R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet24/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   49

180
www.ziyouz.com kutubxonasi

li  dorilar  bilan  kontakt  davri  uzaytiradi.  Dorilash  PS—10,  «Mobitoks», 
parda  bilan  o'rash  (inkrustatsiya)  —  KPS—10  mashinalarida  o'tkaziladi.
Ekish  muddatlari.  Tariqning  Davlat  rocyxatiga  o'tgan,  istiqbolli  nav- 
larining  1  va  2-sinf talablariga javob  beradigan  urug'lari,  optimal  miid- 
datlarda  ekiladi.  Tariq  issiqsevar  ekin  bo'lganligi  tufayli  uning  urug'lari 
yetarli  darajada  qizigan  tuproqlarga  ekiladi.  Urug'larni  ko'mish  chu- 
qurligida  tuproq  12—15  °C  qiziganda  ekish  ma’qul.  Bunda  kalendar 
muddatlar  belgilanganda,  kunlarning  sovib  ketish  ehtimoli  ko'p  yillik 
ma’lumotlarga  asoslanib  e’tiborga  olinadi.
Tariqni  optimal  ekish  muddati  boshqa  ekinlarnikiga  nisbatan  ancha 
davomli,  ammo  juda  erta,  shuningdek,  kech  ekish  urug'lar  dala 
uniivchanligining  pasayishiga  olib  keladi.
O'zbekistonda  tariqni  sug'oriladigan  yerlarda,  janubiy  viloyatlarda 
bahorda  martning  uchinchi  o'n  kunligi,  Samarqand  viloyatida  aprelning 
uchinchi  o'n  kunligida,  Qoraqalpog'iston  Respublikasi,  Xorazm  viloyatla­
rida  aprelning  oxirgi  o'n  kunligi,  mayning  boshlarida  ekish  optimal 
hisoblanadi.
O'zbekistonda  tariq  kuzgi  boshoqli  don  ekinlaridan  keyin  ang'izda, 
shuningdek,  erta  yetiladigan  sabzavot  ekinlaridan  keyin  takroriy  ekin 
sifatida  don  uchun  iyun  oyida,  iyulning  birinchi  o'n  kunligida  ekiladi. 
Ang'izga  va  takroriy  ekilganda  ertapishar  navlar  tanlanadi.
Tariq  lalmikorlikda  qir-adir  joylarda  ikki  muddatda  —  aprelning 
o'rtalarida  yoki  ikkinchi  yarmida  va  mayning  ikkinchi  yarmida  ekiladi. 
Tog'  oldi  mintaqasida  may  oyining  boshlarida,  tog'lik  joylarda  mayning 
ikkinchi  o'n  kunligida  ekiladi.
Tariq  qurg'oqchilikka  chidamli  ekin  bo'lishiga  qaramasdan  lalmi­
korlikda,  O'zbekiston  sharoitida  yaxshi  moslashmagan.  May  oyida 
yog'ingarchiliklar  bo'lsa,  tariq  lalmikorlikda  ham  yaxshi  ildiz  otib  6  —8 
va  10  s/ga  don  hosili  beradi.  Ammo  may  oyida  yog'ingarchiliklar 
bo'lmasa,  ikkilamchi  bo'g'in  ildizlari  hosil  bo'lmaydi  va  faqat  murtak 
ildizlari  bilan  qoladi,  yomon  o'sadi,  yotib  qoladi  va  qurg'oqchilikdan 
nobud  bo'ladi.
Ekish  usuli.  Tariq  —  yaxshi  tuplanishi,  dastlabki  rivojlanish  davrida 
sekin  o'sganligi  va  begona  o'tlar  bilan  ifloslanishi,  yorug'likka  ta- 
labchanligi,  ildizlari  atrofga  tarqalganligi  tufayli  keng  qatorlab  ekiladi­
gan  ekin.  Keng  qatorlab  ekilganda  o'simlikning  rivojlanishi  uchun  qulay 
sharoit  yaratiladi.  Shunday  bo'lsa-da,  ekish  usullarini  tanlash 
o'tmishdoshlar,  suvlik  yoki  lalmikorlikda  ekilishi,  tuproq  unumdor­
ligi,  paykalni  begona  o'tlar  bilan  ifloslanganligi,  nav  xususiyatlariga 
bog'liq.
Ekish  qatorlab,  keng  qatorlab,  ko'p  qatorlab,  lenta  va  tor  qatorli 
o'tkazilishi  mumkin.  Keng  qatorlab  ekish  bir  izli  45  yoki  60  sm  qatori 
45x15;  60x15  qilib  o'tqaziladi.
Sug'oriladigan  yerlarda  keng  qatorli  (60  sm)  qilib  lenta  usulida  ekish
181
www.ziyouz.com kutubxonasi

qatorlab  ekishga  nisbatan  (60  sm)  gektaridan  4  s  ko‘p  don  hosili  olish- 
ni  ta’minlagan.  Lalmikorlikda  qator  oralari  30  yoki  15  sm  qilib  ekish 
yaxshi  natija  beradi.  Baland  bo‘yli  qo‘noq  navlari  keng  qatorlab  (60 
sm)  ekilganda  qator  oralari  45  yoki  30  sm  boMgandagiga  nisbatan  5  — 
6  s/ga  ko‘p  hosil  olishni  ta’minlagan.  Don  uchun  ekilganda  keng  qa­
torlab  ekish  ma’qul.  Yangi  yaratilgan  navlar  urugMik  uchun  ekilganda 
keng  qatorlab  ekiladi.  Unigiikni  tez  ko‘paytirishga  va  navni  ishlab 
chiqarishga  tezroq joriy  etishga  imkon  beradi.  Yashil  massa  uchun  ekil­
ganda  ko‘p  qatorlab  yoki  lentali  usulda  ekish  keng  qatorlab  bir  izli 
qilib  ekishga  nisbatan  afzal.
Ekish  me’yori. 
Ekish  me’yorlari  belgilanganda  nam  bilan  ta’min- 
langanlik,  qaysi  maqsadda  ekilganligi,  ekish  sxemasi  e’tiborga  olinadi. 
Tariq  keng  qatorli  qilib  ekilganda  ekish  me’yori  10—12  kg/ga,  lenta usulida 
yoki  qator  orasi  30—45  sm  ekilganda  25—30  kg/ga  oshiriladi.  Sug'oriladigan 
yerlarda  ekish  paytida  tuproqda  nam  kam  paykallar  begona  o'tlar  bilan 
ifloslangan  bo‘lsa,  ekish  me’yorlari  15—20  %  oshirilishi  ma’qul.  Ekish 
me’yorlari  gektariga  dona  hisobida  2—5  mln  o‘zgarishi  mumkin.
Ekish  chuqurligi. 
Urug‘lar  4—5  sm  chuqurlikka  tashlanadi.  May  oyida 
tuproq  yuzasi  qurib  ketsa  (lalmikorlikda)  urug‘lar  5—7  sm  chuqurlikka 
ekiladi.  Mexanik  tarkibi  yengil,  qumoq  tuproqlarda,  tuproq  yuza  qismi 
qurib  qolganda,  ekish  chuqurligini  8—10  sm  oshirish  mumkin.
Tariq  oddiy  qatorlab  ekilganda  SZ—3,6,  SZP—3,6,  SZS—2,1  seyalka- 
lari  bilan  qator  oralari  15  sm  qilib  ekiladi.  Keng  qatorlab  ekish  lavlagi 
ekadigan  SST— 12A  (B)  maxsus  STYA—23000  moslamasi  bilan  jihoz- 
lanib  ekiladi.
Sug‘orish. 
Tariq  ekishdan  oldin  tuproqda  namlik  kam  bo‘lsa,  ekish­
dan  oldin  gektariga  800—1000  m3  me’yorda  nam  to‘playdigan  sug‘orish 
o‘tkaziladi.  Bunda  sug'orish  tariqni  eng  maqbul  muddatlarda  ekilishiga 
ta’sir  etmasligi  kerak,  tuproq  yetilishi  hisobga  olinib  sug‘orish  muddati 
belgilanadi.
0 ‘suv  davridagi  birinchi  sug'orish  o'simlik  3—4  barg  hosil  qilganda, 
ikkinchisi  naychalash  fazasida,  uchinchisi  tariqning  eng  ko‘p  suv  talab 
qiladigan  davri  — ro‘vaklashda 
0‘tkaziladi.  0 ‘zbekiston  sharoitida  yozda 
havo  juda  issiq  bo'lganda,  donning  to‘lish  davrida  to‘rtinchi  sug'orish 
ham  o‘tkaziladi.  Sug'orish  me’yorlari  tuproq  mexanik  tarkibi,  sizot  suvlar 
sathiga  qarab  belgilanadi.  Ammo  sug‘orish  me’yorini  juda  oshirish 
o'simlikning  yotib  qolishiga  sabab  bo'lishi  mumkin  (ayniqsa,  ro'vaklash, 
donning  to‘lish  davrida).
Tariqning  o‘suv  davrida  sug‘orish  me’yori 
—  egatlab  sug‘orilganda 
500—600  m3/ga,  yomg'irlatib  sug'orilganda  300—400  m3/ga.
Tuproqdagi namlik tariq ildizlarining  asosiy qismi joylashgan  60  sm tuproq 
qatlamida,  namlik  CHDNS  ning  65  —70  %  kam  bo'lmagan  holda  ushla- 
nislii  ma’qul.  Sug‘oriladigan  yerlarda  tariq  1  t  don hosil  qilish  uchun  660  — 
900  m3/ga  suv  sarflaydi.  Mavsumiy  sug'orish  me’yori  1800  —2400  m3/ga.
182
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ekin  parvarishi.  O'zbekiston  sharoitida  tariq  bahorda  ekilganda, 
yomg'irlardan  keyin  tuproqda  qatqaloq  hosil  bo'ladi.  Bunday  hollarda 
urug'lar  hali  unib  chiqmagan  bo'lsa,  tishli  g'altaklar  yoki  kalta  tislili 
borona  bilan  tuproq  ishlanadi.  Ishlov  qatqaloqni  yo'qotadi,  namni 
saqlashga,  urug'lami  qisqa  vaqt  davomida  unib  chiqishga  imkon  beradi 
va  hosildorlik  8—10%  ortadi.
Sug'oriladigan  yerlarda  keng  qatorlab  ekilgan  maydonlarda  erta  ba­
horda  hamda  o'suv  davridagi  sug'orishlardan  keyin  kultivatsiya  qilinadi. 
Birinchisi  4—5,  ikkinchisi  6—8  sm  chuqurlikda  o'tkaziladi  va  bir  yo'la 
oziqlantiriladi.  Begona  o'tlarga  qarshi  dikoteks  (2M  —4X)  tuplanish  faza­
sida  1,3—1,5  kg/ga  me’yorda  qo'llaniladi.  Shuningdek,  lontrel,  propazin 
ham  qo'llanilishi  mumkin.
Tariqda  30  dan  ortiq  kasalliklar  va  zararkunandalar  uchraydi  va 
hosilning  10—12  %,  ayrim  yillari  (epifitotiya)  50—60  %  i  yo'qotiladi. 
Ekinzor  qorakuya,  bakterial  kasalliklar,  urug'  melanozi  bilan  kasalla- 
nadi.  Urug'lami  ekishdan  oldin  saralash,  tozalash,  dorilash juda  muhim.
Ekinzorda  zararkunandalardan  yo'l-yo'l  g'alla  burgasi,  tariq  pashshasi, 
sikadalar,  tripslar,  makkajo'xori  kapalagi  va  boshqalar  uchraydi.  Bevosita 
hosil  uchun  xavf  tug'ilganda  40%  metofos  0,5—1  kg/ga,  50%  karbofos
0,5—1  kg/ga  bilan  ertalab  yoki  kechki  soatlarda  ekinzor  ishlanadi.
Tariqni  angcizda  o6stirish.  Sug'oriladigan  yerlardan  samarali  foy- 
dalanishda  tariqni  boshoqli  don  ekinlaridan  bo'shagan  maydonlarda 
o'stirish  muhim  ahamiyatga  ega.
Boshoqli  don  ekinlaridan  bo'shagan  maydonlar  hosil  yig'ishtirilishi 
bilan  darhol  sug'oriladi.  Yer  yetilishi  bilan  tuproq  sharoitiga  qarab  28— 
30  sm  chuqurlikda  haydaladi.  Yerni  haydash  oldidan  gektariga  60—70 
kg  fosforli  40—50  kg  kaliyli  o'g'it  solinadi.  Haydashdan  keyin  darhol 
tuproq  chizellanadi  va  ikki  iz  qilib  boronalanadi.  Ekishdan  oldin  kulti­
vatsiya  bilan  30—40  kg  azotli  o'g'it  beriladi.
Ekish  iyun  oyining  boshidan  iyul  oyining  birinchi  yarmigacha 
o'tkaziladi.  Ekish  me’yori  12—16  kg/ga.  Naychalash  fazasida  kultivatsi­
ya  bilan  30—40  kg  ammiakli  selitra  solinadi.
Qashqadaryo  viloyati,  Koson  tumanida  Sanzar—4  bug'doy  navi  hosil- 
dan  keyin  Saratovskaya—853  navi  ekilib,  gektaridan  30  s  don  hosili 
olingan.  Yer  chizellanib  tariq  ekilgandagiga  nisbatan  ikki  yarusli  plug 
bilan  ishlanib  ekilganda  hosildorlik  6—8  s/ga  oshgan.
Hosilni  yig6ishtirish.  Tariq  donlari  bir  tekis  yetilmaydi.  Dastlab  ta­
riq  ro'vagining  uchki  qismidagi  donlar  yetiladi.  Ro'vakdagi  donning  80— 
85  %  i  to'la  pishganda,  don  namligi  26—28  %  bo'lganda  ikki  fazali 
o'rimga  kirishiladi.  Bu  paytda  boshoqcha  qipiqlari  sariq  somonsimon 
rangga  kiradi.  O'rimga  donlarining  25—30  %  i  to'la  pishganda  kiri- 
shilsa,  rejalashtirilgan  hosil  50  %  kamayadi.  Ro'vakning  pastki  qismidagi 
donlar  pishganda  uchki  qismidagi  donlar  to'kila  boshlaydi.
Asosiy  o'rish  usuli  ikki  fazali.  Qirqish  balandligi  12—18  sm.  O'rish
183
www.ziyouz.com kutubxonasi

JVN—6—0,1  va  JVR—10—03  larda  o‘rib  dastalanadi.  0 ‘rish  3—4  kunda 
tugallanadi.  Dastalar  3—5  kundan  keyin  yanchib  olinadi.  Dastalarni  yan- 
chishda  don  namligi  15—17  %  dan  oshmasligi  lozim.  Don 
nobudgarchiligining  oldini  olish  uchun  kombaynlar  PKK—5  moslarhasi 
bilan  jihozlanadi,  barabanlaming  aylanish  tezligi  minutiga  550—800  ga 
kamaytiriladi.  Kombayn  tezligi  6  km/soatdan  oshmasligi  lozim.
0 ‘zbekistonda  bir  fazali  o‘rish  ko‘p  qo‘llaniladi.  Bunda  o‘rim 
ro‘vakdagi  hamma  donlar  pishganda  boshlanadi.  Urug‘lik  ekinzorlar  ikki 
marta  yanchiladi.  Birinchisida  o‘rib  yanchish  «yumshoq»  rejimda 
o‘tkaziladi.  Ikkinchisida  pishmagan  va  mayda  urug‘lar  yanchiladi.
Yanchilgan  donlar  don  tozalaydigan,  quritadigan joylarda  saralanadi. 
Qimmatli  navlarni  urug'larida  maydalangan,  ko‘kargan  urug'lar  6  %, 
shu  jumladan,  ko‘kargan  urug'lar  1  %,  begona  o‘tlar  urug'lari  1,5  %, 
yaroqsiz  donlar  0,5  %  dan  ortiq  bo‘lmasligiga  erishish  lozim.  Kampir- 
chopon,  ko‘kmaraz  urug'larining  bo‘lishiga  mutlaqo  yo‘l  qo‘yilmaydi.
2.14.  SHOLI
Sholi  eng  qimmatli  oziq-ovqat  ekinlaridan  biridir.  Dunyo  dehqon- 
chiligida  u  ekilish  maydoni  va  yalpi  hosiliga  ko‘ra  bug‘doydan  keyin 
ikkinchi  o'rinni  egallaydi.  Dunyoda  sholining  ekin  maydoni  2004-yilda 
153,2  mln  ga  bo‘lgan.  Sholi  ekin  maydonlarining  asosiy  qismi  janubi- 
sharqiy  Osiyo  mamlakatlariga,  birinchi  navbatda  Birma,  Hindiston,  In- 
doneziya,  XXR,  Tailand,  Filippin  davlatlariga  to‘g‘ri  keladi.  Umuman, 
Osiyo  mamlakatlari  hissasiga  sholining  butun  dunyodagi  ekin  maydon­
larining  90  %  i  to‘g‘ri  keladi.  Bu  mintaqada  dunyo  bo‘yicha  yalpi  sholi 
hosilining  90  %  i  yetishtiriladi.  Keyingi  15  yil  davomida  bu  mintaqada 
sholi  hosildorligi  30  %  dan  ko‘proq  oshgan.
Lotin  Amerikasida  ham  sholining  yalpi  hosili  ekin  maydonlarining 
kengayishi  hamda  hosildorlikni  oshirish  hisobiga  ko‘paydi.  Sholining 
dunyoda  o'rtacha  hosildorligi  39,7  s/ga  ni  (2004-y.)  tashkil  qildi.  Yalpi 
hosil  dunyo  bo‘yicha  608,5  mln  t  bo‘lgan.
Rivojlangan  mamlakatlarda  dunyodagi  sholi  maydonining  3  %  i joy­
lashgan,  ammo  dehqonchilik  madaniyati  yuqori  bo'lganligi  tufayli  ular 
sholi  doniga  bo'lgan  ichki  ehtiyojini  to‘la  qondirib,  ayrimlari  sholi  so- 
tish  bo‘yicha  yirik  eksport  qiluvchi  mamlakatlarga  aylangan.  Italiya, 
Avstraliya,  AQSH  da  sholi  hosildorligi  o‘rtacha  60  s/ga  atrofida.  Dunyo­
da,  hozirda  eng  yirik  sholi  eksport  qiluvchi  davlatlar  AQSH  va  Tai­
land.  Ularga  dunyoda  sholi  eksportining  1/4  qismi  to‘g‘ri  keladi.
0 ‘zbekistonda  sholichilik,  ayniqsa,  mamlakatimiz  mustaqillikka  erish- 
gandan  so‘ng  jadal  rivojlandi.
G‘alla  mustaqilligiga  erishishda  sholining  ahamiyati  katta.  Mamla- 
katimizda  sholi  asosan  Qoraqalpog'iston  Respublikasi,  Xorazm,  Sur-
184
www.ziyouz.com kutubxonasi

10-rasm.  Sholi.  1,  2  — 
0
‘simlik  tuplanishming  boshlanishi  va  sut  pishish  fazasida;

—  boshoqcha;  4  —  urug'chisi;  5  —  havo  to'qimalari  (aerenxima);  6  — 
Xitoy-Yapon  shoxining  ro‘vagi,  boshoqchasi  va  doni,  ikki  guUi  (a),  va  gulli 
(b)  rangli  gul  qipiqlari;  7  —  hind  shoxining  ro‘vagi,  boshoqchasi  va  doni.
xandaryo,  Toshkent,  Andijon  viloyatlarida  ekildi.  Respublikamizda  sho­
li  2004-yil  hosili  uchun  60  ming  gektar  maydonga  ekiladi.  0 ‘rtacha 
hosildorlik  2004-yili  46,5  s/ga  ni  tashkil  qildi.  0 ‘zbekistonda  sholiga 
bo'lgan  ehtiyojni  to'la  qondirish  imkoniyati  bor.  Respublikamizda  2004 
yili  279  ming  tonna  sholi  doni  yetishtiril
Madaniy  sholi  (Oryza  sativa  L)  uchta  kenja  turga  —  hind  (indica) 
donlari  ingichka  uzun,  (don  uzunligini  eniga  nisbati  3,0—3,5:1),  xitoy- 
yapon  (sina-japonica)  donlari  kalta,  enli  (1,4—2,9  :1)  va  yaponga
185
www.ziyouz.com kutubxonasi

bo'linadi.  O'zbekistonda  asosan  xitoy-yapon  kenja  turi  tarqalgan.  Har 
bir  kenja  tur  bir  qator  belgilari  bo'yicha  tur  xillarga  bo'linadi.
Ildiz  tizimi  —  popuk  va  yuza  joylashgan,  asosiy  ildiz  massasi  tup­
roqning  25  sm  qatlamida  joylashgan.  Ildizlarida,  shuningdek,  poya  va 
barglarida  ham  havo  to'lgan  to'qimalar  (aerenxima)  bor.  Shuning  uchun 
sholi  o'simligida  tegishli  kislorod  konsentratsiyasi  saqlanadi.  Bitta  o'simlikda 
300  tagacha  ildizlar  bo'ladi.  Doimo  suv  qavatida  ushlanadigan  sholida 
ildiz  tukchalari  kam,  aksincha,  suv  qavatisiz  yoki  vaqti-vaqti  bilan  suvga 
bostirilgan  sholida  ildiz  tukchalari  juda  ko'p  bo'ladi.  Ildizlarning  soni, 
ularning  rivojlanganlik  darajasi,  tuproqqa  chuqurga  kirib  borishi  navga, 
tashqi  muhitga,  qo'llanilgan  o'stirish  texnologiyasiga  bog'liq.
Poyasi 
kovak  poxolpoya,  balandligi  80—120  sm,  kuchli  tuplanadi 
va  ko'p  hollarda  shoxlanadi.  O'rtacha  bitta  o'simlikda  3—5  mahsuldor 
poyalar  hosil  bo'ladi.
Barglari  — lineyli  lensetsimon,  qovurg'ali  tomirlangan,  atrofi  arrasi- 
mon  o'tkirlashgan,  barglari  uzunligi  35  sm  gacha,  eni  1,5—2  sm.  Ba’zan 
suv  ostida  qolgan  barg  bo'g'inlaridan  ildizlar  hosil  bo'ladi  va  qo'shimcha 
oziqlanishda  ishtirok  etishadi.
To'pguli  — ro'vak,  20—30  sm  uzunlikda.  Boshoqchalari  bir  gulli,  bit­
ta  ro'vakda  ularning  soni  80—200  bo'ladi.  Gulida  6  changchi  va  uzun- 
choq  onalik  tugunchasi  bor.  Sholi  o'z-o'zidan  changlanuvchi  o'simlik.
Doni  po'stli,  yanchish  paytida  boshoqchasi  bilan,  gul  va  boshoqcha 
qipiqlari  bilan  ajraladi,  1000  don  vazni  27—38  g.  Murtagi  donning  2—
5  %  ini  tashkil  qiladi,  po'sti  17—22  %.  Noqulay  ob-havo  sharoitida 
po'stliligi  35  %  ga  yetishi  mumkin.
Biologik  xususiyatlari.  Haroratga  talabi.  Sholi  issiqsevar  o'simlik. 
Urug'larining  unib  chiqishi  uchun  minimal  harorat  10—14  °C.  Hayot- 
chan  maysalar  14—15  °C  da  hosil  bo'ladi.  Tuplanish  fazasida  minimal 
harorat  15—18  °C,  gullashda  18—20  °C,  don  pishishining  boshlanishida 
19—25  °C.  O'simlikning  o'sishi,  rivojlanishi  uchun  optimal  harorat  25— 
30  °C,  maksimal  harorat  40  °C.
Past  harorat  o'simlikning  o'sishi  va  rivojlanishini  kuchli  tormoz- 
laydi.  Harorat  17—18  °C  dan  past  bo'lsa,  donlar  pishmay  qoladi.  Ha­
rorat  0,5  °C  dan  sovuq  bo'lsa,  sholi  uchun  xavfli,  1  °C  sovuq  o'simlikni 
nobud  qiladi.  O'suv  davrida  samarali  harorat  turli  navlar  uchun  turli- 
cha  -   2200°  С  (Santaxezskiy  52)  dan  (UzROS)-7-13  da  3200  0  С 
gacha.  Juda  ko'p  navlarning  vegetatsiya  davri  90—140  kungacha.
Toshkent  viloyatida  M.I.  Uklonskiya  tajribalarida  sholi  ro'vagining 
gullashi  iyulda  3  kunda,  avgustda  4  kunda,  sentabrda  5—6  kunda,  oktabr- 
da  7  kunda  o'tgan.
Namlikka  talabi.  Sholi  ekologik  tabiatiga  ko'ra  gigrofit.  Sholi  o'simligi 
quruq  (suxodolniy)  sharoitda  o'sadigan  g'alladosh  ekinlarga  nisbatan 
to'qimalarida  kam  suv  saqlaydi.  Shuning  uchun  to'qimalari  oz  bo'lsa- 
da,  suvsizlanishga  bardosh  bera  olmaydi.  Tuproq  yuzasiga  yaqin  havo
186
www.ziyouz.com kutubxonasi

qatlamida  namlik  yuqori.  Bu  hoi  sholi  transpiratsiyasini  kamaytiradi. 
O'zbekiston  sharoitida  1  g  quruq'modda  hosil  qilish  uchun  450—550  g 
suv  sarflanadi.  Boshqa  g'alladosh  ekinlarga  nisbatan  bu  ko'rsatkich  yuqori.
Suv  qatlami  suvni  tejab  sarflash,  shuningdek,  sholipoyada  muqobil 
issiqlik  rej*imi  uchun  qulay  sharoit  yaratadi,  sutkalik  haroratning  o'zgarishini 
kamaytiradi.  Bu,  ayniqsa,  Qoraqalpog'iston  Respublikasi,  Xorazm  viloya- 
ti  sharoitida  katta  ahamiyatga  ega.  Suv  qatlami  sholiriing  o'sish  davrida 
300°  С  haroratni  qo'shimcha  olishga  imkon  beradi.  Sholipoyada  suv  qat­
lami  ildiz  tizimining  rivojlanishi  uchun  qulay  sharoit  yaratadi,  ma’danli 
oziqlantirishni  yaxshilaydi,  tuproq  sho'rini  yuvadi,  begona  o'tlarni 
yo'qotadi,  tuproqni  eroziyadan  saqlaydi,  sholini  bir  maydonda  iizoq  vaqt, 
surunkasiga  yetishtirish  imkonini  beradi.  Suv  qatlami  sholi  uchun  muhim 
moddalar  — ammiakli  azot,  harakatchan  fosfor  va  kaliyning  to'planishiga 
sharoit  yaratadi.  Sholini  suvga  bostirib  o'stirish  yuqori  va  barqaror  hosil 
olishni  ta’minlaydi  va  tarixan  shakllangan.
YorugTikka  talabi.  Sholi  qisqa  kun  o'simiigi,  ammo  yorug'likni  ko'p 
talab  qiladi.  Mamlakatimizda  o'stiriladigan  navlar  uchun  quyosh 
yorug'ligining  davomiyligi  9—12  soat,  yorug'likning  yetishmasligi  sholi 
rivojlanishini  sekinlashtiradi  va  oqibatda  hosilni  pasaytiradi.  Ammo  er- 
tarpishar  navlar  kun  uzunligidan  kuchsiz  ta’sirlanadi.
Tuproqqa  talabi.  Sholi  tuproqqa  talabchanligi  kam  o'simliklar jum- 
lasiga  kiradi,  uni  botqoqli  o'tloq,  torfli,  sho'rtob  va  boshqa  tuproqlarda 
o'stirish  mumkin.  Ayniqsa,  sholi  uchun  yuvilib  to'planadigan  daryo  vodiy- 
lari,  og'ir,  loy  mexanik  tarkibga  ega,  organik  moddalarga  boy  tuproqlar 
juda.qulay.  Botqoqlangan  va  qumli  tuproqlar  sholi  o'stirish  uchun  qulay. 
Yosh  sholi  maysalari  quruq  tuproq  og'irligiga  nisbatan  tuz  3  %,  xlor 
tuzlari  (NaCl)  0,3  %,  karbonat  natriy  0,1  %  dan  ortiq  bo'lsa,  nobud 
bo'ladi.
Suv  bostirilgan  sholipoyalarda  tuzlar  eriydi  va  ularning  konsen- 
tratsiyasi  kuchli  kamayadi,  tuzlar  filtratsiya  natijasida  tuproqning  pastki 
qatlamlariga  yuvilib  kiradi  va  gorizontal  filtratsiya  natijasida  drenajlarga 
tushadi.  Bu  jarayon  tuproq  yuqori  qatlamida  tuzlarning  kamayishiga  va 
urug'larning  ko'karishiga  imkon  beradi.  Tuproq  muhiti  5,6—6,5  optimal 
hisoblanadi.  Ammo  sholi  yanada  kislotaliroq  miihit  sharoitida  o'sa  ola­
di,  bunda  suv  bilan  bostirilganda  tuproq  faol  kislotaliligi  kamayadi.
Sholi  urug'lari  boshqa  g'alla  ekinlariga  nisbatan  kislorod  kam  bo'lgan 
sharoitda  ham  ko'karadi.  Shunga  qaramasdan  urug'larga  va  yosh  may- 
salarga  kislorod  zarur,  sababi,  dastlabki  rivojlanish  fazalarida  havo  bor 
to'qimalar  (aerenxima)  hali  shakllanmagan  bo'ladi.  Muhitda  kislorod 
kam  bo'lganda  (10  %  dan  2%  gacha)  maysalar  ildizlari  kuchsiz  rivoj­
lanadi,  ammo  murtak  kuchliroq  rivojlanadi.  Kislorod  2  %  dan  kam 
bo'lsa,  o'simta  rivojlanadi,  ammo  ildizlar  o'smaydi.
Oziqa  moddalariga  talabi.  Sholi  oziqa  elementlariga  talabchan. 
Ma’danli  moddalar  solinganda  tuproqda  oziqa  elementlarining  miqdori
187
www.ziyouz.com kutubxonasi

ortadi.  Tuproqda  azot  kam  bo‘lsa  sholi  kuchsiz  tuplanadi,  ro'vagi  kichik  va 
donlar soni kam bo‘lib shakllanadi.  Sholi  maysalashdan  ro‘vaklashgacha bo'lgan 
davrda  azotga  juda  talabchan.  Tuproqda  fosforning  yetishmasligi  fiziologik 
almashinuv jarayonlarining,  oqsil  sintezining  buzilishiga  olib  keladi.
Fosfor  yetishmasligi  tuplanish  jadalligini  kamaytiradi.  Barglar  ensiz, 
ingichka  bo‘lib  shakllanadi.  Tuproqdan  hosil  bilan  eng  ko‘p  kaliy  chi- 
qib  ketadi.  Kaliy  yetishmasligi  quruq  modda  to'planishini  kamaytiradi. 
Eng  ko‘p  kaliy  tuplanish  fazasining  oxiridan  gullash  fazasigacha 
o‘zlashtiriladi.  Asosiy  oziqa  elementlaridan  boshqa,  sholi,  ko‘p  bo‘lmagan 
miqdorda  oltingugurt,  temir,  kalsiy,  rux,  mis,  molebden,  marganes  va 
boshqa  elementlarga  ham  ehtiyoj  sezadi.
Rivojlanish  fazalari.  Bo'rtish  —  urug'ning  o‘z  og'irligiga  nisbatan
23—28  %  suv  yutishi  bilan  xarakterlanadi.  Bunda  tuproq  va  suv  harora­
ti  11—12  °C  dan  kam  boMmasligi  kerak.  Bo‘rtgan  urugMar  kislorod  yetarli 
bo‘lganda  (3  %)  qiyg‘os  ko'kara  boshlaydi.  Bunday  sharoit  uncha  qalin 
boimagan  suv  qatlami  sharoitida  hosil  boiadi.  Suv  chuqur  qilib  bosti- 
rilganda  maysalar  siyrak  hosil  bo'ladi.  Bunday  holatni  bartaraf  qilish 
uchun  don  bo‘rtgandan  keyin  sho‘r  bo'lmagan  yerlarda  suv  chiqarib 
yuboriladi.  Sho‘r  yerlarda  suv  qatlami  3—5  sm  kamaytiriladi.  Bu 
ko‘karayotgan  urug‘larning  kislorod  bilan  ta’minlanishini  yaxshilaydi  va 
unib  chiqishini  tezlashtiradi.  Bunda  koloptilning  o'sish  konusi  hosil 
bo‘ladi  (0,6  mm)  va  birinchi  ildizlar  shakllanadi.  Harorat  16—20  °C 
bo‘lganda  bu  fazalar  10—12  kun  davom  etadi,  erta  muddatlarda  ekil­
ganda  (12—14  °C)  14—16  kun  davom  etadi.  Sholi  urug'lari  kislorodsiz 
ham  bo‘rtishi  mumkin,  uning  kislorodga  boMgan  ehtiyoji  kechroq,  muilak 
ildizlari  va  barglarning  hosil  bo‘lishi  bilan  boshlanadi.
Unib  chiqishi.  Bu  faza  bo'rtishning  tugashi  bilan  boshlanadi  va  3—
4  barg  hosil  bo‘lishigacha  davom  etadi.  Bu  davrda  ildiz  tizimi  jadal 
rivojlanadi,  barg  qo'ltiqlaridan  bo‘lg‘usi  novdalarning  kurtaklari  hosil 
bo‘ladi.  Ildizlarda  aerenxima  hosil  bo'ladi.  0 ‘zbekistonda  bu  davr  7—10 
kun  davom  etadi.
Maysalarning  qiyg'os  unib  chiqishi  va  optimal  tup  qalinligining  hosil 
bo‘lishi  urug'larning  o‘sishi  energiyasiga,  tuproq  va  suv  haroratiga, 
shuningdek,  suv  rejimiga  hamda  yorug'lik  bilan  ta’minlanishiga  bog‘liq 
bo‘ladi.  Suvga  chuqur  bostirish,  saqlash  ildiz  rivojlanishiga  salbiy  ta’sir 
ko'rsatadi.
Tuplanish fazasi  o'simlikda  3—4  barg  hosil  bo‘lishi  bilan  boshlanadi 
va  poyalarning  hosil  boMishigacha  davom  etadi.  Bu  faza  25—30  kun 
davom  etadi,  ayrim  navlarda  undan  ham  ko‘p.
Sholining  tuplanish  qobiliyati  katta,  yon  novdalar  barg  qo‘ltiqlarida 
hosil  bo‘ladi.  Mahsuldorligi  bo‘yicha  1—5-barg  qo‘ltiqlarida  hosil  bo'lgan 
ro‘vaklar bosh  novdanikidan  qolishmaydi,  urug‘larining  yirikligi  bo'yicha 
ulardan  ham  ustunlik  qilishi  mumkin.  Keyingi  barg  qo‘ltiqlaridan  hosil 
bo'lgan  yon  novdalarda  donlar  kam  bo‘ladi  va  kechroq  pishadi.  Tup-
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling