Absence- qatnashmaslik drought- qurg’oqchilik Refer to- ishora qilmoq shortage- tanqislik


Download 25.33 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi25.33 Kb.
#1568349
Bog'liq
HEALTH VOCAB 2


CHAPTER 1.1
Absence- qatnashmaslik drought- qurg’oqchilik
Refer to- ishora qilmoq shortage- tanqislik
Relationship- munosabat rewarding- maroqli, qoniqtiradigan
Wellness- sog’liq, sog’lom bo’lish expectancy-istiqbol
Concept-tushuncha compare- taqqoslamoq
Aspect- nuqtai nazar heredity- irsiyat
Carry out- amalga oshirmoq extent- daraja, ko’lam
Leisure- hordiq determine- aniqlamoq oydinlashtirmoq
Well-being-sog’liq, tinchlik aging- yoshi o’tayotgan
Cope with- yengib o’tmoq trait- hislat
Demand- talab optimum- samarali natija
Adjust- moslashtirmoq spite- gina, adovat
Situation- vaziyat, sharoit maintaining- asrab qolish saqlab qolish
Flu- gripp, tumov limitation- cheklash
Aware- qayg’uradigan tendency- odat, xususiyat
Regard- deb qaramoq, deb bilmoq surrounding – o’rab turgan
Satisfying- qanoatlantiradigan dispose of sb/sth- qutulmoq
Influence- ta’sir etmoq hazard- xavf-xatar
Overly- haddan ziyod, juda waste- isrof
Come down- pastga tushnoq, tushmoq can- tunuka idish, konserva
Overeat-bo’kib qolmoq contribute- hissa qo’shmoq
Probably- ehtimol, aftidan cafeteria- kafeteriya
Attention- diqqat, e’tibor make up- xursand bo’lmoq
Emphasis- urg’u routine- kunlik tartib
Accomplishment- yaxshi natija, yutuq acquaintance- tanish
Prefence- afzallik misleading- adashtiruvchi
Manner- usul, uslub, munosabat come down- kasallanmoq
Rude- qo’pol life expectancy- hayotr davomiyligi
Behavior- xulq-atvor odob overcome- yengib o’tmoq
CHAPTER 1.2
Painless- og’riqsiz circumstance- holat, vaziyat
Guarantee- ishontirmoq, va’da bermoq relate to sb/sth- daxldor, aloqador bo’lmoq
Runny nose- burun oqishi distinguish- ajratmoq, farqlamoq
Fever- isitma apply- arziza opshirmoq
Sniff- burun tortmoq remainder- qoldiq
Sequence- ketma-ketlik, izchillik awareness- xabardor bo’lish
So on- shunday qilib evaluate- baholamoq, o’rganib chiqmoq
Health-related- sog’liq bilan bog’liq overexposure- haddan ziyod ko’p chiqish
Progression- bosqichna-bosqich o’sish prescribe-(retsept) yozib bermoq
Regain- qayta tiklamoq reliable- ishonchli, suyansa bo’ladigan
Bring on- o’stirmoq throughout- hamma yoq/joy
Overall- jami discussion- muhokama, tahlil
Neutral- xolis, betaraf complication-murakkablik, kasalning avj olishi
Avoid- oldini olmoq upcoming- yaqinlashib kelayotgan
Outcome-natija, samara procedure- ketma-ketlik
Four-lane- to’rt qatorli bat- bita
Perhaps- balki, taxminan lay down- pastga qo’ymoq
Vigorously- kuchli ravishda swing- tebranmoq, silkinmoq
Warm-up – mashq qilib qizib olish pattern- naqsh chizmoq
Lessen- kamaytirmoq
Argument- tortishuv, bahslashuv CHAPTER 1.3
Long-term- uzoq muddatli no-longer- to’xtatish, uzilmoq
Worthwhile- foydali, arzirli mature- voyaga yetmoq
Immediate- zudlik bilan, shoshilinch adult- katta odam
Contain- tarkibida bo’lmoq abuse- kamsitmoq, haqorat qilmoq
Cancer- saraton, rak drug- giyohvand modda
Bottle up- hissiyotlarini berkitmoq fatal- halok qiladigan
Resentment- qahr, g’azab suicide- o’z joniga qasd qilish, suiqasd
Jealousy- ichi qoralik, qizg’ani Unable- qo’lidsan kelmaslik
Pregnancy- homalidorlik
Crowd- to’planmoq, guruh
Ahead- oldinda, oldinga qarab
CHAPTER 2.1
Consist- tashkil topgan inborn- tug’ma, tabiiy, naslida bo’lgan
Outgoing- kirshimli acquire- egallamoq, qo’lga kiritmoq
Daydreaming- hayol surish shape- shakllanmoq
Competitive- raqobatli, raqobatbardosh apparent- ko’rinib turmoq, ravshan bo’lmoq
Tantrum- birdan g’azablanish evident- aniq, oydin, ayon
Get by- eplamoq, amallamoq relatively- qolganlarga nisbatan
Come up- ko’tarilmoq, chiqmoq cheerful- xursand, quvnoq
Figure out- tushunmoq, anglab yetmoq thrive- yashnamoq, tarqqiy etmoq
Solve- hal qilmoq, yechim topmoq scene- voqea joyi, manzara, holat
Clown- to’plon qilmoq intellect- salohiyat, idrol
Liven up- qizimoq, jonlanmoq definite- aniq, to’g’ri, yaqqol
Devote sth to sb/sth- ba’gishlamoq, borini bermoq partly- qisman, qaysidir ma’noda
Defined- aniq, belgilangan persist- qaysarlik qilmoq
Tend- odatda, ko’pincha adulthood- o’spirinlik
Extrovert- kirisuhvchan modellig- modelyer
Introvert- kamgap odam, kamsuqum kishi acceptable- ma’qul, qabul qilsa bo’ladigan
Inward- ichkari tomonga, o’zi haqida conditioning- shakllanish, moslashish
Assertive- dadil, shahdam, shijoatli desirable- maqbul, afzal ko’radigan
Even-tempared- og’ir bosiq, vazmin praise- maqtamoq
Nonthreatening- self-reliant- o’ziga ishongan
Yielding- ko’ngilchan, yumshoq tabiatli increasingly- brogan sari, yanada
Forceful-talabchan, ta’sirli peer group- tengdosh guruhi
Weakness- zaiflik, quvvatsizlik established- ishonchli, sinalgan
Disappointment- hafsalasi pir bo’lish, ruhi tushish self-concept- o’z-o’zini anglash
Listed above- yuqorida sanab o’tilgan handicapped-aqlan yoki jismonan zaif
Strive- intilmoq, haraktq qilmoq camp-chodir, oromgoh
Elderly- keksalar guilt- aybdorlik, ayb
Solid- qattiq, qotib qolgan self-esteem- o’zini hurmat qilish
Appearance- tashqi ko’rinish scold- tanbeh bermoq, dakki berish bermoq
Form- shakllanmoq inferiority- mavqei ancha pastlik
Encouragement- dalda, madat competent- malakali, mahoratli
As well as – va, shu bilan birga adolescence- o’spirinlik
Excel- eplamoq, afzal bo’lmoq intimacy- yaqinlik, qalinlik
Insecure- noqulay his qiladigan raise- ko’tarmoq
Fault- xato, ayb, nuqson bond- birlashtirmoq
Revealing- fosh qiladigan loneless- yo;g’izlik, tanholik
Focus on- ga diqqatini jalb etish stagnation- turg’unlik o’sishdan to’xtash
Dwell on- haqida ko’p o’ylamoq self-absorbed- o’zi bilan band
CHAPTER2.2 lack- yetishmaslik
Explanation- izohlash integrity- ahamiyati, muhim
Set of- to’plami despair- noumid bo’lmoq
Urge- kuchli xohish regret- afsuslanish
Ego- o’zini hurmat qilish self-confidence- o’ziga ishonish
Decision-making- qaror qabul qilish self-worth- o’z qadrini bilish
Conscious- aql-hushi joyida, hushyor find out- bilib qolmoq, tushunib qolmoq
Iner- yashirin, ichki beyond- undan narisi
Span- muddat spontaneous- beixtiyor, rejalashtirilmagan
Phase- bosqich, palla, davr self-sufficient- o’z-o’zini ta’minlay oladigan
Work out- shug’ullanmoq, mashq qilmoq spiritual- ruhiy, ma’naviy
Satirfactory- qoniqarli, qanoatlanarli mystical- tasavvuf
Mistrusr- ishonmaslik, ishonqiramaslik humankind- insoniyat, bashariyat
Doubt- shubhalanmoq fair- adolatdan, haqqoniy
Shame- uyalmoq unprejudiced- xolis, xolisona
Elimination- bartaraf qilish ascend- ko’tarilmoq, chiqmoq
Inadequacy- zaiflik hierarchy- ierarxiya
Initiative- tashabbus, ishbilarmonlik urgent- shoshilinch, tig’iz
Adequate- yetarlicha, keraklicha withdraw- chekinmoq
Shelter- boshpana, saqlanish uchun joy interfere- aralashmoq
Framework- tayanch qismi, tuzum Freudian- aql bilan boshqarib bo’lmaydigan
Partially- qis,man, to’liq emas extent- daraja, ko’lam
Nevertheless- shunday bo’lsa-da stunt- o’sishdan to’xtamoq
Well-fed- yaxshi ovqatlangan overused- siyqasi chiqib ketgan
CHAPTER 2.3 denial- inkor
Patty- kotlet initial- avvalida, dastlabki
Flunk- (imtihon yoki biror fandan) yiqilmoq displacement- joyini ko’chirish
Dread- vahimaga tushmoq furious- qoni qaynagan
Bring up- o’stirmoq vent-izhor qilmoq
Spot- payqamoq innocent- begunoh
Bill- to’lovni jo’natmoq confront- hal qilmoq
Look away- boshqa joyga qaramoq rationalization- oqilona
Primarly- asosan rejection- rad etish, e’tiborga olmaslik
Mutual- chambarchas regression- avvalgi holatga qaytish
Adhere- yopishmoq, qotmoq horn - signal
Enforce- qonunga bo’ysundirmoq scream- baqirmoq
Fellow- bir xil toifadagi childish- yosh boladek. y. b. ahmoq
Upon=on
Altogether- butunlay, to’liq
Violent- shafqatsiz
Life-threatening- o’limga olib boruvchi
Confront- yengib o’tmoq
Manageable- eplasa bo’ladigan
Terrified- yuragi tushib qolgan
Doubt- shubhalanmoq
Justify- asosli sabab keltirmoq
Aside- bir tomonga, yon tomonga
Grief- qayg’u, hasrat
Download 25.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling