1-variant e harfi quyidagilardan nechtasida


Download 26.4 Kb.
Sana02.10.2020
Hajmi26.4 Kb.

5-sinf ona tili va adabiyot fanidan test savollari

1-variant

1.E harfi quyidagilardan nechtasida tarzida to'liq talaffuz qilinadi?

Ekran,okean,kecha,material,ne'mat,telefon


  1. 2 ta B) 3ta C) 4ta D) 6 ta

2.Otlarning boshqa so'zlarga tobe bog'lanish uchun xizmat qiladigan so'zlarga nima deyiladi?

A) bog'lovchi. B) ko'makchi. C) yuklama D) undlama
3.Tez-tez kitob o'qilsa, fikr ravshanlashadi. Gapdan ravishni toping.

A) tez-tez. B) f ikr C) o'qilsa D) ravshanlashadi
4.II-shaxs ko'plikda kelasi zamonda tuslangan fe'lni toping.

A) bormoqchimiz B) kelasiz D) ko'radilar C) boradi
5.”Ko'klam” nomli ilk she'rlar to'plami qaysi muallifga tegishli?

A) Hamid Olimjon B) Abdulla Avloniy C) Maqsud Shayxzoda D) Mirtemir
6. “Al –jome as-sahih”kitobiga nechta hadis kiritilgan?

A) 7679 ta B) 6756 ta C) 5986 ta D) 7397 ta
7.Qaysi javobda ot kesimli gap mavjud?

A) Ko'z qo'rqoq,qo'l botir B) Do'st achitib gapiradi

C) Elidan ayrilgan o'lguncha yig'laydi. D) Qushlar sayraydi
8.So'roqqa javob bo'lmaydigan atash ma'nosini bildirmaydigan so'zlar nima deyiladi?

A) mustaqil so'zlar B) yordamchi so'zlar C) kirish so'zlar D) taqlid so'zlar
9.Yozmadim so'zidagi qo'shimchalarni aniqlang.

A) ma,d-zamon, im-egalik B) ma-bo'lishsizlik,di-zamon,m-egalik

D) ma- bo'lishsizlik,di-zamon,m-shaxs son C) ma-bo'lishsizlik,d-zamon,im-shaxs son
10. Eng ,juda so'zlari bilan sifatning qaysi darajasi hosil qilinadi

A) oddiy B) orttirma. C) ozaytirma D) qiyosiy
11.Kitob, gazeta, jurnal, kinofilm, binolar ,tashkilotlarga atab qo'yilgan nomlar qanday yoziladi?

A) qo'shtirnoq bilan B) qo'shtirnoqsiz

C) nomidagi nomli so’zlar so’zlari bo’lsa qo’shtirnoqsiz D) kichik harf bilan
12.Qarilari kutadi mehmon,

Nonvoylari yopadi shirmoy.Ushbu parchada qanday qo’shimchalar ishtirok etgan?

A) zamon,shax-son,ko’plik B) kelishik,egalik,zamon

C) ko’plik,egalik,zamon D) shaxs-son ,ko’plik,egalik
13.O’tkir Hoshimovning ona haqidagi asari qaysi qatorda berilgan?

A)” Dunyoning ishlari” B)”Nur borki,soya bor”

C)” Inson sadoqati” D) Odamlar nima derkin
14.Gulliver qancha muddatda liliputlar tilini o’rganadi?

A) 2 haftada B)1haftada C) uch haftada D) besh haftada
15.”Cholga -endi kim sindirsa,shuni tutib beramiz”degan obraz kim ?

A) Ahmad B) Qosim C) Musa D) Tursunqul
16.U gazetani nari-beri o’qigan bo’ldi-yu,hech narsa demay chiqib ketdi.Ushbu gapdagi ravishni toping?

A) demay B) nari-beri C) o’qigan bo’ldi D) -yu
17.Chiroyli bino.Ushbu so’z birikmasidagi hokim so’z qaysi qatorda berilgan?

A) chiroyli B) bino C) chiroyli bino D) to’g’ri javob yo’q
18.Qaysi gapda egadan keyin tire qo’yilmagan?

A) Duo olgan omondir B) Qarg’ish olgan yomondir

C) Ota-ona ulug’dir D) Aqlli qariya oqib turgan daryo
19.So’zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsalarni bildiruvchi so’z yoki so’zlar qanday nomlanadi?

A) qo’shma gap B) kirish so’z C) undalma D) uyushiq bo’lak
20.O’kir Hoshimov “Alla”hikoyasida kimni tabiatning eng buyuk ixtirosi deb ataydi?
21.”Boylik boylik emas,ahillik boylik”kabi maqollar Asqad Muxtorning qaysi she’rining mazmunini tashkil qiladi?
22.Adabiyot-san’atning qaysi turi hisoblanadi?
23.Ezop ko’proq qaysi janrda ijod qilgan?
24.”Zulmat ichra nur”qissasi qaysi ijodkorning qalamiga mansub?
25.”Gulliverning sayohatlari”romani nechanchi yilda yaratilgan?
26.Durroj qanday qush?
27 ”Uloqda” hikoyasida uloqqa hakamlik qiluvchi shaxs kim edi?
28.Orfoepiya bo’limi nimani o’rganadi?
29. S va H harflari yonma- yon kelib alohida tovushlarning ifodalaganda ular orasiga qanday belgi qo’yiladi?
30.Qaratqich aniqlovchi doimo nimaga bog’lanadi?

5-sinf uchun ona tili va adabiyot fanidan test savollari

2-variant
  1. Do’stim biror narsaga muhtoj bo’lsang yashirma..Ushbu gapda qaysi so’zlardan so’ng vergul qo’yiladi?


A)Do’stim B)Narsaga,bo’lsang C)Do’stim,muhtoj D)Do’stim,bo’lsang
2.Oltin olma duo ol. Ushbu gapdagi oltin,duo so’zlari qanday gap bo’lagi bo’lib kelgan?

A)Hol B)To’ldiruvchi C)Kesim D)Ega
3.O’g’il,burun kabi otlarga egalik qo’shimcha qo’shilsa qanday tovush o’zgarishi yuz beradi?

A)Tovush tushishi B)Tovush ortishi

C)Tovush almashishi D)Unli va undosh tovushlar ortishi
4.Sifat gapda qanday gap bo’lagi bo’lib keladi?

A)hol,kesim,to’ldiruvchi B)hol,kesim,ega

C)hol,aniqlovchi,kesim D)aniqlovchi,kesim,ega
5.Egalik qo’shimchasi qo’shilganda tovush o’zgarishiga uchramaydigan so’z berilgan qatorni toping

A)huquq ,tuproq B)huquq ,idrok C)tuproq,terak D)terak,idrok
6.Qanday qo’shma so’zlar ajratib yoziladi?

A) qo’shma fe’l,qo’shma ot B) qo’shma sifat,qo’shma son

C)qo’shma fe’l,qo’shma son D) qo’shma ot ,qo’shma sifat
7.Og’zaki nutqning tovush tizimini o’rganadigan tilshunoslik bo’limi nima deyiladi?

A) garfika B) orfografiya C) fonetika D) orfoepiya
8.Og’zaki nutqning eng kichik ,mayda bo’laklarga bo’linmaydigan qismi nima deyiladi?

A) tovush B) harf C) bo’g’in D) so’z
9.Lab tish undoshlarini belgilang

A) b,m,v B) v,f C) b,p,f D) p,t
10.Qaysi gapda noto’g’ri yozilgan so’z ishtirok etgan?

A) Tursun tomda tursin B) Erkin yettiga yetdi

C) Umir o’tib borayapti D) Boshliqlar muammoni yechishdi
11.Xullas , Hindiston ,halokat ,ehtimol, xushyorlik ,axloq ,podshoh ushbu so’zlardan nechtasida bo’g’iz undoshi ishtirok etgan ?

A) 4 ta B) 5ta C) 6 ta D) 8 ta
12.O’tkir Hoshimov asarlari qatorini aniqlang.

A) ”Dunyoning ishlari”,”Daftar hoshiyasidagi bitiklar”

B) ”Mening o’g’rigina bolam”,”Shum bola”

C) ”O’g’ri”,”Bemor”

D) ”O’tmishdan ertaklar”,”Yodgor”
13.”Birni ko’rib shukur qil,bir ko’rib fikr qil”maqoli Ezopning qaysi masaliga to’g’ri keladi?

A) ”Ustiga tuz ortilgan eshak” B)”Eshak bilan baqalar”

C) ”Bo’ri bilan laylak “ D)”Kiyik bilan tokzor”
14.Bir xil so’roqqa javob bo’lib,bir xil vazifada keladigan so’zlar...\

A) qo’shma gap B) kirish so’z C) undalma D) uyushiq bo’lak
15.Ikki yoki undan ortiq sodda gaplarning birikuvidan hosil bo’lgan gap...

A) qo’shma gap B) kirish so’z D)undalma C) uyushiq bo’lak
16.Ot kesimli gapni toping

A) Qushlar sayraydi B) Osmonimiz musaffo

C) Qarab turolmadik D) Dadam keldilar
17.Saqlay desang o’zingni,yomondan yum ko’zingni.To’ldiruvchini toping

A) Saqlay desang, yum B) yomondan , ko’zingni,o’zingni

C) ko’zingni,o’zingni,yum D) yum , yomondan , ko’zingni

18.Qaysi qatorda holning so’roqlari mavjud?

A) kim,nima? B) kimga,nimaga? C) kimning ,nimaning? D) qayerda,qachon?
19.Kimni,nimani ,kimga, nimaga ,kimda ,nimada ,kimdan, nimadan,kim bilan ?So’roqlariga javob bo’luvvchi gap bo’laklari..

A)ega B)hol C)to’ldiruvchi D)aniqlovchi
20. Ekzyuperining birinchi hikoyasi.........
21. ”Mehnat mendan start olar”deb qaysi hafta kuni aytilgan?
22. ”Dunyoning ishlari”asarining qaysi hikoyasida onaning:”Meniyam kitob qilib yozsang-chi,o’g’lim”-degan gapi eslanadi?
23. Usmon Nosir Samarqanddan onasiga yo’llagan she’rining nomi ....

24. ”Hayrat ul-abror” dostonining 10-maqolati nima haqida?
25.Mirtemirning so’nggi yillardagi eng sara she’rlarini jamlab, o’zidan keyingi avlodlarga ma’naviy tuhfa qilib qoldirgan asari qanday nomlangan edi ?
26.Shaxs -son qo’shimchalarini yozing.
27.Sintaksis nimani o’rganadi ?
28.Nutq tovushlarining asosiy vazifasi nima?

29. Tinish belgilarini o’rganadigan bo’limni yozing?
30.Uyushuq bo’lakdan oldin umumlashtiruvchi so’z kelsa qanday belgi qo’yiladi?

5-sinf uchun ona tili va adabiyot fanidan test savollari

3-variant
  1. Zid ma’noli so’zlar gapda ega vazifasini bajargan qatorni toping
  1. Maqtanganning uyini ko’r,kerilganning to’yini


  2. Aqlli uzoqni ko’zlar aqlsiz -yaqinni


  3. Ko’p o’yla oz so’zla


  4. Tinchlik urushni yengadi.
  1. So’zlarning bog’lanishi necha xil bo’ladi?


A)2 B)3 C)4 D)1

3. Payg’ambarimizni ko’rgan va u kishi bilan suhbatda bo’lganlar...

A)Sahobalar B)Tobeinlar C)Muhaddislar D)roviylar4. ”Zulmat ichra nur”da umrining oxirida qashshoqlikka uchragan obraz...

A)Ali Yazdiy B)Muhammad Ali C)Kichkina D)Navoiy5. So’roqqa javob bo’luvchi so’zni talab qiladigan so’roq gaplar nimalar vositasida ifodalanadi?

A)So’roq yuklama B)so’roq olmoshi C)ohang D)so’roq belgisi6. -mi,-chi,-a(-ya) yuklamalaridan qay biri so’zga qo’shib yoziladi?

A)-a(-ya) B)-chi ,-mi C)-mi D)-chi7. Istak gaplar kesimi qaysi shaklda bo’ladi?

A)-sa B)-di C)- man D)-sin8. Boshqa bo’laklarsiz ham gap bo’la oladigan gap bo’lagi nima?

A)hol B)ega C)kesim D)to’ldiruvchi9. Ochlik azobi...xalq...barobar tortish...,xalq qayg’usi ...sherik bo’lishni vijdonim buyurdi.Ushbu gapdagi (....)lar o’rniga mos qo’shimchalarni qo’ing

A)-ni,bilan,-ni,-ni B) -ni ,- ni , bilan, C) -ni,bilan,-ni,-ga D)-ni, bilan,-ga10. Sifat kesim vazifasida kelgan gapni toping

A)Bizning tilagimiz-shu B)Oqshom salqin

C)O’qish bizning shiorimiz D)Kitob ukamniki

11. ”Zulmat ichra nur”qissasi kimning qalamiga mansub?

A)O’tkir Hoshimov B)Abdulla Qodiriy C)Mirtemir D)Mirkarim Osim12. Qaratqichli aniqlovchi doim nimaga bog’lanadi?

A)egaga B)aniqlanmishga C)holga D)kesimga13. Dadam,oyim va men hayvonot bog’iga bordik.Ushbu gapda qaysi gap bo’lagi uyushib kelgan?

A)ega B) to’ldiruvchi C)hol D)kesim14. To’g’ri talaffuz me’yorlaini o’rganuvchi tilshinoslik bo’limi..

A)garfika B)orfografiya C)fonetika D)orfoepiya15. Bir xil so’roqqa javob bo’lib,bir xil vazifada keladigan so’zlar...

A)qo’shma gap B)kirish so’z C)undalma D)uyushiq bo’lak16. ”Shum bola “,”Mening o’g’rigina bolam asarlari muallifi...

A)O’tkir Hoshimov B)Abdulla Qodiriy C)G’afur G’ulom D)Mirkarim Osim17. Qaysi asarda hamma kasblarning ham bozori kasod bo’lgani haqida gap boradi?

A)”Mening o’g’rigina bolam” B)”Bemor” C)”Shum bola” D)”Bolaning ko’ngli podsho”18. ”Ko'klam” nomli ilk she'rlar to'plami kimniki?

A)Hamid Olimjon B)Abdulla Avloniy C)Maqsud Shayxzoda D)Mirtemir
19. Adabiyot-san’atning qaysi turi hisoblanadi?

A)ilmiy B)so’z C)publistitik D)dramaturgiya
20. Osmon so’zining ma’nodoshlarini yozing
21.Vilyam Templ saroyida xizmat qilib,kutubxonasidan foydalangan ijodkor

kim?
22. ”Oygul bilan Baxtiyor”ertak-dostoni qahramoni Oygulning otasininig ismi…
23. Ekzyuperining birinchi hikoyasi.........
24. ”Mehnat mendan start olar”deb qaysi hafta kuni aytilgan?
25. ”Al-jome as-sahih”kitobiga nechta hadis kiritilgan?


26.Sonlar fe’lga bog’lansa qanday gap bo’lagi bo’lib keladi?

27.Til o’rta tovushi ishtirok etgan so’z yozing?

28. Qaysi adib O’tkir Hoshimovning ilk qissasini o’qib xat yozgan?

29.Tushum kelishigidagi to’ldiruvchi qaysi bo’lakka bog’lanadi?

30.Roviylar kim?

Test javoblari 1- variant 5- sinf

1

B

2

B

3

A

4

B

5

A

6

D

7

A

8

B

9

D

10

C

11

A

12

B

13

A

14

C

15

A

16

B

17

B

18

D

19

C

20

“Ona tabiatning muhim ixtirosi”

21

Po’latjon yuz tup ko’chat ekdi

22

So’z san’ati

23

masal

24

Mirkarim Osim

25

7397 ta

26

Qirg’ovul

27

Orif sarkor

28

Orfoepiya

29

Tutuq belgisi

30

Qaralmishga bog’lanadi
Test javoblari 2-variant 5- sinf

1

D

2

B

3

A

4

C

5

B

6

C

7

C

8

A

9

B

10

C

11

A

12

A

13

B

14

D

15

A

16

B

17

B

18

D

19

C

20

Uchuvchi

21

Dushanba

22

“Iltijo”

23

“Oq yuvib,oq tarab”

24

“Rostgo’ylik va to’g’rilik”

25

masal

26

- Man,-san ,- dir

27

Gapda so’zlarning bog’lanishi

28

Ma’no farqlash

29

Punktuasiya

30Ikki nuqta


Test javoblari 3-variant 5- sinf
1


B


2


A


3


A


4


A


5


B


6


C


7


A


8


C


9


C


10


B


11


D


12


B


13


A


14


D


15


D


16


C


17


A


18


A


19


B


20


Falak,samo,ko’k


21


Jonatan Svift


22


Darxon


23


Uchuvchi


24


Dushanba


25


7397 ta


26


Hol


27


Yo’lbars, yelpig’ich


28


A.Qahhor


29


Fe’l bilan ifodalangan kesimga


30


Hadus ayituvchilar

Download 26.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling