230100
5230200
5230400
5231100
5231400
5231600
5231700
5231900
5232400
5232500
5232600
5330200

ФАН ДАСТУРИ • Гуманитар

 • Ижтимоий соха, икгисод ва хукук

 • Ишлаб чикариш-техннк соха

 • Пслагоп1ка

 • Икгисод

 • Компьютер технологиялари ва информатика

-Касб таълими (5230100 - Иктисодиет (тармоклар ва сохалар буйича))
-Иктисодиет (тармоклар ва сохалар буйича)

 • Менежмент (тармоклар ва сохалар буйича)

 • Маркетинг (тармоклар ва сохалар буйича)

 • Жахон иктисодиетм ва халкаро иктисодий муиосабатлар

(минтакалар ва фаолият турлари буйича)

 • Статистика (тармоклар ва сохалар буйича)

 • Мехиат иктисоднети ва социологияси

 • Калрлар менежмснти

 • Корпоратив бошкарув

 • Иктисодий хавфсюлик

 • Логистика

 • Бизнес информатика

 • Информатика ва ахборот технологиялари (иктисодиет)

Тошкент -202 /


- ТДИУ, «Соликлар

ва

сугурта

иши»

кафедраси

доцента, иктисод фанлири номзоди
-ТДИУ, “Соликлир доценти. PhD

ва

сугурта

иши”

кафедраси

- ТДИУ, «Соликлар катта укитувчнси.

на

сугурта

иши»

кафедраси

- ТДИУ. «Соликлар катта укитувчиси.

ва

сугурта

иши»

кафедраси

Б.К.Тухлиев
К Т. База|юв
А.Т.Агзамов
О А.Юсупов
Б.А.Рахмжтуллвев


- ТДИУ, «Соликлар ва сугурта ишил кафедраси мудири, иктисод фанлари ном годи, доцент.


Такрн1чнлар:


А.С Жураев
Н.Х.Жумаев


-ТМИ, “Соликлар ва соликка тортиш” кафедраси профессори, икгисодиёт фанлари доктори.
- Узбекистон Республикаси Банк-молия академияси. “Банк иши” кафедраси профессори, икгисодиёт фанлари доктори.


Фан дастури Тошкент давлат икгисодиёт университета Кенгашида куриб чикилган ва тавсия килинган (202^ йил 'ЗС
" C/ACJ/ даги
“уЗ " -сонли баённома).


1.Укув фанининг долзарблиги ва олнй касбин таълимдагн Урнн


Ушбу фан молиянинг ижтимоий-икгисодий мохияти, молиявий бошкарувнинг барча тизими давлатнинг молиявий сиёсатига асосланиши, иктисодий тараккиётнинг хозирги шароитида молия тизимининг трансформаллашуви жараёни. молия тизими ва уни иктисодий ислохотларнинг миллий модели билан уйтунлашуви, молия бозори инструментлари ва улар асосидаги икгисодий-хукукий муносабатлар, давлат бюджети даромадлари ва бозор икгисодиёти шароитида даромадпар таркибидаги узгаришлар, халкаро молиянинг асослари ва ривожланиш тенденциялари, Узбекистан Республикасида солик сиёсатида тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун кулай шароитлар яратиш ва инвестиция мухитини яхшилашга каратилган чора-тадбирлар воситасида кенг куламли ислохотлар амалга ошириш, солик тизимини ислох этиш, давлат солик хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш хамда самарадорлигини ошириш ва ривожланиши булган «ракамли иктисодиёт»ни шакллантириш, шунингдек, солик сохасидаги умумэътироф этилган халкаро норма ва стандартларнн миллий конунчиликка имплементация килишни жадаллаштириш каби масалаларни камраб олади.
Мамлакатимизда яширин икгисодиёт даражасини пасайтириш, тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун, шу жумладан тартибга солиш ва солик юкини камайтириш хисобига тент ракобат шароитларини яратиш, солик конунчилиги талабларига риоя килиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш ва унинг тартибини соддалаштнриш ва ислох килиш жараёнларининг мохиятини тушунишда талабаларни зарур булган билимлар билан куроллантиради.
“Молия ва соликлар” фани умумкасбий фанлар блокига киритилган курс хисобланиб, 4-курсда укитилиши максадга мувофик. “Молия ва соликлар" фани гуманитар ва ижтимоий-икгисодий фанлар туркумига киради ва иктисодий бакалавриат таълим йуналишларида укитилади. Мазкур фан бошка иктисодий фанларнинг назарий ва услубий асосини ташкил килиб, уз ривожида аник йуналишдаги иктисодий фанлар учун замин булиб хизмат килади.
II. Укув фанининг макса ди ва вазифалари
Фанни укитишдан максад талабаларга молиянинг ижтимоий- икгисодий мохияти, молиявий бошкарувнинг барча тизими давлатнинг молиявий сиёсатига асосланиши, иктисодий тараккиётнинг хозирги шароитида молия тизимининг трансформаллашуви жараёни, молия тизими ва уни иктисодий ислохотларнинг миллий модели билан уйгунлашуви, молия бозори инструментлари ва улар асосидаги икгисодий-хукукий муносабатлар, давлат бюджети даромадлари ва бозор иктисодиётн шароитида даромадлар таркибидаги узгаришлар, халкаро молиянинг асослари ва ривожланиш тенденциялари,соликка тортишнинг назарий асосларини, соликларнинг иктисодий мохияти, объектив зарурлиги, солик элементларининг асосий
тушунчалари ва категорияларини, соликка торгишга она конунлар ва солик солиш принципларини ургатиш хамда уларни амалиётда татбик этиш кУникмасини хосил кил и ш дан иборат.
Ушбу максадга эришиш учун фан талабаларни назарий билимлар, амалий куникмзлалар, молия ва соликка тортишга о ид ходиса ва жараёнларга уолубий ёндашув хамда илмий дунёкарашини шакллантириш вазифаларини блжаради.
Фан буйича талабаларнинг билим, к^никма ва малакаларига куйидаги талаблар куйилади. Талиба:
-молиянинг мохияти ва функциялари, молия тизимининг бугинлари, молия бозори инструментлари, Узбекистон Республикасида соликлар ва йигимлар тнзими, солик муносабатларининг субъектлари, солик элементлари тугрисида тасаввурга зга булиши;
-молиявий бошкарув, молиявий режалаштириш ва прогнозлаштириш, молиявий назорат, хужалик юритувчи субъектлар молияси, халкаро молия, соликларни хисоблаб чикариш ва соликлар хисоботини такдим этиш. соликларии т^лаш тартиби, солик назоратининг шакллари, соликларни ундириш усулларини билиши вауларбаи фойбалана олиши;
- талаба молия ва соликка тортишга оид ходиса ва жараёнларни тахлил килиш усулларини куллаш, соликларни ундириш муаммолари буйича ечимлар кабул килиш куникчаларига зга билиши кера к.

Download 63.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling