A. V. Vahobov, T. S. Malikov


Download 5.09 Mb.

bet75/75
Sana13.11.2017
Hajmi5.09 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75

18-bob. BYUDJET TIZIMI VA BYUDJET TUZILMASI.......391

18.1.  Byudjet  tizimi:  ta ’rifi,  prinsiplari,  boshqarish

sohasidagi v ak o latlar................................................................... 391

18.2.  Byudjet  tuzilmasi  va  klassifikatsiyasi........................................396

Bahs-m unozara va  nazorat uchun  sa v o lla r............................ 400

19-bob. BYUDJET JARAYONI.............................................. 402

19.1.  Byudjet jarayoni:  ta ’rifi,  bosqichlari, vazifalari, 

ishtirokchilari  va  p rin sip lari.......................................................402

19.2.  Byudjet  loyihasini  tu z is h ............................................................ 405

19.3.  Byudjetni  muhokama  qilish  (ko'rib  chiqish)

va  tasdiqlash  (qabul  qilish).........................................................409

19.4.  Byudjetni  ijro  e tis h ......................................................................412

19.5.  Byudjetning  ijrosi to'g'risidagi  hisobot va uni  tasdiqlash .....420

B ahs-m unozara va  nazorat uchun  sa v o lla r............................ 422

20-bob. DAVLATNING BYUDJETDAN TASHQARI 

JAMG'ARMALARI.................................................... 426

20.1.  Davlatning byudjetdan tashqari jam g'arm alarining 

ijtimoiy-iqtisodiy  mohiyati  va  ahamiyati..................................426

20.2.  Pensiya jam g 'arm asi.....................................................................433

20.3.  Y o‘1 ja m g 'a rm a si.......................................................................... 438

20.4.  Bandlikni  qoMlab-quvvatlash  Davlat ja m g 'a rm a si.................440

20.5.  M aktab  ta ’limi ja m g 'a rm a si.......................................................443

Bahs-m unozara va  nazorat uchun  sa v o lla r............................ 44621-bob.  IJTIMOIY TA’MINOT............................................. 449

21.1.  Ijtim oiy ta ’m inotning  iqtisodiy  asoslari va  p rin sip la ri..........449

21.2.  Davlat  pensiyasi  va jam g'arib boriladigan  pensiya  f o n d i .....455

21.3.  Ijtim oiy nafaqalar......................................................................... 462

B ahs-m unozara va  nazorat uchun sa v o lla r............................ 465

22-bob.  DAVLAT KREDITI.................................................... 467

22.1.  Davlat kreditining  m azmun-mohiyati va  funksiyalari..........467

22.2.  Davlat  krediti  klassifikatsiyasi................................................... 473

22.3.  Davlat  kreditini  boshqarish........................................................477

22.4.  Davlat  qarzi.  Ichki  va  tashqi  q a rz la r........................................478


22.5.  Davlat  — garant  (kafil)  va  kreditor s ifa tid a ............................482

22.6.  Davlat  qarzlarini  b o sh q a rish ..................................................... 485

Bahs-m unozara va  nazorat uchun  sa v o lla r............................488

23-bob. SUG'URTA...............................................................492

23.1.  Sug'urtaning  iqtisodiy m o h iy a ti............................................... 492

23.2.  Sug'urtaning  rivojlanish  b o sqich lari........................................ 498

23.3.  Sug'urtaning  huquqiy aso slari...................................................506

23.4.  Mulkiy va shaxsiy sug'urta.  Javobgarlik s u g 'u rta s i............... 513

23.5.  Sug'urta  b o z o ri............................................................................ 546

23.6.  Qayta  su g 'u rta .............................................................................. 552

Bahs-munozara va  nazorat uchun sa v o lla r............................55624-bob. UY XO'JALIKLARI MOLIYASI............................... 559

24.1.  Moliya  munosabatlarining  um umiy  tizimida

uy xo'jaliklari  m oliyasi............................................................... 568

24.2.  Uy xo'jaliklarida  moliyaviy qarorlar qabul  qilishning

o'ziga xos  xususiyatiari............................................................... 568

24.3.  Uy xo'jaliklari  darom adlari....................................................... 575

24.4.  Uy xo'jaliklari  x arajatlari...........................................................583

24.5.  Jam g'arm alarni  shakllantirish va y o 'n a ltirish ........................ 588

Bahs-m unozara va  nazorat uchun  sa v o lla r............................593

25-bob. XALQARO  MOLIYA.................................................   600

25.1.  Xalqaro  moliyaning  asoslari  va  rivojlanish

tendensiyalari............................................................................... 600

25.2.  Jahon  banki  va  Xalqaro  valyuta fo n d i..................................... 606

25.3.  Valyuta  kursi  va  valyuta  b o zo rlari............................................611

25.4.  To'lov balansi  va  uni  tartibga solish  y o 'llari...........................615

25.5.  Xalqaro  hisob-kitob  shakllari....................................................620

25.6.  Xalqaro  k re d it.............................................................................. 629

25.7.  O'zbekiston  Respublikasida valyuta munosabatlarini

tartibga  solishning o'ziga  xos xususiyatiari.............................636

Bahs-munozara va  nazorat uchun  sav o llar............................644

Moliyaga oid atama va iboralaming izohli lug'ati.............646

A D A B   I Y O T L A R ..................................................   695


A L IS H E R  V O S IQ O V IC H   VAHOBOV 

TO X IR   SA TTO R O V IC H   M ALIKOVM O L IY A

Toshkent —  «Noshir»  —  2011

M uharrir 

Musahhih 

Badiiy m uharrir Texnik m uharrir

0.  Abdullaev,  N.  Jo *raeva 

D.  Mamadalieva 

Sh.  Odilov 

D.  Ohunjonov

1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   75


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling