Soxta oyoqlilar sinfi (amyoba )


Download 29.43 Kb.
Sana02.10.2020
Hajmi29.43 Kb.
#132200
Bog'liq
4-dars


Soxta oyoqlilar sinfi (amyoba )
1 Tuzalmaydigan yara hosil qiluvchi parazitni aniqlang.

A) tripanosoma B) leyshmaniya C) ichburug' amyobasi D) nozema

2 Tana shakli o'zgaruvchan bo'lgan parazitni aniqlang.

A) oddiy amyoba B) foraminifera

C) ichburug' amyobasi D) tripanosoma

3. Amyobalarda oziq moddalar nima ta'sirida hazm bo'ladi?

A) sitoplazma shirasi B) yadro shirasi C) gormonlar D) hazm shirasi

4. Amyoba tanasidan ortiqcha suv va zararli moddalar qaysi organoid ishtirokida chiqarib yuboriladi?

A) soxta oyoqlar B) anai teshigi C) hazm vakuolalari D) qisqaruvchi vakuolalar

5 Amyobali suv tomchisiga osh tuzi qo'shilsa nima kuzatiladi?

a) soxta oyoqlarini tortib oladi; b) soxta oyoqlarini otib chiqaradi; c) sharsimon shaklga kiradi;

d) tanasi cho'ziladi va ikkiga bo'linadi

A) b, c B) b,d C) a, c D) a, d

6 Amyobanirig ko'payishida qanday jarayonlar kuzatiladi? Ketma-ketligi to'g'ri berilgan javobni aniqlang.

a) yadro hajmi ortadi; b) yadro qobig'i yemiriladi;

c) yadro qismlari hujayraning ikki tomoniga teng taqsimlanadi; d) hujayraning ikki tomonida yadro hosil bo'ladi;

e) amyoba tanasi cho'ziladi va ikkiga bo'linadi; f) yadro hajmi kamayadi; j) yadro qobig'i qalinlashadi;

k) yadro va amyoba tanasi barobar cho'ziladi va ikkiga bo'linadi;

l) hosil bo'lgan hujayralarda qo'shimcha yadro hosil bo'ladi

A) f, j, k, l B) a, b, c, d, e C) a, c, d, k, 1 D) f, j, k, b

7 Qaysi sodda hayvon qon zardobida parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

8 . Qaysi sodda hayvon odam teri hujayralarida parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

9 . Qaysi sodda hayvon ichakda parazitlik qiladi?

A) nozema B) ichburug' amyobasi C) leyshmaniya D) tripanosoma

10. Qaysi sodda hayvonlar qon zardobida (1) va qonning eritrotsitlarida (2) yashaydi?

a) leyshmaniya; b) tripanosoma; c) bezgak paraziti; d) askarida lichinkasi

A) 1 a; 2 d B) 1 c; 2 b C) 1 d; 2 a D) lb; 2 c
11.Amyobada keraksiz mahsulotlari va ularning chiqarilish yo'llarini to'g'ri belgilang.

1)suvning ortiqcha qismi 2)oziqning hazm bo'lmagan qismi 3)zararli moddalar almashinuvi mahsuloti

a)sitoplazma b)hujayra qobig'i c)qisqaruvchi vakuol

A 1-a; 2-b; 3-c; B 1-b; 2-a; 3-c; C 1-c; 2-a; 3-c;

D 1-c; 2-a; 3-b;

12.Oddiy amyobaning nafas olishiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)suvda erigan kislorod bilan nafas oladi 2)havodagi kislorod bilan nafas oladi 3)tana yuzasi orqali nafas oladi 4)nafas olish jarayoni sitoplazmasida kechadi 5)shu kislorod yordamida sitoplazmasidagi oziq moddalari parchalanadi 6)nafas olish natijasida amyoba hayoti uchun zarur bo'lgan energiya hosil bo'ladi 7)nafas olish natijasida zararli moddalar almashinuvi mahsulotlari hosil bo'ladi

A 1,3,5,6 B 1,4,5 C 1,4,5,6,7 D 1,3,4,5,6,7

13.Oddiy amyobaning ayiruvchi vakuolasiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)suvning ortiqcha qismi chiqarilib yuboriladi 2)hazm bo'lmagan oziq chiqarilib yuboriladi 3)zararli moddalar almashinuvi mahsuloti chiqarilib yuboriladi 4)vakuol tarkibidagi naylar yordamida ichidagi suyuqlik tashqi muhitga chiqariladi 5)ichidagi suyuqlik qisqarganida chiqarilib yuboriladi

A 1,3,4 B 2,3,5 C 1,3,5 D 2,4

14.Oddiy amyobada kuzatiladigan ta'sirlanish jarayoniga xos bo'lgan jihatlarni belgilang.

1)harakatlanishdan to'xtaydi 2)tez harakatlanadi 3)yumaloqlanadi 4)tana shakli o'zgaradi 5)suvga osh tuzi qo'shilganida kuzatiladi 6)yorug'lik ta'sir ettirilganda kuzatiladi 7)noqulay sharoitda kuzatiladi 8)hujayrasi sirtida qalin po'st hosil bo'ladi 9)hamma soxta oyoqlarini tortib oladi 10)tanasi sharsimon shaklga kiradi

A 1,3,5,7,9 B 2,4,5 C 4,5,9,10 D 1,4,7,8,10

15.Sovuq tushganda yoki suv qurib qolganda amyoba - …

A harakatlanishdan to'xtaydi va yumaloqlanadi

B nobud bo'ladi

C harakatlanishdan to'xtaydi va yumaloqlanadi; sirtida qalin po'st-sista hosil bo'ladi

D harakatlanishdan to'xtaydi va yumaloqlanadi; sirtida qalin po'st-spora hosil bo'ladi

16.Qulay sharoit tug'ilganda amyoba sporasida qanday jarayon kuzatiladi?

A sporadan chiqadi va hayot faoliyatini davom ettiradi

B qalin po'st ichida bo'linib ko'payadi va 2 ta amyoba bo'lib tashqariga chiqadi

C t.j.y

D mayda bo'laklarga bo'linib ketadi va har bir bo'lakdan yangi amyobalar shakllanadi

17.Oddiy amyoba hayotida quyidagilardan qaysi bir(lar)i uchramaydi?

1)sista 2)jinsiy ko'payish 3)qalin hujayra qobig'i 4)2ta yadro 5)spora

A 2,3,4,5 B 2,5 C 1,2,3 D 2,4,5

18.Oddiy amyobada soxta oyoqlar qanday vazifa(lar)ni bajaradi?

A faqat harakatlanish B jinssiz ko'payish

C oziqlanish D harakatlanish va oziqlanish

19.Soxta oyoqlilarda sitoplazmaning muvaqqat o'simtalari qanday vazifa(lar)ni bajaradi?

A faqat harakatlanish B jinssiz ko'payish

C hazm shirasi ishlab chiqarish D harakatlanish va oziqlanish

26.Xivchinliga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan 2)bir hujayrali hayvonlar 3)bitta xivchini bo'ladi 4)bir nechta xivchini bo'ladi 5)xivchinlari yordamida harakatlanadi

A 1,2,3,5 B 1,2,4,5 C 1,2,3,4,5 D 2,3,4

27.Evglenening qaysi organoidida suyuqlik to'plovchi bo'shliq bo'ladi?

A hazm qiluvchi vakuol B xromatofora C "ko'zcha"

D qisqaruvchi vakuol

28.Evglenaning uchrash joyini belgilang.

1)ko’llarda 2)dengizda 3)ko’lmak suvlarda 4)hovuzda 5)to’kilgan barg va xas-cho’plari bo’lgan suv tubida

A 5 B 3,5 C 4,5 D 3,4

29. Evglenenng tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatni belgilang.
A amyobaga nisbatan 5-10 marta kichik; tanasining oldingi tomoni ingichkalashgan

B amyobaga nisbatan 5-10 marta kichik; tanasining keyingi tomoni ingichkalashgan

C amyobaga nisbatan 5-10 marta kichik; tanasining oldingi va keyingi tomoni ingichkalashgan

D amyobaga nisbatan 5-10 marta kichik; tanasining 2 yon tomoni ingichkalashgan

30.Yashil evglena nima sababdan doimiy shaklga ega?

A qattiq, qalin, qayishqoq qobiqqa ega

B qattiq bo'lmagan, qayishqoq, va yupqa qobiqqa ega

C qattiq bo'lmagan, qayishqoq, va qalin qobiqqa ega

D qattiq, qayishqoq, va yupqa qobiqqa ega

31.Yashil evglenaning qaysi organoidi tanachalar shaklida bo'ladi?

A zaxira oziq moddalari B qisqaruvchi vakuol

C "ko'zcha" D xromatoforalar

32.Yashil evglenening oziqlanishiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)xlorofill pigmenti yordamida fotosintez qiladi 2)o'zi sintezlagan organik moddalar hisobiga yashaydi 3)tayyor organik moddalar hisobiga yashaydi 4)xromatoforlari yashil yumaloq shaklida 5)xromatoforlari yashil tanachalar shaklida

A 1,2,4 B 1,2,5 C 1,3,5 D 1,2,3,5

33.Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri evglenada faqat uzoq muddat qorong’u joyda saqlanganda kuzatiladi?

A xromatoforlari ko'kish rangga kiradi

B tayyor organik modda bilan oziqlana boshlaydi

C tanasi rangsizlanadi D nobud bo'ladi

34.Rangsizlangan evglena qanday oziqlanadi?

A sitoplazmasiga suv orqali kirib turadigan bakteriya va organik moddalar bilan

B sitoplazmasiga suv orqali kirib turadigan bakteriyalar bilan

C suvda erigan organik moddalarni tana yuzasi bilan shimish orqali

D suvda erigan organik moddalar va bakteriyalarni tana yuzasi bilan shimish orqali

35.Evglenaning fotosintez qilish qobiliyati nimadan dalolat beradi?

A o'simlik va hayvonlar o'rtasida turuvchi relekt forma

B o'simliklarning hayvonlardan kelib chiqqanligidan

C hayvonlarning o'simliklardan kelib chiqqanligidan

D o'simlik va hayvonlar bitta umumiy ajdoddan kelib chiqqanligidan

36.Yashil evglena yorug'likni nima orqali sezadi va unga nisbatan munosabati qanday?

A xromatoforlari; yorug'lik tushib turgan tomonga qarab harakat qiladi

B "ko'zcha"; yorug'lik tushib turgan tomondan qochadi

C xromatoforlari; yorug'lik tushib turgan tomondan qochadi

D "ko'zcha"; yorug'lik tushib turgan tomonga qarab harakat qiladi

37. Evglenada ko'payish qanday kechadi?

1)amyobaga o'xshash 2)bir necha bo'lakka bo'linish orqali 3)uzunasiga teng 2 bo'lakka bo'linish orqali 4)ko'ndalangiga teng 2 bo'lakka bo'linish orqali

A 3 B 4 C 1,3 D1,4

45.Infuzoriyalarning qaysi organoidlari boshqa bir hujayralilarga nisbatan murakkab tuzilgan?

A qisqaruvchi vakuol va yadrolari

B hazm qilish organoidlari

C ayirish va hazm qilish organoidlari

D ayirish, harakatlanish, hazm qilish organoidlari

46.Infuzoriyalarga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)tanasi kipriklar bilan qoplangan 2)2 ta yadrosi bo'ladi 3)2ta qisqaruvchi vakuolasi bo'ladi 4)bir hujayralilar ichida eng murakkab tuzilgan 5)birinchi marta pichan ivitmasidan topilgan 6)"Infuzoriya" yunoncha pichan ivitmasi hayvonlari degan ma'noni bildiradi 7)"Infuzoriya" lotincha pichan ivitmasi hayvonlari degan ma'noni bildiradi

A 1,2,4,5,6 B 1,2,3,4,5,6 C 1,2,4,5,7 D 1,2,3,4,5,7

47.Tufelka qayerlarda uchraydi?

A daryo va ko'l B hovuz va ko'l

C to'kilgan barglar va xas-cho'plari ko'p bo'lgan ko'lmak suv

D o'simlik qoldiqlari ko'p bo'lgan suv havzalari

48.Tufelkaning tana tuzilishiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang.

1)uzunligi 0,2-0,3mm 2)uzunligi 0,1-0,3mm 3)tanasining shakli poyabzalning ostki tomoniga o'xshaydi 4)tanasining shakli bodringga o'xshaydi 5)sirti juda ko'p kipriklar bilan qoplangan 6)sirti siyrakroq joylashgan kipriklar bilan qoplangan

A 1,3,5 B 1,4,6 C 2,3,5 D 2,3,6

49.Tufelkaning tana tuzilishiga xos bo'lmagan xususiyatlarni belgilang.

1)uzunligi 0,2-0,3mm 2)uzunligi 0,1-0,3mm 3)tanasining shakli poyabzalning ostki tomoniga o'xshaydi 4)tanasining shakli bodringga o'xshaydi 5)sirti juda ko'p kipriklar bilan qoplangan 6)sirti siyrakroq joylashgan kipriklar bilan qoplangan

A 1,3,5 B 1,4,6 C 2,3,5 D 2,3,6

50.Tufelka nima bilan oziqlanadi?

A organik qoldiqlar B mikroorganizmlar

C o'simlik qoldiqlari D bakteriyalar

51.Tufelkaning og'iz teshigi qayerda joylashgan?

A to'mtoq tomonida, tarnovsimon chuqurchada

B keyingi tomonida, tarnovsimon chuqurchada

C oldingi tomonida, tarnovsimon chuqurchada

D yon tomonida, tarnovsimon chuqurchada

52. Tufelkada og'iz teshigi …ga ochiladi.

A tarnovsimon chuqurchaga

B hazm qiluvchi vakuolaga C halqumga

D sitoplazmaga

53.Tufelkaning hazm vakuolalari qayerda hosil bo’ladi?

A sitoplazmasida B tarnovsimon teshikchasida

C og’iz boshlig’ida D halqumida

54.Tufelkada oziqning hazm bo’lmagan qismi …orqali tashqariga chiqarilib yuboriladi.

A qisqaruvchi vakuolalar B sitoplazma

C qisqaruvchi vakuolalar va sitoplazma

D tanasining keyingi tomonida joylashgan teshikcha

55.Tufelkada suvning ortiqcha qismi va zararli moddalar almashinuvi mahsulotlari …orqali tashqariga chiqarilib yuboriladi.

A qisqaruvchi vakuolalar B sitoplazma

C qisqaruvchi vakuolalar va sitoplazma

D tanasining keyingi tomonida joylashgan teshikcha

56.Tufelkaning ayirish(a) va nafas olishiga(b) xos bo'lgan xususiyatlarni juftlab yozing.

1)2 ta qisqaruvchi vakuolaga ega 2)galma-galdan ishlaydi 3)tanasining 2 yon tomonida joylashgan 4)tanasining oldingi va keyingi tomonlarida joylashgan 5)tana yuzasi orqali nafas oladi 6)suvda erigan kislorod bilan sitoplazmasi orqali nafas oladi

A a-1,2,3; b-5; B a-1,2,3; b-6; C a-1,2,4; b-5;

D a-1,2,4; b-6;

57.Yangi bo’lingan tufelka uchun xos emas-

A ikkita yadro B ikkita qisqaruvchi vakuola

C kuydiruvchi tayoqchasimon tanachalar

D yadro qobig’i

58.Tufelkadagi katta(1) va kichik(2) yadrolarnin

Bo’shliqichlilar tipi (gidra )
1. Bo'shliqichlilarning ta'sirlanishga javob berish xususiyati qanday nomlanadi?

A) refleks B) taksis C) nastiya D) transpiratsiya

2. Gidra tanasidagi otuvchi hujayralari qayerda joylashadi?

A) endodermada B) mezodermada C) ektodermada D) barcha qismda

3. Otuvchi hujayralar gidra tanasining qaysi qismida juda ko'p bo'ladi?

A) tovonda B) paypaslagichlarida C) yon tomonida D) barcha qismida teng taqsindangan

4. Gidraga xos bo'lmagan belgini aniqlang.

A) tanasi nirli simmetriyali B) tana devori ikki qavat joylashgan hujayralardan iborat

C) tanasi ikki tomonlama simmetriyali D) jinssiz va jinsiy yo'l bilan ko'payadi
5. Gidraning endoderma qavatida qanday hujayralarni farqlash mumkin?

A) soxta oyoqli va otuvchi B) xivchinli va bezli

C) otuvchi va bezli D) oraliq, teri-muskul, jinsiy

6. Gidra tanasidagi hujayralarni bajaradigan vazifalari bilan juftlab bering.

1. teri-muskul; 2. oraliq; 3. bezli; 4. nerv;5. otuvchi

a) harakatlanish; b) regeneratsiya; c) hazm qilish; d) ta'sirlanish; e) oziqni (o'ljani) falajlash

A) la; 2d; 3c; 4b; 5e B) Id; 2e; 3c; 4a; 5b C) la; 2b; 3c; 4d; 5e D) la; 2c; 3b; 4d; be

7. Gidra va sodda hayvonlarning qaysi jarayoni o'xshash?

A) faqat jinssiz yo'l bilan ko'payadi B) refleks xos

C) tanasi ikki qavat hujayralardan iborat D) oziq hujayra ichida hazm bo'ladi

8. Gidra tanasidagi oraliq hujayralarga xos belgini aniqlang.

A) yirik yadroli B) mayda C) regeneratsiyada qatnashadi D) barcha javoblar to'g'ri

9. Bo'shliqichlilar tanasidagi oraliq hujayralarga xos bo'lmagan belgilar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) yirik, mayda yadroli, endoderma qavatida joylashadi

B) mayda, yirik yadroli, ektoderma qavatida joylashadi

C) regeneratsiyani ta'minlaydi

D) ektoderma qavatida joylashgan, regeneratsiyani ta'minlaydigan yirik yadroli

10. Gidraning jinsiy hujayralari qachon hosil boiadi?

A) bahorda B) yozda C) kuzda D) qishda

11. Gidra tuxum hujayrasida ... bo'ladi.

A) soxta oyoqlari B) xivchinlar C) kipriklar D) tukchalar, tikanlar

12. Dengiz bo'shliqichlilarini aniqlang.

A) aktiniyalar B) korall poliplari, nereidalar

C) aktiniyalar, korall poliplari, meduzalar D) meduza, aktiniya, karakatitsa

13. Dengiz bo'shliqichlilariga kirmaydigan hayvonni aniqlang.

A) aktiniya B) aureliya C) korall poliplari D) gidra

14 Aktiniyalarning gidradan farqi nimada?

A) yirik va rangli bo'lishi B) mayda va rangli bo'lishi

C) paypaslagichlari og'iz teshigi atrohda joylashgan D) tanasi ikki qavat hujayralardan iborat

15 Koloniya bo'lib yashovchi poliplarning ko'payish turini aniqlang.

A) jinsiy va kurtaklanish B) faqat kurtaklanish C) konyugatsiya D) partenogenez

16 . Suv tubidagi narsalarga yopishib olib hayot kechiradigan bo'shliqichlilar nima deb ataladi?

A) riflar B) poliplar C) planktonlar D) limanlar

Hayvon organizmining tuzilishi

1.O'zb.lik qaysi olimlar umurtqali hayvonlarni o'rganishgan?

1)L.M.Isayev 2)K.I.Skryabin 3)D.N.Kashkarov 4)P.F.Borovskiy 5)T.Z.Zohidov 6)To'laganov 7)Yaxontov 8)Bogdanov 9)Azimov 10)Muhammadiyev 11)Sultonov 12)Alimuhamedov

A 1,4 B 1,5 C 4,5 D 5,8

2.O'zb.lik qaysi olimlar umurtqasiz hayvonlarni o'rganishgan?

1)L.M.Isayev 2)K.I.Skryabin 3)D.N.Kashkarov 4)P.F.Borovskiy 5)T.Z.Zohidov 6)To'laganov 7)Yaxontov 8)Bogdanov 9)Azimov 10)Muhammadiyev 11)Sultonov 12)Alimuhamedov

A 5,6,8,9,10,11,12 B 6,7,8,9,10,11,12

C 6,7,9,10,11,12 D 2,6,7,9,10,11,12

3. Yer yuzida hayvonlarning nechta turi mavjud?

A 2mln ga yaqin B 2,5 mln dan ko'proq C 2 mlrd dan ko'proq D 2,5 mlrd ga yaqin

4. …-Hayvonlar uchun asosiy yashash muhiti hisoblanadi.

1)havo 2)quruqlik 3)tuproq 4)suv havzalari

A 1,2,3,4 B 2 C 4 D 1,2,4

5.Hayvonlarning tuzilishi va hayot kechirishi nimaga moslashgan bo'ladi?

A oziqlanish usuliga B turiga C muayyan muhitga

D t.j.y


6.Juftlab yozing.

a)quruqlik hayvonlari b)suv hayvonlari

1)oyoqlari yaxshi rivojlangan 2)oyoqlari eshkakka aylangan 3)tanasi yapaloq 4)tanasi suyri shaklida

A a-1,3; b-2,4; B a-1,4; b-2,3; C a-2,3; b-1,4;

D a-2,4; b-1,3;

7.Oziqlanishiga ko'ra hayvonlarni to'g'ri juftlab yozing.

1)o'txo'r 2)yirtqich 3)parazit

a)boshqa hayvonlarni yeydi b)yashil o'simliklarni yeydi c)odam, boshqa hayvon va o'simlik to'qimalarida yashaydi d)odam, boshqa hayvon va o'simlik to'qimalarini yeydi

A 1-b; 2-c; 3-a; B 1-b; 2-a; 3-c,d; C 1-b; 2-a; 3-c; D 1-b; 2-d; 3-c;

8 ….lar o'simlik va ularning qoldiqlarini maydalab, chirishini tezlashtiradi. Ular faoliyati tufayli o'simlik uchun zarur bo'lgan mineral moddalar to'planadi, tuproq unumdorligi oshadi

A) saprofit organizmlar B) parazit organizmlar C) tabiiy sanitarlar D) o'txo'r hayvonlar

9.Hayvonlar murdasi va chiqindilari hamda organik qoldiqlar va mikroorganizmlarni suvdan filtrlab oziqlanadigan hayvonlar… deyiladi.

A) saprofit organizmlar B) parazit organizmlar C) tabiiy sanitarlar ) o'txo'r hayvonlar

10.Qon so'ruvchi hasharotlar va kanalar qaysi kasalliklarni yuqtiradi?

A) bezgak, terlama, o'lat B) ichburug', vabo, terlama

C) vabo, sariq, bezgak D) qoqshol, o'lat, terlama

11.Quyidagi hayvonlar va ularga xos bo'lgan xususiyatlarni juftlab yozing.

1)Prjevalskiy oti 2)Yevropa turi 3)Stellerov sigiri 4)tarpan

a)otlar nasl boshi b)qoramollar nasl boshi c)dengiz hayvoni

A) 1-a; 2-c; 3-b; B) 2-c; 3-b; 4-a; C) 2-b; 3-c; 4-a; D ) 1-a; 2-b; 3-c;

12.Aholi sonining ortib borishi, ov qurollarining tobora takomillashuvi hayvonlar uchun zarur sharoitning buzilishi natijasida qaysi hayvonlar yo'qolib ketdi?

1)tarpan 2)Prjevalskiy oti 3)bizon 4)hongul 5)zubr 6)Yevropa turi 7)g'izol 8)Stellerov sigiri

A 1,2,3 B 1,3,8 C1,5,6 D 1,6,8

13.Aholi sonining ortib borishi, ov qurollarining tobora takomillashuvi hayvonlar uchun zarur sharoitning buzilishi natijasida qaysi hayvonlar uchun qirilib ketish xavfi tug'ildi?

1)tarpan 2)Prjevalskiy oti 3)bizon 4)hongul 5)zubr 6)Yevropa turi 7)g'izol 8)Stellerov sigiri

A 1,6,8 B 2,3,4,5,7 C 2,3,4,5 D t.j.y


14.Hayvonlar oziqlanish usuli, tabiatdagi va odam hayotidagi ahamiyatiga binoan qanday guruhlarga bo'linadi?

A o'txo'r, yirtqich va parazit B foydali va zararkunanda

C o'txo'r va yirtqich

D o'txo'r, yirtqich, parazit, foydali va zararkunanda

15.Hayvonlarning o'simliklarga o'xshashligi(a) va farqini(b) belgilang.

1)hujayrasining kimyoviy tarkibi 2)hujayra po'stining qalinligi 3)yashil rang beruvchi xloroplastlarning bo'lmasligi 4)hujayra po'stining yupqaligi 5)fotosintez qila olish qobiliyatining borligi 6)tayyor organik moddalar bilan oziqlanishi 7)hujayralardan tashkil topganligi

A a-1,7; b-2,3,5,6; B a-1; b-3,4,6; C a-1,7; b-2,3,6;

D a-1,7; b-3,4,6;

16.Hayvon hujayrasining hujayraviy tarkibini belgilang.

1)qalin hujayra po’sti 2)yupqa hujayra po’sti 3)organoidlar 4)sitoplazma 5)mag’iz 6)vakuol

A 1,3,4,5 B 2,3,4,5 C 1,3,4,5,6 D 2,3,4,5,6

17.O’simliklarga o’xshash fotosintez qiluvchi(a) va harakatlanmaydigan(b) hayvonot olami vakillarini belgilang.

1)xlamidomonada 2)ba’zi bir hujayrali hayvonlar 3)o’troq yashovchilar 4)parazitlar

A a-2; b-1; B a-2; b-3; C a-2; b-4; D a-2; b-3,4;

18 .Hayvonont olamining qaysi vakillarida to’qima va organlar rivojlanmagan?

A bir hujayralalilarda B sodda hayvonlarda

C tuban ko’p hujayralilarda

D bir hujayralalilar va tuban ko’p hujayralilarda

19 .Hayvon organizmida qanday to’qima xillari uchraydi?

1)nerv 2)epiteliy 3)muskul 4)biriktiruvchi

A) 1,3,4 B) 2,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3

20.Hayvonlar sistematikasida turkum sistematik birligi qaysi sistematik birlikdan keyin keladi?

A urug’ B oila C tur D sinf

21 Hayvonlar sistematikasida oila sistematik birligi qaysi sistematik birlikdan keyin keladi?

A turkum B urug’ C tur D sinf

22.Hayvonlar sistematikasini to’g’ri ketma-ketlikda joylashtiring.

1)turkum 2) urug’ 3)tur 4) sinf 5)hayvonot olami 6)tip 7)oila

A 3,1,2,7,4,6,5 B 3,2,1,7,4,6,5 C 3,1,7,2,4,6,5 D 3,2,7,1,4,6,5

23. Hayvonot olami hujayradan tuzilishiga binoan(a), umurtqa pog’onasining rivojlanishiga ko’ra(b) qanday guruhlarga bo’linadi?

1)xordalilar 2)ko’p hujayralilar 3)umurtqalilar 4)bir hujayralilar 5)umurtqasizlar

A a-2,4; b-3,5; B a-1,2,4; b-3,5; C a-2,4; b-1,3; D a-2,4; b-1

1.Sodda hayvonlarga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1)hujayrasi mustaqil hayot kechirish xususiyatiga ega emas 2)faqat bitta hujayradan tuzilgan 3)bir nechta hujayradan tuzilgan 4)hujayrasida ayirish va hazm qilish vakuollari bo’ladi 5)hujayrasida hazm qilish vakuollari mavjud lekin ayirish vakuollari bo’lmaydi 6)harakatlanish organoidlari va yadrosi bo’ladi 7)hujayrasi mustaqil hayot kechirish xususiyatiga ega 8)harakatlanish organoidlari bo’lmaydi, yadrosi bo’ladi

A 1,2,4,6 B 2,5,6,7 C 3,4,7,8 D 2,4,6,7


24. Amyobalarning uchrash joyini belgilang.

1)ko’llarda 2)dengizda 3)ko’lmak suvlarda 4)hovuzda 5)to’kilgan barg va xas-cho’plari bo’lgan suv tubida

A 5 B 3,5 C 4,5 D 1,2

25.Oddiy amyobaga xos bo’lgan xususiyatlarni belgilang.

1)tanasining kattaligi 0,3-0,5 mm 2)shakli doimo o’zgarib turadi 3)tanasi quyuq dildiroq moddadan iborat 4)yadrosi bitta bo’ladi 5)yadrosi bir nechta bo’lishi mumkin 6)hujayrasida sitoplazma va uni tashqi tomondan o’rab turuvchi qobiq bo’ladi 7)hujayra membranasi sitoplazmasini tashqi tomondan o’rab turadi 8)hujayrasida hazm hamda qisqaruvchi vakuollar uchraydi 9)hujayrasida faqat hazm vakuoli uchrab ayirish vazifasini bajaruvchi vakuol bo’lmaydi 10) tanasining kattaligi 0,2-0,5 mm

A 1,2,3,4,6,8; B 2,3,4,7,8,10; C 2,3,4,6,9,10;D 1,2,3,4,7,9;
Download 29.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling