Логистика


Download 182.18 Kb.
bet1/47
Sana15.06.2023
Hajmi182.18 Kb.
#1479314
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Bog'liq
Маматкулов М.Ш логистика


М.Ш. Маматкулов
ЛОГИСТИКА
100 савол ва жавоб
ТОШКЕНТ-2009
УЗБЕКИСТО** РЕСПУБЛИКАМ олий ба урта
^.СУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ц)Еент молия института
М.Ш. Маматкулов
ЛОГИСТИКА
1^0 с а вол ва жавоб
У ну в кулланма
Тошкент
^ОП&ЗО-МОЙГУА»
2009

Такрнзчилар: и.ф.д., проф, М,Юлдашев
и.ф.н., доц. Н.Араббоев
Мамяткулов М.Ш. Логистика 100 савол ва жявоб. К^ллаима. Т.: «ÏQTISOD-MOLIYA» иашрмёти, 2009, -116 бет.
У ку в куллаимяда логистика, унинг концепциями ва л<,гистнк жараёнлар, логистик оки мл ар, таъмлнот, шплаб чикдриш ва сотиш погистикаси, хара- жатлар логистикаси ва уларни бошкариш масалаларн, ул^,нинг шаклланнши ва ташки л эти шнив г методе логикасослари ёритил гаи.
Ушбу Укув кУлланма иктисодий сохаиар мутахассислаРи’ *“унингдек, олий ва Урта махсус у ку в юртлари талаба ва укитувчила[*и’ кдлаверса, кенг китобхоилар оммасига мулжалл анган.

ISBN 978-9МЗ-13-07М
© «IQTISOD-MOL1YA7> нашривти, 2009
© М.Ш. Мамэткулов, 2^
Кириш
Логистиканинг вужудга келиши ва ривожланиш тйрихи, мута- хассисяарнинг фикрига кура, XIX асрдан бошЛанади. Логистика юноичадан таржима дилинганда - хисоблаш, таксимлаш ва амалдор деган маънони англатади. Аммо, уни кулчилик мутахассиСлар харбий иш билан, харбий операциялар билан боглайдипар. 1
Аслиии олганда дам тугри, сабаби логистика харбий юриш- ларни олиб борищда кддимда дулланилинган булиб, хусусан Амир Темур дам харбий юришларни олиб боришида логистик муомала- лардан, душин таъминотини шакллантиришда фойдаланган.
Амир Темур узин и иг «Темур тузуклари» рисоласйда харбий юришларда уд-ёй ва хурол-аслада, дори-дармон, кийим-кечак, ознд- овдат ва анжомлар таъминоти мудимлиги тугрисида куп мулодаза- лар келтириб упан. Бинобарнн у: «Шундай буйрук бердимкн, юриш вадтида оддий аскарлардан дар ун саккиз киши узи билан бирга бир чодир олеин, дар бир аскар икки от, бир камом, бир садок; укдон, бир ди лич, арра, бигиз, бир доп, жуволдиз, болта, Jura игна ва ордага оси ладшан чарм халта олеит»1, детав,
Хозирги бозор муносабатлари даврида логистика корхонани бозор талаблари асосида фаолият юритишининг асоси булиб шакл- ланмоада.
Логистикада харажатлар корхонани бошкаришнинг зарурий ХУ- роли сифатида курилади. Логистик нукраи назардан туриб хара­жатлар таркибини аникдаш нктисодий жихатдан асосланган бош- кдрув карорлариий дабул дилинишига олиб келади. Харажатларни логистик тадлил кнлиш корхона радбариятига и'стеъмолчилар буюртмаларига хизмат курсатишнинг энг макбул йулларини тан- лашга имкон яратади,
Логистикада харажатларнинг даражаси корхонанинг идтисодий долати, унинг радо батбардош лиги ни характер лайди. Харажатларни
камайтириш ва ту асосда фойда микдорини ошириш корхонанинг молиявнй никоииятларини оширади.
Корхона фаолняти натижаларини синчиклаб бадолаш нстеъ- молчиларга сифатли хизмат курсагиш талаблари ва адамияти ортнб бораётганлиги, логистика содасига жалб килинаётган маблаглар дажми юкорнлиги билан изодланади.
Корхоналар бозор радобатига мослашнши юдорм даражадаги мадсулот ва хизматларни бажаришларига логистик муомалаларни кулламасдан эриша олмаслигими тан олмокдалар. Менежерлар логистик одимларнн самарали бошдарнш, уларни режалаштариш ва амэлда куллаш буЙнча лиги страгегик лойихдпарни ишлаб чидмок- далар ва амалиётга татбид этмскдалар.
Шу мадсадда муаллиф логистикани таддид этиб, уни урганув- чилар учун мудим жидатлармни очиб беришга дарадат дилган. Уш- бу укув д^лланма слий ва урта махсус Удув юртларининг талабала- ри дамда барча содалардаги идгисодчи мутахассисларга мулжал- ланган.
^дув дулланма кириш, ун турт боб, таинч иборалар, тест топ- ширикдари ва калита дамда фойдаланилган адабиётлар руйдатидан иборат.
I БОБ. ЛОГИСТИКА ТУШУНЧАСИ ВА УНИНП
КОНЦЕПЦИЯСИ


Download 182.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling