Psixologiya fani qaysi fandan ajralib chiqqan?


Download 180.88 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.10.2020
Hajmi180.88 Kb.

Psixologiyaning dolzarb masalalari (barcha turdagi malaka oshirish toifalari uchun

 

© Psixologiya fani qaysi fandan ajralib chiqqan? a) falsafa       b) astranomiya           c) tarix  d) sotsiologiya 

© Psixologiya fanining tarmoqlar soni nechta: a) 300 dan ortiq b) 250 dan ortiq c) 200 dan ortiq d) 150 dan 

ortiq 


©  Psixologiya  fani  qachondan  boshlab  fan  sifatida  shakllana  boshlagan?  a)    XIX  asr  oxiri    XX  asr 

boshlarida b) XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida c) XIX asr boshlarida d) XX asr oxirlarida © Psixologiya fani nimani o’rganadi? a) shaxsning ruhiy rivojlanishini, psixik omillarini,   qonuniyatlarini va 

mexanizmlarini  b)  shaxsning  psixik  holatlarini  c)  shaxsning  psixik  xususiyatlarini  d)  insonlar  o’rtasidagi 

psixologik muammolarni 

© Psixologiya fani tarixida birinchi bo’lib “Jon haqida”gi asarni kim yozgan?  a)  Aristotel b) Sechenov  

M. c) Pavlov I.P d) Gippokrat I.P. ©  Psixologik  xizmatning  asosiy  yo’nalishlari  ko’rsatilgan  qatorni  ko’rsating.  a)  psixologik  ma’rifat, 

psixologik  tashxis,  psixologik  profilaktika,  psixologik  korreksiya,  psixologik  maslahat,  kasb-hunarga 

yo’naltirish  b)  maslahat  berish;  psixologik  muhit,  pedagoglar,  o’quvchilar,  pedagogik  kengash  c) 

o’quvchilarning  bilish  jarayonlari,  psixologik  tashxis;  xodimlarning  munosabati    d)  o’quvchilarga, 

o’qituvchilarga, insonlarga psixologik yordam berish 

©  So’roq  metodining  usullarini  ko’rsating.  a)  og’zaki,  yozma,  erkin,  standartlashtirilgan  b)  tabiiy, 

eksperiment, labaratoriya c) tashqi, ichki d) test so’rov, test topshiriq © Proektiv testlar bu: a) shaxsni individual xususiyatlarini aniqlaydi b) shaxsni temperamentini aniqlaydi c) 

labaratoriyada o’tkaziladigan diagnostika d) shaxsni intelektini aniqlovchi testlar ©  Sosiometriya  metodining  mohiyati  nimadan  iborat?  a)  muayyan  sharoitga  moslashtirilgan  guruxlardagi 

muomala munosabatni o’lchash b) o’quvchining  inteliktual, shaxsiy, ijtimoiy rivojlanishidagi  og’ishlarini o’z 

vaqtida aniqlash, tuzatish va oldini olish  c) iqtidorli bolalar va o’smirlarning ijodiy rivojlanishiga imkon berish 

maqsadida  psixologik  kuzatish  va  qo’llab-quvvatlash  d)  o’quvchilar  guruhini  kuzatish  ular  faoliyatini  tahlil 

qilish 

© Psixologik xizmat birinchilardan bo’lib, qayerda va qachon paydo bo’lgan?  a) AQShda 1800 yilda; b) 

Fransiyada 1800 yilda;   c) Angliyada 1990 yilda;   d) Yevropada 1894 yilda   ©    O’zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  muassasalarida  psixologik  xizmat  to’g’risidagi  Nizom 

qachondan  kuchga  kirdi?  a)  2010  yil  sentabrdan  b)  2010  yil  yanvardan    c)  2009  yil  martdan  d)  2009  yil 

yanvardan ©  O’zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  muassasalarida  psixologik  xizmat  to’g’risidagi  Nizom  necha 

bobdan iborat? a) V bobdan b) III bobdan c) IV bobdan d) VIII bobdan 

© Psixologik profilaktika nima? a) bolalarning xulq-atvoridagi salbiy og’ishlarini o’z vaqtida oldini olish b) 

tarbiyasi  og’ir  bolalar  bilan  ishlash  c)  kasb-hunarga  yo’naltirish  d)  bolalardagi    salbiy  og’ishini  tuzatish  va 

ularga maslahatlar berish 

© Korreksiya nima? a) tuzatish b) oldini olish  c) maslahat berish d) davolash 

© Psixologiyaning asosiy tadqiqot metodlarini to’liq ko’rsating?  a) kuzatish, test, so’roq, modellashtirish, 

eksperiment  b) kuzatish, test, so’roq, labaratoriya, suhbat  c) eksperiment, ob`yektiv kuzatish, subyektiv ichki 

kuzatish, test d) langityud, suhbat, proektiv, guruh ichida kuzatish, test 

©  Psixologiya  fanida  eksperiment  metodini  turlarini  aniqlang.  a)  tabiiy  va  labaratoriya  b)  ob`yektiv  va 

sub`yektiv c) analiz, sintez, xulosa d) og’zaki va yozma ©  O’smirlik  davri  nima  uchun  qarama-qarshiliklarga  boy  davr  deyilishini  sababi  ifodalangan  qatorni 

ko’rsating.    a)  ota-onasiga  puldan  qaramligi,  tashqi  ko’rinishdan  qoniqmasligi,  tengqurlari  tomonidan  tan 

olinmasligi va hokazolar b) aniq kasb tanlay olmasligi uchun c) o’z qiziqishlarining ko’pligi, atrofdagilar bilan 

kelisha olmasligi uchun d) o’smirlik davrilda qarama-qarshiliklar ro’y bermaydi 

©  Maktabgacha  ta’limning  asosiy  maqsadi  nima?  a)  bolalarni  maktabga  jismoniy  va  psixologik  jihatdan 

tayyorlash  b)  bolalarni  tarbiyalash  c)  bolalarga  kerakli  bilim,  ko’nikma  va  malakalarni  shaklantirish  d) 

bolalarga ta’lim berish 

© Yosh davri inqirozlari nima? a)  bir yosh davridan ikkinchi yosh davriga o’tishdagi to’qnashuvli vaziyat b) 

shaxsning    qobiliyatlarini  tarkib  toptirish  c)  tormozlanish  va  qo’zg’alish  jarayoni  d)  xatti  -harakatlarning 

oldindan genetik shartlangan usuli 

© Pedagogik-psixologiya fani nimani o’rganadi? a) ta’lim va tarbiya qonuniyatlarini b) psixik xodisalarni  c) 

psixik qonuniyatlarini  d) taraqqiyotni izdan chiqishini © Qarilik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?  a) 76-90 yosh b) 36-60 yosh  c) 40-50yosh  d) 90 yoshdan 

ortiq 


© O’smirlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi? a) 12-16 yosh b) 11-12 yosh c) 11-13 yosh   d) 9-10 

yosh 


© Bolani tarbiyalashda qanday jazodan foydalanish ma`qul? a) bolaning psixologik holatidan kelib chiqqan 

holda jazolash b) jazolamasdan rag’batlantirib tarbiyalash kerak c) jismoniy tan jazosi orqali d) rahiy jazo © O’z joniga qasd qilish psixologiya fanida nima deb ataladi? a) suitsid b) affekt c) senzitivlik d) altruizm 

 

©  Ushbu  so’zlar  kimga  tegishli:  7  yoshgacha  bolaga  podshodek  munosabatda  bo’ling,  12  yoshgacha quldek, 12 yoshdan sung esa bolaga do’stona munosabatda bo’ling! a) Ibn Sino b) Farobiy c) A. Avloniy d) 

A. Navoiy © Kichik maktab yoshidagi yetakchi faoliyat turini aniqlang. a) o’qish b) o’yin c) mehnat d) muloqot 

© Ilk bolalik davri necha yosh hisoblanadi? a) 1-2 yosh b) 3-7 yosh. c) 5-7 yosh. 

 d)  2-6 yosh ©  Yosh  davr  psixologiyasida  kuzatish  metodining  nechta  turidan  foydalaniladi?  a)  obyektiv  (tashqi)  va 

subyektiv(o’z-o’zini) b) ixriyoriy va ixriyorsiz c) qarama-qarshi kuzatish d) o’z-o’zini nazorat qilish © O’spirinlik davridagi asosiy qiyinchiliklar sababi? a) kasb tanlash b) o’zligini anglash c) o’z-o’zini nazorat 

qilish d) tashqi qiyofa © Bolani  shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar nechta? a) 3 b) 8 c) 5 d) 2 

© Yosh davrlari qaysi tartibda to’g’ri klassifikastiya qilingan ? a) go’daklik, ilk bolalik, maktabgacha davr, 

kichik maktab yoshi, o’smirlik, o’spirinlik,  yoshlik,  yetuklik, qarilik b) kichik  yosh, o’rta  yosh, katta yosh c) 

bolalik, o’smirlik, yoshlik d) o’smirlik, o’spirinlik, yetuklik 

© Yosh davrlar psixologiyasi fanining predmeti qaysi ta’rifda to’g’ri keltirilgan?  a)  Turli  yoshdagi  odamlarni  ontogenezda  (tug’ilgandan  to  umrining  oxirigacha  psixik  rivojlanish  jarayonini, 

shaxsning  shakllanish  hamda  o’zaro  munosabati  qonuniyatini  o’rganadi.  b)  Yoshlarni  psixologik  rivojlanish 

bosqichlarini o’rganadi. 

 c) Insonning yetuklik davrigacha bo’lgan rivojlanish bosqichlarini o’rganadi. 

 d) Insonning hissiy emotsional xususiyatlarini o’rganadi 

©  Faoliyatning  asosiy  turlarini  belgilang?  a)  o`yin,  o‘qish,  mehnat  b)  jismoniy,  mehnat,  o‘yin      c)  aqliy, 

mehnat, o‘yin              d) aqliy, jismoniy © Shaxsni shakllanishi asosan qaysi sohalarda amalga oshadi? a) faoliyat, muloqot, o’z – o’zini anglash b) 

o’z  -  o’zini  anglash,  ta`lim  -  tarbiya  c)  qiziqishlar,  e`tiqod,  mehnat  faoliyati  d)  muloqot,  ta’lim  -tarbiya  , 

qiziqishlar 

© Tarbiya jarayonida ijtimoiy institutlarning hamkorligi bu:  a) oila, mahalla, maktab b) ta`lim - tarbiya, 

shaxslararo  munosabatlar  birligi  c)  oila,  shaxslararo  munosabatlar  birligi,  maktab  d)  ta`lim  –  tarbiya,  oila, 

shaxslararo munosabatlar birligi 

©  Tarbiyasi  og’ir  bolani  psixokorreksiyalashda  ishni    nimadan  boshlash  kerak?  a)  muammoni  kelib 

chiqish sababini o’rganish b) bolani rag’batlantirish orqali ruhlantirish c)  bolani urushish va jazolash d) bola 

bilan individual suhbat o’tkazish 

©  Shaxs  faolligining  manbalari  –  bu:  a)  kishining  motivlarida  ifodalanadigan  extiyojlari  b)  shaxsning 

yo’nalishi c)  anglanmagan intilishdir d) kishi organizmining talablari ©  Faoliyat  –  bu:  a)    aniq  maqsadga  qaratilgan  ongli  faollikdir  b)    organizmning  muhitdagi  aktiv 

orientatsiyasini  ta’minlash  c)  borliqni  to’g’ri  aks  ettirish  d)  kishining  olam  bilan  o’zaro  munosabatda  bo’lish 

jarayonidir 

©  O`quvchilarga  ta`lim–tarbiya  berish  jarayonida  bolani  qaysi  xusuiyatlariga  e`tibor  berish  kerak?  a) 

individual sifatlariga b) oilaviy ahvoliga c) xarakteriga d) dunyoqarashiga ©  Maqsadga  muvofiq  hayot  kechirish  uchun  shaxs  imkoniyatlari  nimalar  asosida  yig‘iladi?  a)  bilim, 

ko‘nikma,  malaka  va  qobiliyatlar;  b)    xarakter,  qiziqish,  motivatsiya,  ehtiyoj;  c)  malaka,  ko‘nikma,  hissiyot, 

xulq-atvor, iroda; d) ehtiyojlar, faoliyatlar va mehnat tufayli. 

© Individuallik – bu? 

 a) individning o’zgachaligi, o’ziga xosligi b) shaxsning taraqqiy etishi c) individ 

va shaxs o’rtasidagi tafovut d) shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat ©  Shaxs  ijtimoiylashuvi  tushunchasiga  to’g’ri  berilgan  ta’rifni  toping.  a)  inson  tomonidan  ijtimoiy 

tarbiyani egallash va hayot-faoliyat jarayonida uni faol tarzda o’zlashtirish jarayonidir  b) inson tomonidan turli faoliyatni amalga oshirish jarayoni  c) odamlar o’rtasidagi muloqot va o’zgalarga ta’sir o’tkakza olish jarayoni   

d) shaxsning jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlarga moslashishi   © Shaxsning o’z-o’zini baholash xususiyati necha turga bo’linadi? a) yuqori, past, real 

(haqqoniy) b) yuqori, real 

(haqqoniy) 

 c) real (haqqoniy) d) past ©  Shaxsning  guruhlardagi  ruhiy  hayotini,  shaxslararo  munosabati  va  muloqot  qonuniyatlarini 

o‘rganadigan psixologiya fanning tarmog’ni toping? 

 a) ijtimoiy psixologiya                  

 b) maxsus psixologiyasi 

 c) mehnat psixologiyasi                   d) pedagogik-psixologiya 

©  Shaxsni  qanday  individual  -  psixologik  xususiyatlari  mavjud?  a)  qobiliyat,  temperament,  xarakter  b) 

temperament, xotira, qiziqish, xarakter c) qobiliyat, temperament, tafakkur d) bilish jarayonlari, qobiliyat ©  Guruh  deganda  nimani  tushunasiz?  a)  muayyan  belgi,  maqsad,  tashkil  topish  xususiyatiga  qarab 

birlashgan insoniy umumiylik b) o’quvchilar guruhi, ishchilar guruhi, oila c) norasmiy, rasmiy, real, shartli  d) 

yoshi, jinsi bir xil bo’lgan shaxslar uyushmasi 

© Guruh turlari to’liq ko’rsatilgan qatorni toping?  a) shartli, real, tabiiy, rasmiy, norasmiy, referent, katta 

va  kichik  b)  norasmiy,  rasmiy,  real,  shartli

 

c)  katta  va  kichik,  rasmiy  va  norasmiy    d)  o’quvchilar  guruhi, ishchilar guruhi, oila

 

© Shartli guruh bu - ...... a) jamiyatda faqatgina nom jihatdan mansub guruh   b) jamoa c) kichik guruh  d) 

olomon 

© Referent guruh  

bu - ……  a)  real yoki xayolan mavjud bo’lgan guruh bo’lib, uning qarashlari, qonun-qoidalari namuna bo’lib 

hisoblanadi    b)  faoliyat  maqsadlari  o’z  ichida  saqlanib  qolgan  jamoa  c)  birgalikdagi  faoliyat  mazmuni  bilan 

belgilanmaydigan  shaxslararo  munosabatlarga  kiruvchi  guruh  d)  odamlarinng  birgalikdagi  faoliyat  mazmuni 

yoki muloqotda bo’lish xarakteri kabi qator belgilarga asoslangan ijtimoiy jamoa © Liderni tanlash bo‘yicha xususiyatlar nazariyasi nimaga asoslanadi? a) tug‘ma sifatlar   b) tarbiyalangan 

sifatlar; c) mustaqil o‘rgangan xususiyatlar   d) ijtimoiy muhit. ©  Shaxs  tomonidan  guruh  o’rnatgan  qoida  va  normalarni  qabul  qilish  va    ularga  moslashish  hodisasi 

psixologiyada qanday nomlanadi? a) konformizm  

 b) pozitivizm 

 c)  absolyutizm 

 d) freydizm      

 

© Muloqotning shakllari? a) yuzma-yuz, texnik vositalar orqali b) verbal, noverbal c) pedagogik, shaxsiy  d) 

rasmiy, norasmiy © Muloqotning turlari? a) rasmiy,  norasmiy, shaxsiy, ijtimoy yo`natirilgan, predmetga yo`naltirilgan   b) o`z 

- o`zi bilan muloqot, boshqalar bilan muloqot c) boshqalar bilan muloqot d) avlodlararo muloqot  © Muloqot tomonlari berilgan qatorni toping. a) kommunikativ, interaktiv, perseptiv b) rasmiy, norasmiy c) 

verbal, noverbal d) pedagogik, shaxsiy  ©  Muloqotning  kommunikativ  tomoni  deb  qanday  jarayonga  aytiladi?  a)  odamlar  o’rtasidagi  fikr 

almashinuvi b) odamlarning bir-birini tushunishi c) shaxslararo 

munosabatlar d) odamlarning bir-birlariga ta’sir ko’rsatish jarayoni 

©  Muloqotning  interaktiv  tomoni  deb  qanday  jarayonga  aytiladi?  a)  odamlarning  bir-birlariga  ta’sir 

ko’rsatish jarayoni b) shaxslararo 

munosabatlar c) odamlarning bir-birini tushunishi d) odamlar o’rtasidagi fikr almashinuvi 

© Muloqotning pertseptiv tomoni deb qanday jarayonga aytiladi? a) odamlarning bir-birini tushunishi b) 

odamlarning bir-birlariga ta’sir ko’rsatishi c) odamlar o’rtasidagi fikr almashinuvi d) shaxslararo munosabatlar ©  Muloqot  jarayonida  psixologik  ta’sir  vositalari  qaysi  qatorda  to’g’ri  berilgan?  a)  verbal,  noverbal, 

paralingvistik b) ijtimoiy yo’naltirilgan, pedagogik c) rasmiy, norasmiy d) verbal, paralingvistik © Paralingvistik ta’sir – bu? 

 a) nutqnnig atrofidagi nutqni bezovchi, uni kuchaytiruvchi yoki susaytirivchi omillar b) bu so‘z va nutq orqali 

ko‘rsatiladigan ta’sir c) o‘zaro bir-birin tushunishga yordam beruvchi omil d) muloqotga undovchi jarayon 

 


©  Nutq  o‘zining  xususiyatlari  va  bajaradigan  vazifalariga  qarab  necha  turga  bo‘linadi?            a)  2  tur                   

b) 3 tur c) 4 tur                 d) 5 tur © Muayyan millatga xos bo’lgan psixologik xususiyatlarni o’rganuvchi fan  - bu… a) etnopsixologiya b) 

sotsial psixologiya c) oila psixologiya d) ijtimoiy psixologiya                  ©  Psixologik  holatlar  berilgan  qatorni  toping?  a)  emosiya,  iroda,  kayfiyat,  stress,  affekt    b)  sezgi,  idrok, 

diqqat, xotira c) temperament xarakter, qobiliyat d) tafakkur, xayol, nutq © Nihoyatda kuchli, qisqa muddatli va tez orada o‘tib ketadigan emotsional holat:                    a) affekt    

 b) ijobiy emotsiya          c) stress            d) xotira               © Empatiya nima? a) hayrixohlik, hamdardlik, o‘zini boshqa kishining o‘rniga ruhan qo‘ya olish, birovning 

dardini emotsional his eta olish 

 b) tushkunlikka tushish holati c) kishilarning bir-birini yoqtirmasligi d) o‘zini huddi tashqaridan kuzatgandek 

kuzata olish, o‘zini faoliyatini tahlil qila olish, xulq-atvorning o‘zgartirishga intilish © Psixik jarayonlar berilgan qatorni toping? a) sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol, nutq b) emosiya, 

iroda, kayfiyat, stress, affekt

 

c) temperament xarakter, qobiliyat 

d) intellekt. qiziqish, layoqatlar  © Diqqatga to’g’ri  berilgan ta’rifni toping?   a) kishi ongining bir obektga qaratilishi b) sezgi  a’zolarining 

o‘ziga doimiy ta’sir  etib turgan kuchlar ta’siriga moslashishdir. c)  narsalar obrazining nisbatan turg‘unligi d) 

odamlarning bir-birlariga ta’sir ko’rsatishi 

© Diqqat necha turga bo’linadi? a) 3 ta b) 5 ta c) 2 ta d) 4 ta 

© Diqqatning qaysi turi o’quv materialini o’zlashtirishda ijobiy rol o’ynaydi? a) ixtiyoriydan so’nggi turi 

 b) ixtiyoriy turi c) ixtiyorsiz turi 

 d) ichki va tashqi turi 

 

© O’quvchi darsda o’z diqqatini avval o’qituvchiga so’ngra doskaga keyin partaga va yana o’qituvchiga qaratdi, aytingchi bu yerda diqqatning qaysi xarakterli xususiyati namoyon bo’ladi? a) diqqatning 

ko’chishi 

 b) diqqatning ko’lami  c) diqqatning taqsimlanishi 

 d) diqqatning  

barqarorligi 

 

 ©  Temperament  va  xarakter  munosabati:  a)  o’zaro  bog’liq,  ammo  aynan  bir  xil  emas  b)    bir-biriga  tobe 

bo’lmagan xususiyatlarga ega c)  mohiyatiga ko’ra aynan bir xil xususiyatlarga egadir d)  o’zaro bog’liq emas, 

bir xil xususiyatlarga ega emas 

© Temperamentlar ta’limotiga kim asos solgan? a)  Gippokrat b) Platon c) Aristotel d) Geraklit 

© Tempirament tiplari nechta? a)  4ta b) 3 ta c) 5 ta d) 6 ta 

© 

Inson temperamentini qaysi yoshdan boshlab aniqlash mumkin?

 a) chaqaloqlik davridan 

 b) 10 yoshdan c) 15-17 yoshdan. 

 d) 5 yoshdan. 

 

© O’quvchingiz quvnoq, kayfiyati tez o’zgaradigan, tinib tinchimas, qiziquvchanligi barqaror, boshlagan ishini  turli  yo’llar  bilan  bajara  oladigan  chaqqon  bola,  aytingchi  bu  bola  qaysi  temperament  tipiga 

kiradi? a) sangvinik. 

 b) flegmatik. 

 c) xolerik. 

 d) melanxolik. 

 

©  O’zi  nihoyatda  og’ir,  yuvosh,  bamaylixotir  harakatlari  salmoqli,  bosiqlik  bilan  ish  boshlaydi, 

boshlagan ishini oxiriga yetkazadi, aytingchi bu bolaning temperament tipini aniqlang? a) flegmatik. 

 b) sangvinik. c) melanxolik d) xolerik. 

 

© O’quvchi chaqqon, nihoyatda harakatchan va jahli tez, qo’pol, qiziqishi barqaror, qat’iy, boshlagan 

ishini  to’g’ridan  to’g’ri  bajaridigan,  past    kelishni  xohlamaydigan  bola,  aytingchi  bu  bolada  qaysi 

temperament tipi ustun? a) xolerik. 

 b) melanxolik.  c) sangvinik. 

 d) flegmatik. 

 

©  O’quvchi  sust,  bo’shashgan,  injiq,  xafagarchilikka  bardosh    berolmaydigan,  boshlagan  ishida 

qiyinchilikka  duch  kelsa  oxiriga  yetkazmaydigan,  uyatchan,  hissiyotli  bola,  aytingchi  bu  bola  qaysi 

temperament tipiga kiradi? a) melanxolik 

 b) flegmatik 

 c) xolerik 

 d) sangvinik 

 

©  An’anaviy  boshqaruv  uslublarini  ko’rsating?  a)  avtoritar,  demokratik,  liberal  b)  demokratik,  liberal, 

neytral c) avtoritar, neytral, demokratik d) demokratik, avtoritar, totaletar ©  Sezgilar  klassifikasiyasi...  a)  eksterioreseptiv,  interioreseptiv,  proprioreseptiv;  b)  eksterioreseptiv,  statik 

sezgilar, teri sezgilari c) eksterioreseptiv, interioreseptiv, ko’rish sezgilari d) hid bilish sezgilari, interioreseptiv, 

ta’m bilish sezgilari. 

© Ikkala ko’zi ko’r bo’lib tug’ilib, 52 yoshida yorug’ dunyoni ko’rgan odam narsa va hodisalarni ko’zi 

sog’ odamlardek idrok eta oladimi? a) fazoni idrok qilish tug’ma emas, shuning uchun idrok  eta olmaydi b) 

idrok eta olmaydi. 

 c)  idrok  maxsus  harakatlar  yig’indisi  bo’lib,  maxsus  o’qitish  va  tajribani  talab  qiladi  d)  ko’zi  ochilishi  bilan 

hamma narsalarni xuddi bizdek idrok eta oladi © Esda olib qolishning asosiy sharti nima? a) takrorlash. b) tarbiya c) ta’lim d) faoliyat 

©  O’quv  jarayonini  boshqarish  maqsadlari?  a)  o’quv  jarayonini  to’g’ri  tashkil  etish,  o’quvchilarning 

shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish b) ta’limiy c) tarbiyaviy d) rivojlantiruvchi © Illyuziya – bu: a) tashqi olamni noto‘g‘ri idrok qilishdir.               b) apperstepstiya 

 c) gallustinastiya d) narsalar obrazining nisbatan turg‘unligi © Mavjud obrazlar tasavvurlashning qayta tiklanishi va ularning bir-biri bilan qo’shilishi asosida yangi 

obrazlarning hosil bo’lish jarayoni psixologiyada qanday ataladi? a) hayol b) idrok c) xotira d) tafakkur 

©  Insonlarni  qobiliyatliliga  qarab…  qobiliyatga  ajratish  mumkin    a)  umumiy  va  maxsus    b)  tabiiy  va 

ijtimoiy  c) iste’dod va iqtidor d) iste’dod va intellekt  © Qobiliyat – bu: a) faoliyatga bog’liq  individual psixologik xususiyati bo’lib, kishining faoliyatida namoyon 

bo’ladi b)  voqelikni aks ettirish; tabiiylikning namoyon bo’lishi c) insonning tevarak atrofga va insonlarga va 

o’z-o’ziga  munosabati  d)  ish  –  harakat  va  xulq  atvor  bo’lib,  odamning  kimligini  bilib  olish  imkoniyatini 

yaratadi ©  Intellekt  nima?    a)  shaxsning  aql-idrok  darajasi    b)  tafakkurning  mahsuli  c)  qobiliyat  egasi  d)  sonlar 

yig’indisi  ©  Professor  E.G‘oziev  tomonidan  tavsiya  etilgan  zamonaviy  o‘qituvchining  qobiliyat  qirralari  sonini 

ko‘rsating? a) 18 ta b) 12 ta  c) 16 ta d) 10 ta 

© E.G’oziyev tomonidan tavsiya etilgan zamonaviy o’qituvchining pedagogik qobiliyat qirralari to’g’ri 

ko’rsatilgan qatorni toping. a) Didaktik, nutqiy tashkilotchilik, kommunikativ, akademik, konstruktiv, gnostik 

b) Boshqaruvchilik, sport qobiliyati  c) Estetik did, madaniyatli bo’lish, chiroyli so’zlash d) Matematik, obro’ga 

ega bo’lish, gnostik, didaktik 

©  O’z  fanini  mukammal  bilishi  va  boshqa  fanlar  yuzasidan  muayyan  bilimga  ega  bo’lish  qobiliyati 

qanday  nomlanadi?  a)  akademik  qobiliyat  b)  konstruktiv  qobiliyat  c)  perseptiv  qobiliyat  d)  kommunikativ 

qobiliyat 

 

© Konstruktiv qobiliyat bu ...? a)  o’quv-tarbiya ishlarini rejalashtirish va natijasini oldindan aytish qobiliyati 

b) oson  yo’l bilan murakkab bilimlarni  tushuntirish   c) sinf guruhi  yoki  kursni uyushtirish  va uni  boshqarish 

iste’do’di  d) obro’-nufuzga ega bo’lish 

© Kommunikativ qobiliyat bu ...? a) darsni rejalashtirish qobiliyati b) sinf, guruh va jamoani uyushtirish c) 

faoliyatni rejalashtirish, hamkorlik; d) oson yo’l bilan murakkab bilimlarni tushuntirish © O’quvchilarni tushuna olishi va idrok qila olish fazilati bu: a)  perseptiv qobiliyat b) konstruktiv qobiliyat 

c) akademik qobiliyat  d) kommunikativ qobiliyat 

 


©  Zamonaviy  o‘qituvchining  tashkilotchilik  qobiliyati  xususiyatlarini  ko‘rsating?  a)  sinf,  guruh  va 

jamoani uyushtirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish b) barcha fanlar yuzasidan muayyan 

bilimga  ega  bo’lishlik  qobiliyati.  c)  oson  yo’l  bilan  murakkab  bilimlarni  tushuntirish  d)  qisqa  daqiqalarda 

auditoriya xolatini idrok qila olish qabiliyati. © O’qituvchining didaktik qobiliyati bu ...? a)  oson    yo’l    bilan    murakkab    bilimlarni tushuntirish b) 

barcha fanlar yuzasidan  muayyan bilimga ega bo’lish c) sinf guruhi yoki kursni uyushtirish va uni boshqarish 

iste’dodi d) o’quv-tarbiya   ishlarini  rejalashtirish  va natijasini oldindan aytish qobiliyati 

© Diqqatni taqsimlash qobiliyati qanday qobiliyat? 

 a)  bir  vaqtning  o’zida  bir  necha  obektga  o’z  munosabatlarini  bildira  olish  qobiliyatidir  b)  qisqa  daqiqalarda 

auditoriya  holatini  idrok  qila  olish  qabiliyati    c)  tadqiqotga  layoqatlilik  d)  barcha  fanlar  yuzasidan  muayyan 

bilimga ega bo’lishlik qobiliyati 

© Reproduktiv qobiliyat bu: a) o`quvchilarga yangi ma`lumot berish b) o’quvchilarni tushuna olishi va idrok 

qila  olish  c)  oson  yo’l  bilan  murakkab  bilimlarni  tushuntirish    d)  sinf  guruhi  yoki  kursni  uyushtirish  va  uni 

boshqarish iste’do’di  

© O’qituvchining gnostik qobiliyati bu ...? a) tadqiqot ishlariga layoqatliligi b) oson    yo’l    bilan    murakkab    

bilimlarni  tushuntirish  c)  barcha  fanlar  yuzasidan    muayyan  bilimga  ega  bo’lish  d)  sinf  guruhi  yoki  kursni 

uyushtirish va uni boshqarish iste’dodi 

©  O’qituvchining  nutqiy  qobiliyati  bu  ...?  a)  ixcham,  ma’noli,  ohangdor,  muayyan  ritm,  temp,  nutqning 

jarangdorligi  b)  muloqotga  kirisha  olish  c)  o’quvchilarni  tushuna  olishi  va  idrok  qila  olish  d)  barcha  fanlar 

yuzasidan  muayyan bilimga ega bo’lish 

© O’z-o’zini ishontirish va o’z-o’zini idora qilishga asoslangan psixoterapevtik usul a) autogen mashq b) 

testlar tizimi  c) trening  d) aqliy mashq  

 

Download 180.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling