1. Pedagogik texnologiya nima?


Download 111 Kb.
bet1/2
Sana18.03.2023
Hajmi111 Kb.
#1281979
  1   2
Bog'liq
1


1. Pedagogik texnologiya nima?
A) ta’lim texnologiyasi
B) ta’limot texnologiyasi
C) o‘qish texnologiyasi
D bilim texnologiyasi
2. Axborotli texnologiya nima?
A) pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi
B) nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)
C) o‘zaro ta’sirlar
D) pedagogikada monitoring
3. Pedagog modeli nimalardan iborat?
A)ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baholay olish, talabchanlik va adolatlilik
B)ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, u bilim va maxoratini doimiy ravishda oshirib borish
*C) ta’lim berish maxorati, ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baxolay olish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, o‘z bilim va maxoratini doimiy ravishda oshirib borish
D) o‘z bilim va maxoratini doimiy ravishda oshirib borish, ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona baxolay olish
4.Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifasi nima?
A)o‘quv jarayonini mazmunli amalga oshirish
B)o‘quv jarayonini mazmunli rivojlantirish
C)o‘quv jarayonini vakt doirasida olib borish
*D) A va B
5.Yangi pedagogik texnologiyani bugungi kundagi axamiyati kanday?
A)pedagogikada monitoringda
B)ta’limning baxolash shkalasida
C)o‘quv jarayonini uzluksizligida
*D) soxhadagi nazariy va amaliy izlanishlarni birlashtirish doirasidagi faoliyatni aks ettiradi.
6.Pedagogik texnologiyaning mezonlari.
a) ilmiy asosga, konsepsiyaga tayanish;
b) tizimlilik, o’quv-tarbiya jarayoni va uning tarkibiy qismlarini mantiqiy bogliqligi;
c) samaradorlik, ta’lim standartlariga erishishni kafolatlashi;
*d) hamma javoblar to’g’ri.
7. Pedagogik texnologiyaning asoslari.
a) ko’p qo’llaniladigan metodlar, ta’limning texnik vositalari;
*b) ijtimoiy, falsafiy, metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik, gigienik, mafkuraviy, x.ukukiy-me’yoriy, iktisodii, tarixiy, nazariy, amaliy va xokazo.
c) pedagogik faoliyatni anik, maksadlar asosida tashkil etish, ta’lym-
tarbiya jarayonida faoliyatni amalga oshirish va urganilayotgan materialning sifati. d) ta’lim jarayonida materialni sifatli uzlashtirishdagi ketma-ketlik.
8. Pedagogik texnologiya jarayonida qo’llaniladigan vositalar.
*a) ogzaki, yozma, ko’rgazmali, texnikaviy;
b) ta’minot, diagnostika, nazorat;
c) boshqaruv, muammoli usullar;
d) monitoring, malaka oshirish xizmati.
9. Pedagogik texnologiyaning asosiy tarkibiy xizmati.
a) motiv-ehtiyoj, manfaat, maqsad, kuzatish, xavas;
b) jarayon - vosita, yo’l, usul, faoliyat,
c) natija, ta’lim-tarbiya;
*d) hamma javoblar to’g’ri.
10. Ta’lim jarayoniga yangi texnologiyani kiritish mexanizmi.
a) pedagogik jamoani yangi pedagogik texnologiya asoslari bilan tanishtirish, ma’ruza, adabiyotlar tavsiya etish, pedagogik texnologiyani ullashdan kuzda tutilgan maksad, moxiyatini aniklash;
b) yangi pedagogik texnologiyaga doyr tashkiliy ishlarni amalga oshirish - seminar, trening, individual maslax.at, kurgazmali darslar tashkil etish, metodik yordamlar kursatish;
c) yangi pedagogik texnologiya buyicha didaktik materiallar, vositalar xonasini tashkil kilish, ilgor, innovator pedagogdan innovator pedagogik jamoani shakllantirish, yangilanishning uzluksizligi va davomiiligini ta’minlash;
*d) hamma javoblar tugri.
11. Pedagogik texnologiyaga V.M. Monaxovning ta’rifi qaysi javobda to`g`ri?
a) PT-o`quv jarayoniga texnologik yondashgan holda, oldindan belgilab olingan maqsad ko`rsatkichlardan kelib chiqib, o`quv jarayonini loyihalashdir
*b) «PT-avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo`lgan tartibli amallar tizimidir»
c) PT-bu o`qituvchi (tarbiyachi)ning o`qitish (tarbiya) vositalari yordamida o`quvchi (talaba)larga muayyan sharoitda ta’sir ko`rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir
d) hammasi to`g`ri.
12. Pedagogik texnologiyaga N. Saidaxmedov va M.Ochilov ta’rifi qaysi javobda to`g`ri?
a) PT-o`quv jarayoniga texnologik yondashgan holda, oldindan belgilab olingan maqsad ko`rsatkichlardan kelib chiqib, o`quv jarayonini loyihalashdir
b) «PT-avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo`lgan tartibli amallar tizimidir»
c) a va b javoblar to’g’ri.
*d)PT-bu o`qituvchi (tarbiyachi)ning o`qitish (tarbiya) vositalari yordamida o`quvchi (talaba)larga muayyan sharoitda ta’sir ko`rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir
13. Texnologik jadval bu...?
*a) texnologik jarayonning shartli tasviri, uning alohida funktsional elementlariga bo`linishi va ular o`rtasidagi mantiqiy aloqalarning belgilanishi.
b) jarayonni bosqichma-bosqich usulda ifodalash, bunda maqbul bo`lgan vositalar ko`rsatiladi (bu odatda grafik shaklda ifodalanadi).
c) rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo`lgan
tartibli amallar tizimidir. d) barchasi to`g`ri
14. Pedagogik texnologiyaning maqsadi bu…?
*a) Kam kuch va kam vaqt sarflagan holda yuqori natijalarga erishish
b) Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish
c) texnologik jarayonni ishlab chiqish d) jarayonni bosqichma-bosqich
usulda ifodalash.
15. Prinsip qaysi tildan olingan va nima ma’noni anglatadi?
A) Lotinchadan olingan bo’lib, harakat ma’nosini anglatadi.
*B) yunoncha «prinsipium» so`zidan olingan bo`lib, asos, dastlabki holat, boshqaruvchi g`oya, umumlashgan talab kabi ma`nolarni anglatadi.
C) Yunoncha “prinsipium” so’zidan olingan bo’lib, rivojlantiruvchi degan ma’noni anglatasi.
D) Grekchadan olingan bo’lib, ta’lim-tarbiya ma’nolarini anglatadi.
16. Ilmiylik tamoyili – bu……..
*A) har qanday o‘quv predmeti, o‘quv materiali fanining zamonaviy yutuqlariga tayanishi lozimligini ko‘rsatadi. Ushbu tamoyil, eng avvalo o‘quv dasturlar, o‘quv qo‘llanmalar va dasturlarni yaratish jarayonida amalga oshiriladi.
B) o‘quv jarayonini tashkil etish, hujjatlarini - o‘quv jarayoni grafigi; ishchi o‘quv reja; fanning ishchi o‘quv dasturi; fanning, bo‘limlarning, tayanch iboralarining o‘quv maqsadlari toifalari; o‘qitish jarayoni texnologiyasi, egallangan bilim va malakalarni baholash - oldindan yaratishni anglatadi.
C) pedagogik texnologiya, o‘quv jarayonining barcha elementlarini qamrab olishi bilan alohida ajralib turadi. Tizimlilik tamoyilining mohiyati shu bilan ifodalanadi.
D) o‘quv jarayoni maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Maqsad ham qonun kabi odamning xarakteri va harakat usulini aniqlashi zarur
17. Bilim- bu…..
A) Barcha o’zlashtirilgan ma’lumotlar.
B) – shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish qobiliyati
C) shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma’lum obrazlar ko‘rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlar majmui.
D) Barcha javoblar to’g’ri.
18. Rivojlanish ……
A) o‘quv jarayonini tashkil etish, hujjatlarini - o‘quv jarayoni grafigi; ishchi o‘quv reja; fanning ishchi o‘quv dasturi; fanning, bo‘limlarning, tayanch iboralarining o‘quv maqsadlari toifalari.
*B) shaxsning fiziologik va intellektual o‘sishida namoyon bo‘ladigan miqdor va sifat o‘zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon.
C) muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.
D) A va C javob to’g’ri.
19. Izchillik tamoyili
*A) elementar didaktika qoidalariga amal kilishni talab etadi: Oddiydan murakkabga, ma’lumdan no’malumga.
B) tamoyili-o‘quvchilarga o‘rgatish uchun ilmiy jihatdan asoslangan, amalda sinab ko‘rilgan ma’lumotlar berilishini talab etadi.
C) o‘quvchilardagi ta’lim jarayonining aniq maqsadlarini tushunish, o‘rganilayotgan dalil, hodisa, jarayonlar va ular o‘rtasidagi bog‘lanishni tushungan holda o‘zlashtirib olish, o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llay bilish kabi me’yorlarni anglatadi.
D) toʻgʻri javob yoʻq
23…… milliy qadriyatlarni, fan-tеxnika sohasidagi yutuqlarni, tajribalarni o‘rganishga, tushunishga, tafakkurni rivojlanishiga, mustaqil fikrlashga va ulardan hayotda foydalanish uchun ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi.
A) Mazmun
B) O’rgatish
C) O’qitish*
D) Jarayon
24…………. muayyan maqsadga erishish yo‘li, borliqni amaliy yoki nazariy o‘zlashtirish usullari yoki opеratsiyalarning majmui.
A) Pedagogik loyiha
B) Metod*
C) Vosita
D) Texnologiya
25. …………insonning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyati (o‘z intilishlari, histuyg‘ulari, ishtiyoqlari ustidan hukmronligi), tashqi va ichki to‘sqinliklar, ta'sir va da’vatlarga qaramay, o‘z xulq-atvori va hatti-harakatini ongli ravishda boshqarish.
A) Iroda
B) Tasavvur
C) Tafakkur
D) Vijdon
26. Pеdagogik jarayon deganda nimani tushunasiz?
*A) muayyan, yaxlit ta'limiy jarayonni oldindan loyihalash
B) Ta'lim jarayonining maqsadga muvofiq, samarali tashkil etilishi o‘quv manbalari
C) Ta‘lim masalalari, uning taraqqiyoti hal qilishga qaratilgan, maxsus tashkil etilgan pеdagog va tarbiyalanuvchilarning maqsadli o`zaro munosabatlari.
D) To’g’ri javob yo’q
27. Qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi ma’nolarni anglatadi?
A) maqsad
B) Baholash
C) Mazmun
*D) Motiv
28. Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?
*A) Maqsad, nazorat, baxolash, natija, ta’lim metodlari
B) Harakatlarni tekshirish
C) Xatoni tuzatish, baxolash
D) Maksad, xatoni tuzatish
29. Ishlab chiqarish jarayonining bir qismi tushuniladiki, unda zagotovkani tayyor detalga (buyumga) aylantiriladi.
A) Texnologik operatsiya
*B) Texnologik jarayon
C) Pedagogik texnologiya
D) Innovatsiya
30. Texnologiya so’ziga ta’rif bering.
*A) Texnologiya so’zi yunoncha bo’lib, texne – mahorat, san’at; logos – ta’limot ma’nolarini bildiradi.
B) Texnologiya so’zi grekcha harakat ma’nosini anglatadi.
C) Texnologiya so’zi lotinchadan olingan bo’lib, yo’naltiruvchi degan ma’noni anglatadi.
D) To’g’ri javob yo’q.
31. Yangi pedagogik texnologiya bo’yicha o’qitishda quyidagilardan qaysi biri ta’limning asosiy parametri hisoblanadi?
A) Modul ichida echiladigan masalalarning’ har biri bo’yicha test savollarini tuzib chiqish.
B) Maqsadlarga etish usullari tanlanib, ularni ishlatadigan aniq joylarni belgilab olish.
*C) Ta’lim jarayoni demokratik, rag’batlantiruvchi uslubda bajariladi.
D) Dars qismlari orasidagi zaruriy bog’liqliklarga va fanlararo aloqalarga alohida e’tibor qaratish.
32. Bu o’quvchilarda darslik, ilmiy-ommabop va qo’shimcha adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko’nikmalari, ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish maqsadida o’tkaziladi.
A) Hamkorlikda o’qitish texnologiyasi
B) Muammoli ta’lim texpologiyasi.
C) Intsrfaol metod texnologiyasi.
*D) Modulli ta’lim texnologiyasi
33. Inovatsion texnologiyalarning afzalliklari keltirilgan qatorni belgilang.
*A) Muloqotga kirisdhish ko’nikmasini takomillashishi
B) Juda murakkab mazmundagi material o’rganilayotganda ham o’qituvchi rolini past bo’lishi.
C) Kuchsiz o’quvchilar bo’lganligi sababli “kuchli”o’quvchilarningham past baho olishi.
D) O’quvchilar har doim ham keraklicha nazorat qilish imkoniyatining pastligi.
34. Qaysi olim texnologiyani “belgilangan o‘quv maqsadiga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat” deb tusuntiradi?
A) G.K.Selevko
*B) N.F.Talizina
C) V.P.Bespalko
D) S.G. Sapovalenko
35. Rus olimi S.G. Sapovalenko tomonidan quyidagi fikrlardan qaysi biri keltirilgn?
A) O‘quv jarayoniga texnik vositalarni joriy etish;
B) Amaliy masalalar yechimini topisda bilimlar tizimidan foydalanish
*C) Texnik vositalardan foydalanish metodikasini egallash.
D) A va C javob to’g’ri
36. Qachon chet ellarda texnika rivoji va ta‘limni kompyuterlas darajasiga bog‘liq holda PTning ikkita jihatlari alohida ajratilib ko‘rsatilgan va tadqiq qilingan?
A) Ilk davrlarda
B) 80-yillar oxiriga kelib
C) 50-60 yillar o’rtalarida
*D) 70-yillar oxiriga kelib
37. PTning ikkinci yo‘nalisi – nazariy-didaktik jihatlari 80-yillarning boshida qaysi davlatlarda tadqiqot ob‘ektiga aylandi?
*A) AQSH va Angliyada
B) AQSH va Vengriyaa
C) Kanada va Angliyada
D) AQSH va Vizantiyada
38. 1989 yilda qaysi olimning nashr etilgan “Slagaeme pedagogiceskoy texnologii” kitobi PTning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq qilish sohasidadagi yirik tadqiqotlarning natijasi hisoblanadi?
A) S.G. Sapovalenko
B) G.K.Selevko
*C) Akademik V.P.Bespalkoning
D) Palchevskiy, Fridman
39. Qaysi olim innovatsion jarayon tuzulmasining uch blokini farqlaydi?
A) M.M.Potashnik
B) V. Bespalko
*C) R.N.Yusufbekova
D) N.Saidahmedov
40. O'quv-tarbiyaviy ishlar, boshqaruv (va b.)da yangilikning paydo bo’lishi, ishlab chiqilishi va oizlashtirilishi qaysi tuzlimaga misol bo’ladi?
A) Boshqaruv tuzilmasi
*B) Mazmunli tuzilma
C) Tashkiliy tuzilma
D) Sathiy tuzilma
41. Pedagogikaga oid adabiyotlarda innovatsion jarayoni kechishining nechta asosiy qonuniyati farqlanadi?
A) 6 ta
B) 3 ta
C) 2ta
*D) 4 ta
42. Oliy maktab innovatsion jarayonlari negiziga quyidagi yondashuvlarning qaysi biri misol bo’la oladi?
*A) Madaniyatshunoslik jihatidan yondashuv
B) Muammoli yondashuv
C) Kreativ yondashuv
D) To’g’ri javob yo’q
43. «Texnologiya shaxsni o’qitish, tarbiyalash va rivojlantirish qonunlarini o’zida mujassamlashtirgan va yakuniy natijani ta‟minlaydigan pedagogik faoliyatdir» deb qaysi olim aytgan?
A) R.N.Yusufbekova
*B) Professor N. Saidahmedov
C) Slastenin
D) Klarin
44. Blum taksonomiyasida ta’lim maqsadlarining asosiy tushunchalari nechta?
A) 5 ta
*B) 6 ta
C) 7 ta
D) 8 ta
45. Muammoli o’qitish texnologiyasi nima?
*A) Takomillashgan ukitish texnologiyasi -
B) Reproduktiv shakllariga nisbatan texnologiyasi
C) Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish
D) Bilimlarni uzlashtirish texnologiyasi
46. Muammoli ukitish etarli darajada bulishi uchun kanday bulishi kerak?
* A) Yaxlit ukuv-tarbiya jarayoning uzviy kismi bulishi kerak
B) O’quv fanlari va bilishga bulgan kizikish bilan boglangan bulishi kerak
C) Didaktik kimmatini belgilovchi ukuv materialiga urgu berilib utishi kerak
D) Talaba bilan individual suxbat kila bilishi kerak
47. «Shaxsga yunaltirilgan ta’lim» texnologiyasi muallifi...
A) Nazarova T.S
*B) Lerner I.YA
C) Bespalko V.P
D) Saidaxmedov N.S.
48. Loyihalash - ...
A) Metodik funksiya bajaradi
B) Tizimli funksiya bajaradi
C) Umumiy funksiya bajaradi
*D) Metodologik funksiya bajaradi
49. Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?
*A) Maqsad, nazorat, baxolash, natija, ta’lim metodlari
B) Xarakatlarni tekshirish
C) Xatoni tuzatish, baxolash
D) Maqsad, xatoni tuzatish
50. Pedagogik tizim nimalardan iborat?
A) O’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish
*B) Pedagogik jarayonning obektlari va sub’ektlari, shakl - usullari, ular urtasidagi munosabatlar, uzaro ta’sirlar xamda ularni boshkarishdan
C) Gaplarni yozib, sakdab olish, ijodiy yondashuv, bilim berishdan
D) tankidiy-ijodiy yondashuv, uzaro ta’sirlar
51. An’anaviy yondashuvning asosiy xususiyati nimada?
A) ijodiy yondashuv
B) nazorat turlari (joriy, oralik, yakuniy)
*C) gapirib berish, tushuntirish, talaba esa bu axborotni xotirada saklaydi
D) uzaro ta’sirlar
52. «Tizim» so’zi haqida tushuncha?
A) Gaplarni yozib, saqlab olish
B) Ijodiy yondashuv
*C) Qismlardan tuzilgan, birikkan yaxlit narsa yoki hodisa
D) O’quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish
53. ……..Ta’lim tizimini boshqarishda markazlashgan rahbarlikni keng demokratiya bilan mustaqillik va tashabbuskorlikni rivojlantirish bilan birga qo‘shib olib borish, o‘ziga xos xususiyatlarni va shart-sharoitlarni hisobga olish imkonini beradi.
A) Ilmiylik prinsipi
B) Puxtalilik prinsipi
*C) Demokratik markazlashgan prinsip
D) Ishlab chiqarish prinsipi
54. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
A) Ta’limining barcha sohalarini rivojlantirish rejalari tuzish
*B) Ta’lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlariga rahbarlik qilish
C) Innovatsion g’oyalarni amalga oshirish
D) Qonuniyatlarga amal qilish
55………. ishchi tomonidan o‘zining ish joyida bajariladigan yakuniga etkaziladigan harakat ko‘rinishidagi jarayonning bir qismi.
A) Texnologik xarita
B) Texnologik jarayon
C) Fuksional tuzilma
*D) Texnologik operatsiya
56. Texnologik rejim – bu…..
*A) Texnologik operatsiyalarni amalga oshirishni belgilovchi tartib bo‘lib, ma’lum bir mahsulotni ishlab chiqarishda bajariladigan operatsiyalarning vaqti, sharoitlarini belgilaydi.
B) ishlab chiqariladigan mahsulotga ishlov berishning yagona jarayonini hosil qiluvchi texnologik operatsiyalarning yig‘indisi.
C) Ishchi tomonidan o‘zining ish joyida bajariladigan yakuniga etkaziladigan harakat ko‘rinishidagi jarayonning bir qismi.
D) Ma’lum bir mahsulotni ishlab chiqarish texnologik operatsiyalarini ketma-ketligini bayon qiluvchi texnik hujjat.
57…….. o‘quvchilarning turli yoshdagi fiziologik hususiyatlarini hisobga olishdan iborat.
A) Ta’lim texnologiyalarning psixologik asosi
*B) Ta’lim texnologiyalarning fiziologik asosi
C) Ta’lim texnologiyalarning gigiyenik asosi
D) Ta’lim texnologiyalarning mafkuraviy asosi
58………Ta’lim jarayonining markazida o’qituvchi bo’ladi. Bunda o’qituvchi faol, o’quvchi esa passiv ishtirokchi bo’lib qoladi.
A) Ma’ruza metodi
B) Aktiv metod
*C) Passiv metod
D) Amaliy metod
59. (Tushuntirish, hikoya, suhbat) qaysi metod turiga kiradi?
A) Aamaliy
*B) Og’zaki
C) Kuzatish
D) Laboratoriya
60. Ko’rgazmali metodlarga qaysi qatorda to’g’ri ta’rif keltirilgan?
*A) Ta’lim jarayonida qo’llaniladigan ko’rgazmali qurollar va texnika vositalariga ko’p darajada bog’liq bo’lgan o’quv materialini o’zlashtirish shakllari tushuniladi.
B) O’quvchilar asosiy o’quv axborotini o’qituvchining o’quv mulohazalari va isbotlari jarayonida yoki darslik mavzulari asosida oladilar.
C) Mashqlar,mustaqil topshiriqlar, amaliy va tajriba ishlari asosida o’quv materialni egallash ko’rinishlari ta’limining amaliy metodlari jumlasiga kiradi.
D) Bva C javoblar to’g’ri.
61. Muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni ko’proq o’qituvchi shaxsiga qaratilgan, mavzuga kirish, yoritish, mustaxkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta’lim modelidir, bu qaysi dars turi?
A) Noan’anaviy dars
B) Aralash dars
C) Bilimlarni mustahkamlash darsi
*D) An’anaviy dars
62. Qaysi metod katta hajmdagi o’quv materialini nisbatan uzoq vaqt davomida monologik bayon etish hisoblanadi?
A) Suhbat metodi
*B) Ma’ruza metodi
C) Tushuntirish metodi
D) Savol-javob metodi
63. O‘qituvchi tarbiya jarayonida qanday o‘quvchilarning o‘z-o‘zini tarbiyalash metodlaridan foydalanishi mumkin?
A) Tarbiya jarayonini modellashtirish.
*B) O‘z-o‘zini tahlil qilish va nazorat qilish.
C) Rag’batlantirish.
D) Insoniy sifatlarini namoyon ettirish.
64. Derbifing so’zining ma’nosi?
A) Rivojlantirish.
B) Ta’sir etish
C) Izohlash
*D) Xulosa, baholash.
65. Tarbiya jarayonini loyihalash quyidagi bоsqichlardan qaysi birida kеchadi?
A) Yoshlarda tarbiyaviy tadbirlarning o’tkazilishiga nisbatan ichki ehtiyoj, qiziqish va rag’batning mavjudligi.
B) Tarbiyaviy tadbir g’oyasining yoshlar ichki ehtiyojlariga mоs kеlishi.
*C) Tarbiyaviy tadbir shakli, mеtоdlari va vоsitalarini tanlash.
D) To’g’ri javob yo’q
66. ............ob’yektlarda ijtimoiy reallikning muayyan qismlarini tadqiq etish uslubi hamda predmetlar va hodisalarning real mavjud bo'lgan hamda quriladigan modellarini o'rganish va ishlab chiqishdir.
*A) Modellashtirish.
B) Loyihalashtirish.
C) Rejalashtirish.
D) Tashkillashtirish.
67. .............yo’lga qo’yish asosida - o’quvchilarni ilm-fan, texnika va texnologiya borasida qo’lga kiritilayotgan yutuqlar, yangilik va kashfiyotlardan boxabar etadi, ularga ijtimoiy va tabiiy fanlar bo’yicha bilimlarni berish bilan tafakkuri shakllantiriladi, dunyoqarashi rivojlantiriladi.
A) Axloqiy tarbiya
*B) Aqliy tarbiya
C) Huquqiy tarbiya
D) Jismoniy tarbiya
68. Tarbiyaning tizimliligi deganda nimani tushunasiz?
*A) Tarbiyaviy jarayonda umumiylkni tashkil etadi, chunki tarbiyaviy jarayоnlar bir nechta tizimlarning turli xususiyatlaridan iborat.
B) Tarbiyalash va o’qitish jarayonlarining, shuningdek, o’quvchilarni jamiyat talablari asosida kamolotga yetkazish va shakllantirishga qaratilgan maqsadning ajralmas birligi tushuniladi.
C) Tarbiyalash mazmunini jamiyat talablari darajasida mustaqil ishlab chiqishi.
D) Tarbiyalash jarayonida erishilgan natijalar samaradorligining o'qituvchi tomonidan baholanib borishi va doimiy tahlil qilinishi.
69. Hamkorlikda o’qitish g’oyasi didaktikada nechanchi yillarda paydo bo’lgan?
*A) 1960 yillarda
B) 1970 yillar
V) 1990 yillar
G) 2000 yillar
70. Rivojlangiruvchi ta`limda qo’llaniladigan o’qitish metodlari?
*A) Muammoli, qisman izlanish;
B) Integrativ, axborot – reproduktiv;
V) Ko’rgazmalilik, kitob bilan ishlash;
G) Faqat A va B javoblar to’g’ri.
71. Komandada o’qitishda o’quvchilar teng sonli ikki komandaga ajralish rejasini qaysi olim aytgan?
A) D.B. Elkonina
B) V.V. Davydova.
C) L.V. Zankova
*D R.Slavin
72. O’qituvchi va o’quvchining o’zaro ta`siri bu…..
A) Individuallik
*B) Interaktivlik
C) Rivojlanish
D) Akslantirish
73. Hamkorlikda o’qitishning «Birgalikda o’qiymiz» metodi qachon Minnesot universiteti professorlari D.Jonson, R.Jonsonlar tomonidan ishlab chiqilgan?
A) 1897 yil
B) 1974 yil
*C) 1987 yil
D) 1984 yil
74. Muammoli ta’lim qachon olib borilgan izlanishlar va tajribalarning ijobiy yakuni sifatida vujudga kelgan ta’lim shakli hisoblanadi?
A) XX asrning 80-90 yillarida
*B) XX asrning 70-80-yillarida
C) XI asrning 80-90 yillarida
D) XIII asrning 70-80 yillarida
75. Qaysi olim darsda o‘rganiladigan mazmunning murakkab qismini o‘zlashtirishda o‘qituvchining faoliyati qanday bo‘lsa, o‘quvchi faoliyatini ham shu darajaga yetkazish muammoli ta’limning asosiy maqsadidir degan?
A) D.B. Elkonina
B) V.V. Davydova
C) A. Disterweg
*D) N.G.Dayri
76. Muammoli vaziyatni hal etish darajalari to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang.
*A) O‘qituvchi muammoni qo‘yadi va uning yechimini o‘quvchilar bilan birgalikda topadi.
B) Bir masalaga doir turli nuqtai nazarlarni bayon qiladi.
C) O‘qituvchi o‘quvchilarga dars mavzusi bilan bog‘liq ziddiyatli holatni tushuntiradi va uni yechish yo‘lini topishni taklif qiladi.
D) To’g’ri javob yo’q.
77. Muammoli vaziyatni yechishda qo‘llaniladigan usullar to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang.
A) Mavhumlash.
B) Taqsimlash, umumlashtirish
*C) Solishtirish, umumlashtirish.
D) Tekshirish, solishtirish.
78. Notanish fikrlash bu muammoli vaziyatning qasi xususiyatiga xos?
A) Muammoli vaziyat darajalari
*B) Muammoli vaziyat belgilari
C) Muammoli vaziyat usullari
D) Muammoli vaziyat turlari
79. Tabaqalashtirilgan o’qitishga berilgan ta’rif to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang.
A) An'anaviy usullardan farqli o'laroq, o'quvning interfaol shakllaridan foydalanishda talabaning o'zi asosiy harakat qiluvchi shaxsga aylanadi va bilimlarni o'zlashtirish uchun yo'l ochadi.
*B) Kasbga yoʻnaltirish va yoʻllashning muhim asosi hisoblanadi hamda biror mutaxassislik sohasidagi bilim va koʻnikmalarni egallash bilan bogʻliq bilimlar asosida amalga oshiriladi.
C) o’rganish va ta‘lim berish uchun qulay tarzda shakllantirilgan, ilmiy jihatdan tizimlashtirilgan, turli yoshdagi va ta‘lim olish darajasidagi o’quvchi va o’qituvchilarga mo’ljallangan, ma‘lum bir fanni o’rganish uchun mantiqiy ketma-ketlikda shakllantirilgan elektron axborot manbalari majmuasidir.
D) Ava C javob to’g’ri.
80. Tabaqalashtirilgan ta’lim o‘ziga xos afzallik jihatlarini ko’rsating.
A) O'quvchilarning sinfdan tashqari va darsdan tashqari mustaqil ishlarini uyg'unlashtirish; o'qish vaqtini tejash.
B) Yangi o'quv materialini idrok etish va yodlash samaradorligini ta'minlash. .
*C) O‘quvchilarni ularning ta’lim-tarbiyaviy maqsadlarini aniqlash orqali boshqarish; ko‘zlangan maqsadga erishish uchun mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanish.
D) Butun sinfning diqqatini oshirish.
81. Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida faoliyat yuritish umumiy va
maxsus fan o‘qituvchilaridan quyidagi sifatlarga ega bo‘lishlarini talab etadi?
*A) Kеng ilmiy tafakkur va bosh dunyoqarashga egalik, pеdagogik mahorati yuqori, o‘quvchilarni tushuna oladigan, sabr-toqatli, tirishqoq, harakatchan, ijodkor, ilg‘or pеdagogik tеxnologiyalardan o‘rinli foydalana olish, o‘quvchilarga shaxsiy ibrat ko‘rsata olishni.
B) Maqsadga yo’naltirilgan, shaxsning rivojlanishiga mo’ljallangan, ta‘lim maqsadiga erishish uchun pedagogik metodlar va texnologiyalarning uslubiy izchililigiga ega bo’lishni.
C) Ta'lim tarbiya jarayonining barcha bosqichlarini jadallashtirish, sifat va samaradorligini oshirishni.
D) O'rgatuvchi, ishchi instrumentini, o'qitish ob'ektini, hamkorlik qiluvchi jamoani. dam olish (o’yin) muhitini yaratishni.
82. Qanday ta’lim texnologiyalari individual axborot makoni hisoblanadi?
A) Individuallashtirilgan ta’lim
B) Tabaqalashtirilgan ta’lim
C) Didaktik o’yinli texnologiyalar
*D) Kompyutrli ta’lim texnologiyalari
83. Hozirda qanday ta’lim juda tez rivojlanayotgan zamonaviy axborot texnologiyalaridan bo'lib an'anaviy axborot turlarini: matn. jadval, turli xil bezaklar, nutq, musiqa. telekadrlar, videofilmlardan parchalar, lavhalar, animatsiya ko'rinishidagi axboroilarni o'z ichiga oladi?
A) Masofaviy ta’lim
*B) Multimediali ta’lim
C) Tabaqalashtirilgan ta’lim
D) Differensiallashgan ta’lim
84. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o‘zaro tashkiliy hamkorlikda faoliyat ko‘rsatuvchi barcha ko‘rinishdagi maktabgacha tarbiya, o‘rta umumiy ta’lim maktablari, o‘rta maxsus o‘quv yurtlari, oliy o‘quv yurtlari, maktabdan tashqari tarbiya muassasalarining o‘zaro uzviylikdagi bog‘liqlik bu -…?
A) Tarbiya tizimi
*B) Pedagogik tizim
C) Tizim
D) Yaxlitlik
85. O‘qitish maqsadini amalga oshirish bo‘yicha pedagogning tartiblangan faoliyati
*A) o‘rgatish
B) o‘rganish
C) o’zlashtirish
D) shaklika
86. Anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulqatvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o‘zgaradi
A) o‘rgatish
*B) o‘rganish
C) o’zlashtirish
D) o’qitish
87. O‘qitish nima?
A) o‘qitish maqsadini amalga oshirish bo‘yicha pedagogning tartiblangan faoliyati
B) anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o‘zgaradi
C) o‘qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko‘nikma, malakalar, fikrlash usullari tizimi
*D) qo‘yilgan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan pedagog bilan talabalarning tartiblangan o‘zaro harakati
88. Qaysi qatorda ta’limga to’g’ri ta’rif berilgan?
*A) o‘qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko‘nikma, malakalar, fikrlash usullari tizimi
B) ma’lum bir fanni nazariy o‘zlashtirishni aks ettiradigan inson g‘oyalari yig‘indisi;
C) egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash usullarini egallash;
D) avtomatlashgan, biror bir uchul bilan bexato bajarish, ko‘nikmaning takomillashgan darajasi
89. Ma’lum bir fanni nazariy o‘zlashtirishni aks ettiradigan inson g‘oyalari yig‘indisi bu-….?
A) ta’lim
*B) bilim
C) ko‘nikma
D) malaka
90. Egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash usullarini egallash
A) ta’lim
B) bilim
*C) ko‘nikma
D) malaka
91. Avtomatlashgan, biror bir uchul bilan bexato bajarish, ko‘nikmaning takomillashgan darajasi
A) ta’lim
B) bilim
C) ko‘nikma
*D) malaka
92. Muayyan fanning o‘quv dasturi bo‘yicha kurs ishlari, loyihalar, laboratoriya mashg‘ulotlari va amaliy ishlarni bajarish tartibi aniq ko‘rsatilgan va batafsil ifodalangan, hamda ushbu fan bo‘yicha talabalarda zarur amaliy ko‘nikma va malakalar hosil qilishga mo‘ljallangan ta’lim muassasasining ilmiy kengashi tavsiyasi asosida nashr etiladigan kichik hajmli qo‘llanma.
*A) shaklik (uslubiy) ko‘rsatma
B) risola
C) monografiya
D) o’quv qo’llanma
93. Inson o‘qitish jarayonida egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar hajmi va xarakteri
*A) ta’lim mazmuni
B ta’lim shakli
C) ta’lim maqsadi
D) ta’lim shakli
94. Pedagogika fani o`qitish shakli guruhlarga ajratishda o`z hissasini qo`shgan olimlarni aniqlang.
A) Rajabov, Mamutov
B) Ochilov, Abdullaeva
C) Skatkin I.A, Pavlov
*D) Mahmutov, Babanskiy, Skatkin I.A
95. O`qitish jarayonida shakl va usullardan foydalanishda qanday maqsadlar amalga oshiriladi
*A) ta’limiy va tarbiyaviy
B) axloqiy, jismoniy
C) ma’naviy, tashkiliy
D) ilmiy, tadqiqot
96. Mutaxassislik fanlarini o`qitishda qo`llaniladigan og`zaki shakllarni aniqlang?
A) namoyish qilish, suhbat
B) induktiv, deduktiv
C) o`yin, amaliy, mashq qilish
*D) hikoya, ma’ruza, suhbat
97. Ko`rgazmali shakl turlarini aniqlang?
A) suhbat, mashq qilish, hikoya qilish
B) evristik, muammoli, ko`rsatish
C) o`yin, mashq qiilish, ma’ruza qilish
*D) ko`rsatish, namoyish qilish

Download 111 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling