Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet18/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

 

Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi    
 
Ish bosqich-
lari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchi 
Talaba 
1-bosqich. 
Mavzuga  
kirish.  
 
(10 daqiqa) 
1.1.  O’quv  mashg’uloti  1-2  savollar  maqsadi 
va o’quv faoliyati natijalarini aytadi. 
Mavzuni 
yozib oladi. 
1.2.Tinglovchilarning mashg’ulotdagi faoliya 
tini baholash ko’rsatkichlari va mezonlari bilan 
tanishtiradi (1-ilova). 
Yozib 
oladilar. 
1.3. Mavzu bo’yicha tayyorlangan topshiriqlar ni 
tarqatadi. 
Tanishadilar 
1.4. Savollar  berib  suhbat  tarzida  ting  lovchilar 
bilimlarini jonlantiriladi (3-ilova).  
 
 
2 -bosqich. 
 
Asosiy 
bo’lim. 
 
(60 daqiqa) 
 Talabalarning  tayyorlagan  ma’ruza  va  ma’lu 
motlari bilan chiqishini tashkil qiladi: 
 Material  mazmunan  rivojlanishini  diqqat  bilan 
kuzatib boradi;  
 Zarurat  tug’ilganda  mu’ruzachini  bir  necha 
daqiqa 
to’xtatib 
qo’yib, 
bayon 
etilgan 
materiallarni  muhokama  qiladi,  ma’ruzani 
jamoaviy munozaraga aylantiradi.  
Ma’ruza  mazmunini  jamoaviy  tarzida 
muhokamasini uyushtiradi:  
  Aktiv  muhokama  jarayoniga  talabalarni  jalb 
qiladi; 
  savollar beradi; 
  nasihat beradi; 
  ma’ruza asosiy jihatini aniqlashtiradi; 
  aytilgan fikrlarga qiziqish orttiradi. 
Har bir  ma’ruza  muhokamasi qisqacha  umum 
lashtiriladi 
va 
umumlashtirish 
natijasi 
ma’ruzachi  va  opponentlarga  qo’yilgan  ballarni 
hisobga olish orqali yakunlanadi.(2-ilova) 
Individual 
tarzda o’z 
kompyuter 
larida 
bajaradilar 
Natijani tahlil 
qiladilar. 

3-bosqich 
  
Yakunlovch

 
(10 daqiqa) 
3.1. Seminarni yakun qilish. 
  Seminar mashg’uloti mavzusi mazmuniga yakun 
yasaladi: 
  qisqacha asosiy jihatlari ajratib ko’rsatiladi; 
  muhokama 
jarayonida 
savollarga 
berilgan 
javoblar mazmuniga  xulosa qilinadi; 
  ma’ruzachi  va  opponentlarning  tayyorgarlik 
darajasi, 
muhokama 
jarayonidagi 
aktivligi 
baholanadi;  
  ma’ruzachi  va  opponentlarga  qo’yilgan  ballar 
jamlanadi va e’lon qilinadi; 
  seminar  mashg’uloti  natijaviyligiga  umumiy 
baho beriladi; 
  kelgusi 
seminar 
mashg’uloti 
maqsadi 
aniqlanadi. 
Savollar 
beradilar. 
3.2. Mavzu maqsadiga erishishdagi tinglovchilar 
faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi. 
 
3.3. Kurs bo’yicha bilimlarini chuqurlashtirish 
uchun adabiyotlar takdim etadi 
Yozib 
oladilar. 
3.4. Mavzu va kurs bo’yicha mustaqil bajarish 
uchun mavzular ro’yhati bilan tanishtiradi.  
Yozib 
oladilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-MA’RUZA   
 DEMOKRATIK JAMIYaT QURILIShIDA KUChLI 
IJTIMOIY HIMOYA, VA ADOLAT TAMOYILLARI  
 
Amaliy mashg’ulotni olib borish texnologiyasi 
Mashg’ulot shakli 
Bilimlarni 
chuqurlashtirish 
va 
mustah-
kamlashga qaratilgan amaliy mashg’ulot. 
Amaliyot  
rejasi 
1. O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurilishida  kuchli  ijtimoiy 
himoya,  ijtimoiy  adolat  va  ijtimoiy  kafolat  tushunchasi  va 
tamoyillari. 
2. O’zbekistonda  ijtimoiy  adolat  prinsiplari  va  ularning  amal 
qilish xususiyatlari. 
3. Jamoatchilik  fikrida  adolat  tuyg’usi,  ijtimoiy  himoya 
tushunchasining    turli  qatlam,  guruh  manfaatlarida  aks  etish 
holatlari 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  demokratik  jamiyat  qurilishida  kuchli 
ijtimoiy  himoya,  va  adolat  tamoyillari    bo’yicha  bilimlarni  kengaytirish  va 
mustahkamlash 
Pedagogik vazifalar 
O’quv faoliyati natijalari 
 O’zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurilishida  kuchli  ijtimoiy  himoya, 
ijtimoiy  adolat  va  ijtimoiy  kafolat 
tushunchasi  va  tamoyillari  bo’yicha 
bilimlarni 
kengaytirish 
va 
mustahkamlash; 
 O’zbekistonda 
ijtimoiy 
adolat 
prinsiplari  va  ularning  amal  qilish 
xususiyatlari  bo’yicha  bilimlarni 
mustahkamlash; 
 jamoatchilik  fikrida  adolat  tuyg’usi, 
ijtimoiy  himoya  tushunchasining  
turli qatlam, guruh manfaatlarida aks 
etish  holatlari  bo’yicha  atroflicha 
ma’lumot berish. 
 O’zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurilishida  kuchli  ijtimoiy  himoya, 
ijtimoiy  adolat  va  ijtimoiy  kafolat 
tushunchasi  va  tamoyillari  bo’yicha 
bilimlarni mustahkamlaydilar; 
 O’zbekistonda 
ijtimoiy 
adolat 
prinsiplari  va  ularning  amal  qilish 
xususiyatlarini ochib beradilar; 
 jamoatchilik fikrida adolat tuyg’usi, 
ijtimoiy  himoya  tushunchasining  
turli  qatlam,  guruh  manfaatlarida 
aks  etish  holatlari  atroflicha  va 
kengaytirilgan  ma’lumotlarga  ega 
bo’ladilar. 
O’qitish usullari-texnikasi 
ma’ruza, tushuntirish, instruksiya berish, 
namoyish, blis-so’rov, paradokslar usuli 
O’qitish vositalari 
ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska 
O’qitish shakllari  
frontal, kollektiv ish 
O’qitish sharoiti  
kompyuter, multimedia proyektor  
(yoki proyektor va LCD panel) 
Monitoring va baholash 
Kuzatish, og’zaki nazorat, yozma nazorat, 
savol-javobli so’rov, o’quv topshiriq. 
 
 

Amaliy mashg’ulotning texnologik kartasi 
 
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchi 
talaba 
I-bosqich. 
Mavzuga 
kirish. 
(10 daqiqa) 
1.1. Amaliy mashg’ulot mavzusi, maqsadi va 
o’quv  faoliyati  natijalarini  aytadi.  Ta’lim 
jarayoni  «Kichik  guruhlarda  ishlash»  orqali 
amalga oshirilishini e’lon qiladi (1-ilova).  
Tinglaydilar. 
O’UM ga 
qaraydilar. 
1.2.  «Nima  uchun»  texnikasidan  foydala-
nilgan  holda  talabalarga,  «Ijtimoiy  himoya 
tushunchasiga 
bo’lgan 
kanday 
turdagi 
munosabatlar  mavjud?  degan  savol  bilan 
murojaat  qiladi.  Bajarilgan  ishlarni  ko’zdan 
kechirib xulosalaydi (2-ilova). 
O’z fikrlarini 
erkin 
bildiradilar. 
Organayzerni 
to’ldiradilar.  
1.3.  Talabalarning  fikrini  umumlashti    rib, 
ularni 3 ta kichik guruhlarga bo’ladi. 
Guruhlarga 
bo’linadi. 
1.4.  Talabalarning 
mashg’ulotdagi  fao-
liyatini baholash ko’rsatkichlari va mezonlari 
bilan tanishtiradi (3-ilova). 
O’UM ga 
qaraydilar. 
II-bosqich. 
Asosiy 
(60 daqiqa) 
2.1.  Guruhlarga  topshiriq  beradi  va  ularni 
bajarishi  uchun  yordam  beradi.  Ularni 
baholash 
mezonlari 
bilan 
tanishtiradi. 
Qo’shimcha  ma’lumotlardan  foydalanishga 
imkon  yaratadi.  Diqqatlarini  kutiladigan 
natijaga jalb qiladi. (4-ilova).  
Faol  
qatnashadilar 
2.2.  Har  bir  guruh  topshiriqlarini  vatman-
qog’ozlarga tushirib, taqdimotini o’tkazishga 
yordam  beradi,  bilimlarini  umumlashtiradi, 
xulosalarga 
alohida 
e’tibor 
beradi. 
Topshiriqlarning  bajarilishini  qay  darajada 
to’g’ri ekanligini diqqat bilan tinglaydi. 
Ishning taqdi 
motini o’tkaza 
dilar, bahs-mu 
nozara yuritadi 
lar, xulosa 
chiqaradilar. 
Baholaydilar. 
2.3. Har  bir  guruh topshiriqlarni qog’ozlarga 
tushirib,  taqdimotini  o’t-kazishda  yordam 
beradi.  Yagona  xulosa  chi-qarishga  ko’mak 
beradi va nihoyasida umumlashtiradi. 
Taqdimot o’tka 
zadi. G’olib 
guruhlarni 
aniqlab, 
baholaydi. 
III-bosqich. 
Yakuniy  
(10 daqiqa) 
3.1. 
Ish 
yakunlarini 
chiqaradi. 
Faol 
talabalarni 
baholash 
mezoni 
orqali 
rag’batlantiradi. 
Eshitadi. 
Aniqlaydi. 
3.2. Mustaqil  ishlash  uchun topshiriq beradi: 
Mavzuni  Insert  texnikasi  yordamida  tahlil 
qilish. 
O’UM ga 
qaraydilar. 
 

SEMINAR MASHG’ULOTLARDA O’QITISH 
TEXNOLOGIYALARI 
O’QUV MASHG’ULOTIDA TA’LIM TEXNOLOGIYASI MODELI  
 
1-SEMINAR:  Demokratik  jamiyat  to’g’risidagi  dastlabki  qarashlar  va  uning 
rivojlanish bosqichlari.  
Talabalar soni: 40 
Vaqti: 90 minut. 
O’quv mashg’ulotining  shakli  
Kirish  –  mavzu  bo’yicha  vizuallashgan 
amaliy mashgulot 
Ma’ruza  
rejasi   
1. 
O’zbekiston zaminida adolatli jamiyat haqidagi g’oya, 
qarashlarning vujudga kelishi, manbalari va rivojlanishi. 
2. 
Davlatchilik goyalarining nazariy asoslari va ularning 
shakllanishi 
3. 
O’zbekistonda davlatchilik nazariyasining paydo bulish tarixi 
4. 
Milliy mustaqillik va O’zbekistonning demokratik 
o’zgarishlar sari yo’l tutilishi. 
 
O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’zbekistonda demokratik jamiyat to’g’risidagi 
dastlabki  qarashlar  va  uring  rivojlanish  bosqichlari  bosqichlari  to’g’risida 
tushunchalar beradi.  
Pedogogik vazifa: 
O’quv faoliyatining natijasi: 
  adolatli  jamiyat  haqidagi  g’oya, 
qarashlarning 
vujudga 
kelishi, 
manbalari 
va 
rivojlanishini 
tushuntirish; 
  milliy 
mustaqillik 
va 
O’zbekistonning 
demokratik 
o’zgarishlari  xususida  tushunchalar 
berish. 
  adolatli  jamiyat  haqidagi  g’oya, 
qarashlarning 
vujudga 
kelishi, 
manbalari va rivojlanish bosqichlarini 
o’rganib oladiar; 
  mustaqillik 
va 
O’zbekistonning 
demokratik  jamiyat  sari  harakatlari 
yuzasidan bilimga ega bo’ladilar. 
O’qitish usullari va texnika 
Suhbat, amliy hujum, bahs-munozara  
O’qitish vositalari 
Ma’ruza matni, A-32 hajmidagi qog’oz, marker, skotch.  
O’qitish  shakli 
Keng qamrovli, jamoaviy, kichik guruhda ishlash. 
O’qitish shart-sharoitlari 
Guruhda ishlash uchun ajratilgan auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki nazorat, blis-so’rov, test 
 
 
 
 
 
 

 Demokratik jamiyat to’g’risidagi dastlabki qarashlar va uning rivojlanish 
bosqichlari.  
MA’RUZANING TEXNOLOGIK XARITASI  
Ish jarayon- 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
o’qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
O’quv 
mashg’ulo -
tiga kirish. 
10 (daqiqa). 
1.5.  Ma’ruza  mavzusi,  maqsadi    e’lon 
qilinadi. 
1.6.  Ma’ruza mashg’ulotni o’tkazish ketma 
- ketligi tushuntiriladi. 
1.7.  Talabalarni  baholash  mezoni  e’lon 
qilinadi. (1-Ilova ) 
1.8.  Talabalarni  jonlantirish  maqsadida 
«Aqliy  hujum»  ni  amalga  oshiradi.  (2-
Ilova) 
Diqqat 
bilan 
tinglaydilar. 
 
 
Yozib oladilar 
 
Savollarga javob 
beradilar 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(informa- 
sion 
bosqich). 
(50 daqiqa) 
2.1.  Kodoskop,  kompyuter  va  doskadan 
foydalanib 
jadvallar, 
chizmalar 
orqali 
ma’ruza  rejasi  va  asosiy  tushunchalarni 
sharxlab beradi. (3-Ilova)
2.2.  «  Demokratik  jamiyat  to’g’risidagi 
dastlabki  qarashlar  va  uning  rivojlanish 
bosqichlari  haqida  nimalarni  bilasiz  deb 
murojat  etadi.  Javoblari  tahlil  qilinadi  va 
xulosalanadi.  
2.3.  «  Demokratik  jamiyat  to’g’risidagi 
dastlabki  qarashlar  va  uning  rivojlanish 
bosqichlari 
yuzasidan  savollar  o’rtaga 
tashlanadi.  Javoblari  tahlil  qilinadi  va 
xulosalanadi. (4-Ilova) 
2.4.  «  Demokratik  jamiyat  to’g’risidagi 
dastlabki  qarashlar  va  uning  rivojlanish 
bosqichlari»da 
qaysi 
mutafakkirlarining 
fikrlarini  bilasiz?  Javoblar  tahlil  qilinadi  va 
xulosalanadi. 
Ularni 
ishlatishda 
“Diagramma  Vena”  usulini  foydalaniladi. 
(5-Ilova ) 
Bu usulda ishlash ketma-ketligi tushuntiriladi 
2.1. 
Talabalar 
ma’ruzachi 
tomonidan  berilgan 
savollarni 
diqqat 
bilan  tinglab,  o’z 
nuqtai 
nazarlarini 
erkin 
fikr 
orqali 
bayon etadi. 
2.2.  Talabalar  bahs 
munozaraga 
kirishadi.  Bu  uslub 
guruhlarga 
bo’lingan 
holda 
amalga oshiriladi. 
2.3. Savollarga javob 
beradilar 
2.4. Organayzerni 
to’ldiradi. 
   
3-bosqich. 
Yakunlovchi 
bosqich. 
(10 daqiqa) 
3.1.  Mavzuni  yakuniy  xulosalarni 
beradi. 
3.2.  Talabalarga  mustaqil  ishlashi 
uchun uyga vazifa beriladi. (6-Ilova)  
3.1.Talabalar 
tinglay 
dilar, aniqlaydilar.  
Uyga 
vazifani 
yozib 
oladilar.  
O’UM ga qarang. 
 
 
 

Demokratik jamiyat to’g’risidagi dastlabki qarashlar va uning rivojlanish 
bosqichlari.  
O’QUV MAShG’ULOTIDA TA’LIM TEXNOLOGIYaSI MODELI  
 
Talabalar soni 20-25ta 
O’quv soati  2soat 
Mashg’ulot 
shakli 
Bilimlarni kengaytirish va mustahkamlashga qaratilgan 
amaliy mashg’ulot 
Amaliy 
mashg’ulot 
rejasi 
7.  «O’zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va 
amaliyoti»  fanining  predmeti,  obyekti,  uslubi  hamda  uning 
manbalari. 
8.  Ushbu  fanning  asosiy  tushunchalari,  qonuniyatlari  va  uning 
boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar orasida tutgan o’rni. 
9.  Milliy mustaqillik uchun kurashda Turkiston jadidchiligining 
o’rni va roli. 
10. O’zbekiston fuqarolik jamiyati qurilishining ustuvor 
yo’nalishlari 
 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  talabalarda  fan  yuzasidan  bilim  va 
tushunchalar  shakllanishini  ta’minlash  mavjud  bilimlarni  kengaytirish  va 
chuqurlashtirish. 
Pedagogik vazifalar  
O’quv faoliyati natijalari  
  «O’zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurish  nazariyasi  va  amaliyoti» 
fanining  predmeti,  obyekti,  uslubi 
hamda  uning  manbalari  yuzasidan 
bilim berish; 
  fanning 
asosiy 
tushunchalari, 
qonuniyatlari  va  uning  boshqa 
ijtimoiy-gumanitar  fanlar  orasida 
tutgan o’rnini tushuntirish; 
  milliy  mustaqillik  va  O’zbekis 
tonning  demokratik  o’zgarishlari 
xususida tushunchalar berish. 
  «O’zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurish  nazariyasi  va  amaliyoti» 
fanining  predmeti,  obyekti,  uslubi 
hamda  uning  manbalari  yuzasidan 
bilim 
va 
tushunchalarga 
ega 
bo’ladilar; 
  fanning 
asosiy 
tushunchalari, 
qonuniyatlari  va  uning  boshqa 
ijtimoiy-gumanitar 
fanlar 
bilan 
bog’liqligini o’rganadi; 
  mustaqillik 
va 
O’zbekistonning 
demokratik jamiyat sari  harakat  lari 
yuzasidan bilimga ega bo’ladilar. 
O’qitish usullari-texnikasi 
topshiriqlar, amaliy ishlash usuli, suhbat 
O’qitish vositalari 
tarqatma material, kompyuter, doska 
O’qitish shakllari 
individual,  guruhda ishlash 
O’qitish sharoiti 
Jixozlangan auditoriya 
Monitoring va baholash 
Test ,og’zaki savollar,blis-so’rov 
 
 

2-SEMINAR 
 Mustaqillik va demokratik jamiyat qurilishining «O’zbek 
modeli».  
(amaliy mashg’ulot – 2 soat) 
 
Amaliy mashg’ulot olib borish texnologiyasi 
 
Talaba soni 20-50ta 
Vaqti 2 soat 
Mashg’ulot shakli 
Anjuman - amaliy mashg’ulot 
Ma’ruza 
rejasi 
6. DEMOKRATIK JAMIYAT QURISHNING TURLI XIL 
MILLIY MODELLARI VA O’ZBEKISTONDA UNING 
O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. 
7. Islom  Karimovning  “O’zbekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot 
yo’li” asari hamda uning tarixiy ahamiyati.  
8. Dunyoviy davlat va milliy davlat tushunchalari  
9. O’tish  davrining  asosiy  yo’llari,  tadrijiy  rivojlanish  yo’lining 
mohiyati va uning O’zbekistonda o’ziga xos tamoyillari. 
10. 
O’zbekistonda  bosqichma-bosqich  demokratik  jamiyatga 
o’tish davrining muammolarini xal qilishning o’ziga xos yo’llari. 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Talabalarga  mustaqillik  va  demokratik 
jamiyat  qurilishining  «O’zbek  modeli»,    O’zbekistonda  demokratik  jamiyat 
barpo  etishda  o’tish  davrining  zarurligi  va  uning  xususiyatlarini  mukammal 
yoritib berish 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
  DEMOKRATIK 
JAMIYAT 
QURISHNING 
TURLI 
XIL 
MILLIY 
MODELLARI 
TO’G’RISIDA 
BATAFSIL 
MA’LUMOT BERISH; 
  “Dunyoviy 
davlat” 
qurishda 
“O’zbek 
modeli”ning 
jamiyat 
ijtimoiy–  siyosiy, 
iqtisodiy 
va 
ma’naviy 
hayotidagi 
roli 
va 
ahamiyatini  keng  va  atroflicha 
tushuntirish, 
bilimlarni 
mukammallashtirish; 
  o’tish  davrining  asosiy  yo’llari, 
tadrijiy 
rivojlanish 
yo’lining 
mohiyati  va  uning  O’zbekistonda 
o’ziga  xos  tamoyillari  xususida  gi 
bilimlarni mustahkamlash; 
  O’zbekistonda 
tadrijiy 
islohot 
yo’lining  hayotga  tatbiqi  va  uning 
  DEMOKRATIK 
JAMIYAT 
QURISHNING 
TURLI 
XIL 
MILLIY 
MODELLARI 
TO’G’RISIDA 
BILIMLARNI 
MUSTAHKAMLAYDILAR; 
  “Dunyoviy 
davlat” 
qurishda 
“O’zbek 
modeli”ning 
jamiyat 
ijtimoiy–  siyosiy,  iqtisodiy  va 
ma’naviy hayotidagi roli  bo’yicha 
olgan 
bilimlarni 
chuqurlashtiradilar; 
  o’tish  davrining  asosiy  yo’llari, 
tadrijiy 
rivojlanish 
yo’lining 
mohiyati    bo’yicha  olgan  axborot-
ma’lumotlarni taxlil qiladilar; 
  O’zbekistonda 
tadrijiy 
islohot 
yo’lining  hayotga  tatbiqi  va  uning 
natijalarini  keng  va  atroflicha 
o’rganadilar. 

natijalari  yuzasidan  ma’lumotlarni 
chuqurlashtirish va mustahkamlash. 
O’qitish usullari -texnikasi 
topshiriqlar, amaliy ishlash usuli, suhbat 
O’qitish vositalari 
Ma’ruza 
matni, 
tarqatma 
materiallar, 
slaydlar, proyektor. 
O’qitish shakllari 
Jamoa, to’g’ridan-to’g’ri va guruhlarda ishlash. 
O’qitish sharoiti 
Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya. 
Monitoring va baholash 
Og’zaki  nazorat,  savol-javob,  o’z-o’zini  nazorat 
qilish, reyting tizimi asosida baholash. 
 
Amaliy mashg’ulot texnologik karta  
Ish jarayon 
lari vaqti 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchi 
talaba 
Tashkiliy 
bosqich. 
(3 daqiqa) 
1.1. 
Berilgan 
mavzularning 
fanni 
o’zlashtirishdagi dolzarbligini tushuntira di.   
1.2.  Doklad mavzularini xamda xar bir  mavzu 
bo’yicha  opponent  va  taqrizchilarning    erkin 
tanlovini  tashkil  etadi.  Dokladchi  larga 
tanlangan referat bo’yicha reja tuzish vazifasini 
beradi. 
1.3.  Guruhdagi  qolgan  talabalarga  ma’ruza 
matnini  o’rganib  dokladchilar  uchun  savollar 
tuzishni vazifa qiladi (1-ilova). 
1.7.  Baholash  tizimi  bilan  opponent  va 
taqrizchilarni  tanishtiradi.  Dokladchilar  bilan 
chiqish shakli va reglamentni muxokama qiladi 
(2,3-ilova). 
1.8. Referatlar mazmuni bilan tanishadi. 
Ma’ruzaga 
tayyorlanadi. 
 
Opponentlar  va 
resenzentlar 
dokladchilarga 
birikadi. 
Baholar  tizi  mi 
va  regla  ment 
bilan tanishadi 
 
Javob  berishga 
tayyorlanadi 
1 bosqich. 
O’quv 
mashg’ulotg
a kirish 
(5 daqiqa) 
1.1. 
Mavzuni 
va 
uning 
maqsadi, 
rejalashtirilgan  o’quv  natijalarni  ko’rgazmali 
ravishda tanishtiradi.  
1.2 
Ma’ruza-anjumanni 
baxs-munozara 
shaklida  o’tilishini  e’lon  qiladi  va  baholash 
mezonlarini  ekranga  chiqarib  qo’yadi  (4-
ilova). 
Tinglaydi 
 
 
Tinglaydi 
2 boskich. 
Informasi
on 
(axborot) 
(60 daqiqa) 
 
 
 
 
2.1.  Ma’ruzachilarning  chiqishlarini  tashkil 
etadi. 
2.2.  Ma’ruza  mazmuni  bo’yicha  jamovaiy 
muhokamani  tashkil  etadi  va  ilg’or  talabalar 
bilan 
kollektiv 
muxokama 
jarayonini 
yo’naltiradi. 
- savollar beradi   
-dokladning asosiy qismlarini aniqlashtiradi. 
2.1.  Taqdimot 
qiladilar.  
Opponentlar o’z 
fikrlarini 
bildirib savollar 
beradi. 
2.2. Talabalar 
jamoa bo’lib 
doklad 

 
 
 
 
 
 
 
-dokladda 
aytilgan 
gaplarga 
qiziqish 
uyg’otadi. 
-ma’ruza mazmuniga alohida e’tibor qaratadi. 
-dokladlarning  e’tiborli  joy-larida  ularni 
to’xtatadi  va  jamovaiy  muhokamani  tashkil 
etadi. 
-har bir ma’ruza qisqacha umumlashtirila- di. 
mazmunini 
muhokama 
qiladilar, 
baholaydilar.  
3 bosqich. 
Yakuniy 
bosqich  
( daqiqa) 
3.2.  Mavzu bo’yicha umumiy xulosa qiladi.  
3.2. Talabalarga baholash natijasini e’lon 
qiladi. Natijalarga izoh beradi.   
Ekspertlar: 
1. faoliyatni 
baholaydilar. 
Каталог: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling