O‘zbekiston respulikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand davlat universiteti


Download 389.15 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana21.11.2020
Hajmi389.15 Kb.
1   2   3

 

 

17 

 

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:  

Раҳбарий адабиётлар 

1.  Каримов  И.А.Ўзбекистоннинг  ўз  истиқлол  ва  тараққиёт  йўли.  –  Тошкент: 

Ўзбекистон, 1992. 

2.  Каримов  И.А.Ўзбекистон  бозор  муносабатларига  ўтишнинг  ўзига  хос 

йўли. – Тошкент: Ўзбекистон,  1993 

3.  Каримов И.А.Ўзбекистон иқтисодий ислоҳатларни чуқурлаштириш йўлида – 

Тошкент: Ўзбекистон, 1995. 

4.  Каримов  И.А.  Ўзбекистон:  миллий  истиқлол,  иқтисод,  сиёсат,  мафкура.  – 

Тошкент: Ўзбекистон, 1995. 

5.  Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддас. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. 

6.  Каримов И.А.Биздан озод ва обод ватан қолсин.– Тошкент: Ўзбекистон, 1996. 

7.  Каримов И.А.  Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 1997 

8.  Каримов  И.А.  Янгича  фикрлаш  ва  ишлаш  давр  талаби.–  Тошкент: 

Ўзбекистон, 1997 

9.  Каримов  И.А.Ўзбекистон  ХХI  аср  бўсағасида:  хавфсизликка  таҳдид, 

барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.– Тошкент: Ўзбекистон, 1997. 

10.  Каримов И.А.Ўзбекистон буюк келажак сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998 

11.  Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.- Тошкент: Шарқ, 1998. 

12. Каримов И.А.Юксак маънавият - енгилмас куч.– Тошкент: 2008. 

13. Каримов  И.А.  Жаҳон  молиявий-иқтисодий  инқирози,Ўзбекистон 

шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. Тошкент, 2009. 

14. Каримов  И.А.  Ўзбекистон  мустақилликка  эришиш  остонасида.– 

Тошкент: Ўзбекистон, 2011. 

15. Каримов И.А Танланган асарлари. 1-22 томлар. 

16. Каримов И.А.  Она  юртимиз бахту  иқболи  ва буюк  келажаги  йўлида 

хизмат қилиш - энг олий саодатдир. – Тошкент: Ўзбекистон,2015. 

17. Мирзиёев  Ш.  Эркин  ва  фаровон,  демократик  Ўзбекистон  давлатини 

биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. 

18. Мирзиеев  Ш.  Танқидий  таҳлил,  қатъий  тартиб-интизом  ва  шахсий 

жавобгарлик  -ҳар  бир  раҳбар  фаолиятининг  кундалик  қоидаси  бўлиши 

керак.– Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 

19. Мирзиёев  Ш.  Қонун  устуворлиги  ва  инсон  манфаатларини 

таъминлаш-юрт  тараққиёти  ва  халқ  фаровонлигининг  гарови.Ўзбекистон 

Республикаси  Конституцияси  қабул  қилинганлигининг  24  йиллигига 

бағишланган  тантанали  маросимдаги  маърузаси.  2016  йил  7-декабрь.  – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 

20. Мирзиёев  Ш.  Буюк  келажагимизни  мард  ва  олийжаноб  халқимиз 

билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 

 

 Асосий адабиётлар 

18 

 

1. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги т а р и х и .   –   Т о ш к е н т :   Шарқ, 2001.  2.  Муртозаева  Р.Х.  ва  бошқалар.  Ўзбекистон  тарихи.  Дарслик.  – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. (лотин алифбосида) 

3.  Муртозаева Р.Х. ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи. Ўқув  қўлланма. – 

Тошкент: Академия, 2010 

4.  Эшов  Б.Ж.  Ўзбекистонда  давлат  ва  маҳаллий  бошварув  тарихи. 

Дарслик. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2012 

5.  Эшов Б., Одилов А. Ўзбекистон тарихи. I жилд. Энг қадимги даврдан 

XIX аср ўрталаригача. Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. 

6.  Ўзбекистон  тарихи.  Дарслик.  II  жилд.  Муаллифлар  жамоаси.  – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. 

7.  Ўзбекистоннинг  янги  тарихи.  Биринчи  китоб:  Туркистон  Чор 

Россияси мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000. 

8.  Ўзбекистоннинг 

янги 


тарихи. 

2-китоб. 

Ўзбекистон 

совет 


мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.  

9.  Ўзбекистоннинг янги тарихи. 3-китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи.– 

Тошкент: Шарқ, 2000.  

10. Шамсутдинов Р.Ватан тарихи. 3 томлик. – Тошкенгт: 2010. 

11. Шамсутддинов  Р.,  Мўминов  Х.  Ўзбекистон  тарихи.  Ўқув  қўлланма.  –

Тошкент: Шарқ, 2013.  

Қўшимча адабиётлар 

1.  Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: 2001. 

2.  Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар ва атамалар. – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2002. 

3.  Ўзбекистон мустақиллик йилларида. – Тошкент:Ўзбекистон, 1996. 

4.  Мустақиллик:  Изоҳли  илмий-оммабоп  луғат//  М.Абдуллаев  ва 

бошқалар: тўлдирилган учинчи нашр. – Тошкент:Шарқ, 2006. 

5.  Абу  Бакр  ибн  Жафар  Наршахий.  Бухоро  тарихи  /  Форс-тожик 

тилидан А.Расулов таржимаси. – Тошкент: Камалак, 1995. 

6.Авесто.  Яшт  китоби/  Ўзбек  тилига  М.Исоҳоқов  илмий  изоҳли 

таржималари. – Тошкент: Шарқ, 2001. 

7.  Агзамхўжаев  С.  Туркистон  мухторияти:  миллий  демократик 

давлатчилик қурилиш тажрибаси.– Тошкент:Маънавият, 2000. 

8.  Азизхўжаев А. Давлатчилик ва маданият. – Тошкент:Шарқ, 1997. 

9.  Ахмедов Б Тарихдан сабоқлар. – Тошкент:Ўзбекистон, 1994. 

10.  Ахмедов Б. Амир Темурни ёд етиб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. 

11. АхмедовБ.А.  Ўзбекистонтарихиманбалари.  –  Тошкент:Ўқитувчи, 

2001. 


12. Ахмедов  Э.  Ўзбекистон  шаҳарлари  мустакиллик  йилларида.  – 

Тошкент:Абу Али ибн Сино нашри, 2002. 

13. Асқаров А. Энг қадимий шаҳар. – Тошкент:Маънавият, 2001. 

14. Бобоев С. Аҳмад Фарғоний. – Тошкент: Тафаккур. 2010. 

15. Бойназаров Ф. Қадимги дунё тарихи. – Тошкент: 2004. 


19 

 

16. Бунёдов З.М. Ануштегин–Хоразмшоҳлардавлати. – Тошкент: 1998. 17. Ғуломов  С.,  Убайдуллаева  Р.,  Аҳмедов  Э.  Мустақил  Ўзбекистон. 

Тошкент: Меҳнат, 2001. 

18. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: 1964. 

19. Зиёев  Х.  Туркистонда  Россия  тажовузи  ва  ҳукмронлигига  қарши 

кураш. – Тошкент: 1998. 

20. Зиёев  Х.Ўзбекистон  мустақиллиги  учун  курашларнинг  тарихидан.  – 

Тошкент:2001. 

21.  Иванин  М.  Икки  буюк  саркарда:  Чингизхон  ва  Амир  Темур.  – 

Тошкент:1994. 

22. Исмоилова  Ж.  Фарғона  водийсида  миллий  озодлик  курашлари.  – 

Тошкент: 2003. 

23.  Исхоқов М. Суғдиёна тарих чорраҳасида. – Тошкент: Фан, 1990. 

24. Қобилов Н. Абу Наср Форобий. – Тошкент: Тафаккур. 2010. 

25. Қорақалпоғистон тарихи (1917-1994 йй.). - Нукус, 1995. 

26. Левитин    Л.  Ўзбекистон  туб  бурилиш  палласида.  –  Тошкент: 

Ўзбекистон, 2005.  

27. Люсeн Кэрeн. Aмир Тeмур сaлтaнaти. – Тошкент: 1999. 

28. Маҳмудов Т. «Авесто» ҳақида. – Тошкент:Шарқ, 2000.  

29. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи.– Тошкент:  1994. 

30.  Мўминов  И.  Амир  Темурнинг  Ўрта  Осиё  тарихида  тутган  ўрни  ва 

роли. – Тошкент:Фан, 1968. 

31. Муртазаева  Р.Ҳ.  Ўзбекистонда  миллатлараро  муносабатлар  ва 

бағрикенглик. –Тошкент: Универститет, 2007.  

32. Мусаев  Н.У.  Ўрта  Осиёда  деҳқончилик  маданияти  ва  аграр 

муносабатлар тарихидан (Тош даври охиридан - XX аср бошларига қадар).  – 

Тошкент: Фан, 2005. 

33. Муҳаммаджонов  А.  Темур  ва  темурийлар  салтанати.  –  Тошкент: 

1994. 


34. Муҳаммуджонов  А.  Амир  Темур  ва  темурийлар  даври.  –  Тошкент: 

Фан. 1996.  

35.  Нафасов 

Т.Ўзбекистон 

топонимларининг 

изоҳли 


луғати.– 

Тошкент:Ўқитувчи,1998. 

36. Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. 

37. Низомулмулк.Сиёсатнома. – Тошкент:Адолат, 1997. 

38. РтвеладзеЭ.В. 

ва 


бошқаларҚадимгиЎзбекистонцивилизасияси: 

давлатчиликваҳуқуқтарихиданлавҳалар. – Тошкент:Адолат,2001. 

39. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: 2004. 

40. Сагдуллаев  ва  бошқалар.  Ўзбекистон  тарихи:  давлат  ва  жамият 

тараққиёти. – Тошкент: 2000. 

41. Шамсуддинов  Р.  Ўзбекистонда  советларнинг  қулоқлаштириш 

сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. – Тошкент: 2001. 

42. Бўриeв O. Xoрaзмшoҳлaр-Тeмурийлaр.– Тошкент: 1999. 20 

 

43. Алимова  Д.А.,  Голованов  А.А.  Ўзбекистон  мустабит  совет  тузуми даврида:    сиёсий  ва  мафкуравий  тазйиқ  оқибатлари  (1917-1990  й.).  – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2000. 

44. Ғойибов  Б.С.  Суғд  конфедерацияси:  шаклланиши,  тараққиёти  ва 

таназзули. – Тошкент: 2015 

45. Ражабов Қ. Иноятов С. Бухоро тарихи.– Тошкент: 2016 

46. Ражабов  Қ.,  Замонов  А.  Ўзбекистон  тарихи  (1917-1991  йиллар).  – 

Тошкент: 2017. 

47. Ғойибов  Б.  Суғдшуносликка  кириш  I.  Суғдий  тил  ва  нумизматика. 

(Рисола). – Тошкент: 2018. – 69 б. (Ҳаммуаллиф Ғ.Бобоёров) 

48. Ғойибов  Б.  Илк  ўрта  асрларда  Суғд  /  Масъул  муҳаррир  М.Исҳоқов. 

(Ўқув қўлланма) – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2018. – 146 б. 

49. Ғойибов Б.С. Илк ўрта асрларда Суғд конфедерацияси тарихи. Ўқув 

қўлланма. Самарқанд. 2018. 

50. Абдуллаев Р., Рахимов М., Ражабов Қ. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 

йиллар).  Иккита  китоб.  Биринчи  китоб  1917-1939  йиллар;  Иккинчи  китоб 

1939-1991 йиллар. – Тошкент:O’ZBEKISTON, 2019.  

 

 


21 

 

07.00.01 – «O’zbekiston tarixi» ixtisosligi bo’yicha  SAVOLLAR 

 

1.  O’zbekiston  tarixining  fan  sifatidagi  o’rni.  Uning  predmeti  va  o’rganish 

obekti.  (O’zbek  xalqi  davlatchiligi,  etnik  shakllanishi,  sivilizasiya,  tarix  falsafasi, 

mustaqillik). 

2.  O’zbekiston  tarixini  davrlashtirish,  uni  o’rganishda  moddiy  va  yozma 

manbalarning  o’rni  va  ahamiyati.  (Manbalar,  yozuvlar,  bitiklar,  arxeologiya, 

antropologik etnografik manbalar) 

3.  O’zbekiston 

umumjahon 

sivilizasiyasi 

o’choqlaridan 

biri. 


(I.A.Karimovning  «Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo’q»  asari,  sivilizasiya,  tarix, 

mustaqillik metodologiyasi, umuminsoniy birlik) 

4.  Ibtidoiy jamiyat, uni davrlashtirish va bu boradagi yondashuvlar.(Paleolit, 

mezolit, neolit, eneolit). 

5.  Insoniyatning  dastlabki  ajdodlari,  ularning  makonlari.  (Zinjantrop, 

pitekantrop, sinantrop, neondertal. (Olduvoy, Yava oroli) 

6.  Davlatchilik tushunchasi. Jahonda ilk davlatlar paydo bo’lishining asosiy 

omillari. (Davlatchilik, ziroatchilik, sersuv daryolar, hunarmandchilik). 

7.  Davlatchilikhaqidagiyozmavaarxeologikma’lumotlar.(Avesto, grek, xitoy, 

Eronyozuvlari, Afrosiyob, Sopollitepa, Jarqo’ton) 

8.  O’zbekxalqiilkdavlatchiligitarixiningO’rtaOsiyoxalqlaritarixibilanuzviybo

g’liqligi. (Sopollitepa, Jarqo’ton, Baqtriya, Xorazm, So’g’diyona) 

9.  Bronza  davrida  hozirgi  O’zbekiston  hududlarida  o’troq  dehqonchilik  va 

ixtisoslashgan hunarmandchilik. (Bronza, Sopollitepa, hunarmandchilik) 

10. Ahmoniylar  davlatining  paydo  bo’lishi  va  ularning  O’rta  Osiyo 

davlatlarini bosib olishi. (Mil.avv. VI asr, Kir II, To’maris) 

11. Qadimgi Baqtriya davlati. Qadimgi Baqtriya haqida yozma va arxeologik 

ma’lumotlar.  (Mil.avv.VII-VI  asrlar,  Surxandaryo  viloyati,  Janubiy  Tojikiston, 

Shimoliy Afg’oniston, “Avesto”, yunon-rim manbalari, Zariasp). 

12. Qadimgi Xorazm davlati. Qadimgi Xorazm haqidagi yozma va arxeologik 

ma’lumotlar,  hududiy  chegaralari  masalalari.  (mil.avv  VII-VI  asrlar,  hududi, 

“Avesto”, Talstov, sug’rish inshoatlari, Kaltaminor, Tozabog’yob, Amirobod). 

13. Qadimgi  Sug’d  (Sug’diyona)davlati  va  uning  hududi.  Qadimgi  Sug’d 

arxeologik  va  yozma  manbalarda(So’g’diyona,  Sog’da,  Sug’uda,  Zarafshon  va 

Qashqadaryo  oralig’idagi  hudud,  “Avesto”,  yunon-rim  manbalari,  ziroatchilik, 

Yerqo’rg’on, Afrosiyob, Uzunqir, Ko’ktepa). 

14. Farg’ona  vodiysida  ilk  davlat  tuzilmasining  shakllanishi.  Dovan  davlati. 

(Dovon, mil.av. II-asr, yodgorliklari, o’rganilishi, Xitoy «Samoviy otlar») 

15. Qang’  davlatining  paydo  bo’lishi  va  uning  o’zbek  davlatchiligi  tarixida 

tutgan  o’rni.  (Mil.avv  III  asr,  hududi,  boshqaruvi,  Qang’dez,  qang’arlar, 

«Qovunchi madaniyati»)  

16. Kushonlar  sulolasining  siyosiy  hokimiyatni  egallashi.  (milodiy  I  asr, 

yuyechjilar, Kudjula Kadfiz, poytaxt, boshqaruv tizimi, hududi, siyosiy tarixi) 

17. Buyuk  ipak  yo’lining  shakllanishi  va  rivojlanish  bosqichlari.  (mil.avv.II 22 

 

asr,  Chjan  Syan,  Xitoy,  «G’arbiy  meridional  yo’l»,  «Buyuk  ipak  yo’li» atamasining  muomalaga  kiritilishi,  Rixtgofen,  1877-yil,  tarmoqlari,  12  ming  km, 

rivojlanish bosqichlari) 

18. Eftaliylar  davlatining  shakllanishi,  uning  hududiy  o’rni.  (457  yil, 

Vaxshunvor Eftalon, Chog’onyon, Tohariston, Badaxshon) 

19. Turk  hoqonligi  hukmronligi  davrida  Mfrkaziy  Osiyo.  («Turk»  atamasi, 

Ashina urug’i, Asan, Shod, Tuu, Bumin) 

20. Arab  xalifaligining  paydo  bo’lishi  va  uning  bosqinchilik  yurishlari. 

(Badaviylar, Muhammad payg’ambar, Abu Bakr, Umar, Usmon va Alilar, VII asr) 

21. Somoniylar  davlatining tashkil  topishi  va boshqaruv  tizimi  (Somonxudot 

o’g’illarining  hukmronligi,  Ismoil  Somoniy,  davlatning  boshqaruvi,  mudofaa 

ishlari, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, devon) 

22. Qoraxoniylar  davlatidagi  boshqaruv  usuli  va  ijtimoiy-iqtisodiy  hayot. 

(Eloqxon, takin, rais, soliqlar) 

23. Xorazmshohlar  davlatining  boshqaruv  tizimi,  ijtimoiy-iqtisodiy  hayoti. 

(Boshqaruv, ijtimoiy-iqtisodiy hayot) 

24. IX-XII  asrlarda  ilm-fan  ravnaqi.  (“Ma’mun  akademiyasi”,  buyuk 

allomalar,dunyoviy va diniy bilimlar rivoji IX-XII asrlar) 

25. Abu Ali ibn Sino O’rta Osiyolik buyuk ensiklopedist alloma. (Uyg’onish 

davrining buyuk mutafakkiri,  «Tib qonunlari», «Kitob ush-shifo», 450 dan ziyod 

asar, 800 yil Yevropa, XII asr) 

26. Abu  Nasr  Forobiy  o’rta  asrning  buyuk  qomusiy  olimi  (873  yil,  faylasuf,  

«Muallim  us-soniy»  160  dan  ortiq  asarlar,  «Ilmlarning  kelib  chiqishi  va  tasnifi», 

«Fozil  shahar  aholisining  maslagi»  «Musiqa  haqida  katta  kitob», 

Forobiyshunoslikning rivojlanishi) 

27. Ahmad  al-Farg’oniy    Markaziy  Osiyolik  mashhur  mutafakkir  alloma. 

(797-865-yillar,  «Samoviy  xarakatlar  va  umumiy  ilmi  nujum  kitobi», 

«Astranomiya  asoslari»,  XII  asr,  «Alfraganus»,  1998-yil,  1200  yillik  tavallud 

sanasi) 


28. Burxonuddin  al-Marg’inoniy  O’rta  Osiyodagi  buyuk  fiqhshunos  alloma 

(1123-1197 yy, Samarqanddagi faoliyati, 40 dan oshiq ustozi, «Hidoya», 2000 yil, 

910 yillik tavallud sanasi) 

29. Imom  al-Buxoriy  va  uning ilmiy  merosi. (810-870-yillar,  Hadis  ilmining 

rivojidagi  oltin  davr,    «Hadis  ilmida  Amir  al-Mo’miniyn»,  «Al-Jome’  as-sahih», 

«Al  –  Adab  al-mufrad»,    1998-yil,  1225  yillik  tavallud  kunining  nishonlanishi. 

maqbarasining qayta tiklanishi) 

30. Mahmud az-Zamahshariy jahon fani va madaniyati rivojiga munosib hissa 

qo’shgan  alloma.  (1075-1144  yy,    Marv,  Nishopur,  Isfahon,  Shosh,    «Jorulloh» 

(Alloxning  qo’shnisi)  arab  grammatikasi,  lug’atshunoslik,  adabiyot,  aruz  ilmi, 

jug’rofiya,  tafsir,  Hadis  va  fiqxga  oid  50  dan  ortiq  asarlar  «Al-Mufassal»  «  Al-

Kashshof» 

31. Mansur al-Moturudiy – buyuk kalom imomi va fiqh allomasi («Kitob at – 

tavhid», fiqh, kalom, «Imom al-Xudo», 1999 yil 3-dekabr, 2000 yil, 1130 yilligi) 

32. Chingizxon  (Temuchin)ning  mo’g’ullarni  birlashtirib  kuchli  davlat 


23 

 

tuzishi. (Chingizxon (Temuchin), 1204-1205 yillar, Qoraqurum) 33. Amir  Temurning  siyosiy  kurash  maydoniga  kirib  kelishi.  (Amir  Temur, 

Kesh, Amir Tarag’aybek, «Jangi loy», «Sarbadorlar»). 

34. «Temur tuzuklari» va uning ahamiyati. (Amir Temur, «Temur tuzuklari», 

harbiy  san’ati  va  davlat  boshqarish  uslubiga  bag’ishlangan  maxsus  asar,  hozirgi 

zamon, “Xatti Temuriy”, “Tuzukoti Temuriy”, “Malfuzoti Temuriy”)  

35. Temuriylar  hokimiyatining  inqirozga  yuz  tutishi,  uning  sabablari.  (Taxt 

talashlar, soliqlar, xalq g’alayonlari, suyurg’ol tartibi) 

36. Muhammad 

Shayboniyxonning 

Movarounnahrga 

yurishlari 

va 


shayboniylar  sulolasi  hokimiyatining  o’rnatilishi.  (Muhammad  Shayboniy, 

Movarounnahr, shayboniylar sulolasi, 1501-yil) 

37. Buxoro  xonligining  tashkil  topishi.  (Ubaydullaxon,  pul  islohoti, 

«Shayboniynoma», yer egaligi turlari) 

38. Shayboniylar sulolasining barham topishi (1601-yil, taxt uchun kurashlar, 

ichki nizolar, tashqi hujumlar) 

39. Buxoro  xonligi-Ashtarxoniylar  sulolasi  davrida.  (XIV  asrning  80-yillari, 

Astraxon Jonibek, Boqimuhammad, Dinmuhammad) 

40. Buxoro  amirligining  tashkil  topishi  va  uning  boshqaruv  tizimi 

(Muhammad  Rahimbiy,  1756  yil,  mang’itlar,  Markaziy  va  mahalliy 

boshqaruv,ma’muriy  tuzilish,  unvon  va  mansablar,sud  tizimi,  harbiy-ma’muriy 

amaldorlar Amir Shohmurod, Amir Nasrullo) 

41. Xiva xonligining tashkil topishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. (1511 

yil, Abulg’ozixon, «Shajarai turk», Elbarsxon, shox Ismoil) 

42. Qo’qonxonliginingtashkiltopishi.  (1710  yil,  Shohruhbiy,  Olimxon, 

Umarxon (1810-1822 yy), MuhammadAlixon (1822-1842).) 

43. O’rtaOsiyoxonliklario’rtasidagikelishmovchiliklarvaularningsabablari. 

(Hukmron bo’lishga intilish, Mari, Xo’jand, O’ratepa) 

44. O’rta  Osiyo  masalasida  Angliya  bilan  Rossiya  o’rtasida  raqobat. 

(Angliya-Rossiya munosabatlari, elchilik, maxfiy hujjatlar) 

45. Podsho  Rossiyasi  tomonidan  O’rta  Osiyoga  harbiy  yurishlarning 

boshlanishi sabablari (Qrim urushi, Amerika paxtasi, ingliz tovarlari, XIX asrning 

50-60-yillari).  

46. Turkiston  general-gubernatorligining  tashkil  etilishi.  (1867-yil  14-iyun, 

Kaufman,  “oltin  yorliq”,  general  gubernator  kengashi  va  mahkamasi,  2  ta  vassal 

davlat, 5 ta viloyat, okrug, uyezd, 1867-1917 yillar) 

47. Buxoro  amirligi  va  Xiva  xonligining  Rossiya  vasallariga  aylantirilishi. 

(1868 yil Rossiya–Buxoro va 1873 yilgi Rossiya-Xiva shartnomalari,  Gandimyon 

shartnomasi, Ibratning «Farg’ona tarixi» asari) 

48. Podsho 

Rossiyasining 

o’lkamizdagi 

mustamlakachilik 

siyosati. 

Mustamlakachilik boshqaruv tizimining o’rnatilishi. (1886 yil 12 iyun «Turkiston 

o’lkasini boshqarish to’g’risidagi nizom» markaziy boshqaruv) 

49. Birinchi  jahon  urushining  o’lka  hayotiga  salbiy  ta’siri.  (Urushning 

boshlanishi sabablari, favqulodda holat, safarbarlik) 24 

 

50. Rossiyada 1917 yil fevral burjua – demokratik inqilobi, uning o’lkamizga ta’siri. (Fevral inqilobi, Shuroi Ulamo, Shuroi Islomiya, firqalar) 

51. O’lka 

musulmonlarining 

favqulodda 

IV 

qurultoyi. Turkiston 

muxtoriyatining  tashkil  etilishi.  (Qo’qon,  1917-yil  26-28  fevral,  Muhammadjon 

Tanishboyev, M. Cho’qayev) 

52. Farg’ona  vodiysida  qarshilik  ko’rsatish  harakatining  boshlanishi,  uning 

mohiyati,  harakatlantiruvchi  kuchlari,  bosqichlari.  (1918-yil  fevral  oxiri,  Bachqir 

qishlog’i, qo’rboshilar, dehqonlar, chorikorlar, hunarmandlar) 

53. Turkiston  ASSRning  tuzilishi.  «Harbiy  kommunizm»  siyosati.  (1918-yil 

30-aprel, zo’ravonlik, talash, harbiylar) 

54. “Yangi  iqtisodiy  siyosat”  ga  o’tish.  (1921,  oziq-ovqat  solig’i,  ijaraga 

berish, tiklanish) 

55. O’rta  Osiyoda  milliy-hududiy  chegaralanishning  o’tkazilishi  va  uning 

oqibatlari. (1924, O’zSSR, TSSR, TadASSR, KirASSR, turkiylar birligi).  

56. O’zbekiston  SSRning  tashkil  topishi.  (Milliy  hududiy  chegaralanish, 

T.Risqulov, 1925 yil 13 fevral Buxoroda UzSSR Sovetlarining 1-syezdi) 

57. Ikkinchi  jahon  urushidan  keyingi  yillarda  O’zbekistonning  iqtisodiy 

hayoti.  (Zo’ravonlik  usullari,  iqtisodiyotning  markazlashtirilishi,  besh  yillik 

rejalar) 

58. Orol fojeasi va uning kelib chiqish sabablari va oqibatlari. (Amudaryo va 

Sirdaryo, qo’riq yerlar, paxta yakka hokimligi, orolning qurishi) 

59. «Hujum» harakati va uning mohiyati. (1927 yil, «Hujum» siyosati, Xotin-

qizlarni paranji tashlashi) 

60. Ikkinchi  jahon  urushining  boshlanishi.  O’zbekistonning  urush  girdobiga 

tortilishi.  (Urushning  boshlanishi,  O’zbekistonning  fashizmga  qarshi  kurashga 

qo’shgan hissasi) 

61. O’zbekistonlik  jangchilarning  frontda  ko’rsatgan  jasoratlari.  (O’zbek 

jangchilarining  frontdagi  jasorati,  qahramonliklari,  Sobir  Rahimov  va  A.Aliyev, 

D.Abdullayev, M.Karimov, M.Topiboldiyev) 

62. Fashizmni  tor-mor  etishda  O’zbekistonning  munosib  o’rni.  (Front  bilan 

aloqani mustahkamlanishi, baynalminallik, O’zbekiston jangchilarining jasorati va 

qahramonlik) 

63. «Qayta  qurish»  yillarida  O’zbekistonda  ijtimoiy-siyosiy  hayot. (1985-yil, 

aprel plenumi,xalq milliy ongining o’sishi, demokratiya va ijtimoiy faollik) 

64. I.A.Karimovning  “O’zbekiston  musaqillikka  erishish  ostonasida”  nomli 

asarining  mazmun-mohiyati  (2011  yil,  mustaqillikning  20  yilligi,  O’zbekiston 

mustaqilligi  tarixi  bo’yicha  eng  ishonchli  manba,  asosiy  konseptual  g’oyalar, 

mustaqillikkacha  bo’lgan  davrdagi  ijtimoiy-siyosiy  vaziyat,  Islom  Karimovning 

1989  yil  24  iyundan  1992  yil  4  yanvarga  qadar  so’zlagan  nutqlari,  ma’ruzalari, 

maqola va intervyulari) 

65. O’zbekistonda Prezidentlik lavozimining ta’sis etilishi. (O’zlikni anglash, 

Oliy  Kengash,  Prezidentlik  boshqaruvi, mustakillik  sari  dastlabki  qadamlar,  1990 

yil 24-mart.) 


25 

 

66. O’zbekiston  Respublikasining  bozor  munosabatlarini  shakllantirish  yo’li «o’zbek  modeli».  (Bozor  munosabatlarining  5  tamoyili,  «O’zbek  modeli», 

I.A.Karimovning «O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li» nomli asari) 

67. O’zbekistonda bozor infratuzilmasining shakllanishi. (Bozor turlari, bozor 

iqtisodiyoti, bozor mexanizmi, bozor subyekti) 

68. O’zbekiston  Respublikasida  «Ta’lim  to’g’risida»gi  qonun  va  Kadrlar 

tayyorlash  milliy  dasturining  qabul  qilinishi.  («Ta’lim  to’g’risida»gi  qonun», 

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», 1997 yil avgust) 

69. XXI  asr  bo’sag’asida  dunyo.  Xalqaro  vaziyat  va  kuchlar  nisbatining 

tubdan  o’zgarishi.  («Sovuq  urush»  siyosatining  barham  topishi,  tahdidlar, 

terrorizm) 

70. O’zbekistonning 

jahon  hamjamiyatiga  qo’shilishi.  (BMT  Bosh 

Assambleyasi, MDH, YeXHT, YuNESKO) 

71. O’zbekistonda  ko’ppartiyaviylikning  qaror  topishi.  (Xalq  demokratik 

partiyasi, Adolat-sosial demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, 

Fidokorlar milliy demokratik partiyasi, O’zbekiston lebirel demokratik partiyasi.) 

72. O’zbekiston  bilan  Ozarbayjon  o’rtasida  davlatlararo  aloqalar.  (1996-yil 

27-may  kuni,  O’zbekiston  bilan  Ozarbayjon  o’rtasida  do’stlik  va  hamkorlik 

to’g’risida  shartnoma,  20  ga  yaqin  hukumatlararo  hujjatlar,  ikki  davlat  rahbarlari 

xalqaro Transkavkaz yo’lini barpo etish) 

73. O’zbekiston  va  Latviya:  o’zaro  manfaatli  аloqalar  (1995-yil  6-8-iyun 

kunlari, O’zbekiston Respublikasi bilan Latviya Respublikasi o’rtasida do’stlik va 

hamkorlik  to’g’risidagi  shartnoma,  O’zbekiston  bilan  Latviya  o’rtasidagi 

hamkorlikni  yanada  rivojlantirish,  «Volida»,  «Saodat»,  «Istiqbol»  kabi  qo’shma 

korxonalar) 

74. O’zbekiston  va  Rossiya:  o’zaro  manfaatli  aloqalar  (1992-yil  30-may, 

I.A.Karimov, har tomonlama hamkorlikni yo’lga qo’yish,   B.Yelsinning 1993-yil 

mart oyida O’zbekistonga tashrifi,  2001-yil 3-5-may kunlari, V.Putin, O’zbekiston 

Respublikasi  va  Rossiya  Federasiyasi  o’rtasida  strategik  sherikchilik  to’g’risida 

bitim) 


75. O’zbekiston  va  Yaponiya:  o’zaro  manfaatli  hamkorlik  (1992-yil,  o’zaro 

diplomatik aloqalar, 1994-yil 16-19-may kunlari,  «Misui», «Misubisi», «Itochu», 

«Sumitoto»,  «Tomen»,  «Marubeni»,  «Nishe  Ivai»  korporasiyalarining  doimiy 

vakolatxonalari, «Taraqqiyotga rasmiy yordam» dasturi do’stlik, strategik sheriklik 

va hamkorlik to’g’risida Qo’shma bayonot;) 

76. O’zbekistonning  Belorusva  Moldova  bilan  aloqalari  (S.Shushkevichning 

1991-yil  6-noyabrda  O’zbekistonga  rasmiy  davlat  tashrifi,  1992-yilda  savdo-

iqtisodiy  hamkorlik  prinsiplari  to’g’risida  bitim,    1995-yil  30-31-mart  kunlari,  

O’zbekiston Respublikasi va Moldova Respublikasi o’rtasida do’stona hamkorlik, 

Hukumatlar  o’rtasida  erkin  savdo  munosabatlarini  rivojlantirish,  fan-texnika, 

madaniyat va san’at to’g’risidagi o’ndan ziyod bitimlar imzolanishi) 

77. O’zbekistonning Gruziya bilan aloqalari (1995-yil 5-sentyabr, I.Karimov, 

E.Shevarnadze, O’zbekiston va Gruziya o’rtasida do’stlik va hamkorlik to’g’risida 

shartnoma,  Ikki  mamlakat  o’rtasida  sarmoyalarni  o’zaro  himoya  qilish,    fan-26 

 

texnika,  bank,  qishloq  xo’jaligi,  bojxona,  xalqaro  transport  aloqalari  bo’yicha hamkorlik to’g’risida 20 dan ziyod hukumatlararo va muassasalararo hujjatlarning 

imzolanishi) 

78. O’zbekistonning 

Shanxay  hamkorlik  tashkilotida  tutgan  o’rni. 

(O’zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti, iqtisodiy, siyosiy hamkorlik) 

79. I.A.Karimovning  “Ona  yurtimiz  baxtu  iqboli  va  buyuk  kelajagi  yo’lida 

xizmat  qilish  -  eng  oliy  saodatdir”  nomli  asarining  mazmun-mohiyati  (2015  yil 

avgust,  Vatanimiz  mustaqilligining  24  yillik  bayrami  arafasida,  304  sahifa,  13  ta 

bo’lim, kitobning bosh g’oyasi, asosiy ma’no-mazmuni) 

80. Prezidentimiz 

Shavkat 

Mirziyoyevning 

2017 

yil 


fevraldagi 

«O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi 

to’g’risida»gi  farmonining  mazmun-mohiyati.  (2017-2021  yillar,  rivojlantirish 

strategiyasi, iqtisodiy taraqqiyot, xalqimiz farovonligi, yurt tinchiligi va istiqboli) 

81. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat  Mirziyoevning  “Tanqidiy 

tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy  javobgarlik  -  har  bir  rahbar  faoliyatining 

kundalik  qoidasi  bo‘lishi  kerak”  nomli  asarining  mazmun  mohiyati.  (2017  yil 

vazifalar,  qishloq  xo‘jaligi,  sanoat  rivojlanishi,  paxtachilik,  qishloq  xo‘jaligi 

ekinlari).  

82. O‘zbekiston Respublikasini Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati 

samaradorligini  oshirish  va  O‘zbekiston  yoshlar  ittifoqi  faoliyatini  qo‘llab-

quvvatlash”  to‘g‘risidagi  farmonida  yosh  oilalarni  yanada  qo‘llab  quvvatlash 

to‘g‘risida(namunaviy uylar, imtiyozlar, yoshlar siyosati).  

83. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SHavkat  Mirziyoevning  BMT  Bosh 

Assambleyasining  72-  sessiyasida  so‘zlagan  nutqi  (2017  yil  19-sentyabr,  global 

masalalarning  ko‘tarilishi,  xalqaro  terrorizm  va  diniy  ekstremizmga  qarshi 

birgalikda kurashish, Orol fojeasi, ekologik muammolar, Afg‘oniston masalasi)  

84. 2017 yilning 10-11 noyabr kunlari Samarqand shahrida BMT shafeligida 

“Markaziy  Osiyo:  bir  o‘tmish  va  bir  kelajak,  barqaror  rivojlanish  va  o‘zaro 

farovonlik  uchun  hamkorlik”  nomli  xalqaro  konferensiya  maqsad  va  vazifalari. 

(BMT, shafelik, xafsizlik, barqaror taraqqiyot, 150 ortiq xorijiy mehmonlar) 

85. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.Mirziyoevning  2017  yil  22-

dekabr  kuni  Oliy  majlisga  Murojaatnomasida  tashqi  siyosat  masalalari.  (tashqi 

siyosat,  uzoq  va  yaqin  davlatlar,  qo’shni  mamlakatlar,  xalqaro  tashkilotlar  bilan 

do’stona  va  o’zaro  manfaatli  hamkorlik  aloqalari,  siyosiy,  savdo-iqtisodiy, 

madaniy-gumanitar sohalarda tuzilgan shartnoma va kelishuvlar) 

86. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.Mirziyoevning  2017  yil  22-

dekabr  kuni  Oliy  majlisga  Murojaatnomasida  davlat  va  jamiyat  qurilishi  tizimini 

takomillashtirishning  ustuvor  yo‘nalishlari  to‘g‘risida.  (Davlat  organlari  tuzilmasi 

va  vazifalarini  qayta  ko’rib  chiqish,  ijro  hokimiyati  organlari  faoliyatini 

takomillashtirish,  davlat  xizmati  institutini  isloh  qilish,,  davlat  boshqaruvini 

haddan tashqari markazlashtirishdan voz kechish) 

87. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  SH.Mirziyoevning  2017  yil  22-

dekabr  kuni  Oliy  majlisga  Murojaatnomasida  iqtisodiyotni  rivojlantirish  va 

leberallashtirishning  ustuvor  yo‘nalishlari  to‘g‘risida.  (Aholi  jon  boshiga  to’g’ri 27 

 

keladigan  yalpi  ichki  mahsulot,  Iqtisodiyot–bu  hisob-kitob  degani,  Iqtisodiyotni rivojlantirishda  puxta  va  barqaror  bank-moliya  tizimi,  investisiya  masalalari, 

“Investisiya portali”) 

88. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.Mirziyoevning  xalq  davlat 

organlariga  emas,  davlat  organlari  xalqqa  xizmat  qilishi  kerak  nomli  da’vatining 

mazmun-mohiyati.  (xalq  bilan  yaqindan  muloqot  qilish,  davlat  organlari  xalqqa 

xizmat qilishi) 

89. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning “Erkin va farovon, 

demokratik  O‘zbekiston  davlatini  birgalikda  barpo  etamiz”  nomli  asarining 

mazmun-mohiyati 

to’g’risida 

(mohiyati, 

demokratiya, 

insonparvarlik, 

Konstitutsiya, 32-modda, xalq, yoshlar, Harakatlar strategiyasi) 

90. O‘zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti  Sh.Mirziyoevning  “Buyuk 

kelajagimizni  mard  va  olijanob  xalqimiz  bilan  birga  quramiz”  nomli  asarining 

mazmun-mohiyati.(mohiyati,  demokratiya,  insonparvarlik,  Konstitutsiya,  32-

modda, xalq, yoshlar, Harakatlar strategiyasi) 

91. O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Sh.Mirziyoevning  “Tanqidiy  tahlil, 

qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy  javobgarlik-har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik 

qoidasi  bo’lishi  kerak”  nomli  asarining  mazmun-mohiyati.(2016  yil  yakunlari, 

Harakatlar  strategiyasi,  2017  yil  Xalq  bilan  muloqot  va  inson  manfaatlari  yili, 

shaxsiy javobgarlik, tanqidiy tahlil) 

92. Sh.M.Mirziyoyevning  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  lavozimiga 

saylanishi  to’g’risida  (4  dekabr  2016  yil.,  O’zLDP  nomzodi,  saylov  oldi 

kampaniyasi, muqobil saylov) 

93. O’zbekiston  Respublikasi  davlat  mustaqilligining  27  yilligi  bayrami 

tantanalari va uning nishonlanishi to’g’risida (prezident qarori, erishilgan yutuqlar, 

islohatlar samarasi). 

94. 2018  yil  28  dekabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat 

Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasida davlat va jamiyat qurilishidagi tub 

islohatlar  to’g’risida  (demakratik  islohatlar,  hukumat  tizimi,  parlament  rolining 

oshirilishi, mahalliy hokimiyat organlari, korrupsiya) 

95. 2018  yil  28  dekabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat 

Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasida  iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari 

va  uni  liberallashtirish  to’g’risida  (chet  el  investitsiyalari,  soliq  tizimi,  davlat 

aralashuvining kamayishi, iqtisodning o’sishi) 

96. 2018  yil  28  dekabrda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat 

Mirziyoyevning  Oliy  Majlisga  murojatnomasida  ijtimoiy  hayotni  rivojlantirish 

masalalari  to’g’risida  (Real  daromad,  xarajatlarni  ko’paytirish,  sog’liqni-saqlash, 

ta’lim tizimi) 

97. O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasi  qabul  qilinganligining  26  yilligi 

munosabati bilan Prezident Sh.M.Mirziyoyev «Bilimli avlod – buyuk kelajakning, 

tadbirkor  xalq  –  farovon  hayotning,  do’stona  hamkorlik  esa  taraqqiyotning 

kafolatidir»  nomli  ma’ruzasining  mazmun  mohiyati  to’g’risida  (asosiy  qonun, 

davlat  boshqaruvidagi  islohatlar,  turmush  darajasining  oshishi,  yoshlar  siyosati, 

ma’naviy poydevor, inson huquqlari) 28 

 

98. Prezident  Sh.M.Mirziyoyevning  "Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" asarining mazmun mohiyati to’g’risida (islohatlarni 

chuqurlashtirish,  demokratik  islohatlar,  davlat  xizmatlari,  korrupsiyaning  oldini 

olish, iqtisodiyotni rivojlantirish) 

99. Markaziy  Osiyo–O’zbekiston  respublikasi  tashqi  siyosatidagi  asosiy 

yo’nalish  ekanligi  to’g’risida  (davlat  tashriflari,  chegara  masalalarining  hal 

qilinishi,  o’zaro  savdo  aloqalari,  kommunikasiya,  Orol  muammosi,  yagona 

energetika tizimi) 

100.  2019 yil yurtimizda «Faol investisiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili» va 

ushbu 

yilda 


amalga 

oshiriladigan 

islohatlar  to’g’risida 

(islohatlarni 

chuqurlashtirish,  yangi  texnalogiyalar,  soliq  islohati,  konvertasiya,  ijtimoiy 

himoya)


 

 

  

Download 389.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling