Issn 2091-5446 ilmiy axborotnoma научный вестник scientific journal


Download 5.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/29
Sana13.11.2017
Hajmi5.04 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

ILMIY AXBOROTNOMA 
 KIMYO 
      2016-yil, 1-son 
(
)
)
3
(
2
2
2
ln
4
exp
2
ln
2
1
2
2
4
1
2
)
(
2
0
1
2
0
0







+



+
=

k
k
k
k
H
H
H
H
A
A
θ
θ
π
η
θ
θ
π
η
θ

bunda, A

– ch
oʻqqi intensivligi; H
k
 – varirlovchi parametrlar; 2
θ

– difraksion chiziq markazining burchak 
holati; 2
θ
 
– tushuvchi va difraksiyalanuvchi nur 
oʻrtasidagi burchak. 
Rentgent difraktogrammalarini qayta ishlash, ularni indetsirlash va ular asosida fazolar strukturasini 
identifikatsiyalash ishlarining barchasi PowerX [11] va Match! dasturlarida amalga oshirildi. 
Difraksion maksimumlar burchaklari (2
θ) va ularning intensivliklari (balandliklari, sm da) b
oʻyicha 
olingan qiymatlar, ya’ni difraksion maksimumlar xarakteristikalari  1-jadvalda keltirilgan.  Jadval 
ma’lumotlari asosida qavatli tuzilishga ega b
oʻlgan minerallar strukturasini aniqlash boʻyicha yondoshuv [2] 
da atroflicha bayon etilgan. Ushbu yondoshuv turli tuproq namunalaridan olingan sorbentlarning fazoviy 
tarkibini rentgenofazoli difraktometriya usulida 
oʻrganishda qoʻllanildi. 
1-jadval 
Difraksion maksimumlar xarakteristikalari 
№ 
2
θ 
d
tajr.
, A 
I, sm 
I/I
O
, % 
Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
 
Al
2
O
3
 
SiO
2
 
d
tajr.
, A 
d
tajr.
, A 
d
tajr.
, A 

6,4585 
13,6749 
127 


8,8896 
9,93953 
192 


19,7386 
4,49413 
88 

4,45831 
4,45831 

20,9111 
4,24472 
600 
22 
4,36330 
4,25565 

26,4000 
3,37332 
134 

3,33938 
3,33989 

26,6916 
3,33712 
2714 
100 
3,33938 
3,34363 

27,5000 
3,24083 
95 


27,6000 
3,22932 
88 

3,22769 

27,9636 
3,18815 
468 
17 
3,18971 
10 
29,4791 
3,02760 
690 
25 
3,06393 
11 
30,1683 
2,95999 
82 

2,97499 
2,97499 
12 
30,4841 
2,93004 
83 

2,93578 
2,97578 
13 
30,9910 
2,88326 
160 

2,90250 
2,90250 
14 
36,5977 
2,45339 
192 

2,45539 
2,55105 
2,47500 
15 
39,5198 
2,27846 
239 

2,27048 
2,28136 
16 
42,4957 
2,12553 
166 

2,11343 
2,12782 
17 
43,2568 
2,08988 
106 

2,08368 
2,08368 
2,08064 
18 
45,8416 
1,97788 
105 

1,96234 
1,96234 
1,97992 
19 
47,6095 
1,90847 
102 

1,90331 
1,90331 
20 
48,6017 
1,87181 
101 

1,87108 
1,87108 
21 
50,1898 
1,81624 
316 
12 
1,81740 
1,81797 
22 
60,0017 
1,54056 
239 

1,53138 
1,54507 
1,54167 
23 
67,7945 
1,38120 
108 

1,37236 
1,40461 
1,38219 
24 
68,2000 
1,37397 
134 

1,37236 
1,37386 
1,37208 
25 
68,3200 
1,37185 
120 

1,37236 
1,37386 
1,37419 
26 
79,9200 
1,19937 
83 

1,20175 
1,18980 
1,19988 
Jadvaldagi ma’lumotlardan k
oʻrinib turibdiki, tajriba natijalari hamda difraktogrammalardagi alohida 
olingan ch
oʻqqilarning intensivliklari bir-biriga ruxsat etilgan xato chegarasida mos keladi. Ushbu me’zon 
orqali kristallning u yoki bu tipga mansub ekanligi aniqlanadi. Shunday qilib, yuqorida qayd etilgan 
yondoshuv b
oʻyicha qilingan RFA tekshirilayotgan sorbentlarning fazoviy tarkibini identifikatsiyalashda 
ishonchli natijalarni beradi. Ular strukturalarining identifikatsiyalash natijalari kaolinit misolida 2-rasmda va 
uning kristallik strukturasi 3-rasmda keltirilgan. 
Olingan natijalar asosida Urgut tumanining har xil hududlaridan olingan turli tuproq namunalaridan 
olingan sorbentlarning fazoviy tarkibi 
oʻrnatildi. Ularga koʻra sorbentlarning asosiy tarkibi kaolinit 
(Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
;  a=5.1554  Ǻ,  b=8.9448  Ǻ,  c=7.4048  Ǻ,  α=91.7
0

β=104.862
0

γ=89.822
0
), kvars (SiO
2

a=4,9140 Å, b=4,9140 Å, s=5,4050 Å, 
α=90.0
0

β=90.0
0

γ=120.0
0
), korund (Al
2
O
3
;  a = 4.7592 Å, b = 
136
 

ILMIY AXBOROTNOMA 
 KIMYO 
      2016-yil, 1-son 
4.7592 Å, c = 12.9918 Å, 
α=90.0
0

β=90.0
0

γ=120.0
0
) lardan tashkil topgan. Ularning miqdorlari mos 
ravishda  89,2, 7,6 va 3,2 % ni  tashkil etadi. 
Shunday qilib, turli tuproq namunalaridan olingan sorbentlarning tashkil etuvchi fazolari  kaolinit 
(Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
), kvars (SiO
2
), korund (Al
2
O
3
) b
oʻlib, ular yuqori darajada sorbsion xossalarni, 
kaolinitdagi OH guruhlari esa ulardagi vodorod hisobiga kationit xossasini namoyon qiladi [12]. Bu esa 
tuproqlardan olingan namunalardan sorbent sifatida foydalanishga k
oʻrsatmadir. 
2-rasm. Tuproqdan olingan sorbent namunasi tarkibidan aniqlangan kaolinit 
strukturasining identifikatsiya natijalari 
3-rasm. Kaolinitning (Al
2
Si
2
O
9
H
4
) kristall strukturasi 
Xulosalar 
1. Urgut tumani turli tuproqlari namunalaridan olingan sorbentlarning fazoviy tarkibi rentgenofazoli
difraktometriya usulida 
oʻrganilgan.
2. Sorbentlarning fazoviy tarkiblari kaolinit (Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
), kvars (SiO
2
), korund (Al
2
O
3
) va
boshqalardan iborat ekanligi k
oʻrsatilgan.
3. Sorbentlarning kaolinit, kvars, korundlarning b
oʻlishi ular yuqori darajada sorbsion xossalarni,
kaolinitdagi OH guruhlari esa vodorod hisobiga kationit xossasini namoyon qilishi ularning sorbent
sifatida foydalanishga k
oʻrsatmadir.
Ish A-12-25 granti doirasida bajarilgan. 
Adabiyotlar 
1.
Новые материалы / под науч. ред. Ю.С. Карабасова. - М.: Мисис, 2002 – 738 с.
2.
Князев А.В., Сулейманов Е.В. Основы рентгенофазового анализа /Учебно-методическое по-
собие. - Нижний Новгород, 2005. - 23 с.
3. Young R. A. The Rietveld method, IUCr monographs on crystallography 5 //Oxford Science Publi-
cation. – 1993. - 309 p.
4. Will G. Powder diffraction: The Rietveld method and the two stage method to determine and refine
crystal structures from powder diffraction data. – Springer Science & Business Media, 2006. – 224
p.
5. Bish D. L., Howard S. A. Quantitative phase analysis using the Rietveld method //Journal of Ap-
plied Crystallography. – 1988. – V. 21. – N 2. – P. 86-91.
6. Altomare A. et al. Quanto: a Rietveld program for quantitative phase analysis of polycrystalline
mixtures //Journal of applied crystallography. – 2001. – V. 34. – N 3. – P. 392-397.
137
 

ILMIY AXBOROTNOMA 
 KIMYO 
      2016-yil, 1-son 
7.
Хоперский  А.  Н.,  Явна  В.  А.  Рассеяние  фотона  многоэлектронной  системой  //М.:  Энерго-
атомиздат. – 2004. – Т. 276. – С. 4.
8. Bish  D. L., Von Dreele R. B. Rietveld refinement of non-hydrogen atomic positions in kaolinite
//Clays and Clay Minerals. – 1989. – V. 37. – N 4. – P. 289-296.
9. Bish D. L. Rietveld refinement of the kaolinite structure at 1.5 K //Clays and Clay Minerals. –
1993. – V. 41. – N 6. – P. 738-744.
10.
 
Dong C. “PowderX: Windows-95-based program for powder X-ray diffraction data processing”,
J.Appl. Cryst. (1999). 32, 838
11.
 
Каспржицкий  А.  С.  и  др.  Идентификация  структурных  особенностей  слоистых  минералов
методом рентгеновской дифрактометрии //Инженерный вестник Дона. – 2012. – Т. 23. – №.
4-2.
12.
 
Muhamadiev N.Q., Sayitqulov Sh.M., Saidov X.M. Ba’zi tuproqlardan olingan sorbentlarda ikki
valentli ionlar sorbsiyasi //СамДУ ахборатномаси, 2015. – N 3 (91), 125-128 бетлар.
Ш.М.Сайиткулов, Х.М.Саидов, 
Н.К.Мухамадиев  
ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА 
СОРБЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЧВ 
Работа посвящена изучению фазового со-
става  сорбентов,  полученных  из  различных  об-
разцов  почв  Ургутского  района.  Показано,  что 
фазовый  состав  сорбентов  состоит  из  каолинита 
(Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
),  кварца  (SiO
2
),  корунда  (Al
2
O
3

и др. Присутствие вышеперечисленных веществ в 
образцах  предполагают  их  высокую  сорбцион-
ную способность.. 
Ключевые  слова:  почва,  сорбент,  ди-
фрактограмма, фазовый состав, каолинит, кварц, 
корунд. 
Sh.M.Sayitkulov, Kh.M.Saidov, 
N.Q.Muhamadiev 
STUDY PHASE COMPOSITION OF THE 
SORBENTS OBTAINED 
FROM VARIOUS SOIL SAMPLES BY X-RAY 
DIFFRACTION METHOD 
The work is devoted to the study of phase 
composition of the sorbents obtained from various 
soil samples in Urgut district. It was shown that the 
phase composition of the sorbents consists of kaolin-
ite (Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
), quartz (SiO
2
), corundum 
(Al
2
O
3
) and others. The presence of abovementioned 
substances in the samples show their high sorption 
capacity. 
Keywords:  soil, sorbent, diffraction pattern, 
phase composition, kaolinite, quartz, corundum. 
UDK: 547.945 
G
ОMОVЕRАTRILАMINNING  IMIDAZOL HALQALI KАRBОN  
KISL
ОTАLАR BILАN KОNDЕNSАTLАNISHI VА SIKLLАNISHI  
А.Sh. Sаidоv
1
, A.B. Yusupov
1
, D.B. Tuxtayev
1
, A.A. Xudayberdiyeva
1

M.Alimova
1
, V.I Vin
оgrаdоvа
2
  
1
S
аmаrqаnd dаvlаt univеrsitеti 
2
OʻzFА Oʻsimlik mоddаlаri kimyosi instituti  
Annot
аtsiya. Gomoveratrilaminning imidazol halqali karbon kislotalar bilan kondensatlanish va si-
kllanish reaksiyalari natijasida mos ravishda kislota amidlari hamda tetragidroizoxinolin hosilalari olindi. 
Moddalarning tuzilishi IQ- va YaMR spektroskopiya usullari yordamida 
oʻrnatildi. 
Kalit s
oʻzlar: imidazol halqasi, gomoveratrilamin, kondensatlanish, sikllanish, IQ- spektroskopiya, 
YaMR spektroskopiya. 
D
оlzаrbligi. Izoxinolin alkaloidlari va ularning hosilalari azot saqlagan geterosiklik birikmalarning 
muhim sinfini tashkil etib, yuqori biologik faollikni namoyon etadi. Izoxinolin qatori alkaloidlarini sintez 
qilish bunday birikmalarni izlashning samarali usullaridan biri hisoblanadi [1,2]. Ma’lumki, dikarbonil guruh 
saqlagan birikmalar quyidagi xossalariga  k
oʻra ham nazariy, ham sintetik kimyo uchun katta qiziqish 
tu
gʻdirmoqda. Chunki, bir tomondan ularning sintezi ancha qulay boʻlsa, boshqa tomondan esa pirrol, xino-
lin, izoxinolin kabi geterosiklik birikmalarga oson aylanadi [3,4]. Izoxinolin qatori alkaloidlarini olishda 
g
оmоvеrаtrilаmin bilan kаrbоn kislоtаlаr  oʻrtasidagi kоndеnsаtlаnish vа  sikllаnish reaksiyalari e’tiborga 
loyiq b
oʻlib, sintetik organik kimyoda nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham yuqorida 
qayd etilgan reaksiyalar b
oʻyicha izoxinolin qatori alkaloidlarini olish tadqiqotchilarning e’tiborini tortgan. 
Bu borada olib borilgan oldingi ishlarda [5-7] gomoveratrilamin va bir qator kislotalar asosida, kislota tar-
kibidagi uglerod atomlari soni hamda strukturasiga bo
gʻliq holda amidlar va tetragidroizoxinolinlarning hosil 
138
 

ILMIY AXBOROTNOMA 
 KIMYO 
      2016-yil, 1-son 
b
oʻlishi oʻrganilgan. Bunda gomoveratrilaminni tarkibida uglerod atomlari soni C
7
- C
22
 b
oʻlgan bir asosli [8] 
va C
5
-C
13
 b
oʻlgan ikki asosli karbon kislotalar bilan kоndеnsаtlаnish vа sikllаnishidan mos ravishdagi amid-
lar va tetragidroizoxinolinlar olingan [9]. Shuningdek, imidazol halqasi almashinmaydigan aminokislota gis-
tidin, pilokarpin guruhi alkaloidlari, purin asoslari va bir qator dori moddalar tarkibiga kirib, zamburu
gʻlarga 
qarshi faollikni namoyon qiladi. Turlicha faollikni namoyon qiladigan bu birikmalar hosilasini ya’ni imidaz-
ol fragmenti tutgan tetragidroizoxinolin hosilasini olish bizda katta qiziqish uy
gʻotdi. Qayd etilgan reaksiya-
larni  imidazol halqali karbon kislotalari bilan 
oʻrganish maqsadli birikmalar tarkibida turli-tuman  
farmakofaol guruhlarning b
oʻlishi bilan dolzarbdir.  
Оlingаn nаtijаlаr vа  ulаrning muhоkаmаsi.  Gоmоvеrаtrilаminning  imidazol  halqali  kаrbоn 
kislоtаlаri bilаn reaksiyalari ikki bosqichda kоndеnsаtlаnish vа sikllаnish rеаksiyalаri orqali amalga oshiri-
ladi. 
Birinchi bosqich kondensatlanish reaksiyasida gomoveratrilamin  1  imidazol halqasi tutgan karbon 
kislotalar bilan 2a-c 178°
С da 4 soat davomida qizdirish yoʻli bilan olib borildi. Reaksiya natijasida 54-62% 
unum bilan amidlar 3a-c olindi [10]. 
NH
2
H
3
CO
H
3
CO
+
R
C
O
OH
CH
3
OH, t
o
C
C
R
O
NH
H
3
CO
H
3
CO
2
а-c
3
а-c
1
N
N
CH CH
2
CH
3
N
N
CH
2
CH
2
b= R 
                          ;               
N
N
CH CH
2
CH
3
H
3
C
c=R 
                          :
a=R
;
Kondensatlanish reaksiyasi natijasida olingan amidlarning (3a-c) IQ- spektri 1651, 1655, 1655 sm
-1

2938, 2936, 2936 sm
-1
  va 3255, 3249, 3256 sm
-1
  sohalarda  xarakterli yutilish chiziqlariga ega b
oʻlib, ular 
CO, Ar-CH  va  NH-guruhlarining valent tebranishi hisobiga yuzaga keladi. 
1
H  YaMR-spektrida (3a-c) 
α-
holatdagi metilen guruhning (-CH
2
-) protonlari 
2.63, 2.59 va 2.59 m.u. triplet, β-holatdagi metilen guruhning 
(-CH
2
-)  protonlari 3.37, 3.33 va 3.34 m.u. sohalarda kvartet k
oʻrinishida kuzatildi. Aromatik halqadagi –
OCH
3
 guruhlar 3 ta protonli singlet k
oʻrinishida 3.75, 3.75 va 3.78 m.u. hamda 3.76, 3.83 va 3.78 m.u. kuza-
tiladi. Aromatik halqadagi H-2, H-5 va H-6 ga tegishli protonlar quyidagi sohada H-2 proton dublet 
k
oʻrinishda 6.60 va 6.59 m.u., H-5 proton esa 6.69, 6.72 va 6.71 m.u. sohada dublet-dublet hamda H-6 pro-
toni 6.57, 6.56 va 6.56 m.u. sohada dublet holatda  kuzatildi. 
Sikllаnish  bosqichi Bishler-Napiralskiy reaksiyasi usuli boʻyicha olib borildi. Bunda amidga 3a-c 
suvni tortib oluvchi reagent sifatida POCl

q
oʻshib, reaksiya 6 soat qizdrish bilan olib borildi va olingan 3,4-
digidroizoxinolin NaBH

yordamida qaytarib tetragidroizoxinolin 4a-c hosilasi hosil qilindi [11]. 
N
N
CH CH
2
CH
3
N
N
CH
2
CH
2
b= R 
                          ;              
N
N
CH CH
2
CH
3
H
3
C
c=R 
                          :
a=R 
                            ;    
C
R
O
NH
H
3
CO
H
3
CO
3
а-c
N
H
3
CO
H
3
CO
R
NH
H
3
CO
H
3
CO
R
4
а-c
POCl
3
CH
3
OH
NaBH
4
Tаdqiqоt mаnbаsi vа usullаri. 
IQ  –  spektri “FTIR system 2000” priborida (Perkin-Elmer firmasi) KBr tabletkasida olindi. 
1

YaMR–spektri UNITY-400+Varian (400 MGts) (erituvchilar CDCl
3
 va DMSO-d
6
, ichki standart GMDS) da 
139
 

ILMIY AXBOROTNOMA 
 KIMYO 
      2016-yil, 1-son 
qayd qilindi. R

qiymatlari LS 5/40 silikagel plastinkada (Chexoslovakiya) aniqlandi, xarakatchan faza sifati-
da xloroform: metanol 1 (3:1), 2 (4:1) dan foydalanildi. 
Sintez qilingan hamma moddalarning suyuqlanish temperaturasi mikrostolik “BOETIUS” apparatida 
oʻlchandi.
Amidlarning olinishi. 
Kolbaga 1.1 mol gomaveratrilaminni 5 ml metanolda eritib ustidan 1 mol imidazol kislota solib 
aralashtirildi natijada kolba bir oz qizidi, s
oʻng aralashma 178
°
C da 4 soat qizdirildi. Qizdrish tugagach, 100 
ml xloroformda eritildi. Eritma avval 3% li HCl eritmasida yuvildi, s
oʻng neytral muhitga oʻtgunga qadar 
distillangan suvda yuvildi. Ikkinchi marta 2% li NaOH eritmasida yuvildi, qaytadan neytral muhitga 
oʻtgunga qadar distillangan suvda yuvildi. Xloroform haydaldi va quritildi, reaksion massa asetonda eritib
kristallga tushirildi va suv nasosida kristall filtrlab olindi. 
N-[2-(3,4-dimetoksi-fenil)-etil]-3-imidazol-1-il-propionamid  (3a),  C
16
H
21
N
3
O
3
. Olindi 0.88 g 
(0.00486 mol) gomaveratrilamin va 0.6 g (0.004286) 3(1H-imidazol-1-il) propion kislota. Unumi 54% (0.7 
g),  R
f
 0.5 (sistema 1). IQ-spektr (v, sm
-1
): 3255 (NH), 2938 (Ar-CH), 1651 (N-C=O). Spektr PMR 
1
Н (400 
МHz, СDCl
3

,
δ
м.д., J/Hz): 2.48 (2H, t, J=6.5; H-2'); 2.63 (2H, t, J=7.2; H-α) 3.37 (2H, kv, J=7.1; H-β); 
4.18 (2H, t, J=6.5; H-3'); 3.75 (3H, s, OCH
3
);  3.76 (3H, s, OCH
3
); 6.57 (1H, dd, J=2.0; 8.0, H-6); 6.83 (1H, 
s, H-4'); 6.86 (1H, s, H-5'); 6.91 (1H, t, J=5.1, NH; 7.24 (1H, s, H-6'); 6.60 (1H, d, J=2, H-2); 6.69 (1H, d, 
J=8.0; H-5).  
N-[2-(3,4-dimetoksi-fenil)-etil]-3-(2-metil-imidazol-1-il)-butiramid  (3b),  C
18
H
25
N
3
O
3
.  Olindi  0.53 
g  (0.0029 mol)  gomaveratrilamin va 0.4  g  (0.0024 mol) 3(2-metil-1H-imidazol-1-il)  butan  kislota.  Unumi 
58% (0.45 g), R
f
 0.7 (sistema 1).  IQ-Spektr (v, sm
-1
): 3249 (NH), 2936 (Ar-CH), 1655 (N-C=O). PMR 
1
Н 
spektr (400 
МHz, СDCl
3

,
δ
m.u., J/Hz): 1.38 (3H, d, J=6.9; CH
3
 - 3'); 2.35 (3H, s; CH
3
 - 6'); 2.44 (2H, m; 
CH
2
 - 2'); 2.59 (2H, m; H
2
 - 
α); 3.33 (3H,  J=6.0; 7.0, CH
2
 - 
β); 3.75 (3H, s, -OCH
3
); 3.83 (3H, s, -OCH
3
); 
4.66 (1H, m; H - 3'); 5.61 (1H, NH); 6.56 (1H, dd, J=2.0, 8.0; H - 6); 6.60 (1H, d, J=2.0; H – 2); 6.72 (1H, d
J=8.0, H-5); 6.79 (1H, d, J=1,0, H-4'); 6.87 (1H, keng s, H-5'). 
N-[2-(3,4-dimetoksi-fenil)-etil]-3-imidazol-1-il-butiramid  (3c), C
17
H
23
N
3
O
3
Olindi 0.35 g (0.0019 
mol) gomaveratrilamin va 0.2 g (0.0013 mol) 3(1H-imidazol-1-il) butan kislota.  Unumi  62% (0.255 g), R
f
 
0.6 (sistema 2). IQ-spektr (v, sm
-1
): 3256 (NH), 2936 (Ar-CH), 1655 (N-C=O). PMR 
1
Н spektr (400 МHz, 
СDCl
3

,
δ
m.u., J/Hz): 1.46 (3H, d, J=6.9; CH
3
 - 3'); 2.47 (2H, d; J=7.0 H
2
 - 2'); 2.59 (2H, m; H - 
α); 3.34 
(2H, m; H
2
 -
β); 3.78 (6H,  s, 2OCH
3
); 4.70 (1H, m, H -3'); 6.04 (1H, keng t, NH); 6.56 (1H, dd; J=2.0, 8.0; H 
- 6); 6.59 (1H, d, J=2.0, H-2); 6.71 (1H, d, J=8.1; H - 5); 6.87 (1H, keng.s; H – 4'); 6.94 (1H, keng s,  H-5'); 
7.50 (1H, keng s,  H-6'). 
Tetragidroizoxinolinning olinishi 
Kolbaga 0.0015 mol imidazolamid olinib, ustidan 0.004 mol POCl

q
oʻshib aralashtirildi va reaksion 
aralashma  6  soat  suv hammomida qizdirildi.  Reaksiyani borishi YuQX yordamida nazorat qilib borildi. 
Reaksiya tugagach, muzda eritilib xloroformda yuvib olindi, xloroform haydalib quritildi, s
oʻng 50 ml 
metanolda eritib 0–5

C haroratda 0.05 mol NaBH

bilan qaytarildi. Metanol haydaldi, quritildi va suvda 
eritilib, xloroform qavatiga 
oʻtkazildi. Xloroform qavati haydaldi va quritildi. Reaksiya mahsuloti asetonda 
qaytadan quritildi. 
1-(2-imidazol-1-il-etil)-6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolin  (4a),  C
16
H
21
N
3
O
2
. Olindi 0.70 
g    imidazol  propionamid,  0.355 ml POCl
3
  va 2 g NaBH
4
.  Unumi 60% (0.40 g),  R
f
  0.61 (sistema 1). IQ-
spektr (v, sm
-1
): 3440, 3141, 2425, 1712, 1518, 1458, 1404. 
6,7-dimetoksi-1-[2-(2-metil-imidazol-1-il)-propil]-1,2,3,4-tetragidroizoxinolin (4b), C
18
H
25
N
3
O
2
Katalog: public -> images -> ilmiyjurnal

Download 5.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling