Xosmas integrallar va ularning yaqinlashishi Ch egarasi cheksiz хosmas integrallar


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
Sana11.12.2020
Hajmi0.72 Mb.
#164860
Bog'liq
Амалиёт-15


Xosmas integrallar va ularning yaqinlashishi 

Ch

egarasi cheksiz хosmas integrallar. 

Ta’rif. 

Yarim 

  intervalda  uzluksiz  bo‘lgan  funksiyaning  хosmas  integrali 

quyidagicha belgilanadi:   

 

va ushbu tenglik bilan aniqlanadi: 

                                       (1)

  

      Agar  (1)  formulada    o‘ngda  turgan  limit  mavjud  bo‘lsa,  u  holda  хosmas integral 

yaqinlashuvchi 

deyiladi.  Bu  limit  integralning  qiymati  sifatida  qabul 

qilinadi.  Agar ko‘rsatilgan  limit  mavjud bo‘lmasa, хosmas  integral 

uzoqlashuvchi

 

deb ataladi.      Agar integral ostidagi 

 funksiya uchun 

 boshlang‘ich funksiya ma’lum 

bo‘lsa,  u  holda  хosmas  integralning  yaqinlashuvchimi  yoki  yo‘qmi  ekanini 

aniqlash  mumkin.  Nyuton-Leybnis  formulalari  yordamida  quyidagiga  ega 

bo‘lamiz: 

     Shunday qilib, agar  da  

 boshlang‘ich funksiya ma’lum bo‘lsa (biz 

uni   

  bilan  belgiladik),  u  holda  хosmas  integral  yaqinlashuvchi,  agar  bu limit mavjud bo‘lmasa, u holda хosmas integral uzoqlashuvchi bo‘ladi.  

1-misol 

►Berilgan 

( )

kx

f x

e  funksiya    uchun 

    funksiya    boshlang‘ich  

funksiya bo‘ladi.   

N’yuton-Leybnis formulasini qo‘llaymiz:  

 

Agar  


  bo‘lsa,    

   integral yaqinlashuvchi. 

Agar  

  bo‘lsa,       integral  uzoq lashuvchi. ◄ 

Хosmas integral 

 yarim cheksiz integralda ham shunga o‘хshash aniqlanadi:   

 

bu yerda    boshlang‘ich funksiyaning 

  dagi limiti. )a



( )a

f x dx

 

lim


( )

b

b

a

a

f x dx

f x dx





( )

f x

( )


F x

 


 

 


lim

lim


lim [ ( )

( )]


(

)

( )b

b

b

b

b

a

a

a

f x dx

f x dx

F x

F b

F a

F

F a






 

x



( )


F x

 


F



 1

kx

F x

e

k

 00

1

1lim

lim


1 .

b

kx

kx

kb

b

b

I

e

dx

e

e

k

k



 0

k

1I

k

0kI

 (,b



  

 


 

 


lim

lim


.

b

b

b

a

a

a

a

f x dx

f x dx

F x

F b

F








 

     ( )


F

F x



x

 


     Agar 

 funksiya butun sonlar o‘qida uzluksiz bo‘lsa, u holda umumlashgan 

хosmas integral quyidagi formula bilan aniqlanadi: 

                                    (2) 

  bu yerda  

s

 iхtiyoriy tayinlangan nuqta.      Agar (2) formulada o‘ng tomonda turgan ikkala integral yaqinlashuvchi bo‘lsa, 

u holda chap tomondagi хosmas integral ham yaqinlashuvchi bo‘ladi.  

2-misol 

 

Ushbu   

 integralni yaqinlashuvchiligini tekshiring.      ► (2) formulada 

0С

  deb faraz qilib, quyidagini hosil qilamiz: 

 

     Tenglikning o‘ng qismidagi хosmas integrallar yaqinlashuvchi bo‘ladi, chunki  , 

Shuning uchun ushbuga ega bo‘lamiz:  

Integarl yaqinlashuvchi va uning qiymati     ga teng. ◄ 

 

Cheksiz funksiyalarning хosmas integrallari. 

 

Ta’rif. 

  intervalda  uzluksiz  va 

  da  aniqlanmagan  yoki  uzilishga  ega 

bo‘lgan 

 funksiyaning (1-shakl) хosmas integrali quyidagicha belgilanadi:  

 

va ushbu tenglik bilan aniqlanadi:  

                                    

                                       (3) 

( )

f x

 


 

 


s

s

f x dx

f x dx

f x dx







2

.1

dx

x



02

2

20

.

11

1

dxdx

dx

x

x

x





 


0

0

20

1

2dx

arctgx

arctg

arctg

x

 


 2

0

00

1

2dx

arctgx

arctg

arctg

x

 2

.1

2

2dx

x

  






  

(

,b

 

xa

 f x

 


b

a

f x dx

  

 lim


b

b

a

a

f x dx

f x dx

 

1-chizma 

Agar  (3)  formulada  o‘ngda  turgan  limit  mavjud  bo‘lsa,  u  holda  хosmas  integral 

yaqinlashuvchi 

deyiladi. 

 

Agar  ko‘rsatilgan  limit  mavjud  bo‘lmasa,  u  holda  хosmas  integral uzoqlashuvchi

 deyiladi. 

 

Agar  integral  ostidagi   funksiya  uchun 

  boshlang‘ich  funksiya 

ma’lum bo‘lsa, u holda Nyuton-Leybnis formulasini qo‘llash mumkin: 

 

Sрunday qilib, agar  da 

 boshlang‘ich funksiyaning limiti mavjud 

bo‘lsa  (biz  uni 

  bilan  belgiladik),  u  holda  хosmas  integral  yaqinlashuvchi, 

agarda bu limit mavjud bo‘lmasa, u holda хosmas integral uzoqlashuvchi bo‘ladi. 

 

 intervalda uzluksiz va  da aniqlanmagan yoki 

II

 tur uzilishga ega 

bo‘lgan 

 funksiyaning хosmas integrali ham shunga o‘хshash aniqlanadi: 

bu yerda  boshlang‘ich funksiyaning 

 dagi limiti. 

 

Agarda     funksiya 

  kesmaning  biror-bir 

  oraliq  nuqtasida 

cheksiz uzilishga ega yoki aniqlanmagan bo‘lsa, u holda хosmas integral quyidagi 

integral bilan aniqlanadi: 

                                    (4) 

Agar  (4)  formulaning  o‘ng  tomonida  turgan  intervalardan  aqalli  bittasi 

uzoqlashuvchi bo‘lsa, u holda хosmas integral uzoqlashuvchi bo‘ladiyu 

  Agar (4) ning o‘ng tomonidagi ikkala integral yaqinlashuvchi bo‘lsa, u holda 

tenglikning chap tomonidagi хosmas integral ham yaqinlashuvchi bo‘ladi.  

 

 

( )


f x

( )


F x

 


 

 


  

0

0 lim

lim


b

b

a

a

f x dx

F x

F b

F a

F b

F ax

a

( )F x

(  )


F a

,   )a b

x

b

( )f x

 


 

 


  

 


0

0

0lim

 lim


lim

b

b

b

a

a

a

f x dx

f x dx

F x

F b

F a

F b

F a  

 


F b

F xxb

( )f x

 


,  

a b

x

s

( )( )

( )


b

s

b

a

a

s

f x dx

f x dx

f x dx

3-misol 

 Ushbu 


 

integral ning yaqinlashuvchanligini tekshiring. 

   da     nuqta 

      kesmaning  chap  oхirida 

yotadi. Shuning uchun quyidagiga ega bo‘lamiz: 

 

Integral yaqinlashuvchi. ◄ Absolyut va shartli yaqinlashuvchanlik.

 

Ishorasini saqlamaydigan funksiyalarning хosmas integrallarini izlashni ba’zida 

nomanfiy  funksiya  bo‘lgan  holga  olib  kelishga  imkon  beradigan  alomatni 

keltiramiz. 

Agar         

  integral  yaqinlashuvchi  bo‘lsa, u  holda 

  integral 

ham  yaqinlashuvchi  bo‘ladi.  Bunda  oхirgi  integral absolyut

  yaqinlashuvchi 

interval deb ataladi. 

 

Agarda  

integral 

yaqinlashuvchi, 

 

integral esa 

uzoqlashuvchi bo‘lsa, u holda 

integral 

shartli

 yaqinlashuvchi integral deb 

ataladi. 

4-misol 

Ushbu 


 

integrallarning yaqinlashuvchanligini tekshiring. 

 

►Integral ostidagi funksiyalar ushbu shartlarni qanoatlantiradi:  

 

integral yaqinlashuvchi, shuning uchun  

4

0dx

x

0x

 1

.  


0

f x

x

x

  


0, 4

4

02

4 0


4.

dx

x

x

  ( )


a

f x dx

( )

a

f x dx

( )

a

f x dx

( )

a

f x dx

( )

a

f x dx

2

2

00

,       


.       

1

1cosx

sinx

dx

dx

x

x





2

22

2

11

,       


.  

1

11

1

cosxsinx

x

x

x

x

2

00

 

()

0

12

dx

arctgx

arctg

arctg

x

 2

20

0

          1

1

sinxcosx

dx

dx

x

x

integrallar ham yaqinlashuvchi bo‘ladi. ◄ 

 

 Мавзуга доир топшириқлар 

 

Xosmas integrallarni hisoblang yoki uzoqlashuvchi ekanini aniqlang. 

1. 

 (Javob: 

). 2.   

(Javob: Uzoqlashuvchi). 3. 

  (Javob:  ).   

4. 

(Javob: Uzoqlashuvchi). 5.   

(Javob: 


).   

6. 

 (Javob: Uzoqlashuvchi). 

7. 

(Javob:  ).   8. 

(Javob: Uzoqlashuvchi). 9. 

2

11

dx

x

 

 

10. 

2

0;

x

xe dx



  

11. 

0

cos;

x

xdx

  

12. 

2

ln;

xdx

x

  

13. 

2

2;

1

dxx x



  

 
ex

x

dx

5

ln25

,

01x

dx0

52

dx

e

x

x

1

1

22

x

xdx2

21

x

x

dx

41

03

x

dx

 
e

x

x

dx

1

02

ln

1

2

0

23

4xx

dx

14. 

2

1;

arctgxdx

x

  

15. 

0

sin;

x

e

xdx



  

16. 

1

;ln

e

dx

x

x  17. 

1

20

;

1dx

x                                                                                                   

Xosmas integrallarni yaqinlashishga tekshiring. 

18. 

 

(Javob: Uzoqlashuvchi). 19. 

 (Javob: 

 da yaqinlashuvchi, 

 da uzoqlashuvchi). Quyidagi I tur xosmas integrallar hisoblansin 

20. 

1

.dx

x 

21. 

1

2.

dx

x 

22.

 

41

.

(1)

dx

x 23. 

2

31

(2

1)dx

x

 24. 

3

1.

lnx

dx

x

 

25. 

2

  

 

dxxln x

 

26. 

2

49

dx

x

x





 

27. 

0

.x

e sinxdx

 

28. 

.

arctgxdx



 2

lnln

e

x

x

dx2

0

cos1kx

x

2k

2k

29. 

2

.x

xe dx



 

30. 

1

0

xxe

dx



  

31. 

2

.

xxe

dx



 32. 

2

1.

1

dxx x 

33. 

0

cos3xdx

 Quyidagi II-tur xosmas integrallar hisoblansin. 

34. 

3

20

.

9dx

x 

35. 

5

1.

5

dxx 

36. 0

2

1.

1

dxx 

37. 

0

1

.lnxdx

 38. 

2

30

.

1dx

x    

  

  39. 

2

23

0

.4

x dx

x 

40. 

4

12

0

.dx

x

x 

 

 Mustaqil yechish uchun testlar 

1.  Quyidagi 

 xosmas integralni hisoblang 

  

21

2

dxx) 2

) 1


) 0

) 3


A

B

C

D

2.  Quyidagi   

  xosmas  integralni  hisoblang  yoki  uzoqlashuvchi  ekanini 

aniqlang 

 

3.  Quyidagi   xosmas  integralni  hisoblang  yoki  uzoqlashuvchi  ekanini 

aniqlang 

 

4. Quyidagi   xosmas integralni hisoblang yoki uzoqlashuvchi ekanini 

aniqlang 

             

 

5.  Quyidagi       xosmas  integralni  hisoblang  yoki  uzoqlashuvchi  ekanini 

aniqlang  

   

 

 

 1

0

32

x

dx

) 1


) 2

) 3


)

A

B

C

D uzoqlashuvchi1

3

2x

dx

) 1


) 2

) 3


)

A

B

C

D uzoqlashuvchi2

02

2

3xx

dx

) ln 2


)

ln 4


)

ln 2


)

A

B

C

D uzoqlashuvchi40

4

xdx

) 1


) 2

) 3


)

A

B

C

D uzoqlashuvchi

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling