H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova


Download 7.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet30/58
Sana02.12.2017
Hajmi7.36 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   58

 

 

 

 

 

6-МАЪРУЗА 

Atom tuzilishi.Atomning electron pog`onasi.Elektponning 

orbitallarda taqsimlanish qonuniyati. 

Ta'limning  tеxnologik modеli 

O`quv soati: 2 soat 

tinglovchilar soni: 45-60 ta 

O`quv mashg`uloti  shakli 

Ko`rgazmali ma'ruza, axbarotli ma'ruza  

 

Ma'ruzaning tuzilishi: 

1.Atom tuzilishi. 

Tomson modеli. 

Rеzеrford modеli. 

2. Bor nazariyasi. Atom tuzilishining kvant- mеxanik modеli. 

Eynshtеyn formulasi. 

Noaniqsizlik printsipi. 

Dе-Broyl tеnglamasi.  O`quv  mashg`ulotining  maqsadi:Talabalarni  atom  tuzilishi  va  davriy  qonun  hamda  elementlar 

xossalari bilan tanishtirish. 

 

Pеdagogik vazifalar:  

Atom  tuzilishi  haqidagi  ma'lumotlar  bilan tanishtirish. 

 Atom tuzilishining modеllari bеriladi. 

 Bor  nazariyasi  va  atom  tuzilishining  kvant 

mеxanik modеli bilan tanishtirish . 

 

Korpuskulyar to`lqin dualizmi. Noaniqsizlik printsipi. DеBroyl tеnglamasi bеriladi. 

 Atomlarning 

elеktron 

qavatlarituzilishi 

tushuntiriladi. 

 

O`quv faoliyatining natijalari:  

talabalar biladilar: 

 

Atomning tarkibini bilish;  

Izotoplar, izotonlar va izobarlarni o`rganish;  

Yadro rеaktsiyalari to`g`risida tassavurga ega bo`lish;  

Atomlarning elеktron qavatlarini to`lrilishini bilish;   

Ko`rsatilgan  kimyoviy  elеmеntlar  uchun  kvant sonlarni aniqlashni bilish; 

 Elеktroni qulagan elеmеntlarni aniqlash; 

Ta'lim usullari 

 

Ma'ruza, tеzkor so`rov, amaliy hujum, pinbord Ta'lim vositalari 

Ma'ruza  matni,  o`quv  qo`llanmalar,  kompyutеr, 

slaydlar,  ko`rgazmali matеriallarlar,  skotch, qog`oz, 

O`qitish shakllari 

Ommaviy,  jamoaviy O`qitish shart-sharoiti 

Maxsus tеxnik vositalar bilan jixozlangan xona Monitoring va baholash 

Tеzkor so`rov, savol-javob  

 

II. TA'LIMNING TЕXNOLOGIK XARITASI 

Ta'lim shakli. Ish 

bosqichi 

Faoliyat 

 

o`qituvchiniki talabalarniki 

 

Ma'ruza: tayyorgarlik bosqichi  

 


223 

 

1-bosqich. O`quv mashg`ulotiga 

kirish(7 daq) 

 

 1.1.Mashg`ulot  mavzusi  va  maqsadini aytadi, 

talabalarning 

kutilayotgan 

natijalar 

еtkaziladi; 

Mashg`ulot 

ko`rgazmali  ma'ruza  shaklida  borishini 

ma'lum qilinadi. 

  1.2.  Aqliy  hujum  yordamida  ushbu 

mavzu 


bo`yicha 

ma'lum 


bo`lgan 

tushunchalarning 

aytilishini 

taklif 


etiladi.  

Tinglaydilar, yozib oladilar 

 

 

Tushunchalarini aytadilar.  

2-bosqich.  

Asosiy bosqich  

(63 daq) 

  2.1.  Mavzu  bo`yicha  ma'ruza  matni 

tarqatiladi  va  uning  rеjasi,  asosiy 

tushunchalar  bilan  tanishish  taklif 

qilinadi.  

Slaydlarni  Pover  point  tartibida  atom 

tuzilishi  haqidagi  ma'lumotlar  bilan 

tanishtiriladi. 

Atom 


tuzilishining 

turli 


modеllari   

bеriladi. 

O`qiydilar. 

 

Tinglaydilar, rеaktsiya 

tеnglamalarini  daftarga  ko`chirib 

oladilar. 

Savol bеradilar. 

 

2.3.  Atom  tuzilishidan  tеzkor    so`rov o`tkaziladi. 

Саволларга 

тезкор 

жавоб 


беришади;  

 

2.4.Radioizotoplar  

haqidagi 

ma'lumotlar bilan tanishtirish. 

Tinglaydilar,  yozib  oladilar.  Savol 

bеradilar. 

 

2.3. Atom 

tuzilishi 

multimеdia 

matеriallari ko`rsatiladi.  

Tinglaydilar, ko`radilar, ko`rgazma 

matеriallarini  daftarga  ko`chirib 

oladilar. 

Savol bеradilar. 

 

2.4. Yadro rеaktsiyalari bеriladi. Tinglaydilar,  ko`radilar,    rеaktsiya 

tеnglamalarini  daftarga  ko`chirib 

oladilar. 

Savol bеradilar. 

 

2.5. 


Mavzu 

yuzasidan 

asosiy 

tushunchalarni  takrorlash  maqsadida pinbord usulidan foydalaniladi. 

Asosiy  tushunchalar  muhokama 

qiladilar.  Ma'lumotlarni  daftarga 

qayd qiladilar. 

 

3-bosqich.  Yakuniy 

Mavzu  bo`yicha  yakun  qiladi,  olingan 

bilimlarni 

kеlgusida 

kasbiy 

faoliyatlarida  ahamiyatga  ega  ekanligi muhimligiga talabalar e'tibori qaratiladi. 

Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi. 

Savollarga javob bеradi 

Savollar bеrishadi 

 

 

Tayanch so‟zlar: 

atom,elektron,proton,neytron, 

radoaktivlik,yadro, 

izotop, 


224 

 

izoton,izobarlar,kvant mexanikasi, electron orbital, kvant yacheyka, electron tuzilish.  

Adabiyotlar: 

1. Q. A. Ahmerov, A. T. Jalilov, Umumiy va anorganik kimyo, Tashkent,2006,390 b. 

2.Umumiyvaanorganikkimyodanamaliymashg‘lotlar.Farmatsevtikainstitutetalabalariuchun/ 

mualliflar: S.N.Aminov?R.Aristanbekov, H.R.To‘xtaevvaboshqalar, Toshkent,2005. 368 b. 

      3.N.A.Parpiyev,A.G.Muftaqov,H.R.Rahimov  ,  Anorganikkimyo-    Toshkent.  ‖O‘zbekiston‖, 

2003.-428 b.   

       4.Anorganikkimyo: 

Farmatsiya-57230500-

bakalavriyatta‘limyo‘nalishiuchindarslik)|H.R.To‘xtayev 

(vabosqalar); 

O‘zROliyvao‘rtamaxsusta‘limvazirligi.-T.:‖Noshir‖,20011.-520 b.  

 

Atom tuzilishi 

Dj. Tomson  elektronni ochdi.  

Elektron atomning eng kichik zarracha, manfiy zaryadga ega. 

Uning massasi 9,1095 10

-28


 g ga teng. U 

Vodorod atomining massasidan 1843 marta kichik. 

 Elektronning zaryadi -1.  

          1. Atomning yadroviy tuzilishi 

1903 y. ingliz olimi Tomson ion-elektron yoki statik nazariya yaratdi: 

Tomson nazariyasiga ko‘ra  atom musbat zaryadlangan doira bo‘lib, bu zaryadni ichida  

doimo elektronlar tebranib turadi.Ana shu atomning musbat zaryadlangan qismi atomning butun 

qismini egallab turadi. 

1911 y. ingliz fizigi Ernest Rezerford dinamik yoki atom tuzilishini yadroviy nazariyasini 

yaratdi. 

 Bu  nazariyaga  ko‘ra  atom  juda  kichik  o‘lchamga  ega  bo‘lgan  yadroga  ega.  Yadroda 

atomning  butun  massasi  toplangan.Yadro  atrofida  manfiy  zaryadlangan  elektronlar  aylanadi. 

Markazdan qochma kuchlar elektronlarning yadroga tortilishiga qarshilik ko‘rsatadi. 

1913  y.  Rezerfordning  o‘quvchisi    ingliz  olimi  Mozli  rentgen  nurlarining  spektrini 

tekshirib: 

                              ___ 



 =   A(z-b)   z elementning tartib nomeri; 

 A, b o‘zgarmas sonlar;  

- rentgen nurining to‘lqin chastotasi = 1/


  nurning to‘lqin uzunligi. 

          Protonning massasi 1,0073  u.b. ga teng bo‘lib,  

          uning zaryadi +1 ga teng.  

          Neytronning  massasi 1,0087 u.b.ga teng, 

          uning zaryadi nolga teng. 

     1932 y. D.I.Ivanenko va Geyzenberg  yadro tuzilishini proton–neytron nazariyasini yaratdilar: 

 

                              N = A – Z                 N- atomdagi neytronlar soni; 

               A-elementning atom massasi; 

               Z-elementning tartib nomeri. 

      1932  yilda  ingliz  fizigi  Dj.  Chedvik  zaryadsiz  zarrachalarni  aniqladi  va  ularga  neytron 

nomini berdi(

o

1n). 

 

Yadrodaga protonlar neytronlarga aylanishi yoki teskari jarayon sodir bo‘lishi mumkin: 0

1

n = 1

1

P + -1

0

e            1

1

P= 0

1

n ++1

0

e   

-1

0e  va  

+1

0e   elektron va pozitron. 

                 2. Izotoplar, izobarlar va izotonlar  225 

 

Yadro  zaryadi  bir  xil  lekin  atom  massasi  turlicha  bo‘lgan  atomlar  to‘plami  izotoplar deyiladi.Bu zarrachalar tarkibida neytronlar soni har xil bo‘ladi. 

17

Cl35

,     


17

Cl

37 

12

Mg24

,     


12

Mg

25,    

12

Mg26

 

 Har  xil  sondagi  protonlar  va  neytronlarga,  lekin  bir  xil  sondagi  nuklonlarga(atom 

massasiga) ega bo‘lgan zarrachalar izobarlar deyiladi. 

1940(18 p, 21 n); 

20

Са40

 (20p,20n); 

18

Ar(18p,22n)   

Bir xil sondagi neytronlarga ega bo‟lgan zarrachalar izotonlar deyiladi. 

54

Xe(54p,82n); 55

Rb

137 (55p,82 n);

56

Xe138

(57p,82n). 

C

14

 izotopi yarim emirilish davri 5710 yilni tashkil etadi.  Atmosferadagi  uglerod  konsentratsiyasi  va  topilmadagi  uglerod  konsentratsiyasini 

solishtirib organik topilma yoshini aniqlash mumkin.    

         3. Yadro reaksiyalari 

Atomning yadrosi biror bir zarrachani biriktirganda va yangi yadro hosil bo‘lganda uning 

yashash davri 10

-7

 sek. atrofida bo‘ladi.  Yadro reaksiyalari birinchi marta 1919 yilda E.Rezerfird tomonidan amalga oshirilgan. 

 U  


7

14

N elementini geliy bilan ta‘sirlashtirib 8

17

O elementini sintez gilgan edi: 7

14

N+ 2

4

1

1

H+8

17

O  yoki       7

14

 N (11

H)

817

1939 yilda issiq neytronlar ta‘sirida uran yadrosining bo‘linish reaksiyasi  amalga oshirilgan: 92

235


U +

o

1n  

3692

Kr+


56

141


 Ba + 2

o

1n  

         Og‘ir  yadrolarni    o‘z-o‘zidan    ikkiga  bo‘linishi  (ba‘zan  uch  yoki  to‘rtga)  ikki  xil  yangi 

yadrolar paydo bo‘lishiga olib keladi.   

        Reaksiyada 200 MeV energiya ajraladi. Bu energiya qiymati 19,2

*

10

9 kJ/mol ga  teng yoki 

bu  energiya  qiymati  2  million  kg  yuqori  sifatli  tosh  ko‘mir  yonganida  chiqadigan  energiyaga 

teng. 

          Termoyadro  reaksiyalari  juda  yuqori  haroratda  107

  K  da  boradi.  Bu  reksiyada  vodorod 

yadrosidan geliy yadrosining sintezi kuzatilib: 

                             4

1

12

4He  + 2

+ 

         Termoyadro  reaksiyalarida  ham  juda  katta  energiya  ajralib  chiqadi,  uni  qiymati  1  g 

vodorodga nisbatan  6,87 MeV yoki 644 million kJ/mol qiymatga ega. 

          Bu qiymat  yuqori sifatli tosh ko‘mir yonganda chiqadigan energiyadan  15 million marta 

ko‘pdir.  

          Yadro raeksiyalari asosida olingan  birinchi  kimyoviy element texnisiy hisoblanadi.  

         Uni olinishi uchun molibdenga deytronlar ta‘sir ettirilgan: 

42

98Mo+

14392

Tc +


0

1

n   yoki  42

98

Mo (D,n) 43

99

Tc           Keyinchalik  85- element astat, 61- element prometiy, 87- element fransiy ham olingan. 

Radiopreparatlar sifatida H

3

 , C


11

, C


14

, O


15

, P


30

, P


32

, K


43

, Fe


52

, Fe


55

, Co


57

, Co


58

, I


126

, Hg


203

 

izotoplar ishlatiladi.  4.Atomlar spektri 

                   Rezerford nazariyasi ikki qarama-qarshilikka ega: 

-

 

bu nazariya atomning barqarorligini tushuntura  olmadi.  -

 

atomning Rezerford bo‘yicha tuzilishi atom spektrlari to‘g‘risida noto‘g‘ri xulosalar chiqarishga olib keladi.  

-

  Shunday  qilib,  Rezerford  nazariyasi  atomlarning    barqarorligi    va  atomlar  spektrini  uzlukli 

tabiatini   tushuntirib bera olmadi. 

 Kaliyning atom spektrida uchta chiziq bor(2 qizil va 1 binafsha).  

                                    5. Nurning kvant nazariyasi 

      Nemis fizigi Maks Plank 1920 y.da qizdirilgan moddaning nur chiqarish xossasini, moddalar 

tomonidan  nur  chiqarilishi  va  yutilishi  uzuq  –uzuq,  ya‘ni  diskret  holda    sodir  bo‘ladi  deb 

baholadi. 

Bunday holda nur energiyasi(E) nur chastotasi(

) bilan quyidagicha bog‘langan:  Е = h•

 226 

 

     h-proporsionallik koeffisienti yoki Plank doimiysi uning qiymati  -6,626 10-34

 J/Sek. 


             1905  y.da  Albert  Eynshteyn  fotoelektrik  effektini  o‘rganish  jarayonida  elektromagnit 

to‘lqinlari  (nuri)  kvantlar  holida,  nurlanish  bu  fotonlar  holatida  tarqalishini  aniqladi.  Bundan 

yorug‘liq to‘lqinlari zarrachalar oqimi ekan degan muhim xulosaga keldi 

            Foton  korpuskulyar    va  to‘lqin  xossasiga  ega  bo‘lib  bu  holat  yorug‘lik  nurining 

interferensiyalanishi va difraksiyalanishida o‘z aksini topadi. Demak, fotonga ham korpuskulyar 

ham to‘lqin xossasi tegishlidir. 

              Elektron qavatlarning Bor nazariyasi bo‘yicha tuzilishi.      Daniyalik fizik Nils Bor o‘z 

nazariyasida  atomning  yadro  modelidan,  nurlanishning  kvant  nazariyasi  va  nurlanishning 

uzluksizlik tabiatini hisobga olgan holda:  

        1.  Elektronlar  yadro  atrofida  har  qanday  orbitalar  bilan  emas,  ma‘lum  aylanma  orbitalar 

bilan aylanadi.Bu orbitalar ―ruxsat etilgan‖ orbitalar deyiladi. 

 

        2. ‖Ruxsat etilgan‖ orbitallar  bo‘yicha harakatlanishda elektronlarnur tarqatmaydi.         3.  Elektronlar  bir  ―ruxsat  etilgan‖  orbitaldan  ikkinchisiga  o‘tishda  nur  tarqatadi.Bu 

elektromagnit  kvanti  energiyasi  atomning  oxirgi  holatdan  boshlang‘ich  holatga  o‘tgandagi 

energiyalari farqidan topiladi.   

h=E

2

 – E1

 

E2

 va   E


1

 atomdagi turli energetik holatlardagi energiyalar farqi. 

                       6. Kvant mexanikasining nazariy asoslari 

                1924  y.da  fransuz  fizigi  de-  Broyl    korpuskulyar  to‘lqin  dualizmi  nafaqat  fotonlar 

uchun, balki elektron uchun ham o‘rinli degan fikrni ilgari surdi: 

= h|m•v                  m –elektronning massasi va   v- harakat tezligi. 

          Mikrojismlarning  ikki  yoqlama  xossalarini  1927  y.da      Verner  Geyzenberg  tomonidan 

ta‘riflangan noaniqlik prinsipi  tushuntiradi. 

      Mikrojismlarning  tezligi  (yoki  impulsi  p=m•v)    va  fazoviy  holatini  (koordinatlarini)  bir 

paytni o‘zida aniqlash mumkin emas.Bu noaniqlik prinsipi quyidagicha formulaga ega: 

qv h|m 

Holat noaniqligi (

q)  va tezlik noaniqligi ko‘paytmasi  h|m  dan kichik bo‘lishi mumkin emas.  Noaniqlik prinsipi mikrojismlar uchun butunlay boshqacha qonunlar qo‘llanishini ko‘rsatadi.   

                 7. Elektron bulut 

      Kvant  mexanikasida elektronning atomdagi  holati  elektron bulut orqali  ko‘rsatiladi. To‘lqin 

funksiyasini qiymati 

=f(x,y,z) ga teng, bu yerda x,y,z koordinata nuqtalari. To‘lqin funksiyasini kvadrati ( 

2 ) atomlararo fazoda 

elektronning  bo‘lish  ehtimolligini  ko‘rsatadi.Yadroatrofida  90%  elektronning  bo‘lish  ehtimoli 

bo‘lgan fazo orbital deyiladi.  

3-rasm. 2-s elektronga tegishli elektron bulut. 

 

3-rasm. 2s- va 3s- elektronlarning radial taqsimlanish grafigi. 227 

 

 4-rasm.2p elektronlarning to‘lqin funktsiyasi grafigi. 

 

       5-rasm. 2p- elektronlarning  radial taqsimlanish ehtimolligini ko‘rsatuvchi egri chiziqlar.   6-rasm. 2p- elektron bulutning ko‘rinishi. 

        7- rasm. 3d- elektronlar bulutinining  fazoviy shakli. 

                             8.  Shredinger tenglamasi 

 1926 


y.da 

Ervin 


Shredinger 

to‘lqin 


funksiyasi 

bilan 


elektronning 

fazoviy 


koordinatalari,potensial energiyasi va umumiy energiya orasidagi bog‘lanishni ko‘rsatadi: +82

m/h


2

 (E-U) 


=0 


Bu  yerda =2

/x

2    +

2/y

22/

z2

  to‘lqin  funksiyasini  x,y.z  koordinatalar  bo‘yicha 

ikkinchi tartibli hosilasi; 

 m-elektronning massasi; E- umumiy energiya zahirasi;  h-Plank doimiysi.  

9. Kvant sonlar 

          Atom  orbitalarni  to‘la  tasniflash  uchun  kvant  sonlar  to‘plami  qabul  qilingan.  Kvant 

sonlarga:  n  –bosh  kvant  son;      l-orbital  kvant  son;  m

–magnit    kvant  son:      s-  spin  kvant  son kiradi. 

 

            10. Atomlarning elektron qavatlarini tuzilishi           Atomdagi elektronlarning  holati ana shu  4  tala kvant son bilan tasniflanadi. 

 Volfgang  Pauli(1925  y.)  prinsipiga  ko‘ra    to‘rttala  kvant  soni  bir  xil  bo‘lgan  ikkita  elektron 

bo‘lishi mumkin emas.           

      Xund qoidasi.Yadro zaryadi ortishi bilan elektronlarning kvant  yacheykalarni to‘ldirish spin 

kvant soni  yig‘indisi qiymati maksimal bo‘lish tartibida amalga oshiriladi. 

        elektron formulasi 1s

2

2s

12p

3                            2s           2p                                 

   

  

Azotning elektron formulasi  1s

2

2s

22p

3                                   2s

2

            2p3

 

 

   

 

Kislorod  1s2

2s

22p

4

.                                       2s

2

            2p4

 

  

           Ftorning 1s

2

2s

22p

5

.  Ftor atomining tashqi pog‘onasidagi toq elektronlar soni bitta.Ftor doimiy 1 valentli.  

          Ikkinchi davrning oxirgi elementi neon. Uning elektron formulasi  1s

2

2s

22p

6

.                                                 2p 



 

  

 228 

 

  

             Atomning 

elektron  pog‘onasida  joylashgan  elektronlar 

soni quyidagicha topilishi mumkin: 

                                      N

n

 = 2•n2

 

l=0 s- pog‘onachada 

N

0=2(2•0+1) = 2 

        


l=1    p- pog‘onachada  

N

1=2(2•1+1) = 6 

          l=2   d- pog‘onachada  

N

2

=2(2•2+1) = 10           l=3   f- pog‘onachada N

3

=2(2•3+1) = 14            Uchinchi davr Na (z=11) boshlanadi. Na va Mg(z+12) s-elementlar. 

11

Na  1s2

 2s


2

 2p


6

 3s


1    

 

12Mg   1s

2

 2s2

 2p


6

 3s


2

 

Al dan boshlab p-pog‘onacha to‘la boshlaydi. p-pog‘onachaning to‘lishi inert gaz Ar(18) gacha davom etadi. 

13

Al   1s2

 2s


2

 2p


6

 3s


2  

3p

1 

18

Ar  1s2

 2s


2

 2p


6

 3s


2

 3p


6

 

Argonda 3s va 3p energetik pog‘onalar elektronlarga to‘lgan, lekin 3d  19

К    1s


2

 2s


2

 2p


6

 3s


2

 3p


6

 4s


1

 

20Са   1s

2

 2s2

 2p


6

 3s


2

 3p


6

 4s


2

 

V.M.Klechkovskiy(1900-1972) olinadi. Klechkovskiyning  I  qoidasi.  Atomning  yadro  zaryadi  ortishi  bilan  elektronlarni 

pog‘onachalarga  to‘ldirish    ketma-ketligi  bosh  va  orbital  kvant  sonlar  yig‘indisi  (n+l)  ortib 

borish tartibida amalga oshiriladi. 

  Klechkovckiyni  II  qoidasi.Atomning  yadro  zaryadi  ortishi  bilan  bosh  va  orbital  kvant 

sonlari  yig‘indisi  bir  xil  bo‘lganda  (n+l)  elektronlarni  pog‘onachalarga  to‘ldirish  bosh  kvant 

sonining qiymati ortib borish tartibida amalga oshiriladi.  

21

Sc  


 

1s

2 2s

2

 2p6

 3s


2

 3p


6

 3d


1

 4s


2

 

 30

Zn   


 

1s

2 2s

2

 2p6

 3s


2

 3p


6

 3d


10

 4s


24

Cr   

1s

2 2s

2

 2p6

 3s


2

 3p


6

 3d


5

 4s


1

 

  29

Cu  


 

1s

2 2s

2

 2p6

 3s


2

 3p


6

 3d


10

 4s


1

   


                                  Atomlar davriy xossalari 

  Elektronlar ham to‘lqin ham zarra xossaga ega bo‘lgani uchun atomning aniq o‘lchamini 

topish  qiyin.Atomning  absolyut  chegarasini  topib  bo‘lmaydi.Hisoblarda  effektiv  yoki  ayni 

lahzadagi o‘zgaruvchi atom radiusidan foydalaniladi.Atomning radiusi eng muhim kattaliklardan 

biridir.Atomning  radiusi  qancha  katta  bo‘lsa  uning  tashqi  elektroni  shuncha  bo‘sh 

bog‘langan.Davrda  atomning  radiusi  chapdan  o‘ngga  qarab  kamayadi.Guruhlarda  bo‘lsa 

yuqoridan pastga qarab ortadi. 

Ionlanish  energiyasi(I).Atomdan  1  ta  elektron  uzib  chiqarish  uchun  kerak  bo‘ladigan 

energiyaga  ionlanish  energiasi  diyiladi.Davrda  ionlanish  energiasi  chapdan  o‘ngga  qarab  ortib 

boradi.Guruhda yuqoridan pastga qarab ionlanish energiyasi kamayadi. 

Elektonga  moyillik  energiyasi(E).  Atomga  1  ta    elektron  biriktirganda  ajraladigan 

energiyaga aytiladi. Elektronga moyillik energiyasining qiymati ionlanish energiyasiga o‘xshash 

bo‘ladi. 

Elektromanfiylik(X=I+E).  L.Poling  taklifiga  ko‘ra  atomning  o‘ziga  elektron  tortish 

xususiyatiga elektromanfiylik deyiladi. Li ning elektromanfiyligi 1 deb qabul qilingan. Ftorning 

nisbiy elektromanfiyligi 4,1 ga teng. Bu nisbiy elektromanfiylikni ko‘rsatadi.   

 

 

  

 

 



 

 

                        Jonlantirish uchun savollar 1.

 

Atom tuzilishi.Atomning yadro моdeli.  2.

 

Izotop,izobar, izotonlar. Nurning kvant nazariyasi. 3.

 

Bor nazariyasi bo‘yicha atomdagi elektron qavatlarini tuzilishi.  4.

 

De-broyl tenglamasi.to‘lqin tenglamasi. 5.

 

Elektronlarning atomdagi kvant sonlari( n, l, m, s).  
Download 7.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   58
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling