3-Маъруза Автоматика тизимларининг лойихалаш объектлари ва параметрлари


Download 18.36 Kb.
bet1/4
Sana06.04.2023
Hajmi18.36 Kb.
#1332795
  1   2   3   4
Bog'liq
2-қисм 3-Маъруза


3-Маъруза


Автоматика тизимларининг лойихалаш объектлари ва параметрлари.

Режа:
  1. Автоматика тизимларининг лойихалаш объектларини параметрлари.

  2. Лойихалаш объектининг иш бажариш функциясига параметрларининг таъсири.

  3. Лойихалаш объектларининг таснифи.
  1. Автоматика тизимларининг лойихалаш объектларини параметрлари.

Параметр – объектнинг ищ режими ёки хоссасини характерловчи катталик. Лойихалаш объектлари параметрлари орасидан, уларининг мулжалланган максадига мос даражадаги микдорий бахо хисобланувчи фойдалилик курсаткичлари алохида келтирилади.


Фойдалилик курсаткичлари куйидаги курсаткичларга булинади:
А) унумдорлик; б) ишончлилик; в) киймати; г) массаси; е) аниклиги. Тизимнинг типии ва конкрет шароитдан келиб чикиб, у ёки бу курсаткич бош ролни бажаради. Шундан келиб чикиб, радиотизимлар учун асосий фойдалилик курсаткичлари маълум вакт ичида канча иш бажара олиш кобилияти (унумдорлик курсаткичи) ва аниклик хисобланади. «Фойдалилик курсаткичи» атамаси мураккаб тизимларга мос келувчи юкорищрархик даражада лойихалашларнинг барчасида ишлатилади.
Чикиш параметрлари – тизимнинг тугри ишлаётганлиги хакида хукм чикариш мумкин булган сифат курсаткичлари, яъни бу тушунча анологик жихатдан, «фойдалилик курсаткичи»га мос келади, лекин у ихтиёрий иерархик даражадаги тизимларда кулланилади.
Чикиш параметрлари элементларининг хоссаларига боглик булгани каби, тизимларнинг аникланган структуралари (конфигурациялари)даги элементларнинг бир-бири билан богланишларининг узига хосликларига боглик.
Хар бир янги богланиш услуби янги структурани беради ва тизимлар ишида сифат узгаришига олиб келади. Бундай узгаришлар агар янги типдаги элементлар олдингисига Караганда сифатли булса, кайсидир элементнинг типини узгартиришга олиб келади. Шунинг учун хам элементларнинг типлари тизимлар структураларининг хусусиятларига мувофик булади. Шунга кура, тизимлар структураларининг вазифалари элементлар типларининг вазифалари ва уларнинг бир-бири билан богланиш усулларини билдиради.
Хамма структуралар вариантлари тупламларининг купчилиги – хисоблаш тупламлари; бир вариантдан бошкасига утиш ё чикиш параметрлари кийматини дискрет узгартириш ё тизимлар хоссаларини сифатли узгартиришга утказиш булсин, умуман чикиш параметрлари тупламини узгариши хакида гапириш.
Агар тизимлар структураси аник булса, унда унинг чикиш параметрлари факат элементлар параметрлари ва ташки шароит параметрларига боглик булади.
Ички параметрлар – бу элементларнинг параметрлари.
Ташки параметрлар – бу объектга таъсир килиб, унинг ишига уз таъсирини курсатувчи ташки мухитларнинг параметрлари.
Бошка суз билан айтганда, хар бир иерархик даражадаги чикиш параметрлари тизимлар хоссасини характерлайди, ички параметрлар эса, элементлар хоссасини. Шуни таъкидлаш керакки, янги сатхга утишда каралаётган ички параметрлар чикиш параметрлари булиб колиши мумкин ва аксинча.
Масалан, резисторнинг каршилиги – радио электрон курилманинг принципиал схемасини лойихалашда ички параметр, лекин бу каршилик шу резисторнинг узини ишлашида чикиш параметри булади. Ташки параметрлари, намлик ва ураб турган мухит температураси, радиация даражаси, шовкин микдори ваш у кабилар хизмат килиши мумкин.
  1. Download 18.36 Kb.

    Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling