Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи dsc


Тадқиқот натижаларининг апробацияси


Download 447.81 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/29
Sana10.09.2022
Hajmi447.81 Kb.
#803927
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Bog'liq
4147 40 Ibragimova Gulsanam Nematovna (Avtoreferat)
'Дарс ишланма ЖИИГ, Doc1, Абдиева 3.1, 11, ЛҲИ-1 Ҳимоя, Choʻkindi togʻ jinslari - Vikipediya, Choʻkindi togʻ jinslari - Vikipediya, ReadMe UzTransLit, LAVOVOZIMLAR, 16-y-Mintaqaviy-iqtisodiyot.Darslik-A.Ishmuhamedov-va-bosh.T-2010, 111Тақриз НФР га Назарий электротехника ЭЭЭ қабул 2021 қабул, дарвозакент 2 тор имзо, LAVOVOZIMLAR, LAVOVOZIMLAR, Qobilov
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 5 та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 54 та илмий иш чоп этилган, шулардан 1 та монография,
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 
илмий нашрларда 21 та мақола, жумладан,15 таси республика 6 таси 
хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
уч боб, хулоса фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 
иборат.
Диссертациянинг ҳажми 130 бетни ташкил этади. ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети 
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг муҳим 
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий 
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва 
амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларнинг амалиётга жорий 
қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 
келтирилган. 
Диссертациянинг “Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари 
асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлан-
тиришнинг назарий асослари” деб номланган биринчи бобида интерфаол 
ўқитиш методлари ва технологиялари воситасида талабаларнинг креативлик 
қобилиятларини ривожлантиришнинг ижтимоий-педагогик зарурати, 
креативлик, шахс креативлигининг таркибий тузилиши, талабаларнинг 
креативлик сифатлари, кўникмалари ва қобилиятларини ривожлантириш 
йўллари ва воситалари ёритиб берилган.
Креативлик – шахснинг яратувчанлик, ижодкорлик хислатларлари 
билан боғлиқ кўникмалар мажмуи сифатида намоён бўлади. Креативлик ўз 
ичига муаммоларга нисбатан юқори даражадаги сезгирлик, интиуция, 
натижаларни олдиндан кўра билиш, фантазия, тадқиқотчилик ва 
рефлексияни қамраб олади. 
Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-
туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни 
яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик 
иқтидорнинг муҳим омили сифатида ҳам акс этади. Қолаверса, креативлик 
зеҳни ўткирликни белгилаб беради. 
Кўриниб турибдики, креативлик бевосита шахснинг индивидуал-
психологик хусусиятлари билан боғлиқ жараён ҳисобланади. Унинг 
ривожланиши эса интеллект-интуиция-мантиқий фикрлаш жараёни
таъсирида кечади.
Талабаларда креативликни ривожлантириш таълим мазмунини 
ўзлаштиришда талабаларнинг билим савияси, ўзлаштириш даражаси, таълим 
манбаи, дидактик вазифаларига қараб, муносиб равишда ўқитиш жараёнини 
ташкил этишни талаб қилади. Бунда қуйидаги педагогик шарт-шароитларга 
амал қилиш лозимлиги назарда тутилади: 
талабаларда креатив фаолиятни эгаллаш майлларини қарор топтириш, 
билиш эҳтиёжларини шакллантириш ва таълим жараёнида мустақилликни 
намоён қилиш муҳитини таъминлаш; 
талабаларда ижодий фикрлаш учун қулай имконият яратиш, талабалар 
томонидан баён қилинган турли-туман фикрлар ва ғояларни бағрикенглик 
билан қабул қилиш ҳамда уларнинг ўқув жараёнидаги фаоллигини 
таъминлаш, ҳар бир талабада унинг ижодий фикрлашга қодирлиги ҳақидаги 
10 


ишончни қарор топтириш, уларнинг ижодий фаолликларини мунтазам 
рағбатлантириш; 
ўқув жараёнини талаба шахсининг хусусиятлари, эҳтиёжлари ва 
интелектуал салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда индивидуаллаштириш; 
талабаларда индивидуал, кичик гуруҳлар ва жамоада ишлаш 
кўникмаларини шакллантириш, уларнинг ижодий имкониятларини 
кенгайтириш, уларни муаммоларни ҳал қилишда тайёр, стандарт ечимлар 
билан бирга ностандарт ечимлар қабул қилишга ундаш; 
креатив фаолиятни ривожлантиришнинг асоси бўлган когнитив 
билимларни амалда қайта ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш имконини 
берадиган интерфаол машғулот шакллари ва методларини танлаш ва татбиқ 
этиш. 
Диссертациянинг  “

Download 447.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling