6 таркибий кисмлари. Педагогии кобилият. Педагогии махоратни таиомиллаштиришнинг асосий омиллари. Педагогин мулоиот услублари. Педагогии мулоиот фунициялари Ўиитувчи мехнатини илмий ташиил этиш. Педагогии мехнатни илмий ташиил этишнинг асосий


Download 33.78 Kb.
bet1/2
Sana24.12.2022
Hajmi33.78 Kb.
#1056485
  1   2
Bog'liq
ped6таркибий кисмлари. Педагогии кобилият. Педагогии махоратни таиомиллаштиришнинг асосий омиллари.Педагогин мулоиот услублари. Педагогии мулоиот фунициялари Ўиитувчи мехнатини илмий ташиил этиш. Педагогии мехнатни илмий ташиил этишнинг асосий йўналишлари. Таълим тизимини бошкариш. Ўкитувчи назонатида дилиашлии. Замонавий ўкитувчи таълимни иандай ташиил этиши зарур?
Ўқитувчи ва ўкувчи фаолиятини ташкил этиш
Ўиитувчи таълим-тарбия жараёнининг рахбари сифатида авторитар, демонратии, либерал бошкариш фаолияти.Ўкувчиларнинг ўкув, ишлаб чииариш ва бўш вакгларини бошиариш.
САВОЛНОМА
Имтихон топширувчиларнинг билимлари 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (сохалар бўйича) ихтисослиги бўйича малакавий имтихон зарурий тайёргарлик даражаси ва билимлари мазмунига кўйиладиган талаблар асосида назарий, амалий, математик моделлаштариш бўйича билимлари; олий ўиув юртидан иейинги таълим тизимини ривожлантариш бўйича Ўзбекистон Республииаси Президентининг Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг Қарорларини тушинганлик даражалари; танлаган мавзулари бўйича ўтказган тадкикотларининг натижалари бахоланади.
1 .Педагогика фанининг предмета.

 1. Тарбия-педагогина фанининг предмета сифатида.

 2. Педагогина тушунчаси.

 3. Педагогинанинг асосий тушунчалари.

б.Педагогинанинг назарий ва амалий вазифалари.

 1. Педагогика фанлари тизими ва уларнинг бошка фанлар билан боғлиқлиги.

 2. Педагогиканинг илмий-тадиикот усуллари.

 3. Коррекцией педагогика хакида.

 4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси таълим тўғрисида. Ю.Ўзбекистон Республикасининг янги "Таълим тўғрисидаги" Қонуни.

11.0лий таълимининг ўқув-меъёрий хужжатлари.
12.3амонавий таълим ватарбия муаммолари.

 1. Шахе шаклланишига турлича ёндашувлар.

)4.Тарбияда шахе ривожланишининг биологик ва психологик асослари.

 1. Шахснинг шаклланиш омиллари.

 2. Шахснинг жамиятдаги ижтимоий мавкеи нимадан иборат?

 3. Тарбия жараёнидаги асосий тушунчалар.

 4. Тарбия конуниятлари ва коидалари. Тарбия турлари.

 5. Ўзбекистоннингузлуксиз таълим тизими.

 6. Дидактика тушунчаси.

 7. Таълим мазмуни.

 8. Таълим мазмуни элементлари.

 9. Асосий педагогик тамойиллар ва унинг мазмуни.

 10. Ўкитишнинг асосий методлари, шакллари ва воситалари.

 11. Педагогик одоб-ахлок ва талаба хулк-маданиятини шакллантиришнинг асосий омиллари.

 12. Таълимдаги тадқиқотлар жараёнининг асосий боскичлари.

 13. Ўкув - тарбия жараёнида педагогик муомалани бошкариш услублари.

 14. Ўқув максадларини ишлаб чикиш.

 15. Б.Блумнинг ўқув максадлари таксономияси.

 16. Кўникма ва малакалар хамда уларнинг амалдаги ахамияти.

 17. Кўникма ва малакаларни бахолашдан кутилаётган натижалар.

 18. Талабаларнинг мустақил ишларни ташкил этиш, ўтказиш ва баҳолаш.

 19. Амалий характердаги мустакил топшириклар.

 20. Мустақил ишни бахолаш мезонлари.

 21. Педагогик технология хакидаги тушунча, уни юзага келиши ва кўлланилиши.

 22. Педагогик технология аспектлари.

 23. Педагогик технология турлари.

 24. Педагогик технологнянинг ўзига хос хусусиятлари.

 25. Таълимда технологии ёндашиш вариантлари.

 26. Педагогик махорат хакида тушунча.

 27. Педагогии махоратни тариибий иисмлари.

 28. Педагогии иобилият.

 29. Педагогии технииа ва унинг иомпонентлари, тариибий иисмлари.

 30. Педагогии иобилият.

 31. Педагогии махоратни таиомиллаштиришнинг асосий омиллари.

 32. Педагогин мулоиот услублари.

 33. Педагогин мулоиот фунициялари .

 34. Ўқитувчи мехнатини илмий ташиил этиш.

 35. Педагогии меҳнатни илмий ташиил этишнинг асосий йўналишлари.

 36. Таълим тизимини бошкариш.

 37. Ўқитувчи назоиатида дилиашлин.

52.3амонавий ўқитувчи таълимни кандай ташиил этиши зарур?

Download 33.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling