Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet4/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
122.

To’qima, mushak, paylar va muskullarda qanday sezgilar joylashgan bo’ladi?

proprioseptiv sezgilar;

tuyish sezgilari;

ekstroseptiv sezgilar;

ekstroseptiv sezgilar;

123.Psixik aks ettirishning eng muhim shaklini aniqlang?

Miyada aks ettirish

Oynada o’z fizionomiyasining aks etishi

Narsalarning suvda aks etishi

Kimyoviy aks ettirish

124.Monologik nutq bu…?

Fikrlarning aniqligi, nutq qoidalarning saqlanishi, mantiq va fikrlarning izchilligi;

Bir necha suhbatdoshlar o’rasidagi muloqot va munosabatni ifodalash;

Kishilar orasidagi o’zaro noverbal munosabatlar tizimi;

Suhbatdoshga ta’sir ko’rsatish, muloqot va munosabatlarni ifodalashga asoslanadi;

125.Maxsus asboblar yordamida sharoitni sun’iy vujudga keltirish orqali psixik hodisalarning kuchi, tezligi va hajmini qaysi usul orqali bilish mumkin?

Laboratoriya eksperimenti

Pedagogik-psixologik eksperiment

Tabiiy eksperiment

Shakllantiruvchi eksperiment

126.Psixologik test nima?

Inson psixikasining sifatlari, qobiliyatlari, taraqqiyot darajasini aniqlaydigan qisqa, standartlashtirilgan usul;

Psixik hodisalar va holatlarni o’rganadigan usul;

Inson hayotini o’rganadigan, qobiliyatini rivojlantiradigan maxsus usul bo’lib, u qobiliyatni aniqlab beradi;

Psixik jarayonlarni,xususiyatlarni o’rganadigan usul

127.Faoliyatning tarkibiy qismlari…?

Faoliyat maqsadi, motivlar, ish-harakat;

Amallar va ish–harakatlar, maqsadlar;

Faollik ko’rsatish uchun maqsadni aniqlashdan ish-harakatlar;

Harakatlarni bajarishdan yuzaga keladigan maqsadlar;

128.Faoliyat maqsadiga ko’ra xotira turlarini aniqlang?

Ixtiyoriy xotira, ixtiyorsiz xotira

Harakat, emotsional, obrazli xotira

Qisqa va uzoq muddatli xotira

Operativ, so’z –mantiq xotira

129.Xotira bu…?

Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirishdan iborat bilish jarayoni;

Oldin qabul qilingan tasavvurlarni esda saqlash;

O’tmishdagi voqealarni amaliy faoliyatda qo’llash jarayoni va doimo nazorat etish;

Dunyoni umumlashtirib miyada aks ettirish jarayoni;

130.Akademik I.P.Pavlov birinchi va ikkinchi signallar tizimining o’zaro nisbatiga ko’ra insonlarni qanday tiplarga ajratadi?

badiiy, fikrlovchi, o’rta;

mavhum, mantiqiy;

jonli tasavvurli, yorqin idrokli;

Ijobiy, salbiy;

131.Narsa va hodisalarni fikran qismlarga ajratish bilan bog’liq bo’lgan tafakkur jarayoni?

Analiz

Sintez

Taqqoslas

Umumlashtirish

132.Bilish jarayonlari qaysi variantda to’g’ri berilgan?

Sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur

Xayol, hissiyot, iroda, diqqat, xotira

Qobiliyat, xarakter, temperament,tafakkur

Xotira, qobiliyat, nutq, muloqot

133.Irodaviy aktning eng muhim bosqichini aniqlang?

Qarorni ijro etish

Kuchli irodaga ega bo’lish

O’z –o’zini tuta bilish va mustaqillik

Tashabbuskor bo’lish

134.Xotiraning nerv-fiziologik asosida nima yotadi?

Bosh miya po’stida turli murakkab vaqtli nerv bog’lanishlarning hosil bo’lishi

Vegetativ nerv tizimi

Esda qoldirish, esda saqlash, esga tushirish, takrorlash

Oliy nerv faoliyati tiplarining o’zaro munosabati

135.Individ–bu…?

Tabiiy zot, muayyan bir turga mansublik;

Ehtiyojlarni qondirishga harakat qiladigan odam;

Inson psixikasining muhim xususiyati;

O’z –o’zini anglash va baho berish;

136.Shaxs tuzilishidagi biologik omillarni aniqlang?

Irsiyat, miya va nerv tizimi xususiyatlari;

Insonning jismoniy rivojlanishiga xos xususiyatlari;

Shaxs shakllanishini harakatga keltiruvchi kuchlar;

Taraqqiyotning o’ziga xos qonuniyatlari;

137.Xarakter aktsentuatsiyasi tushunchasi qaysi olimlar tomonidan fanga kiritilgan?

K.Leongard, E.Lichko

K.Leongard, E.Krechmer

Ye.Lichko, U.Sheldon

E.Fromm, U.Sheldon

138.Shaxs taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlarni aniqlang?

Ijtimoiy muhit, ta’lim –tarbiya va faoliyatdagi insonning faolligi

Ijtimoiy munosabat va insonning faoliyatdagi faolligi

Ijodiy faoliyatda

Faollik ko’rsatish

139.Instinktning nerv-fiziologik asosini nima tashkil etadi?

Shartsiz reflekslar

Shartli reflekslar

Ko’nikmalar

Malakalar

140.Faoliyatdagi ish-harakat bu…?

Nisbatan tugallangan faoliyat elementi;

Ish-harakatlar yig’indisi;

Harakat operatsiyalari yig’indisi;

Tashqi va ichki harakatlar;

141Psixologiya ong haqidagi fan. Ushbu nuqti-nazar psixologiyaning rivojlanish tarixidagi nechanchi bosqichni aks ettiradi?

Psixologiyaning rivojlanishidagi 2-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 4-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 3-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 1-bosqich;

142. Manba: G‘oziyev E. G‘.Umumiy psixologiya. Oliy oquv yurtlari uchun darslik. Toshkent; Universitet; 2002. Fan bobi –4; ; Bilish jarayonlari; Fan bo’limi– 18; Nutq; Qiyinlik darajasi –1Kommunikativ munosabatlarda keng foydalaniladigan nutq turi?

Og’zaki nutq

Ichki iutq

Yozma nutq va til

Afaziyalar

143.Barqaror diqqatni aniqlang?

Uzoq muddatgacha diqqatni muayyan ob’yektga qaratib tura olishi;

Bir vaqtda diqqatning bir necha ob’yektlarga bo’linishining o’ziga xosligi;

Diqqat ob’yektiga ko’p narsalarni kirita olishi;

Diqqatning bir narsadan ikkinchisiga o’tishi;

144.Diqqatning nerv–fiziologik asosini ko’rsating?

Optimal qo’zg’alish o’chog’i

Muvaqqat bog’lanishlar tizimi

Analizatorlar kompleksi

Shartli reflekslar

145.Ichki diqqat nima?

Manbai bizning tasavvurlarimiz, fikrlarimizda bo’lgan diqqat

Manbai bizning ongimizdan tashqarida bo’lgan diqqat

Ongimizning bir ob’yekt ustiga yo’nalishi

Fikrlarning tashqi ob’yektlarga bo’linishidagi diqqat

146.E.Krechmer insonni tana tuzilishiga ko’ra qanday tiplarga ajratadi?

astenik,atletik,piknik

gipertim, distim, sikloid

astenik, atletik, qo’zg’aluvchan

Endomorph, ektomorf, mezamorf

147Temperament asab tizimining umumiy tipiga emas, balki tana gavda tuzilishining nisbatiga bog’liq deb hisoblaydilar. Mazkur nazariya tarafdorlari qaysi qatorda keltirilgan?

Krechmer va Sheldon

I.M.Sechenov va I.P.Pavlov

Galton va Galen

Lestgaft va I.Kant

148.Tashqi muhit ta'sirlaridan sezgirlikning o'zgarishi bu…?

Adaptatsiya

Sensibilizatsiya

Sinezteziya

Akkomodatsiya

149.Adaptasiya xodisasi bu…?

Sezgi a’zolarining qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashishi

A’zolarning muhitga moslanishi

Kuchli qo’zg’ovchilar ta’siri ostida sezgilarning zaiflashishi

Qo’zg’ovchi ta’siri ostida sezgilarning o’zgarishi

150Idrokning murakkab turlariga nimalar kiradi?

Vaqt, fazo va xarakatni idrok qilish

Ko’rish, eshitish, hid bilish idroki

Og’riqni, muvozanat o’zgarishini idrok etish

Teri –harakatni idrok qilish

151Illyuziya bu…?

Shaxsning tashqi olamni noto’g’ri idrok qilishi

Quzg’ovchilar ta’siriga moslashish

Narsalar obrazining nisbatan turg’unligi

Predmetli yaqqol obrazlarni yaratish va jonlashtirish jarayoni

152Analizatorlarning o'zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezgirlikning kuchayishi bu…?

Sensibilizatsiya

Adaptatsiya

Sinesteziya

Akkomodatsiya

153Bir vaqtda qarama-qarshi hissiyotlarning namoyon bo’lishi bu..........

Ambivalentlik

Empatiya

Hissiyot

Apatiya

154Tashqi olamdagi narsa va hodisalarga nisbatan bo’lgan munosabatlarimizni va bu munosabatlarimizdan hosil bo’ladigan ichki kechinmalarni ongimizda aks ettirilishi bu…?

Hissiyot

Kayfiyat

Ehtiros

Affekt

155Tajribamizda bo’lmagan va voqelikning o’zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur qilish hamda obrazlar yaratishdan iborat bo’lgan xayol turi qaysi?

Ijodiy xayol

ixtiyoriy xayol

Ixtiyorsz xayol

Tasavvur xayoli

156O’tmishda bo’lib o’tgan yoki hozirda bor bo’lgan, lekin bizning turmushimizda shu paytgacha uchramagan ya’ni biz idrok qilmagan narsa va hodisalar to’g’risida tasavvur va obrazlar yaratishga qaysi xayol turiga kiradi?

tasavvur xayoli

Ijodiy xayol

ixtiyoriy xayol

Ixtiyorsz xayol

157.Xotiraning individual farqlarini ifodalab bering?

Esda qoldirish va esdan chiqarishning tezlik darajasi

Ixtiyoriy va ihtiyorsiz esda olib qolish tezlik darajasi

Esda uzoq vaqt saqlash darajasi

Esda qoldirish, esda saqlash,esdan chiqarish tezligi darajasi

158. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Qo'zg'atuvchining bir analizatorga ta'siri bilan boshqa analizatorga xos bo’lgan sezgining paydo bo'lishi, sezgining qaysi qonuniyatini ko’rsatadi?

Sinesteziya

Adaptatsiya

Sensibilizatsiya

Akkomodatsiya

159. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Fikr yoyiqligiga ko’ra tafakkur turlari qaysi qatorda ko’rsatilgan?

Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv

Ko’rgazmali-harakat, ko’rgazmali-obrazli, abstrakt

Amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz

Reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy

160 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Shakliga ko’ra tafakkur qanday turlarga ajratiladi?

Ko’rgazmali-harakatli, ko’rgazmali-obrazli, abstrakt

Amaliy, nazariy, ixtiyoriy-ixtiyorsiz

Konkret, abstrakt, realistik, autistik, intuitiv,diskursiv

Reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy

161. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Ichki psixik faoliyatning tashqi predmetli faoliyatga o’tishi bu…?

Eksteriorizatsiya

Malaka va odatlar

Ko’nikma

Interiorizatsiya


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling