Rashidbek bo’riyev 1 1


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/16
Sana10.10.2020
Hajmi1.42 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1026.  Asetat ipagini olish uchun quyidagi qaysi modda(lar) 

ishlatiladi. 

1)monoasetil selluloza; 2)diasetilselluloza; 

3)triasetilselluloza; 4)selluloza ksantogenati;  

A)1,2  B)2,3  C)4  D)1,2,3 

 

1027.  Laktoza qanday monosaxaridlarga gidrolizlanadi?  

1)glyukoza 2) galaktoza 3) mannoza 4) fruktoza 

A)1,3 B) 1,4 C) 2,4 D) 1,2 

 

1028.  Maltoza qanday monosaxaridlarga gidrolizlanadi?  

1)glyukoza 2) galaktoza 3) mannoza 4) fruktoza 

A)1,1 B) 1,4 C) 2,3 D) 1,2 

 

1029.  Sellobioza qanday monosaxaridlarga gidrolizlanadi?  

1)glyukoza 2) galaktoza 3) mannoza 4) fruktoza 

A)1,1 B) 1,4 C) 2,3 D) 1,2 

 

1030.  Saxaroza qanday monosaxaridlarga gidrolizlanadi?  

1)glyukoza 2) galaktoza 3) mannoza 4) fruktoza 

A)1,3 B) 1,4 C) 2,4 D) 1,2 

 

1031.  Qaytaruvchi disaxaridlarga qaysi uglevodlar misol 

bo‟ladi? 

1)saxaroza; 2) maltoza; 3) laktoza; 4) tregaloza; 5) 

sellabioza; 

A)2,3  B) 2,3,5  C) 1,4  D) 1,4,5 

 

1032.  Qaytarmaydigan disaxaridlarga qaysi uglevodlar misol 

bo‟ladi? 

1)saxaroza; 2) maltoza; 3) laktoza; 4) tregaloza; 5) 

sellabioza; 

A)1  B) 2,3,5  C) 1,4  D) 1,4,5 

 

1033.  Geksozalar vodorod yordamida qaytarilganda ko‟p 

atomli spirtlar hosil bo‟ladi. Ular qanday nomlanadi? 

A)gekanol B) geksit  C) geksanal D) aglukon 

 

1034.  Quyidagi uglevodlar kuchli sharoitda oksidlanganda 

hosil bo‟ladigan moddalar bilan juftlab ko‟rsating. 

a)glukoza  b) gallaktoza  c) mannoza 

1)shilliq kislota; 2) shakar kislota;  

3) mannoshakarkislota; 

A)a-2; b-1; c-3   

B) a-1; b-2; c-3   

C) a-3; b-1; c-2    D) a-2; b-3; c-1 

 

1035.  Quyidagi uglevodlar vodorod yordamida qaytarilganda 

hosil bo‟ladigan moddalar bilan juftlab ko‟rsating. 

a) glukoza  b) gallaktoza  c) mannoza 

1)dulsit; 2) mannit; 3) geksit; 

A)a-3; b-1; c-3  B) a-1; b-2; c-3   

C) a-3; b-1; c-2  D) a-2; b-3; c-1 

 

1036.  Organik shisha qaysi moddadan olinadi? 

A) metil akrilat     

B) stirol   

C) metilmetakrilat   

D) metakrilkislota 

 

1037.  Organik shishani ko‟rsating. 

A) polimetil akrilat   

B) polistirol   

C) polimetilmetakrilat   

D) polimetakrilkislota 

 

1038.  Salomos yog‟i qanday olinadi?  

A) o‟simlik moylaridan olingan qattiq yog‟lar sut, 

tuxum va boshqa moylar bilan aralashtirilib olinadi 

B) baliq moyini gidrogenlab olinadi 

C) qattiq yog‟larni gidroliz qilib olinadi 

D) qattiq yog‟larni gidrogenlab olinadi  

 

1039.  Qaysi murakkab efir lak tayyorlashda ishlatiladi? 

A) etilformiat  B) etilbutirat   

C) izoamilasetat  D) etilasetat 

 

1040.  Mumlar deb qanday moddalarga aytiladi? 

A) yuqori molekulyar yog‟ kislotalarning yuqori 

molekulyar spirt bilan hosil qilgan murakkab efirlari 

B) quyi molekulyar kislotalarning yuqori molekulyar 

spirt bilan hosil qilgan murakkab efirlari 

C) yuqori molekulyar yog‟ kislotalarning quyi 

molekulyar spirt bilan hosil qilgan murakkab efirlari 

D) yuqori molekulyar yog‟ kislotalarning glitserin bilan 

hosil qilgan murakkab efirlari 

 

1041.  Qaysi moddaning polimerdan olingan emulsiyalar 

tibbiyotda yopishqoq plasterlar ishlab chiqarishda, 

qurilishda esa alif o‟rinida ishlatiladi? 

A) akrilonitril  B) akril kislota   

C) metakril kislota  D) metilakrilat 

 

1042.  7,2 g akril kislota olish uchun necha gramm asetilen 

kerak bo‟ladi? 

A) 2,6  B) 1,3  C) 5,2  D) 3,9 

 

1043.  3,6 g akril kislota olish uchun necha gramm asetilen 

kerak bo‟ladi? 

A) 2,6  B) 1,3  C) 5,2  D) 3,9 

 

1044.  Qaysi modda tibbiyotda “purgen” nomi bilan surgi 

sifatida ishlatiladi? 

A) o-ftal kislotaning dimetil efiri   

B) fenolftalein  

C) ftal angidrid 

 

  

 

D) o-ftal kislotaning metil efiri  

1045.  Qaysi modda tibbiyotda “repellent” nomi bilan surgi 

sifatida ishlatiladi? 

A) o-ftal kislotaning dimetil efiri   

 

B) fenolftalein  C) ftal angidrid 

 

  

 

D) o-ftal kislotaning metil efiri  

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

46 

1046.  Qaysi modda qishloq xo‟jalik mahsulotlaridan 

konservalar tayyorlashda ko‟p bo‟lmagan miqdorda 

ishlatiladi? 

A) natriy atsetat  B) ftal kislota   

C) natriy benzoat  D) natriy fenolyat 

 

1047.  Qaysi dikarbon kislota sholg‟om sharbatida uchraydi? 

A)oksalat  B) malon D) qaxrabo  C) glutar 

 

1048.  Qaysi dikarbon kislota ko‟mir va ko‟p o‟simliklar 

tarkibida uchraydi? 

A)oksalat  B) malon D) qaxrabo  C) glutar 

 

1049.  Oksalat kislotaning nordon tuzi qaysi o‟simlikda 

uchraydi? 

A)shovul va rovochda  B) g‟oza bargida   

C) sholgo‟mda  B) atirgulda 

 

1050.  Oksalat kislotaning kalsiyli tuzi qaysi o‟simlikda 

uchraydi? 

A) shovul va rovochda  B) g‟oza bargida   

C) sholgo‟mda  B) atirgulda 

 

1051.  Qanday moddalada asimmetrik uglerod atomi mavjud 

bo‟ladi? 

A) uglerod atomining to‟rt valenti bir xil atom yoki 

atomlar gruppasi bilan bog‟langan bo‟lsa 

B) uglerod atomining to‟rt valenti ikki xil atom yoki 

atomlar gruppasi bilan bog‟langan bo‟lsa 

C) uglerod atomining to‟rt valenti to‟rt xil atom yoki 

atomlar gruppasi bilan bog‟langan bo‟lsa 

D) atomining to‟rt valenti ikki xil atom yoki atomlar 

gruppasi bilan bog‟langan va shuningdek bitta qo‟sh 

bog‟ga tutashgan bo‟lsa 

 

1052.  10,2 g sirka angidrid olsh uchun necha gramm ketenga 

suvsiz sirka kislota ta‟sir ettirish kerak?  

A) 4,2 B) 16,8 C) 12,6 D) 8,4 

 

1053.  40,8 g sirka angidrid olsh uchun necha gramm ketenga 

suvsiz sirka kislota ta‟sir ettirish kerak?  

A) 4,2 B) 16,8 C) 12,6 D) 8,4 

 

1054.  Qaysi bir asosli karbon kislota hayvon chiqindilarida sof 

holda, shuningdek tuz va murakkab efirlar holida 

uchraydi. 

A) sirka kislota  B) propion kislota   

C) moy kislota  D) valerian kislota 

 

1055.  Qaysi bir asosli karbon kislota qichitqi o‟t, archa 

tarkibida shuningdek qon va muskul tarkibida uchraydi. 

A) sirka kislota  B) propion kislota   

C) moy kislota  D) chumoli kislota 

 

1056.  Laboratoriya sharoitida 47,8 g xloroformga suyultirilgan 

ishqor ta‟sir ettirib necha gramm chumoli kislota olish 

mumkin? Reaksiya unumi 75%. 

A) 13,8  B) 18,4  C) 9,2  D) 6,9 

 

1057.  Laboratoriya sharoitida 23,9 g xloroformga suyultirilgan 

ishqor ta‟sir ettirib necha gramm chumoli kislota olish 

mumkin? Reaksiya unumi 75%. 

A) 13,8  B) 18,4  C) 9,2  D) 6,9 

 

1058.  22,2 g noma‟lum kislotaning metil efiriga yetarli 

miqdorda ammiak ta‟sir ettirilganda 17,7 g kislota amidi 

hosil bo‟lsa, noma‟lum kislotani aniqlang. 

A) HCOOH  B) CH

3

COOH   


C) C

2

H5

COOH  D) C

3

H

7COOH   

 

1059.  59 g R-CCl

3

 tarkibli gemigaloid uglevodorod suv bilan gidrolizlanganda 29,6 g karbon kislota olindi. Olingan 

karbon kislotani aniqlang.  

A) sirka kislota B) chumoli kislota  

C) propion kislota D) moy kislota 

 

1060.  48 g R-C(OCH

3

)3

 tarkibli gemigaloid uglevodorod suv 

bilan gidrolizlanganda 24 g karbon kislota olindi. 

Olingan karbon kislotani aniqlang.  

A) sirka kislota B) chumoli kislota  

C) propion kislota D) moy kislota 

 

1061.  Urotropinning CaCl

2

 bilan hosil qilgan kompleks tuzi – kalseks tibbiyotda qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) grippga qarshi vosita    B) istma tushiruvchi vosita 

C) qon bosimini oshiruvchi   

 

D) surgi dori vositasi sifatida   

1062.  Qaysi moddadan “quruq spirt” deb ataluvchi tutunsiz 

yoqilg‟i tayyorlanadi? 

A) etil spirt  B) uratropin   

C) paraform  C) polifomladegid 

 

1063.  Sirka kislota bug‟lari Al

2

O3

 katalizatori ustidan 

o‟kazilsa, qanday modda hosil bo‟ladi? 

A) sirka angidrid  B) keten C) aseton  D) sirka aldegid 

 

1064.  434.Sirka kislota bug‟lari ThO

2

 katalizatori ustidan o‟kazilsa, qanday modda hosil bo‟ladi? 

A) sirka angidrid  B) keten C) aseton  D) sirka aldegid 

 

1065.  Qaysi modda har xil o‟simlik urug‟ini (donini) qorakuya 

kasalligi sporasiga qarshi dezinfeksiyalash uchun 

ishlatiladi? 

A) geksaxlor benzol   

B) geksaxlorsiklogeksan   

C) formaldegid   

 

D) mis (II) atsetat  

1066.  Quyidagi qaysi polimer odatdagi sharoitda hech bir 

erituvchida erimaydi? Shuning uchun undan trubalar, 

mashina detallari tayyorlashda ishlatiladi. 

A) polietilen B) poliformaldegid   

C) polistirol  D) lavsan 

 

1067.  Butanon-2 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov qoidasi 

bo‟yicha oksidlanganda qanday organik modda(lar) 

hosil bo‟ladi? 

A) sirka kislota, propion kislota   

 

B) sirka kislota C) propion kislota, moy kislota   

 

 D) sirka kislota, moy kislota 

 

1068.  Geptanon-3 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov 

qoidasi bo‟yicha oksidlanganda qanday organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

1) CH

3

COOH; 2) CH3

CH

2COOH; 3) CH

3

(CH2

)

2COOH; 

4) CH


3

(CH


2

)

3COOH 

A) 1,2,3  B) 2,3,4  C) 1,2,3,4  D) 1,3,4 

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

47 

1069.  5-metil-geksanon-3 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida 

Papov qoidasi bo‟yicha oksidlanganda qanday organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

1) CH


3

COOH; 2) CH

3

CH

2CH(CH

3

)COOH; 3) CH

3

CH(CH3

)CH


2

COOH;  


4) CH

3

CH2

COOH; 5) CH

3

CH(CH


3

)COOH. 


A) 1,2,4,5  B) 1,3,4,5  C) 3,4,5  D) 1,3,4 

 

1070.  2-metil-pentanon-3 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida 

Papov qoidasi bo‟yicha oksidlanganda qanday organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

1) sirka kislota; 2) moy kislota; 3) izomoykislota; 4) 

propion kislota; 5) aseton; 

A) 1,2,4,5  B) 1,3,4,5  C) 3,4,5  D) 1,3,4 

 

1071.  Pentanon-3 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov 

qoidasi bo‟yicha oksidlanganda necha xil organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

1072.  Pentanon-2 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov 

qoidasi bo‟yicha oksidlanganda necha xil organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

1073.  Butanon-2 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov qoidasi 

bo‟yicha oksidlanganda necha xil organik modda(lar) 

hosil bo‟ladi? 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

1074.  2-metil-butanon-2 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida Papov 

qoidasi bo‟yicha oksidlanganda necha xil organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

1075.  2-metil-pentanon-3 kuchli oksidlovchilar ta‟sirida 

Papov qoidasi bo‟yicha oksidlanganda necha xil organik 

modda(lar) hosil bo‟ladi? 

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 

 

1076.  Noma‟lum keton oksidlanganda sirka kislota, aseton, 2-

metil-propan kislota va propan kislotalar aralashmasi 

hosil bo‟lsa, ketonni aniqlang. 

A) 3-metil-pentanon-2   

 

 B) 2-metil-pentanon-3   

C) 4-metil-pentanon-2 

 

 

D) 3-metil-butanon-2  

1077.  Noma‟lum keton oksidlanganda sirka kislota, propan 

kislota va  butan kislotalar aralashmasi hosil bo‟lsa, 

ketonni aniqlang. 

A) pentanon-2   B) pentanon-3   

C) geksanon-3 D) butanon-2 

 

1078.  Aldegid va ketonlar qanday muhitda aldol-kroton 

kondenstasiya reaksiyasida qatnashadi? 

A) kislotali muhitda   

 

 

 B) ishqoriy muhitda  

C) ishqoriy yoki kislotali muhitda     

D) neytral muhitda 

 

1079.  Sikra aldegid ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida 

aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda 

hosil bo‟lgan oraliq qarorsiz moddani ko‟rsating. 

A) 2-oksibutanal  B) 3-oksibutanal   

C) buten-2-al  D) buten-3-al 1080.  Sikra aldegid ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida 

aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda 

hosil bo‟lgan oxirgi moddani moddani ko‟rsating. 

A) 2-oksibutanal  B) 3-oksibutanal   

C) buten-2-al  D) buten-3-al 

 

1081.  Propanal ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida aldol-

kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda hosil 

bo‟lgan oraliq qarorsiz moddani ko‟rsating. 

A) 3-oksi-2-metil-pentanal    

B) 2-oksi-3-metil-pentanal   

C) 2-metil-penten-2-al 

 

 D) 3-metil-penten-2-al 

 

1082.  Propanal ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida aldol-

kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda hosil 

bo‟lgan oxirgi moddani ko‟rsating. 

A) 3-oksi-2-metil-pentanal    

B) 2-oksi-3-metil-pentanal   

C) 2-metil-penten-2-al 

 

 D) 3-metil-penten-2-al 

 

1083.  Butanal ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida aldol-

kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda hosil 

bo‟lgan oraliq qarorsiz moddani ko‟rsating. 

A) 3-oksi-2-metil-geksanal   

 

B) 2-metil-geksen-2-al   C) 2-etil-geksen-2-al   

 

 D) 3-oksi-2-etil-geksanal 

 

1084.  Butanal ishqorning kuchsiz eritmasi ta‟sirida aldol-

kroton kondensatsiya reaksiyasiga kirishganda hosil 

bo‟lgan oxirgi moddani ko‟rsating. 

A) 3-oksi-2-metil-geksanal   

 

B) 2-metil-geksen-2-al   C) 2-etil-geksen-2-al   

 

 D) 3-oksi-2-etil-geksanal 

 

1085.  453.Quyidagi qaysi aldegid ishqorning kuchsiz eritmasi 

ta‟sirida aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasiga 

kirishganda 2-etil-geksen-2-al hosil bo‟ladi? 

A) 2-metil butanal  B) butanal   

C) 2-metil-propanal  D) propanal 

 

1086.  Quyidagi qaysi aldegid ishqorning kuchsiz eritmasi 

ta‟sirida aldol-kroton kondensatsiya reaksiyasiga 

kirishganda 2-metil-penten -2-al hosil bo‟ladi? 

A) 2-metil butanal  B) butanal   

C) 2-metil-propanal  D) propanal 

 

1087.  Lakrimatorlar ya‟ni ko‟zni yoshlantiruvchi moddalar 

qanday olinadi? 

A) karbon kislotalarga ammiak ta‟sir ettirib 

B) aldegid va ketonlarga galogen ta‟sir ettirib 

C) aromatik uglevodorodlarga galogen ta‟sir ettirib 

D) aldegidlarga ammiak qo‟shib 

 

1088.  14,6 g aseton oksimini olish uchun necha gramm azotli 

birikma kerak bo‟ladi? 

A) 3,4  B) 6,6  C) 1,7  C) 3,3  

 

1089.  11,8 g sirka oksimini olish uchun necha gramm azotli 

birikma kerak bo‟ladi? 

A) 3,4  B) 6,6  C) 1,7  C) 3,3  

 

Telegram: @ICC_KIMYO RASHIDBEK BO’RIYEV 

 

48 

1090.  Aldegidlarga (CuSO

4

 ishtirokida) mo‟l miqdorda spirt qo‟shilganda qanday modda hosil bo‟ladi? 

A) murakkab efir  B) keton  C) yarim asetal  D) asetal 

 

1091.  Aldegidlarga (CuSO

4

 ishtirokida) kam miqdorda spirt qo‟shilganda qanday modda hosil bo‟ladi? 

A) murakkab efir  B) keton  C) yarim asetal  D) asetal 

 

1092.  Aldegid va ketonlarni turli aralashmalardan toza holatda 

ajratib olishda ishlatiladi? 

A) Ag

2

O (NH3

 eritmasi)  B) Cu(OH)

2

  

C) NaHSO3

  D) NH


2

OH 


 

1093.  Qaysi modda “efir” nomi bilan tibbiyotda ko‟p 

miqdorda narkoz sifatida ishlatiladi? 

A) etil atsetat  B) asetosirkaefir   

C) dietil efir  D) dimetil efir 

 

1094.  Tibbiyotda qaysi moddaning 3-5% li eritmasi 

dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ishlatiladi? 

A) sirka kislota  B) karbol kislota  C) chumoli kislota  

D) etilatsetat 

 

1095.  Fenol suvda eritilganda ikkita qatlam hosil bo‟ladi. 

Pastki qatlam haqida aytilgan to‟g‟ri fikirni toping. 

A) fenolning suvdagi eritmasi   

B) suvning fenoldagi eritmasi   

C) fenoldan iborat   

 

D) suvdan iborat  

1096.  Fenol suvda eritilganda ikkita qatlam hosil bo‟ladi. 

Yuqori qatlam haqida aytilgan to‟g‟ri fikirni toping. 

A) fenolning suvdagi eritmasi   

B) suvning fenoldagi eritmasi   

C) fenoldan iborat   

 

 D) suvdan iborat 

 

1097.  210 g fenol va 240 g suv o‟zaro aralashtirildi. Bunda 

eritma ikki qismga ajraldi va yurori qatlamda 200 g 30 

% li eritma hosil bo‟ldi. Pastki qatlamdagi erigan 

moddaning foiz konsentratsyasini toping.  

A) 40%  B) 72%  C) 60%  D) 28% 

 

1098.  210 g fenol va 240 g suv o‟zaro aralashtirildi. Bunda 

eritma ikki qismga ajraldi va pastki qatlamda 250 g 40 

% li eritma hosil bo‟ldi. Yuqori qatlamdagi erigan 

moddaning foiz konsentratsyasini toping.  

A) 45%  B) 30%  C) 55%  D) 70%  

 

1099.  Qaysi modda suv bilan aralashtirilganda suvning 

muzlash temperaturasini pasaytirib yuboradi, shuning 

uchun “antifrizlar” sifatida ishlatiladi.  

A) etil spirt  B) glitserin   

C) etilenglikol  D) sirka kislota 

 

1100.  “Gidroliz spirti” deb ataluvchi moddani ko‟rsating. 

A) metil spirti  B) etil spirti  

C) propil spirti D) butil spirti 

 

1101.  “Gidroliz spirti” qanday maqsadda ishlatiladi? 

A) oddiy efirlarini olish olishda   

 

B) sintetik kauchuk olishda C) aldegidlarni olishda   

 

  

D) karbon kislotalar olishda 

 

1102.  Quyidagi qaysi modda alizaringa qo‟shilganda och qizil 

rang hosil bo‟ladi? 

A) Al(OH)

3

  B) Fe(OH)3

  C) Cr(OH)

3

  D) Ni(OH) 

1103.  Quyidagi qaysi modda alizaringa qo‟shilganda to‟q 

binafsha rang hosil bo‟ladi? 

A) Al(OH)

3

  B) Fe(OH)3

  C) Cr(OH)

3

  D) Ni(OH)

1104.  Quyidagi qaysi modda alizaringa qo‟shilganda yashil 

rang hosil bo‟ladi? 

A) Al(OH)

3

  B) Fe(OH)3

  C) Cr(OH)

3

  D) Ni(OH)3

 

 1105.  Qaysi aromatik uglevodorod D vitaminining asosiy 

skletini tashkil qiladi? 

A) naftalin  B) antratsen  C) fenantren  D) kumol 

 

1106.  1,3-dinitrobenzolga nitrat kislota ta‟sir ettirilganda 

qanday mahsulot hosil bo‟ladi? 

A) 1,2,3-trinitrobenzol   

B) 1,3,5- trinitrobenzol   

C) 1,2,4- trinitrobenzol 

D) 1,3,4- trinitrobenzol 

 

1107.  7,8 g benzol yuqori temperatura va V

2

O

5 katalizatori 

ishtirokida oksidlanishi-dan hosil bo‟lgan moddalarni 

to‟liq neytrallsh uchun qanday massadagi (g) 20% li 

NaOH eritmasidan talab etiladi? 

A) 120  B) 40  C) 80  D) 100 

 

1108.  15,6 g benzol yuqori temperatura va V

2

O

5 katalizatori 

ishtirokida oksidlanishi-dan hosil bo‟lgan moddalarni 

to‟liq neytrallsh uchun qanday massadagi (g) 20% li 

NaOH eritmasidan talab etiladi? 

A) 240  B) 80  C) 160  D) 200 

 

1109.  Quyidagilardan orasidan fenil radikalini ko‟rsating. 

A) C

6

H5

 –   B) CH

3

C

6H

4

 –   C) C6

H

5CH

2

 –   D) – C6

H

4   

 

1110.  Quyidagilardan orasidan fenilen radikalini ko‟rsating. 

A) C

6

H5

 –   B) CH

3

C

6H

4

 –   C) C6

H

5CH

2

 –   D) – C6

H

4   

 

1111.  Quyidagilardan orasidan tolil radikalini ko‟rsating. 

A) C

6

H5

 –   B) CH

3

C

6H

4

 –   C) C6

H

5CH

2

 –   D) – C6

H

4   

 

1112.  .Quyidagilardan orasidan benzil radikalini ko‟rsating. 

A) C

6

H5

 –   B) CH

3

C

6H

4

 –   C) C6

H

5CH

2

 –   D) – C6

H

4   

 


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling