Узбекистон республикаси адлия вазирлиги узуридагп X. Сулаймонова номидаги


Download 163.67 Kb.
bet1/2
Sana30.12.2022
Hajmi163.67 Kb.
#1073117
  1   2
Bog'liq
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИООН 5 IdУЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ^УЗУРИДАГП X. СУЛАЙМОНОВА НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА СУД ЭКСПЕРТИЗАСИ МАРКАЗИ ГУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ЬУ II1M
Манлш: 100190, Термш икцри, И. Каримин куч ас и 40-уй.
Телефон:
ТИЛХАТ
Мен, давлат суд эксперт Шайманов IПероок Шерданакуловнчга Республика экспертизаси мар каш Сурхоидарё вилояг булпми мудири томонидан Суд курили техниками! экспертизасини утказиш топширилпо, Узбекистон Республикаси ФНКш 59, 60-моддасига биноан хукук ва бурчлар тушунтирилди. Била туриб ёлюн х\л берганлик, тергок маълумотларни ошкора килиш, хулоса беришдап бош юркни i буйин товлаш учун Узбекистон Республикаси ЖКиинг 238-240-1\тд^аларн буйича жиж жавобгарлик хакида огохлантирилдим. /^fK\


29/2\-lQ(S16)l6.lZ}££/ Фукаролик ишлари буйича Допои
туманлараро судиниш
3-1905-2202/800-сонли фукаролик иши буйича 2022 йил 15-апрель кум и тузил ди.
2022 йил 15 март куни Х.Сулаймонова номидаги РСЭМнинг Сурхонд; вилояти булимига, Фукаролик ишлари буйича Денов туманлараро on ли р.и Г.Н.Хидиров томонидан 2022 йил 04 март куни чикарилган судга о ид курши техникавий экспертизасини тайинлаш хакидаги ажрим ва куйидаги хужжпт келиб тушди:
Фукаро Джумаев Бахром Нуралиевичга тегишли булган Шу| туман, А.Темур кучасида жойлашган фойдаланиш майдони 3224.0 кв.м бул замонавий типда курилган куп тармокли АЁКД1 биносининг кадастр хужж. нусхаси ва туман кадастр филиапининг 17.09.2021 йилдаги 01/230-coi маълумотномаси такдим этилди.
Суд курилиш-техникавий экспертизаси олдига хал килиш учун купил
саволлар куйилган:

 1. Фукаро Джумаев Бахром Нуралиевичга тегишли булган Шурчи гум А.Темур кучасида жойлашган фойдаланиш майдони 3224,0 кв.м булган чамома! типда курилган куп тармокли АЁК,Ш биносини 2018 йилдаги бозор бах», кадастр хужжати ва маълумотномаси га асосаи аниклансин?

 2. Шурчи туман, А.Темур кучаси хулудилаги 3224.0 кв.м ер маилот ердан фойдаланиш хукукииинг хозирги кундаги бозор бахоси канчанм кшг килади?

1-бе г, 13 Гк‘ I
3. Мулкдор томонидан бузиб олинган курилиш материалларини чегирган холда мулкнинг бахосини аниклаш имкони борми? Агар аниклаш имкони булса, унинг бахоси канчани ташкил килади?
Экспертизами бажариш олий маълумотли курувчи-мухандис, 2014 йилдан 16.1 “Курилиш объектлари тадкикотлари” мутахассислиги буйича ва 201 7 йилдан суд ер экспертлик малакаси (гувохнома АВ №-8)га эга булган С'КТЭ булиминиш давлат суд эксперта 3-даражали юрист Ш.Ш.Шаймановга топширилди.
Изох:
Суд жспертига тадцщот учун тснфим этипган текшириш объектлари, та^ослоччи материаллар, маълумотларнинг ишончлшшги учун суд жспертизасини тайинлаган орган (шахе) жавиб беради (Узбекистан Республикаси А Олин вазирлигининг суд жспертигпи муассасаларида суд жспертизасини утказиш тартиби тугрисидаги йурицшшанин,' !1)-бан<*и в a 1SO/IEC 17025:2017 халк;аро стандартипииг талабиги кура ииааб чицилгин Марка, сифаш менеджменти буйича кулланмасининг (QPCM) 7.8.2.2 бандига мувофщ).
Фойдаланилган адабиётлар:

 1. 1999 йил 11 сентябрда кучга кирган Узбекистон Республикасинииг “Бахолаш фаолияти тугрисидаги” 81 l-I-сонли Крнуни.

 2. Мулкни бахолаш миллий стандартлари (МБМС 1, 2, 3, 4. 10-сон). Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан руйхатга олинган ва Узбекистон Республикаси Давлат мулк кумитасининг 2006 йил 14 июндаги 01/19- 19-сон, 2006 йил 14 июндаги 01/19-20-сон, 2006 йил 14 июндаги 01/19-21-сон. 2006 йил 14 июндаги 01/19-22-сон, 2009 йил 18 ноябрдаги 2044-сон карори билан тасдикланган.

 3. «Кучмас мулкларни бахолаш», P.X.Алимов ва бошкалар. Тошкент, 2005 йил.

 4. Туплам ГККИНП-18-013-03,01 3 ва 5-китоб «Узбекисюн Республикаси шахар ва кишлок худудларидаги нотурар бино ва иншоагларнп бахолаш учун тиклаш кийматининг йириклаштирилган курсаткичлари».

 5. Туплам ГККИНП-18-013-04 1-китоб «Узбекистон Республикаси шахар ва кишлок худудларидаги нотурар бино ва иншоатларни бах.олаш учун тиклаш кийматининг йириклаштирилган курсаткичлари».

 6. ГККИНП-18-037-00 Услубий кулланма «Бино ва иншоатларни жисмоний эскиришини бахолаш коидалари», Узбекистон Республикаси Давла! архитектура ва курилиш кумитаси томонидан 2000 йилда тасдикланган.

 7. «Марказлаштирилган манбалар хисобига курилишни ташкил этиш, молиялаштириш ва кредитлаш тартиби» тугрисидаги низом. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги 395-сонли карори билан тасдикланган 2-илова.

 8. КМК 1.04.03-85 «Бино ва иншоатларниш курилишидаги давомиилш и ва курилиш ташкилотларидаги вакт захираси меъёрлари».

 9. Бино ва иншоатларни бахолаш ва кайта бахолашда 1991 йил нархига нисбатан кимматлашув коэффициентини аниклаш буйича Сурхопдарё ви.юя; хокимлиги томонидан 2005 йил январда тасдикланган хулосаси.

 10. Курилиш материалларининг нархларини усиши индекслари (”■ > (Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумоти).

 11. «Солик кодекси» Узбекистон Республикасинииг 02/19/СК/4256-сонли . 2019 йил 30 декабрдаги Кону ни билан тасдикланган.

 12. Интернет сайтлари (www.olx.uz).

2-бет, и бетдаи

Экспертизани бажариш РСЭМнинг Сурхондарё булимида 2U22 йил мартдан 2022 йил 15 апрелгача олиб борилди.
Эслатма: Тадкикот жараёнида эксперт томонидан фойдаланшн. хужжатлар «RSEM Surxondaryo bo’limi» суръати туширилгап мухр ом i. белгиланди.
ТАДКИКОТ Л АР
Хужжатларга асосланган холда угказилади:
Бипинчи на иккинчн саволлап буйича
Бозор муносабатлари шаклланиши ва ривожланиб боришиниш чошр даврида экспертиза тажрибасида товар бохосиии аниклашнинг турли усл\u.ia| (ёндашувлари) ишлаб чикилган:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling