1. variant. Молиявий менежментни ташкил этиш босқичлари: молиявий назорат (молиявий таҳлил). Молиявий менежмент концепциялари


Download 46 Kb.
bet1/10
Sana02.02.2023
Hajmi46 Kb.
#1147684
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
variantlar (1)


1.variant. Молиявий менежментни ташкил этиш босқичлари: молиявий назорат (молиявий таҳлил). Молиявий менежмент концепциялари.
1S.Moliyaviy menejment - korxonalarda moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish, aylanma mablag‘- lami boshqarish jarayonidir. Moliyaviy menejment korxonalarda moliyaviy resurslar va aylanma mablag‘larni boshqarish jarayonida foydalaniladigan usullar, qo‘llanmalar va shakllaming (forma) tizimidir Moliyaviy menejmentning tub mohiyati uning amalga oshirayotgan funksiyalari orqali namoyon boiadi. Umuman olganda, moliyaviy menejment amalga oshiradigan funksiyalarm quyidagi ikki asosiy guruhga ajratish mumkin boshqaruv subyektining funksiyalari; VA maxsus funksiyalar. Moliyaviy menejmentda tashkiliy ta’minot tizimi, korxonaiarda moliyaviy boshqaruv tizimini tashkil qilish, korxonalar xo‘jalik-moliyaviy faoliyatining alohida yo‘nalishlari bo‘yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish hamda ushbu qarorlarning ijrosi ta’minlash bo‘yicha har bir ichki xizmat bo‘limlari va bo'linmalarining javobgarlik darajalarini va vakolatlarini belgilashni nazarda tutadi. Молиявий назоратнинг предмети қуйидаги молиявий кўрсаткичлардан иборат:турли даражадаги бюджетларнинг даромадлари ва харажатлари;солиқ тўловларининг ҳажмлари (миқдорлари, ўлчамлари);хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлари;хўжалик юритувчи субъектларнинг муомала харажатлари;таннарх ва фойда;уй хўжаликларининг даромадлари ва харажаtlar 2S. Iqtisodiy faoliyat yuritayotgan har qanday korxona xo'jalikmoliyaviy faoliyatidan qat’iy nazar bir tomonlama faoliyat yuritishi mumkin emas. Korxonalar ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish, ishlar bajarish va mahsulotlar sotish jarayonida, bevosita ikkinchi tomon bilan hamkorlikda iqtisodiy munosabatlami yuritish natijasida o ‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishadi va buning natijasida korxonalaming moliyaviy faoliyati shakllanadi. Korxonalaming moliyaviy munosabatlarini 13 ikki guruxga ajratish mumkin: tashqi moliyaviy munosabatlar va ichki moliyaviy munosabatlar.Korxonalar xo‘jalik faoliyatining uzluksizligini ta’minlash, ularda ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish samaradorligini oshirish va shu kabi iqtisodiy barqarorlik ko‘rsatkichlarning yuqori bo‘lishida korxonalarda faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar va xizmatchilar vazifalarining va ish jarayonlarining yuqori saviyada tashkil qilinganligi, ularning mexnatini moddiy va ma’naviy rag'batlantirish tizimini yaratilishi alohida ahamiyatga ega..
2.variant Ривожланган мамлакатлардаги корхоналарда молиявий менежментнинг ташкилий хусусиятлари ва афзаллик жиҳатлари Корхоналарда молиявий режалаштиришнинг асосий вазифалари 1S.Менежерлик касбининг ўзига хос хусусиятлари. Корхона ва ташкилотларда менежернинг ўрни bolishi kerak. Жамоа тушунчаси, турлари, шаклланиш босқичлари. Меҳнат жамоаси. Таъсир ўтказиш ва ҳукмронлик. Мажбур қилишга асосланган ҳукмронлик. Мукофотлашга асосланган ҳукмронлик.ришларга мослашишлари керак. Бошқариш усуллари ва қарорларни қабул қилиш жараёни Бошқарув усуллари бу бошқарув ходимларининг бошқарув объектига мақсадли йўналтирилган таъсир ўтказиш усулларининг йиғиндисидир. Бошқарув усуллари воситасида моддий, молиявий ва меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланган ҳолда, юқори натижаларга эришиш мақсадида иқтисодий жараёнларга таъсир этилади. Ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан бошқарув усулларининг мукаммаллиги билан узвий боғлиқликка эга.2.S Режалаштириш” тушунчасининг маъно-мазмунини янада умумийроқ бўлган ва хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини мувофиқлаштиришнинг объектив зарурлиги ва имкониятини англатувчи “режалилик” орқали аниқлаш мумкин. Ҳақиқатдан ҳам режалаштириш амалиётда режалиликни амалга оширишни, яъни баланслилик (мувозанат) ва пропорционаллиликка (мутаносибликка) эришиш бўйича онгли фаолиятни билдиради. Шу маънода, молиявий ресурсларнинг баланслилигини (мувозанатини) ва прорпорционаллилигини (мутаносиблигини) таъминлашга қаратилган фаолиятга молиявий режалаштириш дейилади.Қуйидагилар молиявий режалаштиришнинг асосий вазифалари ҳисобланади: • ишлаб чиқариш, инвестицион ва молиявий фаолиятларни керакли бўлган молиявий ресурслар билан таъминлаш; • пул маблағларидан иқтисод қилиб, тежаб-тергаб фойдаланиш ҳисобидан корхонанинг фойдасини ошириш бўйича ички резервларни қидириб топиш; • капитални самарали жойлаштириш йўлларини аниқлаш, ундан оқилона ва самарали фойдаланишни баҳолаш; • контрагентлар билан оптимал молиявий муносабатларни ўрнатиш; • корхонанинг молиявий аҳволи, тўловга қобиллиги ва кредитга лаёқатлилиги устидан назорат ўрнатиш.
3.variant 1S. Пул оқимларини режалаштириш ва прогнозлаштириш. Корхоналарда солиқ менежментини ташкил этиш.
Korxonalar kelgusida foydasini maksimal darajaga yetkazib, o‘z faoliyatini ratsional ravishda yuritish uchun har qanday sharoitda ham pul oqimini bashorat qilishning optimal usullarini tanlashi lozim. Bunda korxona moliyaviy menejeridan iqtisodiy strategiyani to‘g‘ri tanlay bilishni, pul oqimlari hisobini aniq va to‘g‘ri yuritishni talab etadi. Bizning nazarimizda korxonaning moliyaviy menejeri korxona pul oqimlarini prognoz qilishda bir qancha bosqichlarni bosib o‘tishi lozim. Bu bosqichlar qo‘yidagilardan iborat bo‘lishi kerak.Birinchidan, pul mablag‘lari kirimini davr boshlanishidan oldin bashoratlash.Ikkinchidan, pul mablag‘lari chiqimini davr boshlanishidan oldin bashoratlash.

Download 46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling