Сорломлаштириш оромгси лари


Download 443.19 Kb.
Sana26.01.2023
Hajmi443.19 Kb.
#1124614
Bog'liq
Milliy tagamlar, 5-Tadrijiy (ketma-ket) turdagi raqamli sxemalar. RS, CRS, MS, D, T, JK-triggerlar 8d4d539229acd38e40b9c3e3d6406256, Abu Rayhon Beruniyning Osor ul-boqiya asari haqida, Hujjatlar manba sifatida, Arab yozuvidagi turkiy manbalar, 9-tema, O\'rta aprel 3-hafta Qushlarga hovlisi, Diskret tuzilmalar, portal.guldu.uz-Ma`ruza matni, talabalar-mustaqil-ishlarini-tashkil-etishning-zamonaviy-shakllari-pedagogik-muammo-sifatida, Tayanch tushunchalar, Ziyo istagan qalblar uchun! - Fyodor Dostoevskiy (1821-1881; Rossiya), STANTSIYA VA PODSTAN LEK-7 UZB 2-SEM, 4-maruz, Адебят


Ёзги сорломлаштириш оромгси^лари лойш$асини санитар — гигиеник экспертизадан утказиш махсус дастур асоснда олиб борилади.


  1. Сорломлаштириш оромго^лари лойи^асини санвггар- гигиеиик экспертиза цилиш дастури

Лойи^ани санитар—гигиеник ба^олаш тартиби.
   1. Умумий маълумотлар.

    1. Болалар сорломлаштириш оромго^ларининг тури.

    2. Нечта болага мулжалланган уринлар сони.
   2. Ер майдони.

 1. А^оли яшаш жойида жойлаштирилиши ёки ундан таыщарида жойлаштирилиши, жойлаиггирилиш урни.

 2. Атрофда жойлаштирилган муассасалар ва объектлар; сув ^авзаларига, темирйул, автомобил ва транспорт йулларига нисбатан жойлаштирилиши ва уларга цуйилган талаблар;

  1. Умумий майдони ва битта болага тутри келадиган майдон;

   1. Асосий ер майдонининг минта^алари ва уларнинг бир— бири билан ало^аси; болалар, спорт, хужалик хизмати, тиббий ва кукаламзорлаштирилган минта^аларга ажратилади.

   2. Бино ва иншоотлар орасидаги санитария тартибига

^уйилган масофалар; n

   1. Чи^иш эшиклари ва йулаклар, хужалик майдонига чи^адиган ало^ида йулаклар.
   1. Бино.

 1. Ухлаш хоналари корпуси (иситиладиган ва иситилмайдиган ухлаш хоналари корпуси ёки ухлаш палаткалари): сони, нечта болага мулжалланган, хоналарнинг тавсифи:

а) ухлаш-хонаси — уринлар сони, битта болага т$три келадиган майдон, табиий ёритилиши, шамоллатилиш тартиби;
б) ечиниши хоналари — жойлаштирилиши, жамадонларни — кучларни caiyvain учун ажратилган хоналар сони, кийммлар ва пойабзалларни сазлаш хоналари, битта болага ажратилган майдон; в) кундузи буладиган хоналар — умумий майдони ва битта болага турри келадиган майдон;
г) уфггувчилар ва тарбиячилар хонаси — жойлаштирилиши ва битта болага тугри келадиган майдон;
д) з^ожатхона ва ювиниш хонаси (урил ва циз болаларга алозреда) — жойлаштирилиши, майдони, етарли даражадаги цул ювиш уринлари, оё!^ларни ювиш тогоралари, унитазлар сони.
е) кийимлар ва пойабзалларни ^уритиш ва тозалаш хоналари.

 1. Ошхона.

а) овцатланиш заллари — умумий майдони ва битта ов цатланиш урни;
б) ошхона — майдони, ориентацияси, алоздида чи^иш хоналари, ёрдамчи хоналари (тайёрлаш хоналари, музлатгич хоналари, нон кесиш Уринлари, ошхона ва идишларни ювиш Уринлари, омборхоналари ва боищалар);
в) ювиниш уринлари — ювиниш Уринларининг сони, з^ожатхоналари ва 1$ул ювиш уринлари, у-гаш йулакларидаги з^ожатхоналар ва 1$ул ювиш Уринларининг сони;

 1. Жамоат дам олиш уринларига мулжалланган хоналар; а) маънавият ва маърифат хоналари — майдони;

б) TjhrapaK хоналари — сони, майдони, кутубхона, у!?ув заллари, уйнаш хоналари, фотолаборатория — майдони ва сони;
в) эстрада (очи^ уйнаш майдонлари ва айвонлари), битта томошабинга мужалланган майдон ва з^аммага ажратилган томоша Уринларининг сони, эстрада Урни ва радиотармо^;

 1. Тиббий пункт: шифокор (куриги) хонаси ва унинг майдони, стоматолог хонаси ва майдони, муолажа хонаси ва майдони, тиббий з^амшира хонаси—майдони; з^ожатхона ва 1^ул ювиш урни.

 2. Изолятор — алозодалаш хонаси — хоналар сони ва ^анча болага мослаштирилган, битта болага т$Ь?ри келадиган майдони, бокслар ва уларнинг майдони ва сони, муолажа хонаси ва майдони, ходимлар ва ов^ат иситиш хонаси майдони, з^ожатхона щул ювиш Урни билан, ювиниш хонаси — майдони, кундузи буладиган хона ва унинг майдони.

 3. Хизматчилар хонаси — оромгоз^ бошлиганинг хонаси, расмиятхона, услубий хона, — жойлашиши ва майдони.

 4. Санитар—тезшик иншоотлар ва уларнинг жойлаштирилиши:

а) сув билан таъминланиши — маз^аллий ёки умумий, маз^аллий тизкмирц базрлаш тартиби, сув манбаининг жойлашиш Урни, санитария зршоя минта^асининг улчами, овцат тайёрлаш хона.сига сув тар^атиш ва узатиш урни, сунъий чумилиш Урни, кир ювиш ва ухлаш корпуслари ва уларнинг жойлаштирилиш тартиби, бинонинг ички ^исмини сув билан таъминланиш тартиби, уларнинг тури ва сони;
б) азслатларни йу^отиш тартиби —ма^аллий ва марказий, жойлашиш урни ва етарлилик даражаси;
в) аэрация, фрамуга ва форточкаларнинг сони, аэрация коэффициент, ухлаш хоналарининг шамоллатилиш ^улайлиги;
г) сунъий ёритилиши, турлари, ёритиш нут^таларининг жойлаштирилиши, фаоллар залларидаги ёритиш ну^талари ва уларлинг ёритиш тартиби, атроф —музрггни ёритиш тартиби;

 1. МГатериалларнинг таз^лили ва хулосалари.

Материалларни таз^лил 1^илиш давомида ^уйидаги саволларни курмб чи^иш керак:

 1. Лойиз^а болаларни жисмоний тарбиялаш ва чини!тгиришга шароит яратадими?

 2. Гигиеник тула^онли уйцуни таъминлашга шароит яратадими?

 3. Болалар жамоасини ов^атланишини ташкиллаштириш жараёнини ^ошщтирадими?

 4. Маданий—маиший ва тугарак фаолияпгаи амалга ошириш шароити яратиш к^зда тутилганми?

 5. Санитар —гигиеник экспертизага тавдим этилг-ан ёзги согломлаштириш оромго^и лойи^асига ке^ишилиши туррисидаги хулоса.

 6. К$шимчалар: з^аракатдаги цонуний меъёрий з^ужжатлар к^рсатмаларига асосланиб, экспертизага таадим цилинган согломлаштириш оромгозде лойиз^асининг эксзгертизаси давомида анш^анган камчиликларнинг номи.
Ёзги согломлаштириш оромго^ларининг ер майдови ва бивосига болтан гигиеник талаблар

Ёзги согломлаштириш масканларининг — ЁСМ лойго^асини санитар—гигиеник экспертиза ^илиши давомидаги барча меъёрий з^ужжатлар 1£М1$ 2.07.01—94 «Градостроительство, Планировка и застройстка городских и сельских поселений» ва з^аракатдаги тасдщланган ^онуний э^ужжатлар асосида олиб борилади.
Ёзги согломлаштириш масканлари иккита турга булмнади:
I —битга дружинали 400 тагача булган болалар учун оромгоз£лар; II—иккита дружинали 800 ва ундан орти^ болтан болллар учун оромго^лар;
Ёзги согломлаштириш масканлари ^уйидаги гартибдаги болаларнинг ёш гуруз^лари булиниш тартибига эга:
7 —9 ёшлилар гурувдда болаларнинг сони 25 тагача; 10 —14 ёшлилар гурущда болаларнинг сони 30 тагача.
Ёзги согломлаштириш масканларининг ер майдони шамолга нисбатеиг' аз^оли яшаш жойининг ва шов^ин манбаларининг шамолга царши томонида, шаз^ардан тадщаридаги а^оли яшаш жойида жойлаштирилиши керак, Урмон минта^аларида, очи^ сув манбаларига я^инликда (вазиятга ^араб денгиз, дарёлар, каналлар, сув омборлари), сув ва электр тармога билан таъмсинланипш керак. Каггалар яшайдиган минтацалардан 100 метр цаллнликдаги кукаламзорлаштирилган зршоя тусинига эга булиши керак.
Ер майдонннинг ^лчамлари болаларнинг сонига ^араб битта болага 150 дан 250 метргача ажратилади. Болаларнинг согломлаштириш оромгоз^лари тогли минта^алар ва .дам олиш зоналарида жойлаштирилгаи булса ёки л^инликда жойлапггирилган булса, ЁСМ майдонини 25 % гача ^ис^артириш мумкин.
Курсатилган майдонда пляж, сув з^авзалари, хужалик минта^алари ва тозалаш иншоотларининг м айдонлари киритилмайди.
ЁСМлар ер майдонининг таркибий 1$исмлари ^уйидаги минтацалардан иборат:
Яшаш, маданий — маиший, жисмоний—сорломлаштириш, маъмурий — хужалик, техник тавсияга биноан.
Болалар минта^асида — ухлаш хоналари, отрядлар минта^аси (битга болага 4 м2 дан), маданий —маиший хизмат уринлари, ошхона, болалар линейкаси, ут ё^иш Урни. ё ш ^лкашунослар бурчаги, (тажриба майдони ва мевали дарахтлар майдони), жониворларни са^лаш уринлари ва бош^алар.
Жисмоний сорломлаштириш минтацаси — битта болага 20 м2 ни ташкил 1^илади. Ушбу минтацада волейбол, бадминтон, стол тенниси, баландликка ва узох^ликка сакраш урни, югуриш майдончалари, енгил атлетика майдонлари, саломатлик майдончалари жойлаштирилади.
Тиббий минта^ада тиббий пункт ва изолятор жойлаштирилади.
Коммунал хужалик—хизмати минта^асида — котел—иситиш тармога, сув caiyiani ва таъминлаш жойи, гаражлар, мева ва сабзавотларни са^лаш Уринлари, исстрсоналар, ози^—овцат ва моддий бойликларни са^лаш омборхонаси, таъмирлаш устахоналари ва бопщалар жойлаштирилади. ЁСМнинг к^каламзорлаштириш майдони умумий ^урилиш майдонининг 60%ни ташкил зилиши керак, урмон ва дам олиш минта^асида жойлаштирилганда 50%га цисцартирилади.
ЁСМ ер майдонидан иккита кириш й^лаклари булиши
лозим. Улар асосий ва хужалик майдонларининг кириш йулакларига ажратилади.
Ухлаш хоналари — ухлаш хоналари 2 та отрядга битта б^либ, биттаси t дакинчисидан ажратилади. Ухлаш хоналарида катта гуру^лар учун 5 та болага биттадан, кичик гуруэ^лар учун 10 та болага биттадан ажратилади. Ёзги павиолионларда болаларнинг сони 12 тадан 20 тагача купайтирилади.
5^ар бир ЁСМ овцат тайёрлаш корпусига эга булиши керак.
Овцатланиш залининг иш тартиби битга сменага мослаштирилиши керак. Овцатланиш хоналарининг гуруз^ларига 15уйидаги хоналар киритилади: дам олиш хоналари, ишлаб чицариш, ма^сулотларни цабул ^илиш ва са^лаш хоналари, маъмурий маиший хоналарга ажратилади.
ЁСМ ов^атланиш хоналарининг таркиби ва тартиби 1— жадвалдаги тартибда жойлаштирилиши керак.
Тиббий пункт ва изолятор. Тиббий пунктнинг таркибига: шифокор хонаси, муолажа ва ^амшира хонаси, 40 та боладан ошган хоналарда стоматолог хоналари режалаштирилади. Изолятордаги беморларни ёт^азиш уринларининг сони ЁСМ умумий уринлар мивдорининг 1,5 —2%ни ташкил ^илади. Тибби
Download 443.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling