Tarix i-variant 7-sinf


Download 31.05 Kb.
Sana10.11.2020
Hajmi31.05 Kb.

Tarix I-variant 7-sinf
1.Xorazm davlati poytaxti qachon Kat shahriga ko’chirilgan?
A)301-yil; B)305-yil; C)308-yil; D)315-yil.
2.Ilk o’rta asrlarda qaysi shahar Toxaristonning poytaxti bo’lgan?
A)Termiz; B)Balx; C)Marv; D)Naxshab.

3 «Samoviy harakatlar va umumiy ilmi najum» asarining muallifi kim?

A) Al-Farg‘oniy B) Al-Farobiy C) Al-Xorazmiy D) Beruniy.

4.Buyuk Karlga imperatorlik toji kiydirilgan sanani aniqlang.


A)800 -yilda; B)773-yilda; C)789 D)780-yilda.
5. Qo‘lida burgut qo‘ndirgan tojdor hukmdor haykali qaysi manzilgohdan topilgan?

A) Varaxsha B) Bolaliktepa C) Anqaqal’a D) Tuproqqal’a

6.Kiyev Rusi davlatiga qachon asos solingan?
A) 866-yil B)869-yil C) 879-yil D) 882-yil.
7. Yuz yillik urush davrida dаstlаbki yirik jаng qachon va qayerda bo‘lgan?

A) 1346-yili Krеsi yaqinidа B) 1346-yil La-Mansh bo‘g‘ozida C) 1356-yil Puate yaqinida D) 1337-yil Azenkur yonida

8. Somoniylar davlatida davlat hujjatlari va elchilik aloqalari vazirligi nima deb atalgan?

A) Sohibi Shurat B) Devoni ariz

C) Mustovfiy devoni D) Amid ul-mulk

9.Salb yurishlari qachon boshlangan edi?

A) 1095 y. B) 1096 y. C) 1097 y. D)1099 y.

10. Somoniylar og‘ir ahvoldan chiqib olish uchun nechanchi yil aholidan ikki marta soliq undirib oladi?

A) 942-yil B) 951-yil C) 960-yil D) 948-yil

11.Kiyev Rusi knyazi Vladimir Monomax 1097-yilda Lyubech shahrida Rus knyazlarining 1-syezdini chaqirishidan asosiy maqsadi nima edi?

A) Ko’chmanchi qipchoqlar hujumlariga qarshi birga kurashish

B) asosan o`zaro urushlarga chek qo`yish

C) o’z o’g’illariga rus yerlarini bo’lib berish maqsadida

D) Saljuqiylarga qarshi birlashish va ularga qarshi kurashish

12. Saljuqiylar davlatiga kim tomonidan asos solingan?

A) El Arslon B) Alp Arslon C) Saljuqbek D) To‘g‘rulbek

13 Usmoniylardan kim hаrbiy islоhоt o‘tkаzib qo‘shinni piyodа vа оtliq qismlarga, аlоhidа hаrbiy birliklаrgа аylаntirаdi?

A) Boyazid I B) Usmon C) O‘r­хоn D) Mexmet II.

14.Samarqanddan Xitoyga hadya tariqasida nechanchi yilda dubulg‘a (temir qalpoq) yuborildi?

A) 716-yil B) 718-yil C) 627-yil D) 456-yil

15.”Poytaxt axboroti “ nomli gazeta VIII asrda qayerda chiqarilgan?

A) Pekin B) Vizantiya C) Rim D) Termiz

16.«Al-jabr val –muqobala “asarining muallifi kim?

A) Al-Farg‘oniy B) Al-Farobiy C) Al-Xorazmiy D) Beruniy

17.Qaysi Misr sultoni 1187-yilda salibchilardan Quddusni tortib oladi?

A) Salohiddin B) Mansur C) O‘r­хоn D) Bobak

. 18.Jakeriya qo‘zg‘olonining shiori nima bo‘lgan?

A) Yo vatan, yo sharofatli o‘lim

B) qirq yil qul bo‘lib yashagandan ko‘ra, bir kun ozod bo‘lgan yaxshi

C) Barcha zodagonlarni bitta qo‘ymay qirib tashlash

D) Qullikni tomiri bilan yulib tashla

19. Mehnatsevar chumoli deya kimni aytishgan?

A) Eyngаrd B) Tatsit C) Alkuin D) Menandr

20..Ingliz tojining marvaridi qaysi hudud?

A) Normandiya B) Shampan C) Burgundiya D) Parij

21.Zamondoshlari kimni “dunyo mo‘jizasi” deb nomlagan?

A) Buyuk Karlni B) Otton I ni C) Otton III ni D) Xelpirikni

22.. O‘rta Osiyoda bunyod etilgan ilk madrasa qanday nomlangan?

A) Fiqhlar madrasasi B) Farjak madrasasi

C) Poykand madrasasi D) Kovushdo‘zlar madrasasi

23.Eftaliylarning 25 harfli yozuvi qaysi yozuv asosida paydo bo’lgan?

A.Baqtriya yozuvi B. Oromiy yozuvi

C. Kushon yozuvi D. Sug’d yozuvi

24. Usmoniylarda tumori yerlar qay tariqa tаqdim etilgаn?

A)faqat turklаrgа vа hаrbiylarga хizmаtdа bo‘lgаn pаytidа

B)faqat turklаrgахizmаtdа bo‘lgаn pаytidа

C)faqat arablarga vа hаrbiylarga хizmаtdа bo‘lgаn pаytidа

D)hаrbiylargaхizmаtdа bo‘lgаn pаytidа

25. “Autodafe” so‘zining ma’nosi nima?

A) taqiqlash B) e’tiqod ishi, din ishi C) qidiruv D) kechirish, avf

26. General shtatlar qanday ma’noni bildiradi?

27.Chingizxonni asl ismi kim?

28..Inglizlarga qarshi kurashgan Orlean qizi kim?

29.Indulgensiya so`zining ma`nosi ?

30.Gоtikа mе’mоrchiligidаgi cherkovlаrdа tiniq rаngli shishаlаrdаn yasаlgаn surаt yoki аlоhidа solingan bеzаklаr nima deb atalgan?

31. 797-865-yillarda yashagan allomani toping.

32. “Shayx ur-rais” faxriy nomini olgan buyuk olim kim edi?

33.1398-1399-yillarda Amir Temur ...

34.Jakeriya qo`zg`oloni qachon bo`lb o`tgan?

35.”Yo vatan ,yo sharofatli o`lim “ deb aytgan xitobi kimga tegishli?36. Marko Polo Osiyoning qaysi davlat hukmdoriga xizmat qilgan?

37.. .Hindistonda “Dengiz ho’jayini” deb kimni aytishgan?

38..Dastlabki imo teatri qayerda vujudga kelgan?

39. O’zbek …

40. Budun …

7 класс История 1 вариант


1.В каком году город Кят стал столицей государства Хорезм?
A) 301 году; B)305 году; C)308 году; D)315 году.
2. Город который был столицей Тохаристана в раннем средневековье ?
A)Tермез; B)Балх; C)Mерв; D)Нахшаб.

3. Назовите автора произведения «Движение небесных тел и общая астрология»

,A) Aль-Фергани B) Aль-Фароби

C) Aль- Хорезми D) Беруни.

4.В каком году стал императором Карл Великий.
A)800 году; B)773 году; C)789 году D)780 году.
5.Где был найден памятник правителя с орлом в руках?

A) Варахша B) Болалитепа C) Анкакала D) Тупракала

6.Когда образовалась Киевская Русь?
A)866 годуB) 869 году C)879 году D)882 году.
7. Когда и где была первая крупная битва во время Столетней войны?

A) 1346-году близ Kреси B) 1346-году на Ла-Манше

C) 1356-году близ Пуатье D) 1337-году возле Азенкур

8. Как называлось при саманидах министерство государственных документов и посольских связей?

A) Сохиби шухрат B) Девони ариз

C) Мустофи девони D) Амид уль-мульк

9.Когда начались Крестовые походы?

A)1095 г. B) 1096 г. C)1097 г. D)1099г.

10. В каком году Саманиды собирали налог два раза ,чтобы выйти из тяжёлого положения ?

A) 942-год B) 951-год C) 960-год D) 948-год

11. Какова была основная цель Киевскогокняза Владимира Мономаха при созыве

1-съезда Русских князей 1907 году в Любече?

A) Объединиться в борьбе против кипчакских кочевых племён

B) Остановить междоусобные войны

C) Распределить между сыновьями русские земли

D) Объединиться в войне против Сельджуков

12.Кто основатель государства Сельджукидов?

A) Эл Арслан B) Алп Арслан C) Селджукбек D) Тогрулбек

13. Кто из Османов провёл военную реформу и разделил армию на пеших и конных?

A) Баязид 1 B) Осман C) Урхан D) Мехмет II.

14.В каком году из Самарканда в Китай был отправлен в виде подарка дубулга (железный калпак)?

A) 716 г B) 718 г C) 627 г D) 456 г

15. Где была издана в 8 веке газета “Пойтахт ахбороти“ (информация столицы)?

A) Пекин B) Византия C) Рим D) Термез

16. Кто автор произведения «Aль-джабр вал –мукобала»?

A) AльФергани B) Aль Фараби

C) Aль Хорезми D) Беруни

17.Какой Египетский султан в1187-году отвоевал у крестоносцев Куддус?

A) Салахиддин B) Мансур C) Урхан D) Бобак

18. Девиз восстания Жакерий?

A) Или Родина, или героическая смерть

B) Чем жить сорок лет рабом,лучше быть один день свободным

C) Всех богатых истребить

D) Вырви рабство с корнём

19. Кого называли трудолюбивым муравьём?

A) Эйнгард В) Тацит C) Алкуин D) Менандр

20.Жемчужина Английской короны?

A) Нормандия B) Шампань C) Бургундия D) Париж

21.Какого современники называли “Чудом света” ?

A) Великого Карла B) OттонIго C) Oттон IIIго D) Хелприка

22. Как называлось первое медресе в Средней Азии?

A) Медресе фикха B) Медресе Фаржак

C) Медресе Пайкенд D) Медресе кавушдузы

23. На основе какой письменности появилась письменность Эфталитов из 25 букв?

A) бактрийской B) арамейской

C)кушанской D) согдийской

24.Как у Османов присваивались земли тумары?

A) Только туркам и военным на время службы

B)только туркам на время службы

C)только арабам и военным на время службы

D)военным на вермя службы

25. Значение слова- “Аутодафе”

A) Запрет B) оглашение приговора инквизиции,акт веры

C) Розыск D) Прощение

26. Что означает генеральные штаты?

27. Настоящее имя Чингизхана?

28.Как зовут девушку из Орлена которая боролась против англичан?

29.Значение слова Индульгенция ?

30. Как называлось оформление церквей в готическом стиле ввиде рисунка из цветного стекла?

31. Какой мыслитель жил в 797-865 годах.

32.Великий учёный который был удостоен почётного звания “Шайхур-раис”…

33. Амир Темур1398-1399-годах ...

34. Когда было «восстания Жакерия»?

35. Кому принадлежат слова « Или Родина, или героическая смерть»?

36. Какому правителю Азии служил Марко Поло?

37. Кого в Индии называли Хозяином моря…?

38. Где был создан первый театр?

39. Узбек …

40. Будун …

7-sinf I Variant javoblar

1-B

2-B


3-A

4-A


5-C

6-D


7-A

8-D


9-B

10-A


11-B

12-D


13-C

14-B


15-A

16-C


17-A

18-B


19-A

20-A


21-C

22-B


23-B

24-A


25-B

26-yalpi toifalar

27-Temuchin

28-Jannad`ark

29-lotincha avf

30-Vitrajlar

31-Ahmad al-Farg`oniy

32-Abu Ali i Ibn Sino

33- Hindistonga yurish qiladi

34-1358-yil

35-Najmiddin Qubro

36-Mo`g`il xoni

37-Kalikut hokimi

38-Xitoyda

39-Qabila begi, hukmdor

40-Chorvador aholiTarix II variant 7-sinf
1)Eftaliylarning 25 harfli yozuvi qaysi yozuv asosida paydo bo‘ldi?

A) baqtriya yozuvi B) oromiy yozuvi

C) kushon yozuvi D) so‘g‘d yozuvi

2 «Samoviy harakatlar va umumiy ilmi najum» asarining muallifi kim?

A) Al-Farg‘oniy B) Al-Farobiy C) Al-Xorazmiy D) Beruniy.

3. 797-865-yillarda yashagan allomani toping.

A) Farg‘oniy B) Roziy C) Moturidiy D) Farobiy

4. “Shayx ur-rais” faxriy nomini olgn buyuk olim kim edi?

A) Ahmad Farg‘oniy B) Abu Nasr Farobiy C) Abu Ali ibn Sino D) Muso Xorazmiy

5. Chingizxon bosqini davrida O‘tror hokimi kim edi?

A) Elat Humalak B) Qutlug‘xon C) G‘oirxon D) Hasanhoji

6. Parvon yaqinidagi jangda Jaloliddin Manguberdi qaysi mo‘g‘ul sarkardasi ustidan g‘alaba qozongan?

A) Subutoyning 25 minglik qo‘shini B) Shiki Xutuxuning 45 minglik qoshini

C) Aloqno‘yonning 5 minglik qo‘shini D) Sukatu Cho‘rbiyning 45 minglik qo‘shini

7. Muhammad Xorazmshoh mo‘g‘ullarning 30 minglik qo’shini ta’qibidan qochib, qaysi orolda vafot etgan?

A) Mang‘ishloq B) Arron C) Mug‘on D) Ashura.

8.12 metrli budda haykali qaysi manzilgohdan topib o‘rganilgan?

A) Varaxshadan B) Afrosiyobdan

C) Ajinatepadan D) Bolaliktepadan

.9. G‘arbiy turk xoqoni To‘n Yabg‘u nechanchi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 618-630 B) 588-618 C) 586-603 D) 567-588

10.Oq kiyimlilar qo`zg`oloniga kim rahbarlik qildi?

A.Muqanna B) Abu muslim C) Obro`y D) Shiroq

11.. Polsha davlatiga kim tomonidan va qachon asos solingan?

A) Meshko I, X asr o‘rtalarida B) Boleslav, X asr oxirida C) Meshko I, X asrning birinchi choragida D) Piast, XI asr boshlarida.

12.Somoniylar davlatida Sohibi shurat devoni … bo‘lgan?

A.Harbiy ishlar vazirligi

B.Moliya vazirligi

C.Davlat hujjatlari va elchilik aloqalari vazirligi

D.Suv xo‘jaligi vazirligi

13.“Jaloliddin Manguberdi” ordeni qachon ta’sis etilgan?

A) 1999-yil 5-oktabr B) 2000-yil 4-oktabr

C) 1999-yil 30-sentabr D) 2000-yil 30-avgust

14. Yevropada qachondan boshlab kitob tayyorlashda qog’ozdan keng foydalanishga o’tildi?

A) XI asr B) XII asr C) XIII asr D) XIV asr

15. Mo‘g‘ullar hukmronligi davrida O‘rta Osiyoda yer egaligining necha xil shakli mavjud bo‘lgan?

A) 5 xil B) 4 xil C) 3 xil D) 7 xil

16. Xonbandi suv ombori nechanchi asrga tegishli?

A) IX asr B) X asr C) XI asr D) XII asr

17. “Оy o‘z yog‘dusini Quyoshdаn оlgаnidеk, qirоl hоkimiyati o‘z jilоsini pаpаlikdаn оlаdi” – degan so‘zlar kimga tegishli?

A) Ioann XII B) Grigoriy IX C) Innоkеntiy III D) Lev IX

18. Gоtikа mе’mоrchiligidаgi cherkovlаrdа tiniq rаngli shishаlаrdаn yasаlgаn surаt yoki аlоhidа solingan bеzаklаr nima deb atalgan?

A) frizkalar B) mozaikalar C) vitrаjlаr D) ikonalar

19. Angliyada birinchi parlament qachon imzolandi?

A) 1265 -yil B) 1391-yil C) 1390-yil D) 1395-yil

20. Sarbadorlar harakatining boshliqlari qayerda bo’lib o’tgan kengashdan so’ng qatl etilgan?

A) Samarqandning Ko‘ksaroyida B) Samarqand yaqinidagi Konigil mavzeida

C) Termiz yaqinidagi Biyo qishlog‘ida D) Samarqand yaqinidagi Sheroz qishlog‘ida

21. Parij univеrsitеtining аsоschisi kim edi?

A) Rоbеr dе Sоrbоn B) Fridrix II C) Iogann Guttenberg D) Rojer Bekon

22. Amir Temur ... yildan boshlab Xorazmga besh marta harbiy yurish qilgan, ... yilda esa Xorazm uzil-kesil bo`ysundirilgan.

A) 1370/ 1386 B) 1372/ 1388 C) 1377/ 1388 D) 1386/ 1388

23. Quyidagilardan (yevropaliklar orasida) qaysi biri fandagi yutuqlarga faqat ilmiy kuzatishlar va tajribalar yo'li bilan erishish mumkinligini isbotladi?

A) Rojer Bekon B) J.Bokachcho C) F. Petrarka D) K. Salyutati

24. “Shariatsiz tariqat, tariqatsiz ma’rifat, ma’rifatsiz haqiqat bo‘la olmaydi”, ushbu fikrlar kimga tegishli?

A) Ahmad Yasaviy B) Najmiddin Kubro

C) Naqshbandiy D) Marg‘inoniy

25. Kim mahalliy aholini islom diniga kiritishga harakat qilgan ,masjidga kelib ibodat qiluvchilar uchun 2-dirhamdan pul hadya etdi?

A)Qutayba ibn Muslim B)Said Xoroshiy

C) Ashros D) Nasr ibn sayyor

26.Buyuk ozodlik xartiyasi nomini olgan hujjat qachon imzolandi?

27.Dehqon so`zi qanday ma`noni bildiradi?

28.Grammatika s`ozi qanday ma`noni bildiradi?

29.Parlament so`zining ma`nosi

30.Movarounnahr so`zining ma`nosi?

31. Zamondoshlari kimni “dunyo mo‘jizasi” deb nomlagan?

32.Muso al-Xorazmiyning yashab ijod qilgan yillarini yozing?

33.Kiyev Rusi davlatiga qachon asos solindi?

34.Yuz yillik urish qaysi davlatlar o`rtasida bo`lib o`tdi?

35. Miniаtyurа qanday ma’noni anglatadi?

36. Amir Temurning yoshligidagi piri kim bo`lgan?

37. IX asrda Bag’dodda tashkil etilgan Xorun akademiyasining nomi nima?

38. “Muallim us-soniy “ nomi bilan mashhur bo`lgan alloma?

39. Dehqonlar mulkini qo’riqlovchilar …

40.Qubbat ui-islom nomi bilan mashhur bo`lgan shahar?


7 класс История 2 вариант

1) На основе какой письменности появилась письменность Эфталитов из 25 букв?

A) бактрийской B) арамейской

C)кушанской D) согдийской

2 Назовите автора трактата «Движение небесных тел и общая астрология»

A) Aль-Ферганий B) Aль-Фаробий

C) Aль- Хоразмий D) Беруний.

3. Какой мыслитель жил в 797-865гг.

A) Фергани B) Рози C) Матруди D) Фароби

4. Великий учёный который был удостоен почётного звания “Шайхур-раис”…

A) Ахмад Фергани B) Абу Наср Фараби

С) Абу Али ибн Сино D) Муса Харезми

5. Кто был правителем Отрара во время нападения Чингизхана?

A)ЭлатХумалак

B) Кутлукхан

C) Гаирхан

D) Хасанхаджи

6. Над кем одержал победу ЖалалиддинМангуберды в битве близ Парвана?

A) над 25 тыс армии Субутая B) над 45тыс армией ШикиХутуху

С) над5тысармиейАлокноёна D) над 45 тыс армией СукатуЧорбий

7. На каком острове умер Мухаммад Хорезмшах ?

A) Mанкишлак B) Aррон C) Mугон D) Aшура.

8. Где была найдена 12 метровая статуя будды?

A) Варахше B) Aфросиабе

C) Aжинатепе D) Балалитепа

9.Годы правления кагана Западного каганата Тун Йабгу?

A) 618-630 B) 588-618 C) 586-603 D) 567-588

10. Кто был руководителем восстания «людей в белых одеждах»?

А) Муканна B) Абу Муслим C) Абруй D) Ширак

11.Оснаватель государства Польши?

A) Mешко I, сер.Xвека

B) Boлеслав, конец X века

C) Meшко I, первая половинаXвека

D) Пиаст, нач XI века.

12.В государстве саманидов кем был Сахиби шурат девони?

А) Министр военных дел

В) Министр финансов

С) Министр государственных документов и посольств

Д) Министр водного хозяйства

13.Когда был учреждён орден “Жалалиддина Мангуберды”?

A)1999 год 5-октября

B)2000 год 4-октября

C)1999 год 30-сентября

D)2000год 30-августа

14.Когда начали широко использовать бумагу в книгопечатании в Европе?

A) XI век B)XII век C) XIII век D) XIV век

15. Сколько видов землевладений было во время правления монголов в Средней Азии?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 7

16. В каком веке было постороено водохранилище Хонбанди?

A) IX веке B) X веке C) XI веке D) XII веке

17.Кому принадлежат слова:- “Как луна берёт свой свет от Солнца, королевская власть свой блеск берёт от папства” ?

A) Иоанн XII

B) Григорий IX

C) Иннокентий III

D) ЛевIX

18.Как назывались рисунки сделанные из цветного стекла в церквях готическом стиле?

A) Фрески B) мозаики C) витражи D) иконы

19.Когда был создан парламент в Англии?

A) 1265г B) 1391г C) 1390 г D) 1395 г

20. Где были казнены руководители движения Сарбадаров после проведенного совета?

A) В Самарканде Куксарае

B) Близ Самарканда массиве Конигил

C) Близ Термеза в кишлаке Биё

D) Близ Самарканда в кишлаке Шираз

21. Основатель Парижского университета?

A) Робер де Сорбон

B) ФридрихII

C) Иоганн Гуттенберг

D) Роджер Бекон

22. Амир Темур с ... года пять раз совершил военные походы на Хорезм, а в ... годуХорезм был полностью завоёван.

A) 1370/ 1386 B) 1372/ 1388 C) 1377/ 1388 D) 1386/ 1388

23. Кто из Европейских учёных доказал, что достичь высот в науке можно только путём научных экспериментов и опытов?

A) Роджер Бекон B) Ж.Боккаччо

C) Ф.Петрарка D) К.Салютати

24. Кому принадлежат слова:- «Без соблюдения шариата не может быть совершенствования, без совершенствования не может быть образования, без образования не может быть справедливости, причём одно дополняет другое»?

A) Ахмад Яссавий B) Нажмиддин Кубро

C) Накшбандий D) Маргиноний

25. Кто из нижеследующих старался привлечь местное население к исламу и прихожанам мечети давал по 2 дирхама ?

А) Кутейба ибн Муслим В) Саид Хараши

С) Ашрос Д) Наср ибн Сайёр

26.Когда был подписан документ Хартия великой независимости ?

27.Что означало слово Дехкан?

28. Значение слова грамматика?

29. Значение слова парламент?

30. Значение слова Мавераннахр?

31.Кого современники называли «чудо света»?

32.Годы жизни и творчества Муса Аль Харезмий?

33.Когда была основана Киевская Русь?

34.Какие государства участвовали в Столетней войне?

35.Чтотакоеминиатюра?

36.Кто был наставником Амира Темура в молодости?

37.Название Хорунской академии в Багдаде который был создан IX веке?

38. Мыслитель который был удостоен звания Муаллим ус сония…?

39.Охранники имущества дехкан….?

40. Город который прославился как Куббатуи- ислом….?
7-sinf II variant – javoblar

1-A


2-A

3-A


4-C

5-C


6-B

7-D


8-C

9-A


10-A

11-B


12-C

13-D


14-D

15-B


16-B

17-C


18-C

19-A


20-B

21-A


22-B

23-A


24-A

25-A


26-1215-yil

27-Qishloq hokimi

28-Tilshunoslik ilmi,bolalarni o`qishga o`rgatishgan

29-Franzuscha gapirmoq

30-daryoning narigi tomoni

31-Otton III

32-783-850yil

33- 882-yil

34-Angliya va fransiya

35-Qzil bo`yoq

36-Shamsiddin kulol

37-Bayt ul-hikma

38-Abu Nasr Farobiy

39-Chokarlar40-Buxoro
Download 31.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling