Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


O’zbekistonda demokratik jamiyatga o’tishning o’ziga xos xususiyatlari


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/26
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

O’zbekistonda demokratik jamiyatga o’tishning o’ziga xos xususiyatlari 
 
O’tish  davrining  umumiy  qonuniyatlari  O’zbekiston  uchun  ham 
umumiylikka egadir. O’tish davrining boshlanishi amaldagi siyosiy hokimiyatning 

tugatilishi,  uning  zaminida  iqtisodiy  hokimiyatning  tugatilishi,  uning  zaminida 
iqtisodiy  sohadagi  islohotlarning  amalga  oshirilishi  uchun  zamin  tayyorlash  va 
oldingi  tizimning  mavjud  ma’naviy  –  mafkuraviy  zo’rovonligidan  qutilish  bilan 
xarakterlanadi. Ular qaysi darajada bo’lishidan qat’iy nazar, demokratik tamoyillar 
asosida rivojlanish yo’lida tanlangan barcha mamlakatlar uchun umumiy zaruriyat 
hisoblanadi.  Ammo  hamma  masala  o’tish  davri  mobaynida  amalga  oshiriladigan 
vazifalar  strategiyasini  belgilash,  ularni  hal  qilishning  mexanizmlarini  ishlab 
chiqish  va  ularni  reallikka  aylantirish  kabilarda  har  bir  mamlakatning  o’ziga  xos 
xususiyatlari  mavjud  bo’ladi.  Bir  mamning  yohud  bir  necha  mamlakatlarning 
o’tish  davrida  qo’llanilgan  tajribalarni  aynan  ikkinchi  mamlakat  qo’llay  olmaydi. 
Chunki  demokratik  jamiyatga  o’tishda  nafaqat  mamlakatlarning  taraqqiyot 
darajalari  belgiloqchi  ahamiyatga  ega  bo’ladi,  xuddi  shuningdek,  har  bir 
mamlakatda  yashayotgan  xalqning  mentalitetini  hisobga  olish  ham  muhim 
ahamiyatga  molikdir.  Uni  hisobga  olmaslik  esa  pirovard  maqsadga  erishish 
imkonini  bermaydi.  Shu  sababdan  ham  O’zbekistonda  uning  o’ziga  xos  bo’lgan 
evolyusion  tadrijiy  yo’li  ishlab  chiqiladi.  Bu  yo’lning  O’zbekiston  uchun  eng 
maqbul  yo’l  ekanligini  Prezident  Islom  Karimov  tomonidan  ilmiy  asoslandi  va 
uning  konseptual  g’oyalarini  fundamental  tarzda  bosqichma  –  bosqich  amalga 
oshirishga kirishiladi. 
Bu  yo’l  Prezident  tomonidan  ishlab  chiqilgan  besh  tamoyilda  o’z  ifodasini 
topdi.  Xuddi  ana  shu  tamoyillarni  tavsiflab,  Prezident  shunday  ta’kidlagan  edi: 
“Shuni alohida ta’kidlash zarurki, soxta inqilobiy sakrashlarsiz, fojeali oqibatlarsiz 
va  kuchli  ijtimoiy  larzalarsiz,  evolyusion  yo’l    bilan  normal,  madaniyatli 
taraqqiyotga  o’tish  –  tanlab  olishga  asosiy  mazmuni  va  mohiyatidir”
12
.  Bu  bosh 
g’oyani  Prezident  Islom  Karimov  jahon  mamlakatlarining  tajribalarini  chuqur 
tahlil  qilish  asosida  ilgari  suradi  va  O’zbekistonga  xos  o’tish  davri  modelini 
ishlab  chiqishda  uning  dunyodagi  bironta  ham  davlatlardagi  modellariga  aynan 
o’xshamasligiga asosiy e’tiborni qaratdi.  
U mamlakatimiz o’z mustaqilligini endigina qo’lga kiritgan va mustaqillikka 
qarshi xavf hali batamom tugamagan sharoitda – 1992 yilda bu konseptual g’oyani 
ilgari surdi.  
O’zbekiston  mustaqillik  yillarida  demokratik  jamiyatga  o’tishning  uchta 
bochqichini  bosib  o’tdi.  Ularning  har  biri  Prezident  Islom  Karimov  tomonidan 
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  birinchi  chaqiriq  VI  sessiyasida  (1996  yil 
29  avgust)  “Hozirgi  bochqichda  demokratik  islohotlarni  chuqurlashtirishning 
muhim vazifalari”; birinchi chaqiriq XVI asrga igtilmoqda” (1999 yil, 14 aprel) va 
nihoyat, Oliy Majlisning ikkinchi chaqiriq IX sessiyasida “O’zbekiston demokratik 
o’zgarishlarni 
yanada  chuqurlashtirish  va 
fuqarolik  jamiyati  asoslarini 
shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari”  (2002  yil  29  avgust),  Oliy  Majlis 
Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo’shimcha  majlisidagi  “Bizning  bosh 
maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash,  mamlakatni  modernizasi 
va isloh etishdir” (2005 yil 28 yanvar) ma’ruzalari ko’rsatib berildi.  
                                                
12
 Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. – Т.: O’zbekiston, 1999, 39 – bet.  

Albatta,  ana  shu  bosqichlar  biri  ikkinchisidan  keskin  farq  qilmasa  –  da, 
ularning  negizidagi  asosiy  g’oya  demokratik  jarayonlarning  olg’a  tomon 
rivojlanishini  ana  ma’lum  bir  vaqtga  kelganda  bu  jarayonga  yangi  kuch,  qudrat 
hamda faollik baxsh eta olishini ifodalaydi. Chunki jarayonlar izchillik bilan tahlil 
etilmasa,  undagi  asosiy  muammo  aniqlanmasa  va  istiqboldagi  vazifalar 
belgilanmasa, rivojlanish ham bo’lmaydi. Shu ma’noda ham Prezident demokratik 
qurish borasidagi  vazifalarni “chuqurlashtirish” (1996  yil)  “Erkinlashtirish” (1996 
yil) va “demokratik o’zgarishlar orqali fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish” 
(2002  yil),  “mamlakatni  modernizasiyalash  orqali  jamiyatni  demokratlashtirish” 
(2005 yil) kabi konseptual g’oyalar ifodalab bergan. 
Ammo  bu  –  o’tish  davri  mustaqil  ravishda  bir  necha  bosqichlardan  iborat 
ekan,  degan  xulosa  kelib  chiqishiga  asos  bo’lmasligi  kerak.  Chunki  o’tish 
davrining o’zi  mamlakatning turli tuzumlardan demokratiyaga o’tishdagi  mustaqil 
oralig’i,  ko’prog’i  hisoblanadi.  Yuqorida  ko’rsatilgan  bosqichlar  o’tish  davrining 
uzluksizligini ifodalaydigan ko’rsatgichdir. 
 
MA’RUZA MASHG’ULOTLARI 
 
4- MAVZU. QONUN USTUVORLIGI – HUQUQIY DEMOKRATIK 
DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI QURIShNING ASOSI 
 
REJA: 
1.  Qonun ustuvorligi tushunchasi va uning mohiyati. 
2.  Qonun  ustuvorligini  ta’minlash  –  huquqiy  davlat  barpo  etishning  asosiy 
mezoni. 
3.  Sud hokimiyatining mustaqilligi – qonun ustuvorligining asosiy belgisi. 
 
Tayanch iboralar: 
Konstitusiya,  qonun  ustuvorligi,  huquqiy  davlat,  fuqarolik  jamiyati, 
Ombutsman instituti, Sud hokimiyati, qonun oldida barchaning tengligi. 
 
O’zbekiston  mustaqillikka erishganidan keyin o’ziga xos bo’lgan taraqqiyot 
yo’lini – ya’ni, bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan erkin, ochiq demokratik 
davlat  qurish  vazifasini  asosiy  maqsad  qilib  belgilab  oldi.  O’zbekiston 
Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimov  ta’kidlab  o’tgandek:  «Biz  shunchaki 
demokratik  jamiyat  emas,  demokratik  odil  jamiyat  qurmoqchimiz…  Adolat  va 
haqiqat  g’oyasi  ijtimoiy  hayotimizning  barcha  sohalarini  qamrab  olmog’i  darkor. 
Adolat  va  haqiqat  g’oyasi  qonunchilik  faoliyatimizning  zamini,  bosh  yo’nalishi 
bo’lmog’i shart»
13

Demokratik  jamiyat  qurish  uchun  mamlakatda  qabul  qilingan  qonunlar 
adolatli  bo’lishi, o’zida  xalq  manfaatlarini  ifoda etishi, og’ishmay  itoat etilsagina, 
                                                
13
 Karimov I.A. O’zbekistonning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy istiqbolininh asosiy tamoyillari. O’zbekiston 
Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasidagi ma’ruza. 1995 yil, 23 fevral. “Vatan sajdagoh kabi 
muqaddasdir” kitobida, 3 jild, - Toshkent: O’zbekiston, 1996 yil, 10 bet. 

jamiyatda  demokratiya  qaror  topadi  va  mustahkam  bo’ladi.  Chunki  barcha 
demokratik institutlar, inson huquq va erkinliklari qonun vositasida joriy etiladi.  
Demokratik jamiyatning eng  muhim belgilaridan biri – jamiyat a’zolarining 
qonun  oldidagi  tengligining,  Konstitusiya  va  qonunlarning  ustuvorligining 
ta’minlanganligidir.  Shu  bilan  birga,  Konstitusiya  va  qonunlarning  provard 
maqsadi  inson,  uning  huquq  va  erkinliklarini  ta’minlashdan  iborat  bo’lmog’i 
lozim.  
«Qonun  ustuvorligini  ta’minlash,  shaxs,  oila,  jamiyat  va  davlatning  huquq 
va  manfaatlari  muhofazasini  kuchaytirish,  aholining  huquqiy  madaniyati  va 
huquqiy  ongini  oshirish,  fuqarolarni  qonunga  bo’ysunish  va  hurmat  ruhida 
tarbiyalash – bu rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan chinakam demokratik, 
huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyati qurishning nafaqat maqsadi, balki uning 
vositasi, eng muhim sharti hisoblanadi»
14

Konstitusiyaning  15  moddasiga  muvofiq  «O’zbekiston  Respublikasida 
O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi va qonunlarining ustunligi so’zsiz tan 
olinadi. 
Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar 
Konstitusiya va qonunlarga muvofiq ish ko’radilar». 
O’z  faoliyatini  Konstitusiya  va  qonunlarga  muvofiq  amalga  oshirish  sanab 
o’tilgan  subyektlarning  konstitusiyaviy  burchi  hisoblanadi.  Agarda  davlat 
organlari,  nodavlat  tashkilotlar,  mansabdor  shaxslar  yoki  fuqarolar  o’zlarining  bu 
burchlarini  bajarmasalar,  ularga  nisbatan  tegishli  javobgarlik  choralari  qo’llanishi 
mumkin. 
Konstitusiyaning  16  –  moddasida  mustahkamlangan  qoidaga  binoan 
«Birorta ham qonun yoki boshqa normativ – huquqiy hujjat Konstitusiya normalari 
va  qoidalariga  zid  kelishi  mumkin  emas».  Agarda  birorta  normativ  –  huquqiy 
hujjat konstitusiyaga zid keladigan bo’lsa, u bekor qilinishi lozim.  
Konstitusiyaga  binoan  qonun  yoki  boshqa  normativ  huquqiy  hujjatning 
konstitusiyaga  mosligini  qaysi  organ  nazorat  qiladi,  degan  savolning  tug’ilishi 
tabiiydir.  
Bu  nazorat  normativ  huquqiy  hujjatlar  loyiha shaklida tayyorlangan  vaqtida 
ularni  huquqiy  ekspertizadan  o’tkazish  orqali  amalga  oshiriladi.  O’zbekiston 
Respublikasining «Normativ-huquqiy hujjatlar to’g’risida»gi 2000 yil 14 dekabrda 
qabul  qilingan  qonuning  18  moddasiga  muvofiq  «Huquqiy  ekspertiza  normativ-
huquqiy  hujjat  loyihasini  tayyorlagan  organning  yoki  normativ-huquqiy  hujjatni 
qabul  qiladigan  organning  yuridik  xizmati,  shuningdek,  O’zbekiston  Respublikasi 
Adliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi». 
Biroq bu borada demokratik tamoyilarni hayotga to’liq joriy etilishida ayrim 
jiddiy  muammolar  ham  mavjud.  Ulardan  biri  tom  ma’nodagi  sud  mustaqilligiga 
erishishdan  iboratdir.  Prezidentimiz  I.A.Karimov  ta’kidlaganidek,  «Sudlar  tom 
ma’nodagi mustaqil bo’lgan holdagina qonunlarning qat’iy ijrosi, ularning haqiqiy 
ustuvorligi  so’zsiz  ta’minlanadi.  Qayerda  sud  mustaqil  bo’lmas  ekan,  shu  yerda 
                                                
14
 Karimov I.A. Adolat qonun ustuvorligida. Ikkinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining oltinchi 
sessiyasidagi ma’ruza. 2001 yil 29 avgust. “Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak” kitobida, 10 jild, 
Toshkent: O’zbekiston, 2002 yil, 28 bet. 

qonun  talablari  va  adolat  buzilishi  muqarrar».  Darhaqiqat,  qonun  ustuvorligini, 
insonning  huquq  va  erkinliklari  himoyasini  ta’minlamasdan  turib,  demokratik  va 
fuqarolik jamiyatini qurish haqida so’z yuritishga hyech qanday asos qolmaydi.  
Biroq bu borada demokratik tamoyillarni hayotga to’liq joriy etishida ayrim 
jiddiy  muammolar  ham  mavjud.  Ulardan  biri  tom  ma’nodagi  sud  mustaqilligiga 
erishishdan  iboratdir.  Prezidentimiz  I.A.Karimov  ta’kidlaganidek,  «Sudlar  tom 
ma’nodagi mustaqil bo’lgan holdagina qonunlarning qat’iy ijrosi, ularning haqiqiy 
ustuvorligi  so’zsiz  ta’minlanadi.  Qayerda  sud  mustaqil  bo’lmas  ekan,  shu  yerda 
qonun  talablari  va  adolat  buzilishi  muqarrar».  Darhaqiqat,  qonun  ustuvorligini, 
insonning  huquq  va  erkinliklari  himoyasini  ta’minlamasdan  turib,  demokratik  va 
fuqarolikjamiyatini qurish haqida so’z yuritishga hyech qanday asos qolmaydi. 
Fuqarolarning  konstitusiyaviy  huquqlari  va  erkinliklarini  ta’minlash 
yuzasidan parlament nazoratini amalga oshirishda Oliy Majlisning Inson huquqlari 
bo’yicha  vakili  (Ombudsman)  instituti  muhim  rol  o’ynaydi
15
.  Yer  yuzida  inson 
borki,  u  doimo  o’z  huquqi  va  erkinligini  himoya  qilish  uchun  imkoniyat  izlagan. 
Ombudsmanning 
tashkil 
topishi 
esa, 
davlat 
bilan 
fuqaro 
o’rtasidagi 
munosabatlarga  yanada  aniqlik  kiridi.  Ombudsman  fuqarolarning  haq-huquqlarini 
himoya  qiluvchi,  munosabatlarni  nazorat  qiluvchi  vakildir.  «Ombudsman» 
(Hombutsmen) shvedcha so’z bo’lib, «hukumat idoralari faoliyatini taftish, nazorat 
qiluvchi mansabdor shaxs yoki vakil» ma’nosini anglatadi
16

Oliy  Majlisning  inson  huquqlari  bo’yicha  vakili  (Ombudsman)  demokratik 
yo’ldan  borayotgan  jamiyatimizdagi  inson  huquqlari  bilan  bog’liq  muammolarni 
hal qilishda faol ishtirok etmoqda. Oliy Majlisning inson huquqlari bo’yicha vakili 
Ombudsman  1997  yil  24  aprelda  qabul  qilingan  qonunda  berilgan  vakolatlariga 
muvofiq  faoliyat  ko’rsatmoqda.  Mamlakatimizda  huquqiy  demokratik  davlat  va 
fuqarolik jamiyatini barpo etishda alohida ahamiyatga ega bo’lmoqda.  
Konstitusiyaga 
ko’ra, 
qonunlar 
Respublika 
Prezidenti 
tomonidan 
imzolanadi,  boshqacha  qilib  aytganda,  o’zining  rasmiy  tasdig’ini  topadi.  Agar 
Prezident  qabul  qilingan  qonunda  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklariga  rioya 
etilmagan  yoki  u  Konstitusiyaga  zid  deb  hisoblasa,  Konstitusiya  93-moddasining 
14-bandiga  muvofiq  qonunga  o’z  e’tirozlarini  ilova  etib  uni  takroran  muhokama 
qilish  va  ovozga  qo’yish  uchun  Oliy  Majlisga  qaytarishga  haqli.  Agarda  boshqa 
normativ-huquqiy  hujjat,  masalan,  Vazirlar  Mahkamasining  qarori,  vazirning 
buyrug’i, hokimning qarori, Konstitusiyaga yoki qonunlarga zid bo’lsa, respublika 
Prezidenti shu moddaning 13-bandiga muvofiq uni to’xtatishga yoki bekor qilishga 
haqli.  
«Mahalliy  davlat  hokimiyati  to’g’risida»gi  qonunning  26-moddasi  ikkinchi 
qismiga  muvofiq  «Hokimlarning  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitusiyasi  va 
qonunlariga,  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  farmonlari,  qarorlari  va 
farmoyishlariga,  Hukumat  hujjatlariga,  shuningdek  O’zbekiston  Respublikasining 
davlat  manfaatlariga  zid  keladigan  hujjatlari  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 
                                                
15
 Xalilov E.H. O’zbekiston Respublikasining Parlamenti: Birinchi chaqiriq Oliy Majlisning faoliyati. – Т.: 
O’zbekiston, 1999, 11-17 betlar.  
16
 Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug’ati. – Т.: Sharq, 1998, 179-bet. 

tomonidan,  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  tomonidan  to’xtatiladi 
va bekor qilinadi». 
Shuni  ham  alohida  ta’kidlash  joizki,  qonun  ustuvorligini  ta’minlashda 
O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisiga  qonunchilik  tashabbusi  asosida  inson 
huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar loyihalarining kiritilishi ham katta 
ahamiyatga ega.   
 
Sud hokimiyatining mustaqilligi – qonun ustuvorligining asosiy belgisi. 
Sudlar  tomonidan  davlat  organlari  huquqiy  hujjatlarning  Konstitusiyaga  va 
qonunlarga  mosligini  nazorat  qilinishi  –  sud  organlarining  vakolatlaridan  biri 
bo’lib hisoblanadi. 
O’zbekiston  Respublikasi  Fuqarolik  kodeksining  12  –  moddasi  «Davlat 
organining yoki fuqarolarning o’zini – o’zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy 
emas deb topish», deb nomlangan bo’lib, uning birinchi qismiga muvofiq «Davlat 
organlarining  yoki  fuqarolarning  o’zini  –  o’zi  boshqarish  organining  qonun 
hujjatlariga  muvofiq  bo’lmagan  hamda  fuqarolarning  yoki  yuridik  shaxslarning 
fuqarolik  hujjatlarini  va  qonun  bilan  qo’riqlanadigan  manfaatlarini  bo’zadigan 
hujjati sud tomonidan haqiqiy emas, deb topilishi mumkin».  
Sud  huquqiy  hujjatni  haqiqiy  emas,  deb  qaror  chiqargan  taqdirda,  bu  qaror 
hamma  davlat  organlari  va  boshqalar  uchun  ham  majburiydir.  Chunki 
Konstitusiyaning  114  –  moddasida  «Sud  hokimiyati  chiqargan  hujjatlar  barcha 
davlat  organlari,  jamoat  birlashmalari,  korxonalar,  muassasalar,  tashkilotlar, 
mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir», deb mustahkamlab quyilgan. 
Sud  qaroriga  ko’ra  haqiqiy  emas  deb  e’lon  qilingan  huquqiy  hujjat–yuridik 
kuchga ega emas. 
Agarda  biron–bir  hujjatnining  qonuniyligi  to’g’risida  sud  qarori  mavjud 
bo’lsa,  usha  hujjat  yuzasidan  fuqarolar  yoki  tashkilotlar  sudga  yana  shikoyat 
qilishlari mumkin emas. 
Qonun  chiqaruvchi  va  ijro  etuvchi  hokimiyatlar  tomonidan  chiqarilgan 
normativ–  huquqiy  hujjatlarning  konstitusiyaviyligi  nazorat  qilish  O’zbekiston 
Respublikasining Konstitusiyaviy sudga yuklatilgan. 
O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasining  109  –  moddasiga  muvofiq 
O’Zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyaviy  sudi  qonunlarning  va  O’zbekiston 
Respublikasi  Prezidenti  farmonlarining,  hukumat  qarorlarining,  davlat  hokimiyati 
mahalliy  organlari  qarorlarining  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyasiga 
mosligini aniqlaydi. 
Konstitusiyaning  ushbu  moddasiga  ko’rsatilgan  normativ  –  huquqiy 
hujjatlarning  Konstitusiyaga  yoki qonunlarga  mosligini  umumiy  yurisdiksiya  yoki 
hujalik  sudlari  nazorat  qilishga  haqli  emaslar.  Ularning  Konstitusiyaga  mosligini 
aniqlash Konstitusiyaviy sudning mutloq vakolatiga kiradi. 
Shu  yerda  yana bir savol tug’iladi. Konstitusiyaviy sud  faqatgina  normativ-
huquqiy  hujjatlarning  Konstitusiyaga  msoligini  nazorat  qiladimi  yoki  normativ 
bo’lmagan  individual  huquqiy  hujjatlarning  ham  Konstitusiyaga  msoligini  nazorat 
qiladimi?  Bu  to’g’rida  Konstitusiyada  ham,  boshqa  qonun  hujjatlarida  ham  aniq 
ko’rsatilmagan.  Ammo, O’zbekiston Respublikasining  «Prokuratura to’g’risida»gi 

qonunning  13-moddasining  oxirgi  qismiga  muvofiq  «O’zbekiston  Respublikasi 
Bosh  prokurorining  buyruqlari  va  boshqa  hujjatlari  (individual  xususiyatga  ega 
bo’lgan  hujjatlar  bundan  mustasno)  O’zbekiston  Respublikasining  Konstitusiyasi 
va  qonunlariga  zid  bo’lsa,  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyaviy  sudining 
qarori asosida bekor qilinadi» degan norma mustahkamlangan. 
Agar  shu  norma  asos  qilib  olinadigan  bo’lsa,  fikrimizga  ko’ra,  O’zbekiston 
Respublikasi Konstitusiyaviy sudi Respublika Prezidentining individual xarakterga 
ega  bo’lgan  farmonlarining  yoki  Vazirlar  Mahkamasining  individual  xarakterga 
ega bo’lgan qarorlarining Konstitusiyaga mosligini ham nazorat qilmasligi lozim. 
Prokuror  qabul  qilgan  qarorlar  ustidan,  shuningdek,  respublika  Bosh 
prokurori  qabul  qilgan  individual  xarakterga  ega  bo’lgan  buyruqlar  va  boshqa 
hujjatlar  ustidan  amaldagi  qonun  hujjatlarga  ko’ra,  sudga  shikoyat  qilish  mumkin 
emas.  Chunonchi,  «Prokuratura  to’g’risida»gi  qonunning  7-moddasida  prokuror 
qabul qilgan «qaror ustidan yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qilinishi mumkin» 
degan qoida mustahkamlab qo’yilgan. 
Fikrimizcha, bu normaning o’zi Konstitusiyaga mos emas. Konstitusiyaning 
44-moddasida  «har  bir  shaxsga  o’z  huquq  erkinliklarini  sud  orqali  himoya  qilish, 
davlat  organlari,  mansabdor  shaxslar,  jamoat  birlashmalarining  g’ayri-qonuniy 
xatti-harakatlari  ustidan  sudga  shikoyat  qilish  huquqi  kafolatlanadi»,  deb 
ko’rsatilgan. 
Agarda 
umumiy 
yurisdiksiya 
sudlarida 
yoki 
xo’jalik 
sudlarida 
Konstitusiyaning  109-moddasida  sanab  o’tilgan  normativ-huquqiy  hujjatlarning 
Konstitusiyaga  mosligiga  shubha  bo’lsa  yoki  bu  masalada  fuqarolarning 
shikoyatlari bo’lsa, Oliy sudning raisi, Oliy xo’jalik sudining raisi ushbu normativ-
huquqiy 
hujjatning 
Konstitusiyaga 
mosligini 
aniqlab 
berishni 
so’rab. 
Konstitusiyaviy sudga murojaat qilishi mumkin. 
Bunday holda ular Konstitusiyaviy sudga murojaat qilishlari shartmi yoki bu 
ularning huquqlarimi, degan o’rinli savol tug’iladi. «O’zbekiston Respublikasining 
Konstitusiyaviy sudi to’g’risida»gi qonunning 19-moddasida  muvofiq bu  ularning 
huquqlaridir.  Demak,  ular  xohlasalar  Konstitusiyaviy  sudga  ko’rib  chiqish  uchun 
masala kiritadilar, xohlamasalar masala kiritmaydilar. 
Normativ-huquqiy  hujjatlarni  Konstitusiyaga  mosligini  nazorat  qilishda 
ko’rsatib  o’tilgan  organlarning,  jumladan,  Konstitusiyaviy  sudning  vakolatlari 
muhim  ahamiyat  kasb  etadi  va  mamlakatimizdagi  islohotlarning  keyingi 
bosqichlarida yana ham takomillashib boradi. 
Xulosa  qilib  aytadigan  bo’lsak,  qonun  ustuvorligi  quyidagi  uchala  holat 
bo’lgandagina, o’zining to’liq ifodasini topadi. 
Birinchidan,  qabul  qilinayotgan  qonunlar  va  boshqa  normativ-hujjatlar 
adolatga, inson huquqi va manfaatlariga asoslangan bo’lishi shart. 
Ikkinchidan,  Konstitusiya,  qonunlar  va  boshqa  normativ-huquqiy  hujjatlar 
barcha  davlat  organlari,  mansabdor  shaxslar,  nodavlat  tashkilotlar  va  fuqarolar 
tomonidan aniq bajarilishi zarur. 
Uchinchidan, barcha normativ-huquqiy hujjatlar Konstitusiya va qonunlarga 
mos  bo’lishi  –  qonun  ustuvorligini  ta’minlashning  asosiy  mexanizmlarini  tashkil 
etadi.  Demokratik  jamiyatning  muhim  tamoyili  bo’lgan  qonun  ustuvorligi 

mamlakatimizda barpo etilayotgan  fuqarolik jamiyati qurishning asosidir. Albatta, 
demokratik jamiyat qurish faqat qonun ustuvorligi bilan cheklanib qolmaydi, balki 
xalqimizning milliy-ma’naviy negizlariga tayanishni taqozo etadi va zaruriy sharti 
qilib qo’yadi.  
 
MA’RUZA MASHG’ULOTLARI 
 
5- MAVZU. FUQARO ERKINLIGI VA FAOLLIGINI TA’MINLASH 
– DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH OMILI 
 
REJA: 
 
1.  Fuqaro erkinligi va faoligi tushunchalari. 
2.  O’zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish asoslari. 
3.  Fuqarolarning siyosiy madaniyati va faolligi.   
 
Tayanch iboralar: 
 
Fuqaro, fuqarolik, fuqarolik jamiyati, fuqarolik mas’uliyati, fuqaro huquqlari 
va erkinliklari, qonun uchtivorligi, qonuniy va huquqiy manfaatlar, inson, erkinlik, 
kuchli jamiyat, ijtimoiy guruh, jamoat tashkilotlari.  
 
Bugungi  kunda  “fuqaro”,  “fuqarolik”,  “fuqarolik  jamiyati”,  “fuqarolik 
mas’uliyati”,  “fuqaro  huquqlari  va  erkinliklari”  tushunchalari  demokratik 
rivojlanishning  zaruriy  shartlaridan  bir  –  biriga  aylanmoqda.  Binobarin, 
demokratiya  va  fuqaro  erkinligi  hamda  uning  faolligini  ta’minlash  masalalari 
dolzarb bo’lib qolmoqda.  
Fuqarolik tushunchasi jamiyatning hozirgi davrigacha, ya’ni huquqiy davlat 
tomon  rivojlanishida  katta  yulni  bosib  o’tdi.  U  jamiyatning  demokratik 
rivojlanishida qulga kiritilgan ulkan yutuqlardan biri. 
Fuqarolik tushunchasi qadimiy Yunonistonda va Rimda mavjud bo’lsa – da, 
asosan feodalizm inqirozga uchrab, jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayot 
demokratiya  va  bozor  munosabatlari  zaminiga  uta  boshlaganda,  hozirgi  shaklida 
paydo  bula  boshladi  va  ilk  bor  “shaharlik”  (fransuzcha  “situayyan”,  inglizcha 
“sitezen”, ruscha “gorojanin - grajdanin”) degan ma’nolarni anglatgan. Mustaqillik 
e’lon  qilingandan  so’ng,  o’zbek  tilida  o’tmishdagi  “grajdanlik”  so’zi  urniga 
“fuqarolik” degan atama qabul qilindi. 
Mustaqillik  yillarida  fuqaro  erkinligi  va  uning  faolligi  masalasi  demokratik 
jamiyat barpo etishning muhim shartlaridan biri sifatida e’tirof etila boshlandi. Shu 
urinda, erkinlik tushunchasini aniqlash ham zarurdir. Negaki, fuqaro erkin bo’lgan 
taqdirdagina, jamiyat taraqqiyotga erishadi. 
Ijtimoiy  –  siyosiy  fanlarda  va  falsafada  individlar  erkinligi  va  ular 
irodasining erkinligi  bir – biriga  uxshash tushunchalar deb qabul qilinadi.  Buning 
asosiy sabablaridan biri, huquqning o’zi odamlar erkinligining alohida shakli, ya’ni 
ular irodasining erkinligi ekanligi bilan belgilanadi. Shu nuqtai – nazardan “fuqaro 
erkinligi”  tushunchasi  ham  politologik,  ham  huquqshunoslik  fanlarining  umumiy 

kotegoriyalari  sifatida  urganiladi.  Demokratiya  inson  erkinligini  qonunlar 
vositasida  kafolatlaydi.  Demak,  demokratiyaning  o’zi  ochiq  muhokama,  ijtimoiy 
ziddiyatlarni  ifoda  etish  va  bartaraf  qilish  usuli  sifatida  fuqarolik  va  siyosiy 
huquqlar  deklarasiyalarida  qayd  qilingan  erkinliklarsiz  mavjud  bo’la  olmaydi.  Bu 
yerda so’z erkinligi  va o’z  fikrini erkin  ifodalash  huquqi, erkin  uyushmalar tuzish 
huquqi,  hayot  tarzini  o’zgartirish  erkinligi  va  shaxsning  xavfsizlikka  bo’lgan 
huquqi  to’g’risida  ketmoqda.    Ushbu  huquqlar  demokratiyaning  asl  mohiyatini 
tashkil qilgani bois, ular himoya qilinishi kerak. 
Xulosa  qilib  aytganda,  insoniyat  borliqni  va  ijtimoiy  hayotda  erkinlikni 
ifodalashning  huquqdan  tashqari  boshqa  biron  –  bir  shaklini  hozirgacha  kashf 
etmagan.  Bu  mantiqan  ham,  amalda  ham  mumkin  emas.  Odamlar  o’z  tengligi 
darajasida erkindirlar va erkinligi darajasida tengdirlar. 
Hozirgi  davr  ijtimoiy-siyosiy  fanlarida  «inson»  deganda  yerda  yashayotgan 
mavjudot  turlaridan  biri  tushuniladi.  Inson  alohida  olingan  tur  (Homo  sapiens) 
vakilini  ifodalovchi  umumiy  tushunchadir.  Inson,  umuman  zotning  yirik  obrazi 
sifatida  bioijtimoiy  mavjudot  bo’lib,  u  bir  vaqtning  o’zida  ham  tabiatga,  ham 
ijtimoiy  hayotga  mansubdir.  Individ  –  inson  zotining  alohida  olingan  nusxasi, 
uning  vakillaridan  biri.  Shaxs  esa  u  yoki  bu  inson  sifatida  namoyon  bo’lib  u 
ma’lum  va  betakror  individuallikka  ega  bo’ladi.  Individning  jamiyatga  kirish 
jarayonlari  uning  ijtimoiylashuvini  ta’minlaydi.  Ijtimoiy  munosabatlarga  kirishish 
natijasida  individning  jamiyatdagi  qadriyatlar  va  me’yorlarni  o’zlashtirib  borishi 
uchun  zamin  yaratiladi.  Bu  jihatdan  yondoshganda,  u  ijtimoiy  ta’sir  obyektidir. 
Shuningdek,  individ  ijtimoiylashuv  oqibatida  jamiyatdagi  turli  munosabatlarda 
faollashadi  va  bunda  u  ijtimoiy  munosabatlar  subyekti  sifatida  harakatlanuvchi 
shaxsga, subyektga, kuchga aylanadi.  
Insonning  paydo  bo’lishi,  uning  jamiyatdagi  o’rni  va  mohiyati  doimo 
ijtimoiy fanlarning muhim va bahstalab sohalaridan biri bo’lib keldi. Aristotelning 
ta’kidlashicha,  «inson  –  tabiatan  (mohiyatan)  ijtimoiy»  ekanligini  ta’kidlash  bilan 
birga,  umumiy  ma’noda  kimda  kim  hokimiyat  yuritish  va  bo’ysinishga  taalluqli 
bo’lsa,  o’sha  fuqarodir;  har  bir  davlat  tuzumida  fuqaroning  mohiyati  o’zgaradi. 
Davlat  tuzumining  eng  yaxshi  turida  kimda  kim  ma’naviy  qadriyatlar  talablariga 
mos  hayotni  nazarda  tutgan  holda  bo’ysinish  va  hokimiyat  yuritishni  xohlasa  va 
unga qobil bo’lsa, ana shu fuqarodir. 
Insonning  mohiyatini  dastlabki  o’rgangan  olimlardan  biri  Xitoydagi 
Konfusiy  va  uning  izdoshlari  edi.  Eramizdan  ilgari  298-238  yillarda  yashagan 
Konfusiyning  izdoshi  bo’lgan  olim  Sen-szi  shunday  deb  yozgan  edi:  «tug’ma 
xususiyatlar,  bu  –  samoviy  munosabatlar  hosilidir.  Ularga  ta’lim  yoki  odamning 
o’zini  yaratuvchilik  ijodi  vositasida  erishib  bo’lmaydi.  Inson  yovuz  tabiatga  ega. 
Insondagi  ezgulik  manfaatlar  uchun  orttirilgan  fazilatdir.  Hozirgi  inson 
tug’ilishidan  boshlab  foyda  olishga  intiladi.  Bu  shunga  olib  keladiki,  kishilar 
o’zaro  raqobatlashadilar  va  bir  birlariga  yon  bermaydilar.  Shuning  uchun  ham 
tarbiya  yo’li  bilan  inson  tabiatini  o’zgartirish,  yaratilgan  qoidalar  asosida  ta’lim 
berib,  ularni  adolatlikka  va  mas’uliyatlikka  o’rgatish  lozim».  Ko’rinib  turibdiki, 
insonning jamiyatga uyushishi yoki uning jamiyat a’zosiga aylanishi va faollashuvi 
uchun  u  ma’lum  darajada  tashqi  ta’sirda  va  hayotdagi  ijtimoiylashuvga  ehtiyoj 

sezadi.  Insonning  muhim  xususiyatlaridan  biri  –  uning  ijtimoiy  mavjudot 
ekanligidir.  Inson  o’zining  ehtiyojlarini  qondirish  maqsadlarida  o’zi  kabi  insonlar 
bilan  birlashishga  intiladi.  Insonning  ijtimoiylashuvi  sun’iy  xarakter  kasb  etib,  u 
shaxs  sifatida  boshqa  insonlar  o’rtasidagi  muhitdagina  shakllana  oladi.  Agar  u 
insoniy  munosabatlardan  xoli  bo’lsa,  o’zidagi  yovuzlik  yoki  hayvoniy  tabiatdan 
xalos  bo’la  olmaydi.  Insondagi  jamiyatga  uyushishga  intilishning  tabiiy  tarzda 
kechishini  Abu  Nasr  Forobiy  quyidagicha  ifodalaydi:  «har  bir  inson  o’z  tabiati 
bilan  shunday  tuzilganki,  u  yashash  va  oliy  darajadagi  yetuklikka  erishuv  uchun 
zarur  bo’lgan  narsalarni  yetkazid  beradi.  Shuning  uchun  inson  shaxslari 
ko’paydilar  va  yerning  aholi  yashaydigan  qismiga  o’rnashdilar.  Natijada  inson 
jamoasi vujudga keldi».  
An’anaviy  jamiyatlarda  insonning  yaratuvchilik  ijobiy  qobiliyati  ancha 
chegaralandi.  Chunki  an’anaviy  jamiyatlarda  mehnatning  tabiiy  taqsimoti  va 
ixtisoslashuvi  adolat  prinsiplariga  asoslanmadi.  Shuningdek,  bu  jamiyatlarda 
shaxslararo aloqalarning o’ta tabaqalashuvi, o’zaro harakatlar va munosabatlarning 
norasmiy  muvofiqlashtirilishi,  jamiyat  a’zolarining  bir-biriga  tobelik,  urug’chilik 
va qon-qarindoshlik  munosabatlari  bilan bog’liqligi  natijasida shaxs erkinligi  ham 
ta’minlanmadi.  Boshqaruvdagi  primitiv  tizimlar  imtiyozsiz  jamiyat  a’zolarining 
faolligini  pasaytirib,  bu  holat  shaxsning  ijobiy  faoliyat  ko’rsatish  va  fikrlash 
qobiliyatini  rivojlantirishga  imkon  bermas,  natijada  o’zaro  munosabatlar,  kichik 
tarzda ro’y berar edi.  
Zamonaviy  jamiyatning  paydo  bo’lishi  bilan  insoniyatning  ijtimoiy  va 
siyosiy  munosabatlarning  bir-biriga  ta’sir  etish  darajasida  mehnat  taqsimotini 
chuqurlashuvi  ro’y  berdi.  Bu  jarayonlarning  sekinlik  bilan  yuksak  ta’lim  va 
tajribaga, 
shuningdek, 
yuqori 
kasbiy 
malakaga 
asoslanishi, 
ijtimoiy 
munosabatlarning qonunlar, me’yorlar, shartnomalar asosida muvofiqlashtirishning 
rasmiy  tizimi  yaratilishi  zamonaviy  jamiyatlarning  xalqchil  bo’lishiga  zamin 
yaratdi.  Dinning  davlat  va  rivojlanishi  kabi  omillar  natijasida  insonlararo 
munosabatlar  yuksalib,  siyosiy  institutlarni  nazorat  etish,  inson  huquq  va 
erkinliklarini  himoya  etish,  jamiyatda  tenglish  o’rnatish  imkoniyatlari  paydo 
bo’ldi.  XX  asrga  kelib  eng  takomillashgan  va  zamonaviy  kishilik  birliklarini 
fuqarolik jamiyati deb atash rusumga kirdi.  
Ma’lumki,  inson  o’zining  ijtimoiy  mavjudot  ekanligi  va  o’z  mohiyatidan 
kelib  chiqib,  tabiiy  ravishda  siyosiy  munosabatlarda  ishtirok  etishga  intiladi. 
Ijtimoiy-siyosiy  munosabatlarda faol ishtirok etish ehtiyojlari va zaruriyati esa har 
bir  fuqaroda  manfaatlarni  faqat  ruhiy  shakldagina  ifodalash  va  qondirish  mumkin 
ekanligini  anglab  yetishga  zamin  yaratadi.  Turli  xil  ijtimoiy  guruhlar  va 
tabaqalarning  turlicha  manfaatlarini  o’zaro  to’qnashuvlar  va  ziddiyatlarga 
kirishishi,  ularni  o’zaro  kelishtirish  va  muvozanatlashtirish  hal  qilib  bo’lmasligini 
anglash jarayonlari tabiiy ravishda xalqchil jamiyat va siyosiy hokimiyatga bo’lgan 
ehtiyojlarni shakllantirdi. Chunki turli  manfaatlar  muvozanatini  ta’minlashni  faqat 
demokratik jamiyat bilan davlat hokimiyati hamkorligida amalga oshirish mumkin 
ekanligini  tarixiy  tajribalar  isbotlab  berdi.  Shu  sababli  ham,  siyosiy  ong  turli  hil 
ijtimoiy guruhlarning siyosiy institutlar va siyosiy subyektlar bilan o’zaro muloqat 

va  munosabatlarga  kirishishi  uchun  zaruriy  ehtiyojlarni  shakllantirdi  hamda 
rasmiylashtirdi. 
Insonning fuqarolik, siyosiy iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari amalga 
oshish  yunalishlaridan kelib chiqib,  negativ  va  nozitiv  huquqlari  inosnning tabiiy, 
asos buluvchi va ajralmas negativ huquqlari doirasiga kirdi. 
Mustaqillik davrida O’zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va ularni 
ta’minlashning  huquqiy  asoslari  rivojlangan  mamlakatlar  tadribasi  va  milliy 
qadriyatlar  talablari  darajasida  shakllandi.  Shuningdek,  Konstitusiya  hamda 
qonunlar  inson  huquqlari  va  huquqiy  davlat  talablari  darajasidagi  mezonlari, 
me’yorlarini yarata oldi. Konstitusiyaning 24 – moddasidagi «Yashash huquqi har 
bir insonning o’zviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og’ir jinoyatdir», 
25  –  moddasidagi  «Har  kim  erkinlik  va  shaxsiy  daxlsizlik  huquqiga  ega.  Hyech 
kim  qonunga  asoslanmagan  holda  hisbga  olinishi  yoki  qamoqda  saqlanishi 
mumkin  emas»,  27  –  moddasidagi  «Har  kim  o’z  sha’ni  va  obrusiga  qilingan 
tajovuzlardan,  shaxsiy  hayotidagi  aralashishdan  himoyalanish  va  turar  joyi 
daxlsizligi  huquqiga ega.  Hyech kim  qonun  nazarda  tutgan  xollardan  va tartibdan 
tashqari  birovning  turar  joyiga  kirishi,  tintuv  o’tkazishi  yoki  uni  ko’zdan 
kechirishi,  yozishmalar  va  telefonda  so’zlashuvlar  sirini  oshkor  qilishi  mumkin 
emas»,  29  –  moddasidagi  «Har  kim  fikrlash,  so’z  va  e’tiqod  erkinligi  huquqiga 
ega…»,  32  –  moddasidagi  «O’zbekiston  Respublikasining  fuqarolari  jamiyat  va 
davlat  ishlarini  boshqarishda  bevosita  ham  o’z  vakillari  orqali  ishtirok  etish 
huquqiga  egadirlar.  Bunday  ishtirok  etish  o’z  –  o’zini  boshqarish,  referendumlar 
o’tkazish  va  davlat  organlarini  demokratik  tarzda  tashkil  etish  yuli  bilan  amalga 
oshiriladi»,  36  –  moddasidagi  «Har  bir  shaxs  mulkdor  bo’lishga  xaqli.  Banka 
qo’yilgan  omonat  sir  tutilishi  va  meros  huquqi  qonun  bilan  kafolatlanadi»,  43  – 
moddasidagi  «Davlat  fuqarolarning  Konstitusiya  va qonunlarda  mustahkamlangan 
huquqlari  va  erkinliklarini  ta’minlaydi»  kabi  fuqarolik  jamiyati  qurishning 
Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling