Zbekiston respublikasi


Download 203.4 Kb.
bet1/10
Sana09.03.2020
Hajmi203.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH

NAZARIYASI VA AMALIYOTI KAFEDRASI

SOTSIOLOGIYA FANIDAN


O‘QUV-USLUBIY MAJMUA
Bilim sohasi:: 100 000 Gumanitar soha

Ta’lim sohasi: 110 000 Pedagogika

Ta’lim yo‘nalishi: 5111400 Xorijiy til va adabiyoti

Bilim sohasi: 100 000 Gumanitar soha

Ta’lim sohasi: 130 000 Gumanitar fanlar

Ta’lim yo‘nalishi: 5120100 Filologiya va tillarni o‘qitish(ingliz tili)

5120100 Filologiya va tillarni o‘qitish(nemis tili)


Bilim sohasi:

Ta’lim sohasi:

Ta’lim yo‘nalishi:

400 000 Qishloq va suv xo‘jaligi

410 000 Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

5410600 Zooinjeneriya (baliqchilik)
5411100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologayasi

Namangan 2019
Mazkur o‘quv-uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi o‘quv-metodik birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashning 2011 yil 9 sentabrdagi 3-son majlis bayoni bilan tajribaviy Namunaviy dastur asosida ishlab chiqilgan.

Tuzuvchilar:

M.Mo‘ydinova– NamDU, “O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” kafedrasi kat. o`qituvchisi.

S. Qozoqov- NamDU, “O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” kafedrasi o`qituvchisi.Taqrizchi:


A.Abdulazizov - NamDU, “O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” kafedrasi dotsenti, s.f.n.Ushbu majmua Namangan davlat universiteti Kengashining 2019 yil ____ avgustdagi ____ -sonli yig‘ilishida tasdiqlangan va foydalanishga tavsiya etilgan.


MUNDARIJA


1

O‘quv materiallar……………………………………………….........

 1. Ma’ruzalar bo‘yicha o‘quv materiallar…………………….

 2. Seminar mashg‘ulotlar bo‘yicha o‘quv materillar…………

5

5

15

2

Mustaqil ta’lim mashg‘ulotlari……………………………………....

25


3

Glossariy …………………………………………………...................

35


4

Ilovalar……………..……………………….........................................

 1. Fan dasturi……………………………………………………

 2. Ishchi fan dasturi……………………………………………..

 3. Testlar………………………………………………………...

 4. Tarqatma materiallar…………………………………………

 5. Baholash mezoni……………………………………………..

41

41

53

71

87

91


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
«O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» kafedrasi
Barcha bakalavr yo‘nalishi 3-kurs talabalari uchun

«SOTSIOLOGIYA» fani bo‘yicha

MA’RUZA MASHG‘ULOTI

bo‘yicha o‘quv materiallar

SOTSIOLOGIYA FANI BO‘YICHA

MA’RUZA MASHG‘ULOT

1-MAVZU:SOTSIOLOGIYA fan sifatida.. (2 SOAT)
Reja:
1.Sotsiologiya atamasi, , predmeti va ob’ekti.

2.O.Kont – pozitiv sotsiologiya asoschisi.

3.Antik davr olimlarining ijtimoiy siyosiy qarashlari.

4.Sotsiologiya fanining asosiy yo‘nalishlari va ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.


Sotsiologiya fan sifatida

Sotsiologiya fanining vujudga kelishida ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-nazariy shart-sharoitlar. O.Kont - pozitiv sotsiologiyaning asoschisi, uning sotsiologiyani mustaqil fan sifatida yaratishdagi dastlabki rejalari. Antik davrning qomusiy olimlari va Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-falsafiy ta’limotlari (Platon, Aristotel, Forobiy, Ibn Xaldun va boshqalar) zamonaviy sotsiologiyaning muhim manbalari sifatida. G‘arb sotsiologiyasi klassiklarining ishlarida sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti muammosi. Sotsiologiyaning turli yo‘nalishlarida fanning ob’ekti va predmeti muammosini echish yo‘lidagi g‘oyaviy-nazariy izlanishlar.

Sotsiologiyaning boshqa fanlar bilan munosabati. Sotsiologiya va falsafa. Sotsiologiya va tarix. Sotsiologiya va psixologiya, demografiya, genetika, sotsial geografiya. Sotsiologiya va tabiiy hamda aniq fanlar. Sotsiologiyaning fanlar tizimidagi tutgan o‘ziga xos o‘rni.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1. Sotsiologiya so‘zining ma’nosi.

2. Sotsiologiyaning predmeti.

3. Sotsiologiyaning ob’ekti va tuzilishi.

4. Sotsiologiyaning metodi va metodologiyasi.

5. Sotsiologiyaning nazariy yo‘nalishlari.

6. Sotsiologiya fanining sohaviy tizimi.

7. Sotsiologiyaning ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.

8. Sotsiologiya fanining umumiy tasnifi.

9. Sotsiologiya fanining hozirgi zamon tizimi.

10. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida sotsiologiyaning o‘rni va ahamiyati.
Adabiyotlar:


   1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

   2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

   3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

   4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

   5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

   6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

   7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

   8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

   9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

   10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

   11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

   12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

   13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

MA’RUZA MASHG‘ULOT

2-MAVZU: Sotsiologiya strukturasi.

(2 soat)
Reja:

1. Fanda struktura tushunchasi..

2.Fundamental sotsiotsiologiya.

3.Nazariy va Amaliy sotsiologiya.

4.Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar

Sotsiologiya strukturasi. Fanda. struktura tushunchasi va uning ahamiyati. Sotsiologiyaning strukturasi va uning asosiy tarkibiy qismlari. Sotsiologiya strukturasi elementlarining rivojlanish dinamikasi. Fundamental(asosiy) sotsiologiya. Jamiyat hayotining fundamental muammolarini sotsiologik tahlili. Nazariy va amaliy sotsologiya ularning umumiyligi va farqi. Sotsologiya tarixida universal nazariyalarni ishlab chiqishga bo‘lgan intilishlar.Empirik sotsiologiyaning bunyod bo‘lishi va uni sotsiologiya nazariyasi rivojiga ta’siri.Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar.Makrosotsologiya va mikrosotsilogiya.Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1. Fanda struktura tushunchasi va uning ahamiyati.

2. Sotsiologiya strukturasi elementlarining rivojlanish dinamikasi.

3. Fundamental(asosiy) sotsiologiya.

4. Sotsiologiya tarixida universal nazariyalar.

5. Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar.

6. Makrosotsiologiya va mikrosotsiologiya.


Adabiyotlar:


 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil.

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.MA’RUZA MASHG‘ULOT

3-MAVZU: Jamiyat yaxlit tizim sifatida. (2 SOAT)

Reja:

1. Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi.

2. Jamiyat va davlatsotsiologiyasi..

3. Zamonaviy jamiyat turlari.

4. Sharq olimlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari.

Jamiyat yaxlit tizim sifatida

Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi. SHarq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari. Fap6 sotsiologiyasi asoschilarining ishlarida ijtimoiylikning ta’riflanshi. M. Veber konsepsiyasida totalitar jamiyat, uning belgilari va ijtimoiy-siyosiy tashkil etilish usullari. Jamiyat va davlat. Jamiyatning mexanistik, organistik va boshqa tarzlarda ta’riflanishi. T.Parsons nazariyasida jamiyat tushunchasi, uning to‘rt funksiyali paradigmasi. Zamonaviy jamiyatning turlicha ta’riflari. An’anaviy jamiyat va Industrial jamiyat. Ularning belgilari. "Mo‘l-ko‘llik jamiyati", "Ochiq. jamiyat", "Yopiq. jamiyat", "Iste’mol jamiyati", "Postindustrial jamiyat" va boshqalar XX va XXI asr madaniy-tarixiy va siyosiy tizimlarni ta’riflash mezonlari sifatida.


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. Jamiyat tushunchasi.

 2. Jamiyat va ijtimoiylik tushnchasi.

 3. Sharq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi sotsiologik qarashlari.

 4. M.Veber sotsiologiyasida totalitar jamiyat.

 5. Jamiyat va davlat tushunchasi.

 6. T.Parsons nazariyasida jamiyat tushunchasi.

 7. Zamonaviy jamiyat turlari.

 8. An’anaviy jamiyat.

 9. Industrial va postindustrial jamiyat.

Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Abu Rayhon Beruniy. Qadim xalqlardan qolgan yodgorliklar. Toshkent; Tanlangan asarlar. Fan. 1970 y. 1 tom.

 7. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 8. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 9. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 10. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 11. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 12. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 13. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 14. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


4-MAVZU: Sotsial guruhlar va sotsial institutlar. (2 SOAT)

Reja:

1. Sotsial guruh tushunchasi.

2.Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi va uning belgilari.

3. Din sotsiologiyasi..


Sotsial guruhlar va sotsial institutlar

Sotsial guruh tushunchasi, uning asosiy belgilari. Sotsiologiyada sotsial guruhlarga ajratish mezonlarining xilma-xilligi Sotsial gurux turlari: katta va kichik, rasmiy va norasmiy, birlamchi va ikkilamchi, inguruh va autguruh, referent guruhlar va boshqalar. Fapb sotsiologiyasida kichik guruhlar nazariyasi: sotsiometriya, guruh o‘zgaruvchanligi, psixoterapevtik va boshqalar sotsial guruhlarning shakllanishi, ishlashi va taraqqiy etishi konunlarini tushuntiruvchi nazariyalar sifatida. Kvaziguruxdar. Qon-qarindoshlikka asoslangan guruhlar: urug‘, qabila, qarindoshlar, oila, elat, millat. Ommani sotsiologik o‘rganish.

Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi. Sotsial institut belgilari. Sotsial institutning asosiy vazifalari. Sotsial institut turlari: oila, siyosat, din, iqtisod, ta’lim, huquq.va boshqalar. Jamiyat hayotida sotsial institutlarning o‘rni. Oila va nikoh. Iqtisodiy institutlar. Ularning ko‘rinishlari va vazifalari. Iqtisodiy guruhlar va iqtisodiy hatti-xarakat. Ishlab chiqarish, uning tarixiy shakllari va vazifalari. Ijtimoiy mehnat taqsimoti va kasb. Mexnat bozori, bandlik va ishsizlik. Davlat va jamiyatning siyosiy tizimi. O‘zbekistan sharoitida demokratik bozor islohotlarini va iqisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish. O‘zbekistonda huquqiy ongning o‘ziga xosligi.

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish.

Din sotsiomadaniy institut sifatida. Dinning funksiyalari. Zamonaviy jamiyatda dinning o‘rni. din bilan davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabat. Ta’lim sotsial institut sifatida. Uning taraqqiyoti va shakllari. Umumiy, o‘rta-maxsus va oliy ta’lim. Oliy ta’lim va fan: tarkibi va ilmiy-pedagogik kadrlar. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi va Evropa xamda AQSH universitetlari: umumiylik va xususiylik. Ta’lim tizimidagi islohotlar.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sotsiologiyada sotsial guruh tushunchasi.

 2. Sotsial guruh turlari.

 3. Sotsiometriya.

 4. Kvaziguruhlar.

 5. Ijtimoiy mehnat taqsimoti va kasb.

 6. Din va uning jamiyat hayotiga ta’siri.

 7. Ta’lim sotsial institut sifatida..

 8. Ijtimoiy nazorat institutlari.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

MA’RUZA MASHG‘ULOT

5-MAVZU: Shaxs sotsiologiyasi va deviant xulq-atvor. (2 soat)

Reja:

1. Shaxs sotsilogiyasi.

2. Deviant-xulq atvor sotsiologiyasi.

3.Sotsial nazorat.

4. Sotsial nazorat elementlari me’yorlar va sanktsiyalar

Shaxs sotsiologiyasi va deviant xulq-atvor

Shaxs tushunchasi. Shaxs tushunchasini turli fanlardagi talqini. Shaxs, inson, individ tushunchalari. Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar. Shaxs ijtimoiy munosabatlarning maxsuli sifatida. Shaxs to‘g‘risidagi asosiy sotsiologik nazariyalar. O‘z-o‘zini baholash va Men-ta’limotining shakllanishi, qadriyatlar va baholar. Shaxsning o‘z-o‘zini hurmat qilishi. Shaxs strukturasi. Shaxs turlari. Shaxsning an’anaviy va zamonaviy turlari.

Deviant xulk-atvor (og‘ma xulq-atvor) tushunchasi. Deviant xulq-atvor muammosini o‘rganish sotsiologiyadagi ilmiy yo‘nalish sifatida. Deviant xulq-atvor turlari: qonunni buzish, o‘z-o‘zini o‘ldirish, giyohvandlik, alkogolizm va boshqalar. E.Dyurkgeym, R.Mertonlarning deviant xulq-atvor nazariyalari, Z.Freyd va E.Frommlarning destruktivlik (strukturani buzilishi) nazariyalari.

Sotsial me’yor va anomiya deviant xulk-atvor nazariyasining markaziy tushunchasi sifatida. Deviant xulk-atvor belgilari, ularning strukturasi. Deviant xulk-atvorni turkumlash. Buzilgan xulk-atvor mexanizmi. Deviant xulk-atvorning tibbiy-biologik, ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy tomonlari. Xrzirgi zamonda deviant xulk-atvorning tarkalishi va uzgarishi. Deviant, delinkvent va kriminal ' xatti-xarakatlar. Professional jinoyatchilik. Uyushgsi jinoyatchilik. Dunyoda jinoyatchilik xolati. Jinoyatchilikni oshishi va jamiyatning kriminallashuvi sabablari va namoyon bulish shakllari. Usmirlar va yoshlar jinoyatchiligi. Jamiyatda korrupsiya muammosi.

Sotsial nazorat. Sotsial nazorat kishilar xatti-xarakatini tartibga solish mexanizmi sifatida. P.Bergerning sotsial nazorat tugrisidagi ta’limoti. Sotsial nazorat elementlari: me’yorlar va sanksiyalar. Sotsial sanksiyalar turlari: pozitiv va negativ, rasmiy va norasmiy. Sotsial me’yorlar tasnifi. Sotsial me’yor turlari:' xukukiy, diniy, an’anaviy va axlokiy. Ichki va tashki nazorat. Uz-uzini nazorat kilish muammosi. Jamoatchilik fikri sotsial nazoratning shakli sifatida.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Shaxs va jamiyat.

 2. Shaxs va davlat.

 3. Ijtimoiy boshqaruv asoslari.

 4. Iqtisod sotsologiyasi.

 5. Mehnat sotsiologiyasi.

 6. Tashkilotlar sotsiologiyasi.

 7. Mahalla sotsiologiyasi.

 8. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi.

 9. Mahalliy boshqaruv.

 10. Mahala demokratiyasi.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

MA’RUZA MASHG‘ULOT

6-MAVZU:Jamiyat sotsial strukturasi va stratifikatsion jarayonlar.

Reja.

1.Sotsial struktura tushunchasi.

2.Stratifikatsion tizimlar: qullik,kasta, klan va sinf.

3.Sotsial stratifikatsiya va sotsial harakatchanlik(mobillik).

4.O‘zbekistonda mavjud stratifikatsion tuzilmalar

Sotsial struktura tushunchasi. Kishilik jamiyati tarixida sotsial struktura muammosining talkini. Sotsial struktura tugrisidagi antik davr mutafakkirlarining ta’limotlari. P. Sorokinning sotsial stratifikatsiya tugrisidagi nazariyasi. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iktisodiy xolat, mavke, ta’lim va xokimiyat. Stratifikatsiya va sotsial differensiya. Stratifikatsion tizimlar: qullik, kasta, klan va sinf. Ochiq. va yopiq. tizimlar.

Sotsial stratifikatsiya va sotsial xarakatchanlik (mobillik) nazariyasi sinfiylik ta’limotiga qarshi g‘oya sifatida. Jamiyat sotsial strukturasi rivojining zamonaviy tendensiyalari. Bozor munosabatlari sharoitida sotsial strukturaning o‘zgarishi. O‘zbekistonda sotsial stratifikatsiya va sotsial mobillik jarayoni.

Sotsial xarakatchanlik (mobillik) to‘g‘risidagi sotsiologiya klassiklari: M.Veber, E. Giddens, T. Parsons, P. Sorokin va boshqalarning qarashlari. Sotsial xarakatchanlik belgilari. Sotsial harakatchanlik turlari: gorizontal va vertikal sotsial harakatchanlik. Guruxiy va individual harakatchanlik. Avlod ichidagi va avlodlar o‘rtasidagi sotsial harakatchanlik. Strukturaviy sotsial harakatchanlik. Jamiyatda sotsial harakatchanlik yo‘llari. Sotsial harakatchanlikning demografik omillari. Migratsiya va uning tarixiy shakllari. Emigratsiya va migratsiya. Mehnat va iqtisodiy migratsiya. Xorijiy ishchi kuchlar bozori. "Aqllar oqimi".


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. Sotsial struktura tushunchasi .

 2. Jamiyati tarixida sotsial struktura muammosining talkini.

 3. P. Sorokinning sotsial stratifikatsiya to‘g‘risidagi nazariyasi. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iktisodiy xolat, mavke, ta’lim va xokimiyat.

 4. Sotsial stratifikatsiya va sotsial xarakatchanlik (mobillik) nazariyasi sinfiylik ta’limotiga qarshi g‘oya sifatida.

 5. Jamiyatda sotsial harakatchanlik yo‘llari.

 6. Migratsiya va uning tarixiy shakllari.

 7. Mehnat va iqtisodiy migratsiya.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil.

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


Download 203.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling