Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


Download 125.74 Kb.
bet1/10
Sana21.09.2020
Hajmi125.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


Yetuklik va yosh o'tib qolgan rivojlanish qonuniyatlarini nima o'rganadi?

Gerantologiya

Fiziologiya

Embriologiya

Paleontologiya
Dorilarning shifobaxsh ta'siriga farmasevtik omillarning qanday kor qilishini qaysi fan sohasi o'rganadi?

Biofarmatsiya

Gistologiya

Farmatsiya

Ekologiya
Gistologiya nimani o'rganadi?

to'qima tuzilishi, rivojlanishi va funksiyasini

Hujayra ichki tuzilishini

Dorilar kinetikasini

Ichki kasalliklarni
Fiziologik tekshirishning asosiy metodi nima?

tajriba,eksperimental

tarixiy

Eksperimental,tarixiy

Tajriba
Xronik eksperiment metodidan kim foydalangan?

Pavlov

Basov

Rahimov

Sechenov
Tirik organizmdagi umumiy boshqarish prinsiplari va bog'lanishlarni o'rganuvchi fan?

Kibernetika

Fizika

Fiziologiya

Anatomiya
Hozirgi kunda zo'r berib rivojlanib borayotgan qaysi soha ajralib chiqdi?

Kosmik

Fizik-kimyo

Sun'iy fiziologiya

Texnologik fiziologiya
Tibbiyot uchun muhim fiziologiya bo'limini ko'rsating?

Klinik

Patogen

Kibernitika

Sun'iy fiziologiya
Pavlovning qo'llagan metodi yordamida qanday ta'limot yaratildi?

Hazm qilish

Ayirish funksiyasi

Jinsiy funksiya

Qon aylanish
Organizm va uni hosil qiladigan sistema va organlarning tuzilishini o'rganadigan fan qaysi?

Anatomiya

Fiziologiya

Gistologiya

Ekologiya
Organizmning ona qornida rivojlanish qonuniyatlari qaysi soha?

Embriologiya

Gistologiya

Gerontologiya

Biofarmatsiya
Shifokor organizm va organlarning tuzulish xususiyatlarini funksiyalariga qarab tushunib olish muhim bo’lgan soha qaysi?

Funksional anatomiya

Sun'iy fiziologiya

Tibbiy-biologiya

Topografik anatomiya
Organlarning bir-biriga nisbatan qanday joylashganligini bilish muhim bolgan soha qaysi?

Topografik anatomiya

Sun'iy fiziologiya

Tibbiy-biologiya

Funksional anatomiya
Hujayra to'g'risidagi ta'limotni qaysi fan o'rganadi?

Sitologiya

Fiziologiya

Gistologiya

Embriologiya
Moddalarning hujayralar, to'qimalar, organlari tuzilishlarida qay tariqa taqsimlanishini o'rganuvchi fan sohasi qaysi?

Gistokimyo

Gistofiziologiya

Gistologiya

Topografik anatomiya
Yaxlit, bir butun organizmning hayot faoliyati, uning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirinu o'rganuvchi fan nomi?

Fiziologiya

Anatomiya

Ekologiya

Biokimyo
Embriologiya fanini o'rganish qaysi tibbiyot ixtisosliklarida qo'l keladi?

Akusherlik va ginekologiya

Xirurgiya

Endokrinologiya

Travmatologiya
Organlarning bir-biri bilan birlashib sistemalar hosil qilish to'g'risidagi fan masalalarini o'rganuvchi bo'lim?

Sistematik anatomiya

Funksional anatomiya

Topografik anatomiya

Gistologiya
Sekretor hujayralar funksiyasi qanday?

Organizm uchun zarur moddalarni hosil qilish

Qisqarish

Qo'zg'alishlarni o'tkazish

Qon harakatida
Insonning postnatal davrida rivojlanish qonuniyatlarini o'rganuvchi fan(lar)?

Anatomiya va fiziologiya

Embriologiya

Gerontologiya

Biokimyo
Hozirgi kunda qanday vosita yordamida inson organizmidagi barcha organlarni relyefli va aniq tasvirini olsa bo'ladi?

Rentgen nurlari

Elektron mikroskop

Lupa

Oddiy mikroskop
Tibbiyot uchun juda ahamiyatli bo'lgan fiziologiya yo'nalishlaridan biri bu?

Klinik fiziologiya

Gistologiya

Kibernitika

Gistologiya
Asosiy hayot jarayonlarini mohiyatini,bularning idora etilishi hamda organizmning tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlari qonuniyatlarini nima o'rganadi?

Umumiy fiziologiya

Kibernetika

Biofizika

Gistologiya
Patologik jarayonlar paydo bo'lishi avj olib borishi va tugallanishining sabablari va mexanizmlarini o'rganadigan soha qaysi?

Patologik fiziologiya

Gistofiziologiya

Klinik fiziologiya

Gistokimyo
Qaysi fanlarning taraqqiyoti amaliy tibbiyot uchun muhim ahamiyatga ega?

Anatomiya va fiziologiya

Fizika

Ekologiya

Kimyo va matematika
Bosh miya faoliyatini (biotok) elktr potensialini aniqlash qanday nomlanadi?

elektroensefalografiya

rentgenografiya

endoskopiya

exografiya
Ekstirpasiya usuli bu:

a’zoni yoki uning biron qismini olib tashlash

biror a’zoni ko’chirib o’tkazish

a’zolarga boradigan nerv tolalarini qirqish

qon tomirlarini bog’lab qo’yish
Reflekslarni 1-kashf etgan olim kim?

Dekart

Garvey

Purkine

Pavlov
Fonendoskop yordamida yurak tonlarini eshitib ko’rish usuli:

auskultatsiya

perkussiya

palpatsiya

tonometriya
Fiziologiya fanini o’rganishning zamonaviy tekshirish usullari:

KT, MRT, MSKT

auskultatsiya, perkussiya

rentgen, palpatsiya

EEG, EKG


2-mavzu. Hujayra fiziologiyasi. Emriologiya elementlari.

To’qimalarning xillari va fiziologiyasi.


Sentriolalar o’zaro …. bilan tutashgan bo’ladi

sentrodesmoza

sentrosoma

gialoplazma

sentromera
Letsitin va xolesterinning tabiati qanday?

Lipoproteid

fosfolipid

xromoproteid

neytral yog’Letsitin qaysi a’zoda eng ko’p uchraydi?

miya

yurak

teri

epiteliy unumlarida
Embrionning rivojlanishida platsenta nimadan hosil bo’ladi?

xorion

amnion

allantolis

sariqlik pardasi
Mutsin qanday tabiatga ega?

glukoproteid

oqsil

lipoprotein

fosfoproteid
Biriktiruvchi to’qima asosan qaysi qavatdan hosil bo’ladi?

mezoderma

ektoderma

endoderma

dermotom
Qon tomirlar ichki devorini qoplab turuvchi epiteliy nima deb ataladi?

endoteliy

mezoteliy

jiyakli epiteliy

slindrsimon epiteliy
Teri yuzasida qanday epiteliy bo’ladi?

shoxlanuvchi ko’p qavatli yassi

shoxlanmaydigan ko’p qavatli yassi

silindrsimon

hilpillovchi
Organ cho’zilganda yupqa,devori qisqarganda esa qalin qatlam ko’rinishida bo’ladi- bu qanday epiteliy?

oraliq

silindrsimon

hilpillovchi

qadahsimon
Epitelial to’qimalar qaysi qavatdan hosil bo’ladi?

hamma murtak qavatlaridan

mezoderma

endoderma

ektoderma
Bezlar chiqarish yo’lining tuzilishiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

oddiy va murakkab

naysimon,alveolar

endokrin va ekzokrin

1 va ko’p hujayrali
Sarkolemma nima?

muskul tolasi tashqi pardasi

hujayra organoidi

bo’linish urchug’i

sitoplazmaning tarkibiy qismi
Gialoplazma nima?

sitoplazmaning organellalardan holi qismi

sitoplazmaning organellalar to’plami

yadro shirasi

hujayra qobig’idan ajratilgan hujayra
Odam organizmida eng ko’p tarqalgan tog’ay turi qaysi?

gialin

elastik

kollagen

cho’michsimon
Osteoblastlar qayerda joylashgan?

suyak usti pardasida

suyak lakunalarida

suyak plastinkasida

ko’mik qismida
Osteoblastlar bu….

Tuzuvchi hujayralar

suyaklarning epizida joylashgan hujayralar

yemiruvchi hujayralar

suyaklarning uchki qismi
Suyaklarda hujayralararo modda qaysi toladan tashkil topgan?

ossein

elastin

miofibril

mikrofill
Suyaklarning pishiq bo’lishiga sabab nima?

suyak plastinkalari tolalari o’zaro parallel ,qo’shni plastinkalarning tolalari esa bir biriga nisbatan perpendicular joylashgan bo’ladi

oraliq moddasi ohaklangan

unda osteoklast va osteoblastlar bor

tarkibida.anorganik moddalar ko’p bo’ladi
Nerv hujayrasida……, muskul hujayrasida…… tolalar bo’ladi.nuqtalar o’rnini to’ldiring.

neyrofibril,miofibril

miofibril,neyrofibril

neyrofibril,miotom

neyrogliya,mifibrilla
Bitta o’simtali nerv hujayralari nima deb ataladi?

unipolyar

bipolyar

multipolyar

neyrofibrilla
Efferent oxirlarning qanday turlari bor?

harakat va sekretor

sezuvchi harakatlantiruvchi oraliq

sezuvchi va harakatlantiruvchi

ekskretor va secretor
Katta yoshli odamda qaysi turdagi nerv hujayralari bo’lmaydi?

unipolyar

neyrogliya

multipolyar

bipolyar
Quyidagilardan qaysi biri faqat dendritlarda uchrab, neyritlarda umuman uchramaydi?

tigroid modda

neyrofibrilla

miyelin

bazofill donalar
Hujayrada asosiy energiya qayerda hosil qilinadi?

mitoxondriya

lizosomada

sitoplazmada

Silliq endoplazmatik to’rda
Mitoxondriyaning membranasining ichki qavati nima deyiladi?

Krista

serin

matriks

sarkolemma
Silliq muskullar qaysi nerv sistemasi bilan boshqariladi?

vegatativ

somatik

simpatik

parasimpatik
Blastosel nima?

birlamchi tana bo’shlig’i

gastrula

ikkita blastomerning birikmasi

ikkilamchi tana bo’shlig’i
Qaysi jarayon qaytmas o’zgarishlarni keltirib chiqaradi?

biologic o’lim

klinik o’lim

xronik kasallik

ogoniya davri
Qanday embrion varaqlarini bilasiz?

mezoderma, ektoderma, entoderma

ektoderma, neyroderma

neyroderma, entoderma

xorda, ektoderma
Tog’ayning turlari:

elastic, kollagen, gialin

yumshoq, qattiq, gialin

kollagen, uzunchoq, yumshoq

gialin, qisqa, elastic


Download 125.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling